Kerkblad 17 september 2017 Kerkblad 17 september 2017


Agenda
Iedere vrijdagmiddag van 15.00-16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand van 19.00-20.00 uur Christe­lijke Bibliotheek 'Lektuurkeus'. Tijdens deze uren is er ook boekentafel. U kunt hier terecht voor: (dag)boeken, (kinder)bijbels, gedichtenbundels, pastorale boeken, (kinder)CD's, kaarten, collectebonnen, enz. Ook zijn er postzegels te koop.

D.V.
18 sept. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
18 sept. 20.00 uur Kroonbede in Dorpskerk, Baambrugge
22 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
26 sept. 20.00 uur Gesprekskring
27 sept. 19.00 uur Kerkradio uitzending
28 sept. 14.30 uur Ouderenmiddag
29 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

Jarigen
27 sept. (1931): Mw. J. Plomp-Korver, Provinciale weg, Vinkeveen
29 sept. (1938): Mw. M. van Selm-Hogervorst, Burg. van Trichtlaan, Wilnis
1 okt. (1930): Dhr. D. van Egmond, Scheepswerf , Wilnis

Huwelijksjubileum
Op 19 sept. zijn 55 jaar getrouwd: Dhr. W. van Leeuwen en Mw. G.M. van Leeuwen-Hoogendoorn, Uitweg, Vinkeveen.
Op 25 sept. zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. P. Noppert en Mw. J.P. Noppert-van Eijk, Christinastraat, Wilnis.
Op 28 sept. zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. M.O. van der Schaaf en Mw. M. van der Schaaf-Hulsbergen, Blauwe Zegge, Wilnis.

Uit de gemeente 
Rouw
De familie Bos uit de Beatrixstraat en mevrouw Groeneweg-Bos uit De Kom in Mijdrecht, kregen vorige week het bericht dat hun zus, schoonzus en tante, Petra Bos, aan de gevolgen van een verkeersongeluk was overleden. Petra stond nog volop in het leven en was nog altijd bezig in- en voor het koninkrijk van haar Heer, Jezus Christus. Nu mocht zij in de leeftijd van 84 jaar Thuiskomen.
Wij dragen de familie Bos en mevrouw Groeneweg-Bos op in de gebeden van de gemeente en bidden met- en voor hen om Gods nabijheid in de komende tijd.

Ziekte en zorg
- Broeder Nico Strubbe, is aan het herstellen van een open hartoperatie. Dan komt het aan op rust houden en geduld oefenen. Het lichaam moet weer herstellen en dat kost tijd. Met- en voor Nico en zijn vrouw Ada, bidden wij of God hen die rust wil geven en dat zij het in alles van Hem zullen verwachten. 
-Zuster Janny Broere, uit de Burg. van Trichtlaan is afgelopen zaterdag na een val op haar hoofd voor korte tijd in het ziekenhuis geweest. Inmiddels weer thuis, herstelt zij hiervan. Wij bidden met- en voor haar om verder herstel. Aan God de dank en eer voor het leven dat zij, met haar man Cees en hun gezin, mag voortzetten.
 - Zuster A. van Selm is afgelopen zaterdag gevallen en opgenomen in het Hofpoort ziekenhuis, kamer 337, voor nader onderzoek. We hopen en bidden dat zij hier geen blijvend letsel aan overhoudt en weer spoedig naar huis kan.
- Broeder Kees Treur werd deze week een dag opgenomen voor een nierbiopt en is in afwachting van de uitslagen. We bidden met Kees en zijn gezin dat alles goed mag zijn.
- Broeder Wim van Eijk kon afgelopen zondag weer naar de kerk komen. We zijn dankbaar dat Wim deze stap kon zetten en we bidden om kracht voor Wim en zijn vrouw Roza.
- De gemeenteleden die hier niet met name worden genoemd, maar waarvan bekend is dat zij met meer/of minder ernstige ziekten te maken hebben, dragen wij op in het gebed van de gemeente. Met- en voor hen, bidden wij of God onze Vader hen genadig nabij wil zijn in deze periode in hun leven. 

Dankzegging en gebed
Bij het schrijven deze rubriek komen de beelden en geluiden van zondag weer naar boven. Twee bijzondere diensten mocht ik meebeleven met de gemeente waar ik mij mee verbonden voel. Samen met Gerda hebben wij een mooie zondag ontvangen uit de hand van onze hemelse Vader. Aan Hem de dank en de eer voor wat wij, maar ook de gehele gemeente, gisteren mocht ervaren. 
De gemeente kreeg een nieuwe predikant en de predikant kreeg een nieuwe gemeente. Hierin wordt Gods leiding en trouw voor de predikant en de gemeente te Wilnis zichtbaar. Vanuit de beide diensten klonk de opdracht tot gebed en dat wil ik hier dan ook gelijk maar concreet maken en enkele gebedspunten noemen:
Gebed voor dominee van de Ruitenbeek, dat hij zijn werk met vreugde en blijdschap mag beginnen en volhouden.
Gebed voor de start van het winterwerk, dat alle arbeid tot zegen mag zijn en mag leiden tot persoonlijke groei in het geloof in onze Heer, Jezus Christus.
Gebed in het bijzonder voor de belijdeniscatechisatie, dat ieder die zich hiertoe getrokken voelt de vrijmoedigheid mag krijgen deze stap in gebed en geloof te zetten.
Gebed voor de vervulling van de komende vacatures in de kerkenraad, dat God weer broeders bereid zal maken voor het ambtelijk werk in onze gemeente.
Gebed voor de bestuurders van de plaatselijke gemeente, dat zij steeds weer de kracht en de moed zullen krijgen om hun werk naar eer en geweten voor Gods aangezicht te doen.
Gebed voor de landelijke politici en overheid, dat er spoedig een nieuwe regering mag komen. Zo de Heere wil, een regering die handelt en regeert met respect voor Zijn goede geboden.
Gebed voor de slachtoffers van natuurrampen, oorlogsgeweld en vervolging om hun geloof. Heere God, ontferm U over allen die hiermee te maken hebben en ontferm U in het bijzonder over Uw volk Israël.
Laat zo een wolk van gebeden opstijgen uit de huizen in Wilnis, in het geloof en vertrouwen dat God de Hoorder van alle gebeden is. 
En, “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus”.
Kees Kersbergen

Vacatures kerkenraad
Per 1 januari 2018 zijn vijf kerkenraadsleden reglementair aftredend. Van hen zijn er drie niet herkiesbaar, te weten de broeders Kool, De Leeuw en Visser. De broeders Vis en Van Zutphen hebben zich herkiesbaar gesteld. Verder heeft broeder Seeleman aangegeven na een ambtsperiode van tien jaar, terug te willen treden als wijkouderling. Er ontstaan dus vier vacatures waarvoor in ieder geval een verkiezing moet plaatsvinden, te weten een vacature evangelisatieouderling, een vacature wijkouderling, een vacature ouderling-kerkrentmeester en een vacature diaken. U wordt gevraagd hiervoor namen in te dienen. Daarnaast zijn er twee herkiesbare broeders. Voor hun vacatures vindt alleen een verkiezing plaats als er een of meer andere personen dan de herkiesbare broeders worden aanbevolen door tien of meer belijdende leden. Is dit niet het geval, dan verklaart de kerkenraad de twee herkiesbare broeders als gekozen. Er hoeft voor deze vacatures dan geen stemming plaats te vinden. Alle belijdende leden hebben nu de gelegenheid om aanbevelingen in te dienen. Ieder lid mag per vacature maximaal één naam indienen. Daarbij moet worden vermeld voor welke vacature de naam wordt ingediend. Maar let op: als u instemt met de herverkiezing van de herkiesbare broeders Vis en Van Zutphen, dan hoeft u voor die vacatures geen namen in te dienen.  
Dus:1. Aanbeveling opengevallen vacature evangelisatieouderling:            dhr. … [naam], …[adres]
2. Aanbeveling opengevallen vacature wijkouderling:                       dhr. … [naam], … [adres]
3. Aanbeveling opengevallen vacature ouderling-kerkrentmeester:      dhr. … [naam], … [adres]
4. Aanbeveling opengevallen vacature diaken:                                 dhr. … [naam], … [adres] 
en eventueel/desgewenst:
5. Aanbeveling voor de vacature(s) van de herkiesbare broeder(s):    dhr. … [naam], … [adres]
In dit laatste geval moet u ook vermelden welke herkiesbare vacature(s) het betreft: wijkouderling of diaken. Uw aanbeveling(en) dient u schriftelijk en ondertekend, voorzien van uw eigen naam en adres, in te dienen. U kunt dit doen tot uiterlijk vrijdag 29 september 2016, bij de scriba. Dit kan via de postbus bij de Roeping, via scriba#hervormdwilnis.nl, of op Burgemeester van Trichtlaan. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de scriba. De kerkenraad.

Catechesekring
De catechesekring is bedoeld voor jongeren die reeds een aantal jaren deelhebben uitgemaakt van de 17+ catechesegroep maar nog niet aan belijdeniscatechese toe zijn. Toch ben je wel opzoek naar extra verdieping en een plaats om serieus over God en de Bijbel na te denken. Met jullie willen we tijdens het catecheseseizoen op de vrijdagavond eens in de 14 dagen een Bijbelstudie doen. De Bijbelstudies worden verzorgd door Hendrik en Alie Palm en vinden bij hen thuis plaats. Het adres is Burgemeester van Trichtlaan 64. Meer weten? Mail of bel/app gerust: h.palm#solcon.nl, 06-44981119. De eerste bijeenkomst is gepland op vrijdag 29 sept. 19.30 uur - 20.30 uur. Welkom voor wie de schoen past of wil passen. Let op, de bedoeling is dus om 19.30 uur te beginnen en niet 20.00 uur zoals in de activiteitengids staat). Als vervolgdata hebben we genoteerd: 13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec. De data voor januari e.v. volgen t.z.t.

Gemeenteavond Israël
Op DV. 27 september organiseren wij een gemeente avond over Israël, onze oudste broeder.
Dit ook in het verband met de Israël zondag op 1 oktober. Ds. Overeem heeft een ruime kennis over dit onderwerp en zit in diverse Israël-organisaties. Wij hebben hem voor deze avond uitgenodigd om met woord en beeld inzage te geven in het Israël van nu. U en jij zijn van harte welkom in De Roeping, aanvang 20:00 uur. A. Visser/Cie. gemeentebouw.

Ten slotte
Met de bevestiging- en intrededienst van afgelopen zondag 10 september ligt de vacante periode achter ons. We mochten ds. Van de Ruitenbeek en zijn gezin verwelkomen in onze gemeente. De Heere heeft ons weer voorzien van een dienaar des Woords die nu als herder en leraar in ons midden is. In de prediking werden we als gemeente opgeroepen biddend om onze predikant heen te staan. Laten we ons, als gemeente, deze opdracht ter harte nemen! De achterliggende tijd is intensief geweest, maar de Heere heeft dit alles voorspoedig gemaakt en rijk willen zegenen. We mogen ook met dankbaarheid terugzien op de wijze waarop velen zich extra hebben ingezet. In het bijzonder konden we afgelopen zondag onze consulent ds. Maas bedanken voor zijn betrokkenheid  en inbreng in de kerkenraad en daarnaast onze pastoraal medewerker Kees Kersbergen die extra tijd vrijmaakte voor pastorale ondersteuning, de rubriek “Uit de gemeente” en de meditaties. Bovendien hebben heel veel vrijwilligers zich ingezet tijdens de voorbereiding op de komst van ds. Van de Ruitenbeek en zijn gezin. Hierbij valt zeker te noemen het groot onderhoud van de pastorie, maar ook andere zaken zoals het gebruikmaken van De Roeping voor een kennismakingsavond, nuttigen van maaltijden en koffiedrinken. En niet te vergeten Rijno en Mariska Vos, ons kostersechtpaar, die ervoor zorgden dat in de kerk steeds al het benodigde geregeld was en in gereedheid gebracht, maar ook voor andere aangelegenheden altijd klaarstonden. Allen heel veel dank! Namens de kerkenraad, met hartelijke groeten, Jos Seeleman.
     
Kerkauto
1 okt.: 1. Dhr. P. Vos, 2. Dhr. G. Samsom
8 okt.: 1. Dhr. D. Drost, 2. Dhr. M. van Eijk
Kinderoppas
1 okt.: Janneke van Eijk, Mariska van Eijk, Femke Samsom, Sascha Stam. 8 okt.: Lyana Fokkens, Karin de Haan, Tessa Stoof, Julia Tijsseling.

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 23 september via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl