Kerkblad 12 november 2017 Kerkblad 12 november 2017

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
10 nov. 15.00 uur Lektuurkeus
13 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
13, 14, 15, 16 nov. Vrouwencontact
15 nov. 19.30 uur Censura Morem
15 nov. 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
16 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, dia’s Dhr. Groenendijk
17 nov. 15.00 uur Lektuurkeus
17 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
22 nov. 19.00 uur Kerkradio uitzending
22 nov. 20.00 uur ‘Passage’
24 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
16 dec. Kerstwandeling

Jarigen
17 nov. (1941): Mw. C.A.G. Drost-Maaijen, Costa Ricadreef, Utrecht
19 nov. (1935): Dhr. J. van Scherpenzeel, Beatrixstraat, BX Wilnis
21 nov. (1921): Mw. N. van Vliet-van Harberden, Oudhuijzerweg, Wilnis
23 nov. (1932): Mw. J.J. van Voskuilen, Herenweg, Vinkeveen
26 nov. (1942): Mw. J. van der Vliet-Kroon, Herenweg, Wilnis

Huwelijksjubileum
Op 15 nov. zijn 45 jaar getrouwd: Dhr. P.M. Vos en Mw. B. Vos-Verbruggen, Burg. de Voogtlaan, Wilnis.

Bij de diensten
De kerkdiensten van deze twee weken staan in het teken van de voorbereiding op, bediening en viering van en de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Een hoogtepunt in het gemeenteleven, omdat het teken en zegel van Gods trouw zichtbaar wordt in de gemeente. We zien uit naar een ontmoeting aan de tafel van de Heere. Een ontmoeting met de levende Heere en met elkaar, zodat het geloof in het midden van de gemeente wordt versterkt.
Zondagmorgen 12 november willen we tijdens de dienst van voorbereiding stil staan bij Exodus 3: 10 t/m 4:17. In dit gedeelte is Mozes geroepen om in opdracht van de Heere te gaan naar Egypte en Gods volk uit Egypte te leiden. Een onmogelijke taak voor Mozes en hij voert 4 tegenwerpingen aan om niet gehoorzaam te hoeven zijn aan de roeping van de Heere. De Heere neemt deze weg door de leiding van de Heilige Geest. Daarmee wordt ook de link gelegd met de jongeren van Youth Alpha die als afsluiting van het weekend in de kerk komen. Het thema is: De tegenwerpingen overwonnen.
Zondagmorgen 19 november lezen we verder uit Exodus 4: 18 t/m 31. Het is indrukwekkend dat voor de terugkeer naar Egypte bloed moet vloeien. De term bloedbruidegom komt in dit gedeelte naar voren. Centraal zal staan tijdens de verkondiging, voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal de woorden uit vers 31: Het volk nu geloofde. Na het horen van de boodschap van verlossing, knielde het volk en boog zich neer voor de Heere. Het thema is: In geloof Gods bevel opvolgen. 
In de avonddienst danken we allen de Heere voor de genoten weldaden als gemeente. We lezen dan Exodus 5. Tijdens deze dienst is vers 3, samen met V&A 2 van de Heidelbergse Catechismus, het uitgangspunt voor de preek. Laten we als gehele gemeente, samen met elkaar, samenkomen. In de avonddienst onze ellende kennen, in de verlossing delen en de dankbaarheid aan de Heere tonen. Het thema is: Gegarandeerde troost door Gods macht!

Meeleven in en rondom de gemeente
We zijn dankbaar met mevrouw Nel Verburg-de Jong, Dorpsstraat 76, die na een verblijf in het ziekenhuis en Maria-oord weer is thuisgekomen. We zijn dankbaar voor de kracht die ze heeft ontvangen om weer thuis bij haar man te zijn. Ze moet thuis aansterken en we bidden om geduld en om verder herstel.
Broeder Kees Treur kreeg positieve uitslagen op de behandelingen die hij ondergaat. We bidden dat de Heere de behandelingen zegent en hem verder nabij wil zijn, met zijn vrouw en kinderen.
We danken met Nico Strubbe, Timotheegras 13, die afgelopen week opnieuw vanwege hartklachten moest worden geopereerd. Nico is weer thuis en voelt zich goed. We zijn met hem dankbaar dat de Heere heeft bewaard en doorgeholpen. We bidden om verder herstel, zodat hij zijn plaats in het gezin en de gemeente weer kan en mag innemen. 
Dhr. W. de Heus, Oudhuizerweg 46, moet 16 november geopereerd worden in het ziekenhuis. Hij zal mogelijk een paar dagen moeten blijven. We denken aan hem en zijn vrouw.
We leven mee met mevrouw J.J. van Voskuilen, die is verhuisd naar Maria-oord, Herenweg 69, Vinkeveen. We bidden dat de Heere haar genadig nabij is en voor haar zorgt, ook nu ze extra zorg nodig heeft en ontvangt.
Als bemoediging voor alle mensen met zorgen, over zichzelf of in de familiekring, geven we u en jou de woorden mee van Psalm 46: 2: God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Bij de agenda
Mannenvereniging Boaz
Op DV 13 november zijn alle leden van harte uitgenodigd. De te behandelen stof wijkt iets af van wat eerder in De Hervormde Vaan was aangekondigd. De inleiding zal ditmaal gaan over Job 2:11-13 en Job 3:1-10 (zie de Hervormde Vaan van oktober 2017). Voor DV 27 november zal dan het vervolg van Job 3 worden behandeld. We hopen op een trouwe opkomst van alle leden. Belangstellende broeders zijn uiteraard ook hartelijk welkom! Aanvang DV 20.00 in ‘De Roeping’.

Censura Morum
In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal is er op 15 november van 19.30 uur tot 20.00 uur Censura Morum in de consistorie. 

Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Eveneens is er op 15 november om 20.00 uur een bezinningsuur op het Heilig Avondmaal. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Ook zij die nog nooit aan het Heilig Avondmaal hebben deelgenomen. Er zal herkenning zijn met hen die regelmatig aangaan. We staan met elkaar stil bij de opmerking: De gang naar de avondmaalstafel is wel een noodzakelijke, maar geen vanzelfsprekende stap. We kunnen deze alleen weloverwogen zetten. Iedere keer dat we opstaan om deel te nemen, is als het ware een hernieuwde belijdenis van ons geloof. In het Avondmaal gaat het om de verbondenheid met Christus. Door het geloof mag je delen in wat Hij tot stand heeft gebracht: Verzoening met God. Daar zal de dominee iets over vertellen en daarna is er ruimte voor jonger en ouder om met elkaar door te spreken en van elkaar te leren.

Bijbelkring
Op de laatste Bijbelkringavond heb ik aangegeven dat deze op 22 november zal plaatsvinden. Deze datum kan helaas niet doorgaan i.v.m. een studiemiddag en –avond waar ik zelf bij betrokken ben (zie hieronder). We vervolgen de Bijbelstudie over de 1ste zendbrief van Petrus op 29 november. 

Studiemiddag en -avond
Op 22 november wordt er door de Gereformeerde Bond (GB) een studiemiddag en –avond georganiseerd voor ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden. Vanuit de commissie toerusting van de GB ben ik hier zelf bij betrokken. Bij dezen een oproep aan de ambtsdragers en allen die op het onderwerp betrokken zijn om zich deze week nog op te geven. Voor meer informatie zie de website: 
https://gereformeerdebond.nl/agenda/studiedag-voor-ambtsdragers-en-gemeenteleden-beproef-de-geesten-leer-en-werkelijkheid. Als er nog andere vragen zijn kunt u contact opnemen met de scriba of met mij.

Passage ‘Leven en werk van de schrijver W.G. van de Hulst’
Binnenkort is er een bijeenkomst van Passage-afdeling Wilnis. Pure nostalgie? Zeker, maar volgens Annemarie Fokker-den Hartog uit Hendrik-Ido-Ambacht valt er meer te zeggen over haar enorme verzameling kinderboeken van W.G. van de Hulst (1879-1963). ‘Zijn verhalen hebben het karakter en het geweten van veel kinderen mede gevormd’. Mevrouw Fokker brengt dubbele en aanverwante boeken en nieuwe ansichtkaarten van Van de Hulst mee, welke ook te koop zijn. Datum: woensdag 22 november a.s. Tijd: 20.00 uur – koffie vanaf 19.30 uur. Locatie: ‘De Schakel’, Dorpsstraat 20 te Wilnis. Leden en gasten zijn van harte welkom.

Vanuit de kerkenraad
Ambstdragersverkiezing 
Zoals inmiddels is afgekondigd, hebben de broeders Arjan Fokkens en Peter de Bruijn hun verkiezing aanvaard. We hebben met vreugde en dankbaarheid deze aanvaarding ontvangen en we bidden beide broeders een gezegende voorbereidingstijd toe. Dit in de wetenschap, dat Hij Die roept getrouw is (1 Thess. 5:24). De broeders Martien van der Schaft en Gert Jan van Kreuningen hebben hun verkiezing niet kunnen aanvaarden. We bidden beide broeders vrede toe op dit besluit. Het was een besluit met strijd en gebed.
Ze hebben het besluit niet lichtvaardig genomen en wij respecteren het genomen besluit. Wij vragen uw voorbede voor de vervulling van de twee hiermee nog openstaande vacatures. Als u dit leest is er een kerkenraadsvergadering geweest waar het onderwerp is besproken en we hopen u binnenkort te informeren over het vervolg.

Dankdag collecte 2017 (wederopbouw India, Nepal en Bangladesh) 
De op 1 november gehouden dankdagcollecte voor de wederopbouw in India, Nepal en Bangladesh heeft tot en met 2 november het mooie bedrag van € 6.627,16 opgebracht. Hartelijke dank voor uw bijdrage aan onze naaste ver weg. Dank ook aan onze Gever. Uw diaconie.

Kerkelijke bijdrage 2018
Met ingang van  2018 kunt u de toezegging voor de kerkelijke bijdrage ook digitaal doen.
U ontvangt dan het jaarboekje met de verwachte jaarrekening van 2017 en de begroting voor 2018 via de mail en ook via de mail kunt u vervolgens uw toezegging kenbaar maken. En dat scheelt heel veel werk! Als u dat wilt, stuur dan even een mailtje naar:
Ik zet u dan op de kerkelijke bijdrage maillijst en dan ziet u in januari een en ander vanzelf in uw mailbox. Als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Anja Kranenburg.

Dorcas
Er zijn 26 voedseldozen ingezameld op 4 nov. Een teken van naastenliefde voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Dank aan alle gevers en helpers! Groet, Sjaan den Boer.

Ten slotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.
MvdR vdm

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 17 november via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 
 

terug