Kerkblad 16 september 2018 Kerkblad 16 september 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
14 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
17 sept. 19.45 uur V&T avond jeugdwerk
20.00 uur Kroonbede
18, 19, 20 sept. Vrouwencontact
21 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
22 sept. Klusdag, BBQ, Sing-in
23 sept. Opening Winterwerk, Presentatie Keniareis
24 sept. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 21 september via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 23 september is het Opening Winterwerk. We vragen een zegen over de komende winterperiode waar vele activiteiten worden georganiseerd. Activiteiten die er op zijn gericht om de Heere te dienen met ons verstand, maar ook met heel ons hart en al onze kracht. Onze Schepper wil dat we Hem dienen met al onze zintuigen en met heel ons bestaan. De HGJB heeft ons daarvoor het jaarthema aangereikt: Met hart en ziel. In de ochtenddienst staan we stil bij Deuteronomium 6. In dit Bijbelgedeelte zien we dat het volk Israël van God bij monde van Mozes voordat ze het beloofde land zullen ingaan belangrijke richtlijnen meekrijgt. In de dienst proberen we de oproep te ontdekken om het hele leven te leven met de HEERE, want dat is een gezegend leven.

Meeleven in en rondom de gemeente

Huwelijksjubileum
We danken de Heere met Bertus en Ria Braamskamp die vorige week dinsdag 4 september vijftig jaar getrouwd zijn geweest. De Heere heeft hen rijk gezegend. Dankbaar mogen ze terug zien op de jaren dat ze samen zijn en hopen nog vele jaren met elkaar verbonden te blijven. Dankbaar zijn ze voor de kinderen die ze hebben ontvangen en de kleinkinderen die om hen heen staan. Ook in tijden van zorgen, die er ook zijn geweest, hebben ze veel van de Heere ontvangen. Ook de rust die ze ontvangen nu Bertus opnieuw kuren moet ondergaan. We bidden of de Heere het goed maakt. De Heere omringe u met Zijn trouwe zorg.

Ziekenhuisopnames
In het ziekenhuis is geopereerd onze buurvrouw Nel Verburg, wonend aan de Dorpsstraat . Ze heeft een ICD gekregen en de operatie is deels gelukt. Dit brengt onzekerheid en spanning met zich mee. Het is nu afwachten wat het resultaat is van de operatie en dan zal er over enkele weken opnieuw een diagnose gesteld moeten worden.
Dirk-Jan van der Wilt, Barnsteen in Mijdrecht, is weer thuis gekomen na een knie operatie. Hij moet de komende weken verder revalideren en herstellen. Een oefening in geduld en afhankelijkheid voor hem het komende jaar. Jammer dat hij de start van de nieuwe studie niet meteen kan meemaken. We bidden voor hem een voorspoedig herstel.
Met schrik vernamen we dat dhr. Piet Treur, Burg. Van Trichtlaan opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Hij moest een dotterbehandeling ondergaan en er zijn stands geplaatst. Gelukkig gaat het weer wat beter met hem. 
We bidden om de trouwe zorg van de Heere voor u allen.

Meeleven in rouw
We leven mee met Stien en Janny Treur. Hun oudste zus uit Hollandse Rading is overleden. We leven met deze zussen mee in tijden van rouw. In hun eigen moeilijke omstandigheden in de verschillende verzorgingshuizen zullen ze ook dit verlies een plekje moeten geven. De Heere zij u met Zijn troostende handen nabij.

Terug naar Roemenië
De familie Fekete (Attila, Sandra, Anna, Róbert en Júlia), waren enkele weken voor vakantie in Nederland. Fijn dat ze in ons midden waren en dat ze familie konden bezoeken. In het midden van de gemeente mochten we voorbede doen voor hen en de stichting Roki. We bidden dat ze tot zegen zijn voor de kinderen in het kindertehuis in Roemenië. Ze zetten zich in om de omstandigheden van de kinderen te verbeteren.

Bij de agenda

Vorming en toerusting Jeugdwerk
Nu het winterwerk weer staat te beginnen, komen we als leidinggevenden in het jeugdwerk bij elkaar op maandag 17 september om 19:45 in De Roeping. Ds. Van de Ruitenbeek zal ons door deze avond leiden aan de hand van de vraag: Hoe kunnen onze jongeren rust vinden in een prestatiemaatschappij. Een aantal aspecten worden benoemd, die misschien ook herkenbaar zijn bij onze (jonge) jeugdwerkleiders. We zien er naar uit om velen (liefst een ieder) te mogen ontmoeten maandag!
Gert van Kreuningen

Belijdenis catechese
Maandag 10 september hebben we een kennismakingsavond gehad met een aantal belijdeniscatechisanten. Er is nog ruimte voor een paar catechisanten in de groep. Als er iemand is die wil aansluiten kan dat nog. Graag een berichtje naar de dominee via de mail of telefoon.

Catechese
De start van de reguliere catechese is op maandag 1 oktober. De jongeren ontvangen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. We zien er naar uit om ze te ontmoeten. Voor meer informatie verwijzen we naar de activiteitengids. 

Catechesekring
De catechesekring is bedoeld voor jongeren die reeds een aantal jaren deel hebben uitgemaakt van de 17+ catechesegroep maar nog niet aan belijdeniscatechese toe zijn. Toch ben je wel op zoek naar extra verdieping en een plaats om serieus over God en de Bijbel na te denken. Met jullie willen we tijdens het catecheseseizoen op de vrijdagavond eens in de 14 dagen een Bijbelstudie doen. De Bijbelstudies worden verzorgd door Hendrik en Alie Palm en vinden bij hen thuis plaats. Het adres is Burgemeester van Trichtlaan 64. Meer weten? Mail of bel/app gerust: h.palm#solcon.nl, 06-44981119. De eerste bijeenkomst is D.V. vrijdag 28 sept. 19.30 uur - 20.30 uur. De geplande vervolgdata zijn: 19okt,  2nov, 16nov, 30nov, 14dec (2018) en 11jan, 25jan,  8feb,  22feb, 8mrt, 22mrt, 5apr (2019).

Klusdag
Tijdens de opening winterwerk (22 september) willen wij opnieuw een zogenaamde klusdag organiseren. Dit doen wij al verschillende jaren en het is fijn om zo met elkaar bezig te zijn en veel werk te verzetten. Er is een lijst gemaakt met allerhande klusjes, die wij het hele jaar door opgespaard hebben. Ben je rechtshandig, (2x) linkshandig of onhandig, er is voor iedereen wat te doen!
De bedoeling is dat wij starten om  8.00 uur met koffie. Wil je één klusje doen of kun je niet de hele dag komen, is dat ook prima. Zou je dit eens/weer willen meemaken, geef je dan op bij één van de kerkrentmeesters. Wij zien uit naar een mooie dag! Gerton van Kreuningen (06-53344622) Kees Treur(06-24566333) Nico Mur (06-51272858)

BBQ
Op 22 september bent u weer van harte welkom in en om ‘de Roeping’ om met elkaar het nieuwe winterwerkseizoen in te luiden met een heerlijke bbq! Vanaf half 6 zijn de hamburgers klaar om gegeten te worden. De kosten voor deze maaltijd zijn: € 7.50 per volwassene en € 5.- per kind (maximum van € 25.- per gezin). Binnenkort krijgt u de Winterwerkgids in de brievenbus en daarbij zit ook een folder met opgavestrookje voor uw aanmelding. Het strookje kunt u kwijt in de bbq onder de toren. Tot uiterlijk 16 september. Wilt u zich nu gelijk opgeven? Dat kan door een mailtje te sturen naar: Of een telefoontje of appje te sturen naar: Edith Stam tel. 06-22614455. Na afloop van de bbq gaan we met elkaar zingen in de kerk. De Singin commissie heeft een programma voor ons klaarliggen. Nieuw dit jaar is: ‘Toon je Talent’. Wij dagen een ieder uit om zijn of haar talent met ons te delen. En dan kunt u aan van alles denken: het bespelen van een muziekinstrument, het tonen van uw kunstwerk (schilderen, beeldhouwen, quilten enz.) in ‘de Roeping’. Kortom: verras uzelf en een ander! Ook dit kunt u doorgeven via de mail, app of telefoon. U bent er toch ook bij?!

Groeten overbrengen
Het is al vaker gebeurd dat we tijdens maaltijden waar we elkaar als gemeente ontmoeten door middel van kaarten onze verbondenheid aan zendingswerkers en gemeenteleden in het buitenland overbrengen. Ook tijdens de BBQ op 22 september liggen kaarten klaar. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk gemeenteleden, jong en oud, hun naam op de kaart schrijven. Wij zorgen voor de verzending. Alvast bedankt voor uw betrokkenheid!
Hartelijke groet, Commissie voor Zending en Werelddiaconaat.

Vrouwencontact Wilnis
Een nieuw seizoen, en - deels - een nieuw bestuur voor het Vrouwencontact. Na vele jaren ‘trouwe dienst’ zijn Ina de Callafon en Mien Vis teruggetreden. Tijdens de in mei gehouden Jaarvergadering hebben we afscheid van hen genomen. In de vrijgekomen plaatsen zijn Renée Meijers en Karin van de Ruitenbeek gekozen. Het bestuur is intern tot de volgende taakverdeling gekomen: voorzitter: Marjan Versteegh, secretaris: Alie Palm, penningmeester: Tonja van Eijk. Vanaf dinsdag 18 september 2018 beginnen de verschillende vrouwencontactgroepen weer met Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw. Het komende seizoen zullen we met elkaar nadenken over het leven van Jeremia. Prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal schrijft de Bijbelstudies. Dit seizoen zal er geen avondgroep zijn. Er zijn drie ochtendgroepen, op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen.
Bij de vrouwencontactgroep van de donderdagmorgen is kinderoppas aanwezig! Voor meer informatie over plaats en tijd van de verschillende vrouwencontactgroepen kunt u terecht bij de bestuursleden. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom! We hopen op échte ontmoetingen rondom een open Bijbel!

Presentatie bezoek Kenia
Graag nodigen we u en jullie uit om zondag 23 september na de ochtend-openingsdienst van het winterwerk naar ‘de Roeping’ te komen. Daar delen wij graag wat van onze ervaringen en belevenissen van de Kenia reis met u/jullie. Koffie, thee, limonade en wat lekkers staan klaar!
Mocht u/jij verhinderd zijn, op de website is ons reisverslag geplaatst. Het lezen waard! Hartelijke groet, Siem, Koos, Corien, Jolanda, Annet, Mariska.

Jongeren en ouderen: Mannenvereniging ‘Boaz’
Zijn er jonge mannen die onze vereniging willen versterken? De mannenvereniging wil graag aansluiting met de jongere generatie zoeken, een nieuwe generatie mannen die oók niet zonder de Bijbel als Gids voor het Leven wil leven. Alle mannen uit de gehele gemeente, van 30 jaar en ouder mogen zich aansluiten. Ter voorbereiding op de 1e avond kun je vast lezen: Romeinen 1. We verwelkomen je graag, DV 24 september, 20.00 uur in ‘De Roeping’.

Vanuit de Kerkenraad

Noodhulp Lombok 
Het is u niet ontgaan: Het noordelijke deel van het Indonesische eiland Lombok is de afgelopen weken getroffen door zware aardbevingen. De ravage is enorm en kostte tot nu toe al honderden mensen het leven. Veel overlevenden zijn alles kwijt: 2.000 gewonden, 270.000 mensen dakloos, 60.000 huizen beschadigd of verwoest. ZOA-medewerkers verlenen eerste hulp in samenwerking met de lokale christelijke organisaties, partners en kerken. Hulp is vooral nodig in het district Bayan. Dat is het noordelijk deel van Lombok, waar ook het epicentrum van de aardbevingen is. Zij bieden hulp om te kunnen voorzien in de eerste behoeften zoals onderdak (tenten), warme dekens, gereedschap, schoon drinkwater en toiletten. De diaconie wil de collecte van 16 september bestemmen voor de slachtoffers van deze aardbeving via de ZOA. Uw giften zijn van harte welkom ook op rekening nr. NL25FVLB0225424754 o.v.v. noodhulp aardbeving Lombok. Dank voor uw meedoen en meebidden. 
Uw diaconie.

Kostersechtpaar
Zoals u weet gaan Rijno en Mariska stoppen in onze gemeente als kostersechtpaar. Naar aanleiding van onze oproep in ‘Ons Kerkblad’ zijn wij in contact gekomen met een echtpaar die zeer geïnteresseerd is in deze vacature. Wij hopen u binnen niet al te lange tijd meer te kunnen melden. De kerkrentmeesters.

Woonruimte
Omdat wij ruimte willen maken voor het nieuwe kostersechtpaar zijn wij op zoek naar andere woonruimte. Weet of heeft u vervangende woonruimte wat we tijdelijk of langdurig kunnen huren, laat het ons dan zo snel mogelijk weten! I.v.m. werk van ons en de kinderen liefst in de buurt van Wilnis. 
Rijno, Mariska en de kinderen.

Tenslotte
We mogen terugzien op rijk gezegende zondag. In het midden van de gemeente hebben we het Heilig Avondmaal gevierd en hebben we de Heere gedankt voor Zijn weldaden aan ons betoond. We bidden dat dit voor u allen tot zegen is.
Afgelopen zondag kreeg ik de beste wensen: Een gelukkig nieuwjaar dominee. In eerste instantie was ik wat in verwarring. Bedoelt hij nu dat ik het tweede jaar in Wilnis ben ingegaan of het Joodse nieuwjaar? Het was voor beiden. Zondagavond is het jaar 5779 (na de schepping) aangebroken. Hartelijk dank voor de attente zegenwens.
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.
MvdR vdm
terug