Kerkblad 30 september 2018 Kerkblad 30 september 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
28 sept. 19.30 uur Gebedskring YA/Jeugdwerk
29 sept. 19.00 uur Belijdeniscatechisatie
01 okt. Start catechisatie (12+, 14+, 17+)
04 okt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
05 okt. 19.30 uur Gebedskring YA/Jeugdwerk
08 okt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
09 okt. 20.00 uur Gemeente avond
09 okt. 20.00 uur Gesprekskring
9,10,11 okt. Vrouwencontact
10 okt. Kerkenraadsvergadering

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 5 oktober via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Zondag 30 september is de scholendienst in samenwerking met de Koningin Julianaschool. In deze scholendienst willen wij nadenken over het rentmeesterschap. God heeft de wereld zo prachtig geschapen, als je naar de schepping kijkt, zie je Zijn machtige hand, Zijn glorie. We kunnen ons hierover verwonderen en Hem daarvoor prijzen! Maar hoe zorgen we voor Zijn schepping? Zijn we er voorzichtig mee, met de natuur om ons heen? Of zijn wij verspillers en vernielers? Hoe denken wij over lekker lang douchen? Of de kraan open laten staan bij het tanden poetsen? Of met de auto gaan terwijl op de fiets of lopend ook een optie is… Er zijn heel wat praktische zaken waar we best heel goed op kunnen letten met elkaar, om de natuur te beschermen. Welke opdracht geeft God ons mee in de bijbel, wat betreft onze zorg voor de schepping? Het thema is: God zorgt voor de wereld en jij?
In het vorige kerkblad had ik geschreven dat op 7 oktober een leerdienst zou zijn over schepping en evolutie. Ik had toen niet in de gaten dat deze zondag de Israël zondag is. In deze dienst zullen we extra aandacht geven aan het volk Israël en stil staan bij Ezechiël 37. Tijdens de studiereis in januari hebben we over dit hoofdstuk met een orthodoxe rabbijn over gesproken. Een aantal inzichten zullen in de preek naar voren komen. Het thema van de preek is: Leven vanuit het dal met beenderen.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ezra is geboren
We kregen een bericht dat Ezra Janoah Leeflang is geboren op 12 september 2018. Op de kaart schrijven de ouders dat ze dankbaar en verwonderd zijn met de geboorte van hun zoon Ezra. We feliciteren de ouders Corstian en Els Leeflang met hun kostbare geschenk van de Heere. Ook feliciteren we Eloïse en Azarja met de geboorte van hun broertje. Voor jullie als gezin een verandering nu jullie er een extra verantwoordelijkheid bij hebben gekregen. Op de kaart staat dat prachtig verwoord: Ontvangen als een parel uit Zijn handen, mogen wij voor je zorgen. Weet dat Hij altijd bij je zal zijn, iedere nacht, iedere morgen. We bidden dat Ezra dat ook mag ervaren in zijn leven, samen met zijn grote zus en broer. Dankbaar zijn we dat de Heere het leven heeft gegeven en heeft gespaard van moeder en kind. 

Afnemende krachten
We denken aan allen van wie de krachten minder worden. In het midden van de gemeente zijn er die steeds verder achteruit gaan voor wat het lichaam betreft. De lichamelijke gesteldheid wordt minder, maar het gaat de goede kant op. Als we door Hem zijn bereid, worden we opgenomen in de eeuwigheid. In het bijzonder willen we de naam van mw. Stien Treur noemen die verblijft in Maria-Oord te Vinkeveen. Ze is nu helemaal aan bed gebonden. Ook denken we aan dhr. Van der Eijk in Zuiderhof, die heel erg moe is.

Meeleven
We leven mee met hen die met diverse moeiten en zorgen te maken hebben in de familiekring. We mogen allen in de voorbede opdragen. In het bijzonder leven we mee met de rouwdragende familie van Maas Zeeman. Onze gemeenteleden Reita en Jaap Plomp en Tiny en Rutger de Graaf moeten een zwager missen en hun gezinnen een oom. In deze familie waar verdriet over een overlijden en de blijdschap van een geboorte elkaar afwisselen. De Heere zij u met alle emoties en gevoelens nabij.

Bij de agenda
Kinderkoor Ismaël   
Hallo allemaal! Kinderkoor Ismaël is weer van start gegaan! Iedereen, vanaf groep 2, is van harte welkom! Kom gezellig met de andere kinderen liedjes zingen over de Heere God! Wanneer?      Elke donderdagmiddag van 15.30–16.30 uur. Waar? In de ‘Roeping’ van de Hervormde kerk Wilnis. Kom gerust eens kijken en meezingen! Papa’s en mama’s zijn ook van harte welkom om er de eerste keer bij te blijven. Er wordt hard gewerkt om een nieuwe dirigent(e) te zoeken voor ons koor. Er zijn twee enthousiaste aanmeldingen binnen gekomen en deze hopen beiden te komen ‘proef’ dirigeren eind september. (nieuwe dirigenten kunnen nog reageren tot eind september) We hopen en bidden dat we een dirigent(e) zullen vinden die de kinderen enthousiast en warm kan maken maar die vooral ook aansluit bij onze identiteit. Bidt u mee? Wij hebben er zin in! Hartelijke groet namens ons allen, Patricia Nap & Linda Matze 

Catechisatie
Vrijdag is de kring bij Hendrik en Alie al weer begonnen. Komende maandag beginnen de catechisatie voor de jongeren. Als het goed is heeft iedereen persoonlijk een uitnodiging gehad. Als je er nog geen hebt ontvangen, stuur dan even een berichtje naar de dominee. 
Bij de 12+ catechisatie beginnen we met twee nieuwe catecheten. Dat zijn Sanne Samsom en Adeline Stam. We zijn dankbaar dat ze hun plek in willen nemen in het catechetenteam. We hebben afscheid genomen van Marjan Versteegh. Vele jaren heeft ze zich trouw ingezet binnen de catechese. Daarnaast blijft ze bij veel activiteiten in de gemeente nog wel betrokken. Marjan, heel hartelijk bedankt voor je werk en inzet voor onze jongeren en de geloofsgesprekken die je met hen hebt gevoerd. Ida van Kreuningen heeft tijdelijk het werk voor de catechese moeten stoppen i.v.m. haar gezondheid, maar achter de schermen is ze nog wel actief. Ida we wensen je alles toe wat nodig is in deze periode. Naast Sanne en Adeline geeft ook dominee Van de Ruitenbeek catechisatie. 
Bij de 14+ en de 17+ zijn nog dezelfde catecheten actief als vorig jaar: dominee Van de Ruitenbeek, Gery van den Bruinhorst, Dirk van Eijk, Chris van Kreuningen en Adeline Stam.

Vanuit de Kerkenraad

Collecte scholendienst
De diaconiecollecte tijdens de scholendienst is voor A Rocha. Dit is een christelijke internationale natuurorganisatie. A Rocha is een beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping en anderen stimuleren de natuur te beschermen. Hun primaire functie is actieve inzet voor natuurbeheer en -behoud. De lokale groepen adopteren natuurgebieden, vormen community's rond die gebieden en dragen er zorg voor natuurbeheer en -ontwikkeling.

Zendingsbussen 4e kwartaal 2018
Vanaf 1 oktober is uw bijdrage in de zendingsbussen bij de uitgangen van onze kerk bestemd voor de uitzending van de familie Vogelaar naar Indonesië. De familie Vogelaar woont nu zo’n 7 maanden in Yogyakarta en heeft hard gewerkt aan taal- en cultuurstudie. Daar hebben ze ook de geboorte van hun derde kindje afgewacht. Inmiddels is Amos geboren en is het gezin op maandag 17 september vertrokken uit Yogyakarta richting Jakarta. Daar moest de geboorteakte van Amos gelegaliseerd worden en een paspoort voor hem worden aangevraagd. Daarna reisden ze door naar Palopo (Sulawesi) waar ze vrijdag 21 september zijn aangekomen. Dit is ook de plek waar het gezin de komende jaren zal wonen en werken. Het zal voor hen allemaal weer wennen zijn aan de nieuwe omgeving, nieuwe school, enz. Uw gebed voor hen is daarom heel belangrijk. Door middel van uw bijdrage in de zendingsbussen maakt u het mogelijk dat de familie Vogelaar de kleine, kwetsbare gemeenten in Luwu kan ondersteunen zodat zij staande blijven en het Evangelie leren delen met de (moslim)naaste. Van harte aanbevolen! 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Lombok 
Hierbij delen wij u met dankbaarheid mede dat de op 16 september gehouden collecte inzake de noodhulp voor de slachtoffers van de aardbevingen in Lombok heeft opgebracht het mooie bedrag van € 2.853.49 ( incl. giften op de bank). Veel dank voor deze gave maar laten we daarbij bidden voor deze hulpbehoevende naaste. 
De diaconie

Gemeentezang in de eredienst
Zoals u weet, heeft de kerkenraad zich de achterliggende maanden bezonnen op de gemeentezang in de eredienst. In de kerkenraadsvergadering van 12 september heeft de kerkenraad hierover een besluit genomen. Dit is een voorlopig besluit waarover u als gemeenteleden wordt geïnformeerd en geraadpleegd. Zondag 23 september is een nieuwsbrief uitgedeeld, waarin wordt uitgelegd wat dit besluit inhoudt en hoe de kerkenraad tot dit besluit is gekomen. Mocht u dit hebben gemist, dan liggen er nog exemplaren onder de toren. U kunt ook een exemplaar van de nieuwsbrief opvragen bij de scriba. Onze vaste kerkradioluisteraars krijgen een exemplaar van de nieuwsbrief thuisbezorgd. Op D.V. dinsdag 9 oktober a.s. is er een gemeente avond om hierover te spreken. U kunt uiteraard ook een schriftelijke reactie indienen bij de scriba (scriba#hervormdwilnis.nl). Vervolgens bespreekt de kerkenraad de ontvangen reacties en neemt dan een definitief besluit.

Tenslotte
We zien terug op een mooie gemeentedag. Zo’n 20 gemeenteleden hebben geholpen bij diverse werkzaamheden in en rond de kerk , de Roeping en de begraafplaats. In de nieuwe Solitudo wordt daar ook aandacht aan besteed. Tijdens de gemeente bbq waren er goede en mooie ontmoetingen in het midden van de gemeente. Dank voor het organiseren huiskring Veenzijde 1. Daarna was er een mooie sing-in met elkaar, waarbij we mooie liederen samen hebben gezongen en uitleg kregen van prachtige schilderijen. Allen die daar aan mee hebben gewerkt hartelijk dank. Zondag na de dienst werden we meegenomen in de belevenissen van onze Kenia-gangers. Wat is het goed om te zien dat God omziet naar mensen in de sloppenwijken, maar ook mensen bereid maakt om te helpen.
Ontvang allen een hartelijke groet, 
MvdRvdm
terug