Kerkblad 28 oktober 2018 Kerkblad 28 oktober 2018

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

30 okt. 20.00 uur Presentatie Open Doors
31 okt. 19.30 uur Hervormingsavond
1 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
2 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
5 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
6,7,8 nov. Vrouwencontact
6 nov. 20.00 uur Gesprekskring
9 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
22 dec. 19.00 uur VBW Kerstevent

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 2 november via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Op 28 oktober in de avonddienst staan we stil bij ons geloof in God, de Schepper van hemel en aarde. God schept door Zijn woorden te spreken.
Het gaat in ons geloof in de Schepper om het spreken van God, zodat leven wordt gemaakt uit niets. Dat zien we gebeuren in de schepping van hemel en aarde. De schepping is er omwille van de Schepper. We willen stil staan bij het thema: Het geheim van Gods schepping.

Woensdag 7 november is er dankdag voor gewas en arbeid. Het centrale Bijbelgedeelte is Markus 12:38-44. Dit gedeelte gaat over de gift van de weduwe. Ze geeft haar hele levensonderhoud weg. Jezus leert ons hiermee iets over dankbaarheid en vertrouwen. Het thema van de preek is ook dit jaar weer aangereikt door de HGJB: Alles geef ik U! In de middagdienst willen we hierbij stil bij, waarbij we de kinderen van de basiscatechese een inbreng hebben. Er is dan weer een liturgie en u / jij kunt weer meeschrijven. In de avonddienst willen we het thema verder uitdiepen. 

Meeleven in en rondom de gemeente

We leven mee met allen die in de familie en gezinskring moeiten en verdriet hebben meegemaakt de achterliggende weken. Grote zorgen zijn er geweest, verdriet is er gekomen in families. Daarnaast ook blijdschap en uitredding die de Heere heeft gegeven. We zijn de drie-enige God dankbaar voor de goede berichten die we mochten horen. De Heere ontfermt Zich op het gebed!

Geboren

Zondagmorgen 21 oktober is Koen Gerrit Jan van Zutphen geboren. Koen is de zoon van Wilbert en Daniëlle van Zutphen. Koen is het broertje van Gijs. De Heere heeft het leven gegeven aan een zoon en broertje.
De dankbaarheid aan de Heere is groot en de blijdschap om de geboorte van een zoon en broertje vervult het hart van de ouders. Bij de felicitatie willen we ook de grootouders Van Zutphen en Van Kreuningen betrekken. Ook bij hen reden tot dankbaarheid dat de Heere het goed heeft gemaakt met zoon en dochter en de kleinkinderen. Op de kaart staat een prachtige belijdenis: God, Die het gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor jou en mij. Een prachtig danklied voor de Schepper van het leven. De gelukkige ouders Wilbert en Daniëlle wonen aan de Christinastraat.

Hartelijk dank uit Palopo

In de zendingsnieuwsbrief die op zondagmorgen 13 oktober in de banken lag, las u over de geboorte van Amos Vogelaar en de felicitatie die namens onze gemeente verstuurd is. Als reactie daarop ontvingen we het volgende bericht uit Indonesië: ‘Heel hartelijk bedankt voor het ontzettend leuke pakket dat jullie hebben opgestuurd voor Amos! Wat een leuk boek en die vlieger is ook erg leuk en zal mooi op zijn kamer staan (hij slaapt nu nog bij ons op de kamer). Heel attent van jullie! We voelen ons echt gezegend, ook met al het meeleven vanuit Wilnis! Het doet echt heel goed! 

Het gaat goed met ons; we wonen nu ruim 3 weken in Palopo. Het is best weer even wennen op deze nieuwe plek: het is hier erg warm, je moet alles opnieuw uitzoeken, er zijn nog weinig mensen die je kent, hele andere cultuur, enz. Het heeft wat tijd nodig om hier helemaal te aarden maar we vertrouwen er zeker op dat het goed komt! Ook wel heel mooi om nu dan echt op de plek te zijn waar we ons steentje mogen bijdragen in Gods koninkrijk. Ook voor jullie als gemeente het allerbeste, Gods zegen gewenst!’ 

Als u wilt meeleven met de familie Vogelaar vindt u (email)adressen op www.gzb.nl/misisulawesi. U kunt natuurlijk ook een bericht naar czwd#hervormdwilnis.nl sturen of een van de commissieleden aanspreken. 

Commissie voor Zending en Wereld Diaconaat

Bij de agenda
Presentatie Open Doors

Een spreekster van Open Doors zal op 30 oktober 2018 een presentatie in ‘De Roeping’ geven. Zij is er op uitnodiging van het Vrouwencontact. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie, om 20.00 begint de presentatie. Vragen die aan bod komen zijn: Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed. Iedereen (mannen en vrouwen, jong en oud) is van harte welkom. Er is deze avond een verkooptafel van Open Doors. Een gift voor het werk van Open Doors kunt u deponeren in een giftenpot.

Hervormingsavond woensdag  31 oktober

‘Was de Reformatie eigenlijk wel nodig?’ Dit is de vraag waar de spreker van deze avond, ds. H Liefting, ons een antwoord op wil geven. Dit interessante thema, de medewerking van ons koor Hiddai als ook samenzang zijn onderdelen voor een boeiende avond. D.V. woensdag 31 oktober aanvang 19.30 uur in onze kerk. Een gezamenlijke avond van Herv. Wilnis, Waverveen en Vinkeveen en Chr. Geref. Kerk van Mijdrecht. Jij/u bent er toch ook bij?

Kinderkoor Ismaël

Wij hebben een nieuwe dirigent gevonden! Juf Roos is donderdag bij ons begonnen en leert ons mooie liedjes aan. Na de herfstvakantie gaan we starten met liedjes voor het Kerstfeest, 24 december mogen we weer in de kerk zingen. Nu zou het leuk zijn om met nog veel meer kinderen samen te zingen, dus kom eens kijken en doe met ons mee, dan kan je ook meezingen in de kerk met het Kerstfeest. Vind jij het fijn om mee te zingen? Neem dan contact op met Linda Matze en zij kan je er veel meer over vertellen! Hartelijk welkom op donderdagmiddag (uit school) in De Roeping.

Koor Hiddai

Kom erbij en doe mee! We nodigen jou /u uit om met ons mee te oefenen voor de Kerst uitvoering. We gaan met elkaar mooie liederen instuderen en kunnen u / jou daar goed bij gebruiken. We starten op 1 november om 19.45 uur met koffie of thee, gaan  daarna tot  21.30 uur repeteren. De uitvoering is op 24 december in de hervormde kerk in Wilnis samen met het kinderkoor Ismael. Kom en sluit bij ons aan.
Groeten Matty Nagel

VBW-Kerstevent op 22 december a.s.

Dit jaar is er geen VBW-terugkommiddag in de herfstvakantie maar worden alle kinderen én andere belangstellenden uitgenodigd voor een VBW-Kerstevent op DV 22 december a.s. Het wordt een bijzonder event met een kerstverhaal, kinderkoor, spellencircuit, kerstcafé en kampvuur. Alles vindt plaats in en rondom onze kerk en ‘de Roeping’. De starttijd is 19:00 uur met een inloop vanaf 18:30. Zet de datum alvast in uw agenda en nodig kinderen én volwassenen uit uw omgeving uit om mee te komen! Om het evenement breed bekend te maken, willen we in ons dorp huis aan huis flyers verspreiden. Hiervoor zoeken we 14 mensen die willen helpen (in week 50, vanaf 10 december) en daarnaast nog wat mensen voor hand- en spandiensten tijdens het kerstevent. Bent u/jij beschikbaar om mee te doen? Mail even naar vbwwilnis#gmail.com of spreek Melane, Renate, Elsemarie of Jopie even aan.

Vanuit de Kerkenraad

Nieuw kostersechtpaar.

Beste gemeenteleden, zoals u weet is onze gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe koster. Wij zijn dankbaar u te kunnen informeren dat Wilnis een nieuwe koster krijgt! Christiaan en Liesbeth van der Linden komen met hun twee kinderen vanuit Gouda in Wilnis wonen. Voor velen is Christiaan geen onbekende. Hij is in Wilnis opgegroeid aan de Oudhuijzerweg. Per 1 januari 2019 zal Christiaan de kosterstaken gaan overnemen van Rijno. De komende tijd, tot 31 december, kunt u Christiaan regelmatig tegenkomen, omdat hij dan met Rijno ‘meeloopt’ om in te werken. Omdat er aan de kosterswoning nog wat geklust zal gaan worden, is het de bedoeling om in februari naar Wilnis te gaan verhuizen. Tot die tijd zal Christiaan vanuit Gouda komen om zijn werkzaamheden te verrichten. Nogmaals wij zijn dankbaar dat de invulling van deze vacature voorspoedig is verlopen. Maar ook zeker dankbaar dat Rijno samen met Mariska, dit werk ruim 13.5 jaar met veel passie en heel correct hebben mogen doen. 

De kerkrentmeesters

Terugtreden ambtsdrager

Tijdens de laatst gehouden kerkenraadsvergadering heeft onze broeder ouderling Peter Rietveld te kennen gegeven zijn ambt eind dit jaar te willen neerleggen. Persoonlijke omstandigheden liggen hieraan ten grondslag en de kerkenraad heeft de pijn geproefd waarmee dit besluit is genomen. De kerkenraad respecteert zijn besluit en gaat zich buigen over de vervulling van de komende vacature. We mogen broeder Rietveld en zijn gezin opdragen in onze gebeden. In ons gebed willen we de Heere vragen of Hij in een opvolger wil voorzien.

Dankdag 2018

Het leven gaat ‘gewoon’ door ondanks alle natuurgeweld van afgelopen periode in andere werelddelen, alle onrust door verschillende grootheden van deze wereld en alle nep nieuws wat de wereld in geslingerd wordt. Het lijkt wel of alles steeds sneller elkaar opvolgt en daardoor ook minder diep naar binnen komt. We zouden door alles wat er op ons af komt, vergeten om dankbaar te zijn voor hetgeen we ‘zomaar’ hebben / ontvangen (ook de afgelopen periode). Laten we beseffen dat dit niet overal het geval is. Neem bijvoorbeeld jongeren in Sri Lanka. Door de jarenlange burgeroorlog hebben veel kinderen in Sri Lanka nooit vrede gekend. Om hen een kans te geven in vrede een toekomst op te bouwen en onderwijs te volgen, hen te leren om op de juiste manier om te gaan met conflicten, heeft de ZOA hier een onderwijsproject gestart. Binnen dit project worden ongeveer 3.800 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar ondersteund. Door deze aanpak worden van jongs af aan kinderen voorzien van kwalitatief beter onderwijs, wat hen in staat stelt om een hogere opleiding te volgen, waardoor ze een betere positie hebben op de arbeidsmarkt en mede zorgt voor een stabielere samenleving. U kunt hierbij helpen d.m.v. de dankdag collecte op 7 november. Van harte aanbevolen om zo vele jongeren in Sri Lanka een betere kans te bieden. Voor meer info https://www.zoa.nl/project/32699/ . Uiteraard is het ook weer mogelijk om een gift per bank overmaken te maken naar het banknummer van de diaconie: NL25FVLB0225424754 o.v.v. dankdagcollecte. Dank voor uw meedoen en meebidden. 
Uw diaconie

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

MvdR vdm

terug