Kerkblad 9 december 2018 Kerkblad 9 december 2018

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
11 dec. 20.00 uur Gesprekskring
12 dec. Kerkenraadsvergadering
13 dec. 14.30 uur Ouderenmiddag, kerstmiddag
14 dec. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
15 dec. Inzameling oud papier
17 dec. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
17 dec. 20.00 uur Adventsviering Vrouwencontact
22 dec. 13.30 uur Zingen op straat
22 dec. 19.00 uur VBW Kerstevent
24 dec. 19.00 uur Kerstzang in de kerk
21 jan. 19.30 uur Winterlezing Mannenver. Boaz

Jarigen en Huwelijksjubilea en Meeleven in en rondom de gemeente
(zie papieren versie van Ons Kerkblad)

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 14 december via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 9 december worden we uitgenodigd voor de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Een bijzondere dienst waar de Heilige Geest het geloof in onze harten wil werken door de verkondiging van het Heilig Evangelie en wil sterken door het gebruik van de sacramenten (Heidelbergse Catechismus Vraag en Antwoord 65). In de ochtenddienst lezen we uit Ruth 2. De tekst voor de prediking is Ruth 2: 12. Het thema is: Gekomen onder Gods hoede bij de Losser. 

In de avonddienst zijn we uitgenodigd om de Heere voor Zijn weldaden te danken. De schriftlezing is dan uit Ruth 3. Als uitgangspunt voor de preek hebben we Ruth 3: 9, 10a gekozen. Het thema is: Ruth rijk gezegend door de Losser.

Diepe dalen
We denken aan onze jongeren en ouderen die door diepe dalen gaan. Wat kan een ziekte pijn doen in het leven. Wat is het soms ongrijpbaar. Maar in alle omstandigheden mogen we een toevlucht nemen bij onze Heiland. Hij wil helen en genezen. 

We denken ook aan hen die ernstig ziek zijn. We vragen of de woorden van Psalm 3 van toepassingen blijven. Wees in de moeitevolle omstandigheden van het leven van de zorg van de Heere bewust, omdat Hij aan uw en jouw zijde is en ondersteuning geeft. 

Bij de agenda

Friedenstimme Kerstgroetactie 2018
Op zondag 9 december a.s. liggen er kerstkaarten en leespakketten bij de uitgang van de kerk.
Doet u ook weer mee met het verzenden van deze kaarten? Uw deelname is heel waardevol. Hierdoor wordt in korte tijd heel veel evangelisatiemateriaal verspreid tot in de meest afgelegen gebieden van de voormalige Sovjet-Unie. Russische christenen kijken hier met verlangen naar uit!!
Zie ook de website van Friedensstimme: www.friedensstimme.nl.Wilt u ook voor hen bidden?
Hartelijk dank voor uw deelname! 
Namens commissie voor zending en werelddiaconaat.

Kerstecho
Op zondag 16 december a.s. wordt de kerstecho uitgereikt. Het thema is dit jaar: ‘Wat doen we met kerst’. Ook dit  jaar hebt u/jij weer de gelegenheid om uw/jouw buren, kennis of familielid mee te laten delen in het geloof. Laat deze kans niet aan u/jou voorbijgaan om het rijke evangelie door te geven aan de mensen om u heen. Ook op deze manier kunnen we kerk zijn in de buurt. Daarnaast willen we u en jou vragen om dit evangelisatiewerk ook in uw gebed op te dragen. 

Adventviering
De besturen van mannenvereniging ‘Boaz’ en het vrouwencontact nodigen iedereen uit voor een Adventsviering op maandag 17 december 2018 om 20.00 uur in De Roeping. Het thema van de liturgie is ‘Uw heilzon is aan ´t dagen’. Wilt u graag voor deze viering met de auto gehaald worden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mw. A. Palm, telefoon 0297-289122.  Hartelijk welkom!

Zingen op straat
Komt allen te samen, jubelend van vreugde. Zingen en getuigen van Gods grote liefde! Wij nodigen u/jullie van harte uit om mee te komen zingen. Op zaterdagmiddag 22 december. Verzamelen in ‘het Kruispunt’ bij de Chr. Geref. Kerk om 13.30 uur en om 14.00 uur zingen bij ‘de Lindeboom’ in Mijdrecht. Iedereen is welkom! Komt u, kom jij ook?

Kerstfeest van de zondagschool
Op 2e kerstdag om 10.00 uur ’s ochtends willen we samen met de kinderen van de zondagschool en basiscatechese stil staan bij het feit dat onze Zaligmaker is geboren. Wat is het mooi dat we ook op deze manier gemeente kunnen en mogen zijn. Kerstfeest vieren samen met je zoon/dochter/broer/zus/opa/oma en andere gemeenteleden. De kinderen zullen zelf ook een grote rol hebben in de liturgie. We vertrouwen op een goede opkomst en willen zo ook met de kinderen van onze gemeente Kerstfeest vieren. U komt toch zeker ook!            De zondagschool

Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus
Vrijdag 21 december zijn de bibliotheek en boekentafel 's middags en 's avonds geopend. Vrijdag 28 december zijn wij gesloten. Wij wensen u gezegende kerstdagen. 
Medewerkers van de bieb en boekentafel.

VBW-Kerstevent op 22 december a.s.
‘Kom vier Kerst met ons’. Zo nodigen we alle inwoners van Wilnis namens de VBW uit om op zaterdagavond 22 december naar onze kerk te komen. We beginnen de avond met een kinderkoor en inspirerend Kerstverhaal. Daarna is er een uitdagend spellencircuit voor de kinderen en een sfeervol kerstcafé voor de volwassenen in De Roeping. We sluiten de avond af met een gezamenlijk kampvuur op het kerkplein! Dat wil je toch niet missen? Flyers worden in Wilnis huis-aan-huis verspreid vanaf 10 december en liggen ook bij de uitgang van de kerk. Heel hartelijk dank aan iedereen die mee helpt om deze flyers rond te brengen! Kunt u/jij helpen op 22 december? Heel graag! Mail even naar vbwwilnis#gmail.com of spreek Melane, Renate, Elsemarie of Jopie aan.

Kerstzang 24 december 
Op maandag 24 december wordt er in de hervormde gemeente van Wilnis een volkskerstzang gehouden. Het thema is dit jaar: ‘Amazing Grace’ en de meditatie wordt verzorgd door Albert Jan Treur. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door het kinderkoor ‘Ismaël’ en het Chr. Gem. koor ‘Hiddai’. De avond begint om 19.00 uur. Allen heel hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te zingen! Na afloop bent u/jij van harte welkom in De Roeping voor drinken en wat lekkers.

Winterlezing
In 1618-1619 vond de Dordtse Synode plaats. Hoe kan die vergadering van 400 jaar geleden nu nog altijd van invloed zijn? Tijdens de Winterlezing van de mannenvereniging hoopt Ds. M. van de Ruitenbeek een inleiding te verzorgen over de betekenis van Dordt voor vandaag. Alle belangstellenden zijn alvast hartelijk uitgenodigd, maandag 21 januari om 19.30 uur in De Roeping.

Vanuit de Kerkenraad

Umoja collecte kerstmaaltijd
We leven al weer toe naar kerst. Bij kerst denken we al gauw aan gezelligheid, verbondenheid, warmte met diegene die dicht bij ons staan. We hebben zo al onze voorbereidingen om het zo goed voor ons zelf te maken met de kerstdagen. Maar kerst is meer: Kerst betekent dat God geen punt zet maar een komma en daarmee wil Hij doorgaan met ons. Laten we bij als onze ‘kerst activiteiten’ dit overdenken en verwonderd raken. Mogen we iets van deze verwondering delen middels de diaconie collecte van 9 december welke we voor de kerstmaaltijd in Mathare, Kenia willen bestemmen.   

Kerkelijke bijdrage 2018 en 2019
Wilt u even nakijken of u de kerkelijke bijdrage voor dit jaar al heeft overgemaakt? Het zou fijn zijn als u dat nog dit jaar doet. Wanneer u uw toezegging voor 2019 per mail wilt doen, stuur dan even een mailtje naar: administratie#hervormdwilnis.nl. U krijgt dan het jaarboekje met de financiële gegevens via de mail. Als u uw toezegging voor 2018 ook al per mail heeft gedaan, hoeft u niet opnieuw een mailtje te sturen.

Aanschaf Weerklank

Per 1 januari gaan wij de bundel Weerklank in de zondagse erediensten  gebruiken, zoals u hebt kunnen lezen op de uitgedeelde nieuwsbrief. Hiervoor hebben de kerkrentmeesters een grote bestelling gedaan waardoor de bundels met reductie konden worden ingekocht. Het zou fijn zijn als u deze bundel zelf aanschaft en vervolgens na de dienst mee naar huis neemt. U kunt de bundel onder de toren meenemen en er zullen ook exemplaren bij de boekentafel komen te liggen. Voorin de bundel vindt u een enveloppe waarop staat dat u het bedrag van €24 kunt overmaken naar het nieuwe IBAN:  CvK Herv. Wilnis: NL 98 RABO 0373 7116 46 of u doet de €24 in de enveloppe en vervolgens in de eerste collectezak voor kerkbeheer. Het is handig dat u na aanschaf uw naam voorin de bundel schrijft. Indien de aanschaf voor u bezwaarlijk is: er zullen altijd exemplaren onder de toren liggen voor gebruik in de kerk. Graag na de dienst weer onder de toren terugleggen.                   De kerkrentmeesters.

Wijziging bankrekeningnummer

Ook het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft een nieuw bankrekeningnummer. Dat is het gevolg van een wijziging bij de SKG. Het IBAN voor de kerkelijke bijdrage en de betaling van collectebonnen is: NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Wilnis.

Als u nog vragen heeft, bel gerust. Anja Kranenburg, tel. 0297–285774. Mailen mag ook: administratie#hervormdwilnis.nl

Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek


 

terug