Kerkblad 3 maart 2019 Kerkblad 3 maart 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

01 maart 19.00 uur Wereldgebedsdag in ‘De Rank’ te Mijdrecht
04 maart 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht
04 maart 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
05 maart 20.00 uur Gesprekskring
06 maart 20.00 uur Bijbelkring
07 maart 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
08 maart 18.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
09 maart 13.45 uur VBW middag
10 maart Sing in
12, 14, 20 maart Vrouwencontact
16 maart GZB-dag in Barneveld
19 maart 20.15 uur Doopzitting
04 mei Rommelmarkt

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen en Huwelijksjubileum [Zie hiervoor de papieren versie van ons Kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 8 maart via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag

Zondagmorgen 3 maart lezen we met elkaar de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. We volgen de gelijkenis zoals deze beschreven staan in Mattheus 25: 1-13. Een indringende boodschap voor ons allen met een oproep om voorbereid te zijn op de komst van de Bruidegom. De centrale vraag van de dienst is samengevat in het thema: Voorbereid op het eeuwige leven!? De deelnemers van de Alpha cursus spreken hierover door in De Roeping. We heten de leiding en de deelnemers van harte welkom. We denken aan hen in onze gebeden. 

Biddag

Woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. We volgen deze biddag het thema, zoals aangereikt door de HGJB: Wat vraag jij? De Schriftlezing is: 1 Koningen 3: 1-15. In de middagdienst zal de prediking vooral gericht zijn op de jonge kinderen. Wat vraagt de jonge Salomo aan de Heere? Maar ook bij het antwoord van de Heere: Hij geeft wat goed voor je is. We zijn dankbaar dat kinderkoor Ismaël een bijdrage wil leveren in deze dienst. Ze zullen voor ons enkele liederen zingen. Het kinderkoor heeft de afgelopen weken volop geoefend. Het is een stimulans voor de kinderen als de kerk vol zit! Maar ook voor uzelf is het opbouwend.

In de avonddienst staan we bij hetzelfde thema stil. Dan verleggen we de focus naar wat goed is voor ons. Wat hebben wij de komende periode nodig om onze roeping verantwoord te kunnen invullen. Dat alles willen we dan afleiden uit het leven van Salomo, met een perspectief vanuit de meerdere Salomo: onze Heere Jezus Christus. Ook in deze dienst is het belangrijk om aanwezig te zijn en afhankelijk te worden van onze Heere en Heiland.

Doopdienst

Op zondag 24 maart is er een doopdienst gepland. In deze dienst wordt het teken en zegel van de Heilige Doop bediend aan Camiel Dirk Christoffel Vis, zoon van Dirk en Celia Vis, We wensen dit gezin een gezegende voorbereiding toe op de doopdienst. De doopzitting is op dinsdag 19 maart om 20.15 uur.

Belijdenisdienst

Het lijkt nog ver weg, maar de datum van de belijdenisdienst komt snel dichterbij. Op zondag 21 april (1ste Paasdag) staat in de ochtend een dienst gepland, waarin 8 jonge leden vanuit onze gemeente Openbare belijdenis van het geloof hopen af te leggen. We zijn nu bijna een seizoen met elkaar opgetrokken, waarbij diverse onderwerpen over het geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn behandeld. We zien terug op mooie avonden en zien uit naar nog een aantal leerzame avonden en de aannemingsavond op 11 april. De volgende jonge mensen hebben aangegeven Openbare belijdenis van het geloof te willen afleggen:
[Zie hiervoor de papieren versie van ons Kerkblad]

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

De krachten van mw. Worm-Kats in zorgcentrum Zuiderhof te Vinkeveen nemen steeds verder af. Op het moment van schrijven is ze kwetsbaar en broos. We bidden dat de Heere naar haar omziet in deze fase van haar leven en dat Hij haar de rust geeft voor tijd en eeuwigheid. 

We denken aan het gezin van Evert en Ella Hulsman, Marktschipper. Nu Ella enkele weken uit het gezin is om op krachten te komen. Veel komt op dit gezin af. We bidden dat de zorg die Ella krijgt wordt gezegend, zodat ze haar plaats weer in kan en mag nemen in het gezin. Ook voor de jongens is het een moeilijke weg, maar de Heere is nabij een ieder die tot Hem de toevlucht neemt.

Verder denken we aan allen die met moeiten en zorgen te maken hebben in het leven. Zowel lichamelijk als psychisch. Wat kan het leven soms zwaar vallen, maar wat is het dan mooi dat we niet alleen door het leven hoeve te gaan. We mogen naar onze Middelaar (Wk lied 505).

Behandelingen

We zijn dankbaar met hen die goede uitslagen op de behandelingen in het ziekenhuis hebben gekregen. Dat er geen vervolgbehandelingen nodig zijn. Bij anderen volgen er nog behandelingen. We bidden dat de Heere deze zegent, zodat Zijn Naam opnieuw groot kan worden gemaakt. De Naam van de Heere zij geprezen!

Verdriet

Zondagmorgen dachten we in de voorbede aan Ida en Leen van Kreuningen met hun kinderen en kleinkinderen vanwege het onverwachte overlijden van de moeder van Ida. Ondanks haar hoge leeftijd van 97 jaar is ze toch nog onverwacht overleden. Een moeder, oma, overgrootmoeder die het leven met de Heere kende is overleden. We leven als gemeente met deze familie mee.

Ook leven we met Sjaak en Marjan Versteegh mee. Vorige week overleed een broer van Sjaak.

55 jarig huwelijk

Op zondag 3 maart zijn dhr. N. Samsom en mw. J. Samsom-Bergman 55 jaar getrouwd. We zijn met hen de Heere dankbaar dat Hij hen dit hoogtepunt gegeven heeft in hun leven. De naam van dit jubileum is smaragd. Het is een groene kostbare edelsteen, dat wordt genoemd in Openbaring 21: 19. Het is verwerkt in de muur van het nieuwe Jeruzalem. We bidden dat dit echtpaar ook een levende steen is in het bouwwerk van Gods gemeente (1 Petrus 2). Trouw zijn ze aanwezig in de kerk en de Bijbelkring. We zijn dankbaar voor het vele goede wat de Heere geeft in hun leven. Het is veel wat de Heere geeft. Maar er is ook verdriet en er zijn zorgen in dit gezin. We bidden de Heere om Zijn nabijheid voor hen. Daarbij denken we ook aan de kinderen en de kleinkinderen. Het bruidspaar Samsom-Bergman woont: Burg. van Baaklaan, Wilnis

Huwelijk

We kregen een prachtige kaart van Eduard Nagel (Zwenkgras) en Rianne Stigter (Jaarsveld). Op 18 april 2019 gaan ze trouwen. Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst in de Hervormde Gemeente Jaarsveld. De dienst begint om 15.30 uur in de Hervormde kerk, Kerkstraat 5 te Jaarsveld. Op de kaart staat een prachtige belijdenis en een mooie wens: U bent de liefde in ons. Al voor onze liefde begon. Laat ons leven een loflied zijn voor U. We feliciteren jullie met jullie voorgenomen huwelijk en wensen jullie een goede voorbereiding toe op deze en de andere hoogtijdag in jullie leven. In de Hervormde Gemeente Jaarsveld bereidt Eduard zich voor op het afleggen van Openbare belijdenis van het geloof. Na hun huwelijk willen ze met onze gemeente gaan meeleven. We heten hen alvast van harte welkom in onze gemeente. Het echtpaar Nagel-Stigter gaat wonen: Zwenkgras,  Wilnis. 

Bij de agenda

Bijbelkring

Op woensdag 6 maart hebben we weer Bijbelkring. We starten om 20.00 uur (vanaf 19.45 uur is er koffie) en we eindigen rond de klok van half tien. Dit keer is 2 Petrus 2 aan de orde. Een pittig gedeelte, maar wel noodzakelijk om door te lezen. Op welke wijze blijven de vreemdelingen in de verstrooiing staande? Die vraag geldt ook voor ons in 2019. Hoe blijven wij staande, zodat we onze roeping en verkiezing vast blijven maken? 

VBW-middag met spelletjes

Beste jongens en meisjes van de basisschool. Met kerst hebben we elkaar gezien in de kerk en in ‘De Roeping’ met het ‘kerstevent’. Op zaterdag 9 maart van 13.45 tot 16.00 uur is er weer een VBW middag in ‘De Roeping’.  Het zou heel leuk zijn als je hier ook bij bent! Deze middag luisteren we naar een verhaal, zingen we bekende VBW liedjes en er staat een spelletjescircuit voor je klaar. Kom je ook? En neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot zaterdag 9 maart!

Sing-in 

Zondagmorgen 10 maart organiseert de sing-incommissie na de dienst weer een sing-in! Het thema is: Overwinnaar zal Hij zijn! We zingen liederen uit de bundel Op Toonhoogte, Johannes de Heer en Weerklank. De sing-in houden we in de kerk. Zingt u mee tot eer van onze grote God?!
Hartelijke groet, de sing-incommissie

Update Youth Alpha Wilnis

Sinds september komen we op vrijdag met zo’n 25 -30 kerkelijke en niet kerkelijke tieners bij elkaar op een Youth Alpha avond. We starten de avond met een maaltijd en behandelen iedere avond een ander thema omtrent het christelijk geloof. Het is ons verlangen om God beter te leren kennen. We zoeken samen met de tieners in de Bijbel naar antwoorden op vragen die ons in het leven bezig houden. Het is waardevol om zo met elkaar op te trekken, elkaar te kunnen bemoedigen en te genieten van de vriendschappen. Als team willen we de kokers ontzettend bedanken voor de heerlijke maaltijden, iedere keer is er weer genoeg! Het is gaaf om de avond met een maaltijd te beginnen en zo bij te kunnen praten en bouwen aan relaties. Daarnaast wordt er tijdens de avonden ook gebeden voor het jeugdwerk in ‘De Roeping’. Dit is een onmisbaar onderdeel en we weten ons middels het gebed met elkaar verbonden. Wilt u als ouder of gemeentelid ook meebidden? U bent van harte welkom. Voor data en tijden zie de agenda in het kerkblad. Daarnaast kunt u ons ook financieel steunen d.m.v. een gift op het volgende rek nr: NL71FVL0225425866 CvK Hervormde Gemeente Wilnis ovv Youth Alpha. Heel hartelijk dank namens het Youth Alpha team.

Cindy v Kreuningen

 

Bibliotheek Lektuurkeus

Wat is er fijner dan in de vakantie met een boek op de bank de dag door te brengen? Kunt u/kunnen jullie daar ook zo van genieten? Dit is het moment om weer naar de bieb te komen. We hebben weer een hele stapel nieuwe boeken in mogen invoeren. Kom vrijblijvend neuzen en kijk of er iets van uw/jouw gading bij is. We zijn open op vrijdagmiddag (ook in de vakantie!) van 15.00 tot 16.30 uur. Tot ziens bij de bieb! 

De biebmedewerkers

Rommelmarkt

Beste gemeenteleden, allereerst willen we u hartelijk bedanken voor uw inzet bij de folderavond! Mede dankzij u hebben we alle folders kunnen verspreiden. Dit betekent ook dat u vanaf nu al uw oude, bruikbare spullen kan brengen bij de familie Meijers op de Mijdrechtsedwarsweg 19 te Wilnis. Alle spullen zijn meer dan welkom! Ook is het mogelijk om uw spullen door ons op te laten halen. Dit kunt u aangeven op onze site www.rommelmarktwilnis.nl of door te bellen naar 0687127477 (let op: dit is een nieuw nummer) tussen 18:00 en 20:00 (dit alles liever niet op zondagen). Ook zijn wij dit jaar bereikbaar op de app, appen kan altijd. Wij zullen de spullen vanaf dinsdag 12 maart elke dinsdagavond sorteren. Aangezien we ieder jaar veel boeken krijgen, zouden we dit jaar meer inzicht willen krijgen in het handig sorteren van de boeken in categorieën. Daarom hierbij de oproep: Houdt u van boeken en heeft u tijd om ons een dinsdagavond te helpen met sorteren? Voor opgave of meer informatie kunt u Tim Meijers aanspreken of een mailtje sturen naar contact#rommelmarktwilnis.nl. Naast uw hulp vinden wij het als JV ook erg waardevol dat de rommelmarkt gedragen wordt door de gemeente in gebed. Concreet kunt u bidden voor genoeg spullen, goede reacties vanuit de sponsors en een soepele samenwerking binnen de organisatie. Bidt u mee voor de voorbereidingen van de rommelmarkt? 

De Rommelmarktcommissie

Vrouwencontact Wilnis

De eerstvolgende bijeenkomsten van het Vrouwencontact zijn op dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart. De woensdaggroep heeft haar bijeenkomst op woensdag 20 maart. We beginnen om 9.30 uur op de afgesproken locaties. We behandelen deze keer Bijbelstudie 8 uit het januarinummer van de Hervormde Vrouw. Het thema is ‘Belofte van een nieuw verbond’. Iedereen is van harte welkom. Om elkaar ook eens in een andere setting te spreken, heeft het bestuur een creatieve activiteit gepland op dinsdag 26 maart a.s.. We willen dan een bloemstuk gaan maken. Om zoveel mogelijk leden hiervoor de gelegenheid te bieden, kunt u uit 2 tijdstippen kiezen, nl. ’s middags (inloop vanaf 13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur) en ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: ‘De Roeping’. Houdt u deze datum alvast vrij?

Vanuit de Kerkenraad

Ambtsdragerverkiezing; indiening aanbevelingen vacatures wijkouderling en evangelisatie-ouderling
Zoals bekend zijn er twee vacatures in de kerkenraad. Één voor wijkouderling en één voor evangelisatie-ouderling. Om te komen tot de vervulling van deze vacatures krijgen alle belijdende leden de gelegenheid hiervoor hun aanbeveling in te dienen. De kerkenraad verzoekt u om hiervan gebruik te maken in biddende betrokkenheid en zo uw bijdrage te leveren aan de opbouw van onze gemeente. Ieder belijdend lid mag voor iedere vacature één naam indienen. Daarbij moet worden vermeld welke naam voor welke vacature wordt ingediend. Uw aanbeveling dient u schriftelijk, voorzien van uw eigen naam en adres, in te dienen. U kunt dit doen tot uiterlijk donderdag 14 maart 2019, bij de scriba. Dit kan via de postbus bij ‘de Roeping’, via scriba#hervormdwilnis.nl, of op Burgemeester van Trichtlaan 64.

Collecte Jeugdwerk

Op 13 maart is er weer de Biddag voor Gewas en Arbeid. En de collecte is dan bestemd voor het plaatselijke Jeugdwerk. U kunt dan bijdragen aan al het Jeugdwerk wat namens de Gemeente wordt georganiseerd. Van Zondagsschool tot Youth Alpha en van clubs tot Jeugdvereniging. Mag de Jeugdraad ook dit jaar weer op uw gebed en financiële steun rekenen? U mag natuurlijk ook uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis. Hartelijk dank! 

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

MvdR vdm

terug