Kerkblad 31 maart 2019 Kerkblad 31 maart 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
31 mrt. 11.30 uur Voorlichting kinderinternaat Kerúb
01 april 19.30 uur Interkerkelijke gebedsbijeenkomst, Postwijk Baambrugge
01 april 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
02 april 20.00 uur Gesprekskring
2, 3,4 april Vrouwencontact
03 april 20.00 uur Bijbelkring
04 april 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
06 april Sponsor strandwandeling
07 april 11.30 uur Gemeenteochtend Rommelmarkt
12 april 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
15 april 20.00 uur Paasviering vrouwencontact 
20 april 13.30 uur Zingen op straat
04 mei Rommelmarkt

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’. Op de laatste vrijdag van de maand ook van 19.00-200.00 uur.

Jarigen en Huwelijksjubileum { zie hiervoor de papieren versie van Ons Kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 5 april via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
In de avonddienst van de 5de lijdenszondag staan we stil bij het lijden van de Heere Jezus. Het gaat niet direct om ons lijden, maar het lijden van Christus geeft wel nieuw zicht op het lijden in deze wereld. We lezen uit de Bijbel uit Jesaja 53 en Johannes 19: 1-6. We lezen daarbij de Heidelbergse Catechismus de vragen en antwoorden 37-39 Het thema is: De Man van smarten voor mij geleden.

Op de 6de lijdenszondag in de dienst van 18.30 uur horen we over de laatste ernst van het leven van de Heere Jezus. De ernst van Zijn sterven. De dood als loon voor de zonde, is een uitspraak die in onze samenleving niet meer voor de hand ligt. Het is helaas wel de bittere realiteit van ons bestaan. Wat een wonder dat de Heere Jezus dan voor ons is neergedaald in de hel om ons te bevrijden. We lezen Romeinen 6 : 1 – 14 en Hebreeën 2 : 14 - 18. Uit de belijdenisgeschriften lezen we Zondag 16, V&A 40 t/m 44. Het thema is: Jezus gestorven om mij te verlossen!

Meeleven in en rondom de gemeente

Heilige Doop
Zondag 24 maart is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Camiel Dirk Christoffel Vis, zoon van Dirk en Celia Vis, Pastoor Kannelaan 23. We wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding van Camiel en hun kinderen Juliette, Oscar, Casper en Annefleur. Als dooptekst heeft Camiel de woorden uit Deuteronomium 31: 8 meegekregen: De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. 

Zieken
Broeder Jan van Vliet, Herenweg 71 is zondag opgenomen in het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Hij is erg verzwakt en ondergaat op dit momentonderzoeken. Ook zal hij verder aan moeten sterken en wacht op uitslagen van de onderzoeken. Een spannende tijd voor hem, zijn vrouw en zijn gezin.

Bij dhr. Dirk van der Eijk, Zuiderhof, Vinkeveen, nemen de krachten steeds verder af. Hij ligt nu helemaal op bed. Ook op bed mag hij de Heere verwachten en leven in Zijn nabijheid. We dragen hem en de familie in de voorbede op. 

We bemoedigen alle zieken met de woorden van Psalm 138:4: Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven; Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand zal redding geven. De HEER is zo getrouw, als sterk; Hij zal Zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

Huwelijksjubileum

We feliciteren Aart en Ria van Rijssel, Trilgras, met hun 45 jarig huwelijksjubileum op 28 maart. Ze zijn de Heere dankbaar voor de tijd die ze samen hebben gekregen. De Heere heeft hen veel gegeven, waarvan ze rijk mogen uitdelen in de gemeente en in Roemenië. Het diaconale werk heeft het hart van dit echtpaar en ze zijn zeer betrokken op het kinderinternaat Kerúb. Vele maanden van het jaar zijn ze daar actief. We zijn dankbaar voor de gezondheid die de Heere ook aan hen geeft. We leven mee met het gezin Van Rijssel rondom dit jubileum. De Heere heeft prachtige zonnige zonneschijn gegeven, maar er zijn ook schaduwen in hun leven. We vragen of de Heere met dit echtpaar, de kinderen en de kleinkinderen wil zijn. We bidden hen allen de zegen van de Heere toe.

Verlies
We leven mee met Kees en Marijke van Leeuwen-Brommer, Herenweg 61a, nu de vader van Marijke op hoge leeftijd is overleden. We mogen met hen belijden dat wie in het geloof tot de Heere komt, er van overtuigd mag zijn dat de beloning eeuwig zeker is. We bidden hen de kracht en troost van de God toe.

Bij de agenda

Voorlichting kinderinternaat Kerúb.

We herinneren u graag aan de mogelijkheid om Sandra Fèkete (opnieuw) te ontmoeten op zondag 31 maart na de morgendienst. Zij zal dan een presentatie geven in De Roeping over het kinderinternaat Kerúb. (zie ook de uitnodiging in de vorige kerkbode).

Vrouwencontact Wilnis

Op 2, 3 en 4 april a.s. komen de groepen van het Vrouwencontact weer samen op de bekende plaatsen en tijdstippen. Bijbelstudie 9 (uit de Hervormde Vrouw februari 2019) wordt dan behandeld. Het thema is “Beschamend voorbeeld van de Rechabieten”. Ook willen wij iedereen herinneren aan de paasviering op maandag 15 april a.s. in De Roeping. Aanvang 20.00 uur. Allen hartelijk welkom om met ons het overwinningsfeest van onze Heere te vieren.

Bijbelkring

Op woensdag 3 april is er Bijbelkring. We behandelen het laatste hoofdstuk van de 2de zendbrief van de apostel Petrus. We zien uit naar een goede ontmoeting rond de Bijbel en met elkaar. We starten de avond om 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur) en we ronden af rond 21.30 uur. Van harte welkom. 

Paasecho 
Op zondag 7 april a.s. wordt de Paasecho uitgereikt. Het thema is dit jaar: ‘Sta eens even stil … Ook dit jaar hebt u/jij weer de gelegenheid om uw/jouw buren, kennis of familielid mee te laten delen in het geloof. Hoe geweldig is het om te weten dat het met de dood niet ophoudt! Christus is opgestaan! U en jij wordt ingezet om dat rijke evangelie uit te dragen. 

Gemeenteochtend Rommelmarkt

Graag willen we u herinneren aan de gemeenteochtend van aanstaande zondag 7 april. Uit de kerk kunt u naar ‘De Roeping’ komen om wat meer te horen over ons doel: de ‘Voor Elkaar’ vakantieweken van de Vrouwenbond. Benieuwd? U bent van harte welkom! Als u nog Douwe Egberts spaarpunten voor ons heeft liggen kunt u deze op de gemeenteochtend aan ons geven. Daarnaast zijn uw spullen nog steeds welkom op Mijdrechtsedwarsweg 19. We zijn dankbaar voor de hoeveelheid spullen die wij krijgen en zijn druk bezig met het sorteren. U kunt uw spullen zelf brengen of door ons op laten halen. Voor ophalen kunt u ons bellen 06 87 12 74 77 (tussen 18:00-20:00) of het ophaalformulier op de website invullen. Dan komen onze sterke mannen het op een dinsdagavond bij u ophalen. We zien u graag op de gemeenteochtend, tot dan!

De Rommelmarktcommissie

Zingen op straat
Op stille zaterdag 20 april mogen we weer gaan zingen en getuigen op straat. We verzamelen om 13.30 uur in ’t Kruispunt om te oefenen en samen te bidden. Vanaf 14 uur zingen we dan Paasliederen bij de Lindeboom in het dorp van Mijdrecht en zullen we wat uitdelen en mensen aanspreken. Het is zó geweldig mooi om dit te mogen doen. Er worden mensen geraakt door het zingen, de gesprekken en er worden ook Echo’s uitgedeeld en ander evangelisatie materiaal. Prachtig ook om dit met allerlei medechristenen te mogen doen. Na afloop drinken we samen een kop koffie/thee en delen onze ervaringen en bidden voor de contacten die er geweest zijn.

Dus......als Jezus geen steen des aanstoots voor je is maar de Rots waarop je bouwt, kom dan en doe mee of kom gewoon eens kijken, luisteren of meebidden! Laat je gebruiken als levende stenen! Zolang wij zingen en getuigen van Hem, hoeven de straatstenen niet te spreken. Namens het zingen op straat team, Janny Broere en Agaath Visser

Vanuit de Kerkenraad

Noodhulp zuidelijk Afrika.
Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn getroffen door een verwoestende cycloon (Idai raasde met meer dan 200 kilometer per uur door verschillende gebieden). Door de beperkte communicatie is het aantal slachtoffers tot nu toe onbekend. Honderden mensen zijn vermist en tienduizenden zijn op de vlucht. Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn getroffen in deze drie Zuid-Afrikaanse landen. Tegelijk met deze orkaan is er plaatselijk uitzonderlijk veel regen gevallen. Hierdoor zijn nog eens duizenden mensen op de vlucht door de zware overstromingen en verlieten hun bezittingen om in hogere gebieden veiligheid te zoeken. Enorme modderstromen sleuren alles mee wat ze op weg tegenkwamen ( woningen, scholen, bedrijven en ziekenhuizen maar ook gewassen en wegen ed). Als je deze beelden ziet dan is het niet voor te stellen na de mooie en droge zomer van 2018 in Nederland. Hulp organisaties zijn in actie gekomen om te voorzien in de eerste levensbehoeften: eten en schoon drinkwater. Als diaconie willen we ook hulp bieden door de collecte van zondag 7 april via Woord en Daad hiervoor te bestemmen. U kunt ook uw gift overmaken op rekening nr.NL17RABO0373710194 van de diaconie o.v.v. Noodhulp Zuidelijk Afrika. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Uw diaconie.  

Groet
Ontvang allen een hartelijk groet.

MvdR vdm

terug