Kerkblad 28 april 2019 Kerkblad 28 april 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
02 mei 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
04 mei Rommelmarkt
05 mei Sing in 
06 mei 19.30 uur Gebed vd Venen
07 mei 20.00 uur Vrouwencontact
30 mei Fietspuzzeltocht
23 t/m 28 juli VBW

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen   [zie hiervoor de papieren versie van Ons Kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 3 mei via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Op 5 mei in de avonddienst willen we de vrucht van Pasen (opnieuw) ontdekken. We lezen met elkaar een gedeelte uit 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4. De tekst voor de preek is 1 Thessalonicenzen 4 : 14. Het thema is op deze Bevrijdingsdag: Pasen: feest van bevrijding. De voorzang in deze dienst is het lied “Nooit lichter ving de lente aan”, een lied speciaal voor de herdenking van de bevrijding geschreven. Daarvoor vindt u bij wijze van uitzondering een keer een blaadje in de bank.

Meeleven in en rondom de gemeente

Nieuw belijdende leden

Eerste Paasdag was er een prachtige belijdenisdienst in de kerk (met een beeldverbinding naar De Roeping). Acht jongeren in het midden van de gemeente deden bewust en blijmoedig openbare belijdenis van het geloof. We mogen daarnaast terugzien op een mooi en bemoedigend seizoen. We noemen de namen van de nieuwe lidmaten nog een keer. Nu met de belijdenisteksten die ze hebben meegekregen:

  • Rob Boswijk: Deuteronomium 31: 6: Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. 
  • Esther den Breejen: Filippenzen 1: 6: Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
  • Nick van Kreuningen: Efeze 2: 8, 10: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
  • Femke Samsom: Filippenzen 4: 6,7: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
  • Ruben van der Schaft: 2 Timotheüs 3: 14,15: Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
  • Naomi Stoof: Johannes 10: 27, 28: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
  • Denise van der Vaart: Mattheüs 5: 14a, 16: U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
  • Marijn Vree: Romeinen 8: 31, 32: Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Afscheid basiscatechese 

Tweede Paasdag namen 7 tieners afscheid van de Basiscatechese: Elske, Evert-Jan, Fieke, Gerco, Marjolein, Mark en Oscar. Maandagmorgen heeft jeugdouderling Gert van Kreuningen 6 Bijbeltjes en een weerklankbundels uitgedeeld. Gerco zal het afscheidsgeschenk later ontvangen, want hij kon er helaas niet bij zijn vanwege het overlijden van oma. We hopen dat jullie allemaal deze vaak gaan gebruiken! Daarna werden de afscheid nemende tieners van harte welkom geheten om na de zomer op de 12+ catechisatie te komen! Hartelijk dank dat jullie zo goed hebben geholpen met het voorbereiden, maar ook met het helpen tijdens de dienst!

Geboorte van Rhodé

We ontvingen een mooi geboortekaartje van de familie Matze. Rhodé Anna Elisabeth is geboren op 14 april 2019. Rhodé is een dochter van Kees en Linda Matze en het zusje van Sarah, Leah en Joas. We feliciteren Kees en Linda op deze plaats met de geboorte van hun dochter en natuurlijk ook de grote zussen en broer met hun zusje. De prachtige woorden uit Psalm 139 hebben ze op de kaart gezet: U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin, toen ik in het geheim gemaakt werd. U, Die alles weet van mij, nog voordat ik bestond. U schreef het in Uw boek; U kent mij! We wensen Kees en Linda Gods zegen toe bij de opvoeding van hun dochter en de andere kinderen. De Heere is het waard dat ze Hem leren dienen, dat ze aan Hem zijn gewijd en door Hem geliefd zijn. De familie Matze woont Veenman, Wilnis.

Ziekenhuisopname

In het ziekenhuis te Nieuwegein verblijven mw. T. van der Waaij-van Leeuwen en mw. A.H. Kruijswijk-Scherpel. Beiden verwachten op korte termijn het ziekenhuis te verlaten. Beiden hebben te maken met afnemende krachten en gezondheid bij het ouder worden. In hetzelfde ziekenhuis verblijft dhr. J. Heijkoop, Bozenhoven, Mijdrecht. Hij heeft op dit moment onderzoeken. We mogen hen opdragen in ons gebed en bidden om Zijn nabijheid.

Bas Geluk, Bovendijk, mocht na een operatie weer thuis komen uit het ziekenhuis. Zijn arm zal na een ongeval weer verder moeten herstellen. We danken met hem dat hij weer thuis en bidden om Zijn nabijheid in het verdere herstelproces.

In Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Rembrandtkade, Utrecht, verblijft Mariette van Selm (Mijdrecht). Ze moet daar revalideren, nadat ze met uitvalverschijnselen opgenomen is geweest in het ziekenhuis. We bidden of de Heere haar nabij wil zijn en verder herstel geven. Laten we als gemeente liefdevol om alle zieken heen staan.

Rouw

We leven mee met allen die in familiekring met verlies en rouw te maken hebben. In het bijzonder met Peter en Marjan de Leeuw met hun kinderen, nu op Eerste Paasdag de moeder van Peter is overleden. De begrafenis vindt vrijdag, de dag voor Koningsdag plaats in Voorthuizen. We bevelen alle rouwdragenden in uw voorbede aan.

Bij de agenda

Meehelpen rommelmarkt 

Het is bijna zover: de rommelmarkt! We zijn dankbaar met de hulp die wij afgelopen tijd van u hebben ontvangen, in welke vorm dan ook. We vinden het ieder jaar weer mooi om te zien dat de rommelmarkt ons als gemeente samenbrengt. Daarom ook nog even via het kerkblad de vraag: Wilt u dit jaar ook meewerken aan de rommelmarkt? We zijn nog op zoek naar opbouwers voor de opbouwdag, vrijdag 3 mei. Daarnaast is er op zaterdag 4 mei nog hard hulp nodig bij de kraam ‘groot’. Ook zoeken we nog mensen om in de middag bij een kraam te staan. Wilt u wel meehelpen, maar liever niet achter een kraam staan? We zijn nog naarstig op zoek naar bakkers voor lekkere baksels! Opgeven voor dit alles kan bij Loïs Verhoek en Mariëlle Seeleman. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. Of meldt u aan via het formulier op de website www.rommelmarktwilnis.nl. Ook zijn uw spullen nog steeds welkom bij de familie Meijers. Voor meer informatie over het ophalen/brengen van spullen verwijzen wij u graag naar het vorige kerkblad of naar onze site. De JV kijkt uit naar een mooie dag en ziet u graag meehelpend of struinend over onze 45ste rommelmarkt! 45 jaar, een jubileum jaar. Daarom hebben we dit jaar de rommelmarkt nog specialer gemaakt dan deze al is. Benieuwd? Van harte welkom op 4 mei. De rommelmarkt is van 9:30-15.00 uur, tot dan! 

De Rommelmarktcommissie 

Jaarvergadering Vrouwencontact

Op dinsdag 7 mei hoopt het Vrouwencontact haar laatste avond van dit seizoen te houden. Alle groepen zijn vanaf 20.00 uur welkom in De Roeping. Op deze avond behandelen we de laatste Bijbelstudie uit De Hervormde Vrouw met als titel “De boekrol verbrand, Gods Woord houdt stand”. Tijdens het officiële gebeuren van de jaarvergadering zal er afscheid genomen worden van twee bestuursleden. Hierdoor zijn er nu twee vacatures in het bestuur die voor het nieuwe seizoen ingevuld moeten worden. Mogen we hierin om uw voorbede vragen? Wij hopen alle dames van de drie ochtendgroepen op deze laatste avond van dit seizoen te begroeten.
Het bestuur

Vanuit de Kerkenraad

Vacatures kerkenraad
Bij de ambtsdragerverkiezingen van 17 april jl. is broeder Jos Seeleman verkozen tot wijkouderling. In de vacature evangelisatie-ouderling is verkozen broeder Gerard Samsom. Op het moment van schrijven van deze woorden hebben de verkozen broeders hun verkiezing nog in beraad.  We gedenken hen, samen met de niet-gekozen broeders in onze gebeden. De beslissing moet uiterlijk vrijdag 26 april bekend worden gemaakt.

Opbrengst sponsoractie clubs

De kinderen van de maandagclub ’t Kruispunt’ en de donderdagclub ‘Menorah’ hebben op zaterdag 6 april flink gewandeld voor het Wilma trainingscentrum in de sloppenwijk van Mathare, Kenia.

Met 17 kinderen van beide clubs is er het prachtige bedrag bij elkaar gelopen van maar liefst € 1400,00. Een dank-je-wel aan alle kinderen voor hun inzet en een dank-u-wel aan u allemaal die de kinderen wilden sponsoren! Het was een geslaagde middag!

Catechese
Het catechese seizoen is voorbij. Bijna iedere maandagavond kwamen veel jongeren naar De Roeping voor de catechisatie. We mogen terugzien op een mooi seizoen, waar we veel hebben geleerd over het geloof. Alle catechisanten bedankt voor jullie aanwezigheid en alle catecheten bedankt voor jullie inspanning om de jongeren in contact te brengen met de Heere!

Tenslotte

De eindexamens staan voor de deur. Op 9 mei zijn de eerste centraal schriftelijke examens. De één is druk aan het blokken, een ander gaat er meer ontspannen mee om. Het is voor onze examenkandidaten een drukke periode. We wensen jullie alles wat nodig is de komende tijd.

Ontvang allen een hartelijke groet!

MvdR vdm

terug