Kerkblad 26 mei 2019 Kerkblad 26 mei 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
28 mei Kerkenraadsvergadering
30 mei Fietspuzzeltocht
03 juni 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht
08 juni 13.30 uur Zingen op straat
23 t/m 28 juli VBW

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen     [Zie de papieren versie]

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 31 mei (Let op: dit kerkblad geldt voor drie weken)via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondagmorgen 26 mei wordt Jos Seeleman, Zeelt 32, opnieuw bevestigd in het ambt van ouderling. We zijn dankbaar dat de vacature wijkouderling weer is vervuld. We staan in deze dienst van bevestiging stil bij 2 Timotheüs 1:1-14. Hierin staat een oproep om vast te staan in het Evangelie en het geloof aan te wakkeren. We willen met elkaar nadenken over het negende vers. 

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, lezen we uit Handelingen 1: 1-14. De Hemelvaart is een stap in de verhoging van de Heere Jezus. Hij wordt opgenomen terwijl de discipelen het zagen. Wat een wonder! Maar Hij komt terug. Een mooie belofte. We staan stil bij vers 9.

Collecten voor Tear, Kenia - Nairobi
Op 26 mei is de collecte bestemd voor het werk van Tear i.s.m. de Redeemed Gospel Church in de sloppenwijken van Mathare en enkele omliggende sloppenwijken. Hierin ondersteunen zij de lokale mensen door voorlichting over persoonlijke hygiëne, gezonde voeding en te helpen bij het opstarten van een bedrijfje via de spaar- en leengroepen. Zo krijgt men de kans om inkomsten te genereren en een beter leven op de bouwen. Een gift is van harte aanbevolen. 
Commissie van Zending en Wereld Diaconaat 

Meeleven in en rondom de gemeente

Overlijden Dirk van Egmond

Op vrijdag 10 mei 2019 is overleden Dirk van Egmond. Dhr. Van Egmond is 88 jaar geworden. Dirk van Egmond is ruim 61 jaar getrouwd geweest met Rie van Egmond-Strubbe. Ze woonden de laatste periode beiden in Mariaoord te Vinkeveen. Daarvoor hebben ze jaren gewoond aan de Scheepswerf in Wilnis. Voordat ze in Wilnis kwamen wonen, is hij 45 jaar koster geweest in Waverveen. Vele jaren is hij dienstbaar geweest in en rondom de kerk.

De familie schrijft op de kaart: Bevrijdend voor hem en verdrietig voor ons is overleden mijn lieve man, onze zorgzame pa, opa en overgrootvader. Een lege plaats is in de familie gekomen. Dat geeft verdriet en gemis bij mw. Van Egmond, maar ook bij de kinderen Leen en Jeanette, Rina en Henk en Cox en Leon en de klein- en achterkleinkinderen. Maar er stond een rijk getuigenis op de kaart: Veilig in Jezus armen. Veilig in Jezus armen is gedragen door God. 

Op woensdag 15 mei heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in de Hervormde Kerk te Wilnis. In deze dienst hebben de woorden uit Jesaja 40:1-11 en Lukas 15:1-7 centraal gestaan. De goede Herder draagt zorg voor Zijn schapen. Hij zoekt het verloren schaap en draagt deze naar de stal. De Heere Jezus zorgt voor Zijn schapen. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Hervormde Begraafplaats in Vinkeveen. Het correspondentieadres van de familie is: Cox Samsom, Kievitslaan, Vinkeveen.

Doopdienst Rhodé Matze

Op de Eerste Pinksterdag, 9 juni, in de ochtenddienst wordt het sacrament van de Heilige Doop voor de kleine kinderen bediend aan Rhodé Anna Elisabeth Matze. Prachtig dat de belofte bevestigd mag worden aan de kleine kinderen. Petrus preekt daarover in de Pinkstertoespraak in Handeling 2: 39: Want voor u is de belofte en voor uw ​kinderen​ en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Huwelijksjubileum
Dhr. G. Treur en mw. M.L. Treur-Ende, (Gerrit en Leny) zijn 17 mei 2019 45 jaar getrouwd geweest. De Heere heeft hen bewaard en gespaard voor elkaar. Samen mogen ze lief en leed delen en dat voor het aangezicht van de Heere brengen. Ook de achterliggende jaren zijn zij door de Heere wonderlijk geholpen. Hem zij daarvoor alle dank en eer. We wensen jullie nog een gezegende tijd toe met elkaar. Het bruidspaar woont aan de Herenweg te Wilnis.

Huwelijk Richard van Eyk en Krista Meijer

Vrijdag 14 juni trouwen Richard van Eyk en Krista Meijer. Jawel, meester Richard van groep acht van de Koningin Julianaschool. Geboren en getogen in ons dorp en onze gemeente, betrokken geweest bij de Youth Alpha, maar inmiddels uitgevlogen en bezig te settelen in Waddinxveen. Tegelijkertijd door de school nog steeds een vertrouwd gezicht. Feest dus ook voor de Julianaschool, speciaal voor groep 8! U bent hartelijk uitgenodigd erbij te zijn als zij Gods zegen vragen over hun huwelijk, 's middags om kwart over twee (14.15) in ons kerkgebouw. Aansluitend is er gelegenheid om in De Roeping het bruidspaar te feliciteren onder het genot van een drankje. Het adres van Richard en Krista is Burgemeester Trooststraat,  Waddinxveen. Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Zieken
Mw. Nel Verburg, Dorpsstraat, is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Na een succesvolle behandeling mocht ze weer naar huis terug keren uit het ziekenhuis. We zijn de Heere dankbaar dat Hij haar leven heeft gespaard. Ze mag nu thuis weer verder aansterken en we bidden om kracht en energie in de nabijheid van de Heere.

Rouw, zorgen en dankbaarheid
We leven mee met Tineke en Aad van Strien, nu op zondag 20 mei de vader van Tineke is overleden. Na een zorgvolle periode is er een einde gekomen aan het aardse leven van de zorgzame vader van Tineke. We wensen de rouwdragende familie Gods nabijheid en Zijn troost toe. Zijn genade is ook voor de familie genoeg.

We denken aan alle gemeenteleden die zorgen kennen rondom hun eigen gezondheid of de gezondheidstoestand van familieleden. Wat kan het ons soms onzeker maken. Maar tegelijkertijd mogen we zeker zijn van de vaste Rots van ons behoud. We mogen schuilen in de schaduw van de Almachtige.

Daarnaast zijn er gemeenteleden die positieve uitslagen kregen na onderzoeken en controles. Hoe vaak vergeten we dat te melden en de Heere er voor te danken. Hem zij alle dank en eer. We mogen Hem ook danken voor Zijn bewarende hand in het verkeer. Heel vaak vinden we het heel gewoon, maar het is iedere keer weer een blijk van Zijn genade. 

Bij de agenda
‘SchatRijk!’ – 23 t/m 28 juli 2019

Zondagmorgen 26 mei na de ochtenddienst wordt het medewerkersformulier voor de komende Vakantie Bijbel Week uitgedeeld. Als u het gemist heeft, dan liggen nog exemplaren bij de uitgangen van de kerk en u vindt het formulier ook op de website. Heel graag uiterlijk 9 juni inleveren in de rode bus onder de toren. Om het zingen in de tent tot een feestje te maken, zijn we heel erg op zoek naar mensen die een muziekinstrument bespelen. Je hoeft echt geen professional te zijn om mee te kunnen doen. José Kool kan je er meer over vertellen. Je kunt haar bereiken via de PR: vbwwilnis#gmail.com of bel naar 06-835 77 287.

Voor een creatieve knutsel voor de Vakantie Bijbel Week zijn we op zoek naar glazen groente/appelmoespotjes (inhoud 370 ml.) U kunt de potjes brengen bij of op laten halen door Marjan de Leeuw, Burg. van Trichtlaan 18 (tel. 266758). Alvast hartelijk dank voor het sparen. 

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

Voor 30 mei organiseert de CZWD weer de jaarlijkse fietspuzzeltocht. Op een route van zo'n 25 km kunt u genieten van de omgeving en opletten voor de puzzel. De opbrengst van de verkoop van de routebladen (€3,-) en versnaperingen op de pauzeplaats komen ten goede aan de Indonesische Protestantse Kerk van Luwu (GPIL), waar ds. Vogelaar werkzaam is. Vertrek tussen 14.00 en 14.30 uur vanaf  De Roeping. Eventueel verplaatsing naar 10 juni (2e pinksterdag) wanneer het weer een lekkere fietstocht in de weg staat.

Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus.
Vrijdag 24 mei is de bibliotheek 's middags en 's avonds open (van 19.00  - 20.00 uur). Vrijdag 31 mei (de dag na Hemelvaartsdag) is de bibliotheek gesloten. 

Groet bieb medewerkers.

Zingen op straat
Doet u weer mee? Zaterdag 8 juni om 13.30 uur in ‘t Kruispunt en om 14.00 uur op straat om God te loven en te prijzen? Hij heeft ons niet alleen achtergelaten op deze wereld, maar de Heilige Geest gegeven om een ieder de Weg, de Waarheid en het leven te wijzen. Dat mogen nee, moeten wij doorgeven, omdat Jezus zegt: Vrede zij u, zoals de Vader Mij  zend, zend Ik ook u!

Vanuit de Kerkenraad
Oproep Kerkrentmeesters

Beste gemeenteleden, afgelopen tijd zijn er weer diverse gemeenteleden op pad geweest met het jaarboekje voor de kerkelijke bijdrage van dit jaar. Het is altijd een hele klus, en ook hier is het fijn dat er veel gemeenteleden bereid waren om te ‘lopen’. Hartelijk dank dat u (weer) mee deed. Nu zijn de toezeggingen weer terug en kan ook deze balans opgemaakt worden. Zoals u in het boekje kunt lezen hebben we de bijdrage op €127.000 begroot om sluitend te zijn. Nu bent u misschien wel nieuwsgierig wat de stand is? De bijdrage laat helaas een daling zien en dit is meer dan €10.000 onder de begroting. Er is een reserve waarmee we dit kunnen opvangen. Dit houdt echter wel in dat, naast de dalende collecten in de eredienst, wij als kerkrentmeesters, het onze verantwoording vinden om u op de hoogte te stellen van de daling van inkomsten. Als we het boekjaar 2019 zouden moeten afsluiten met een tekort gaat dit ten koste van  onze reserve. Deze reserve is mede een vereiste van de PKN om, als het zover is , goedkeuring te krijgen om een predikant te mogen beroepen. Daarnaast zit hier ook het geld in voor groot onderhoud, o.a. voor het  dak van de kerk dat er een keer aankomt. Het is dan ook niet vreemd dat we een hartelijke aanbeveling doen voor de collecte voor kerkbeheer. Met het geld voor kerkbeheer zorgen we ervoor, dat de erediensten voortgang kunnen hebben. In iedere dienst bent u in de gelegenheid om ons als kerkrentmeesters van ‘middelen’ te voorzien. Tevens zijn we dankbaar voor de gaven en giften die er elke keer weer zijn en dat er collectes geteld kunnen worden. Vriendelijk dank hiervoor! 

De kerkrentmeesters.

Ten slotte
Voor de examenkandidaten zitten de examens er op. Nu is het wachten tot na Pinksteren op de uitslagen. Voor de één brengt dit meer spanning en onzekerheid met zich mee dan voor een ander. De Heere is jullie ook in deze periode nabij.

In de week tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ben ik met een VOOR ELKAAR vakantieweek mee voor mensen met dementie en hun mantelzorger in Ermelo. Een dankbare taak om mensen die vaak op de tenen van hun kunnen lopen een moment van rust te bieden. Daarbij ook de Bijbel openen om elkaar toe te rusten. Donderdagavond 6 juni wordt er een koorzangavond met samenzang georganiseerd in Kapel Hulshorst (Zandhuisweg 5, Hulshorst). Mocht u in de buurt en gelegenheid zijn, van harte welkom.

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. 

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug