Kerkblad 21 juli 2019 Kerkblad 21 juli 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

23 t/m 28 juli VBW
05 aug. 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Op 19 en 26 juli op vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur en vanaf 2 augustus, in de vakantieperiode, op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen ( zie papieren versie Ons Kerkblad’)

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 2 augustus (Let op: dit kerkblad geldt voor drie weken)via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondagavond 21 juli staan we stil bij het tweede gedeelte uit Efeze 1. We lezen vers 11 t/m 23, waarbij we de verzen 13 en 14 centraal hopen te stellen. Het gaat hier om de verzegeling met de Heilige Geest van de belofte. Graag betrekken we hier ook het geloof in de heilige algemene Christelijke Kerk bij. In de Heidelbergse Catechismus wordt dit Bijbelgedeelte aangehaald in Vraag en antwoord 54.

Zondagmorgen 28 juli is de welkomstdienst van de VBW. In de week wordt het thema van de HGJB gevolgd en dat zal ook in de dienst het geval zijn. Het thema van de dienst is Gods grootste schat! We lezen uit Mattheüs 13 vers 44 t/m 46. We hopen veel kinderen en tieners vanuit de VBW en het teenevent te ontmoeten in de kerk. Deze morgen is er een liturgie. 

Meeleven in en rondom de gemeente

Behandelingen

Voor zover bekend verblijft er op dit moment niemand vanuit de gemeente in het ziekenhuis. Wel zijn er gemeenteleden die behandelingen ondergaan en onder controle staan. We zijn dankbaar dat dhr. Heijkoop, Bozenhoven  langzaam herstellende is. Ook danken we met Willem van de Bruinhorst, Burg. Patmosweg, dat de behandelingen voor de infecties in zijn ogen aanslaan. Daarnaast zijn er gemeenteleden die moeten herstellen na een operatie. We danken de Heere voor Zijn bewarende en sparende hand. We bidden de Heere voor verder herstel. In Hem mogen en kunnen we altijd dankbaar zijn. We dragen hen en de niet bij name genoemde leden op in ons gebed met de woorden van psalm 103: 3b: Die al uw ziekten geneest.

Huwelijksjubileum André en Thera Visser

Op de drempel va het verschijnen van het vorige kerkblad, namelijk op 26 juni, waren André en Thera Visser 40 jaar getrouwd. De Heere heeft hen bewaard en gespaard voor en met elkaar. Samen met de kinderen en kleinkinderen mochten ze dit heugelijk feit herdenken. Het echtpaar is breed actief in de gemeente, waarbij er veel inspanningen worden verricht op het gebied van evangelisatie. Ze doen dit in afhankelijkheid van de Heere Die hen de krachten geeft. Telkens mochten zij Gods nabijheid ervaren, in voorspoed maar ook in de momenten van zorg. Er was veel belangstelling en zij hebben ook veel kaarten ontvangen. Op de feestavond is gecollecteerd voor Dorcas en dat leverde het prachtige bedrag van € 390,-- op. Dit vervult met extra dankbaarheid De Heere zegene en behoede u op uw verdere levensweg. Het echtpaar Visser-Tanger woont aan de Waterhoen  in Mijdrecht.

Geslaagd

Vorige keer zijn een aantal namen van geslaagden genoemd. Ondertussen heeft Hanna van de Ruitenbeek ook haar diploma opgehaald. Van harte gefeliciteerd met je diploma en van harte Gods zegen in jouw vervolgstudie. 

Bij de agenda

Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus

Gewijzigde openingstijden in de zomervakantie. Op 2, 9, 16 en 23 augustus is de bibliotheek alleen 's avonds geopend van 19.00 tot 20.00 uur. 30 Augustus zijn wij er 's middags weer van 15.00 tot 16.30 en 's avonds van 19.00 tot 20.00 uur. Met ingang van september vervalt de avondopenstelling op de laatste vrijdag van de maand. Wij wensen u een fijne zomer met veel leesplezier. 
De bieb medewerkers

VBW 2019 – SchatRijk!

Het kan u niet ontgaan zijn: van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli hopen we als gemeente de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week te houden in een grote tent in het Speelwoud. Elke ochtend, middag en avond is er een programma voor diverse leeftijdsgroepen. Medewerkers hebben inmiddels een draaiboek ontvangen. Flyers voor het kinderprogramma, de vrouwenmiddag én het tienerprogramma zijn huis aan huis verspreid, behalve bij adressen met een sticker op de brievenbus. Daarnaast ziet u bij diverse gemeenteleden borden in de tuin staan. Als u geen flyers in de bus krijgt: ze liggen bij de uitgangen van de kerk. Neem gerust mee en deel uit! De info is ook te vinden op de website van onze gemeente en de facebookpagina VBW Wilnis. Zondagmorgen 21 juli na de ochtenddienst ontvangt u een gebedsboekje. Waar u ook bent: wilt u meebidden om kracht, wijsheid en zegen? Een gezamenlijk gebedsmoment is gepland op maandagavond 22 juli om 21.00 uur in de tent. Uiteraard bent u ook op andere momenten in de week van harte welkom om mee te helpen of een kijkje te nemen; loop gewoon binnen. We sluiten de VBW af in een speciale dienst op zondagmorgen 28 juli. Voor vragen kunt u terecht bij vbwwilnis#gmail.com of 06-835 77 287.

Vrouwenmiddag 2019

Woensdagmiddag 24 juli om 14.00 uur is er voor de 6e keer een Vrouwenmiddag met high tea in de blauwe tent in het Speelwoud, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis. Thema: ‘Schitterend!?’ met als spreekster Marije van den Berg. Gratis toegang en high tea. Het wordt weer een inspirerende en gezellige middag. Alle vrouwen vanaf 18 jaar zijn van harte welkom!

VBW Teenevent: THE GREAT ESCAPE

Van 23 juli tot en met 26 juli wordt er, zoals u waarschijnlijk weet, de VBW georganiseerd.
4 Dagen lang wordt het evangelie verkondigd op vele verschillende manieren, hoe mooi is dat!

’s Avonds is er voor de tieners, van 13 jaar en ouder, het Teenevent. Dit jaar is het thema: THE GREAT ESCAPE, de grote ontsnapping. We kunnen er natuurlijk niet te veel over vertellen maar we hopen een prachtige week tegemoet te gaan. Vrijdagavond (26 juli) komt er aan het begin van de afsluitende nacht een ex-cliënt van stichting De Hoop spreken over de grote ontsnapping uit zijn leven, u bent van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn om te horen welke grote dingen onze God doet in mensenlevens en om een beetje een indruk te krijgen van het Teenevent. Het begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. We zien uit naar uw komst, hartelijke groet van het Teenventteam.

Vakantieperiode

Van 31 juli t/m 23 augustus hebben we als predikantsgezin vakantie. In deze periode zijn we een week in Nederland en we hopen naar Zwitserland te vertrekken om daar te genieten van de prachtige schepping. Gedurende het grootste deel van deze periode zal de pastorie bewoond zijn. In geval van pastorale nood kunt u contact opnemen met onze kerkelijk werker, broeder Kees Kersbergen. De eindredactie van de kopij voor het volgende kerkblad wordt verzorgd door broeder Dick Stam. Het contactpersoon voor de kerkenraad is in de maand augustus broeder Jos Seeleman.

Ten slotte

Na een valpartij met de fiets zat ik ineens onthand. Met pijnlijke kneuzingen en een breuk in de ellepijp, kun je ineens niet meer zo veel. Alles wat je oppakt en aanraakt met je handen doet pijn. Maar gelukkig is het herstelproces op gang gekomen. Afgelopen zondag kon ik weer in uw midden voorgaan en mochten we de Heere loven om het werk wat Hij heeft gedaan!

We willen u allen hartelijk danken voor al het meeleven vanuit de gemeente. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. 

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug