Kerkblad 11 Augustus 2019 Kerkblad 11 Augustus 2019
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
25 aug.            Kennismaking Peter en Riek na de morgendienst
4 september    Censura Morum / bezinningsavond H.A.
18 september  kerkenraadsvergadering
26 okt.            VBW middag

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen
18 aug. (1934): Mw. J.J. Groenendijk-van Delden, Mijdrecht
20 aug. (1943): Mw. J. Vrielink-Bos, Bijleveld,  Vinkeveen
24 aug. (1927): Dhr. C.S. Zwarts, Tuinderslaan Mijdrecht
27 aug. (1938): Mw. A.S. Kruijswijk, Seringenlaan De Kwakel
02 sept. (1944): Mw. A. Kolb-Molenaar, Diamant Mijdrecht


Huwelijksjubileum
Op 25 aug. (1994) zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. N.P. Mur en Mw. C.E.M. Mur-Kroese, Burg. van Trichtlaan
Op 1 september (1994) zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. B.M. van der Schaft en Mw. C.C. van der Schaft-van Kreuningen, Wilhelminastraat

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 23 augustus éénmalig via e-mail, inleveren bij: Anja Kranenburg, s.kranenburg@solconmail.nl

Bij de diensten
De komende twee zondagen zijn er gastvoorgangers vanwege de vakantie van ds. Van de Ruitenbeek. Op D.V. 18 augustus de oud-predikanten Droogers en De Koeijer, die jarenlang getrouw onze gemeente gediend hebben. Laat het een hartelijk weerzien zijn onder het Woord.
Zondag 25 augustus lezen we met elkaar uit Efeze 2. In de ochtenddienst lezen we Efeze 2: 1-10. Het thema van de dienst is: Een ander leven. De apostel Paulus beschrijft hoe het leven was zonder Christus, maar in de verzen 8 t/m 10 maakt hij duidelijk wat het inhoudt: leven met God. Dat is een heel ander leven, het leven tot in eeuwigheid.
In de avonddienst lezen we het tweede gedeelte van Efeze 2, vanaf vers 11. We staan dan stil bij de positie van de kerk in relatie tot Israël. We staan dan stil bij vraag en antwoord 54 a, b en c. Die luiden: wat geloof je van het volk Israël, welke taak heeft de kerk ten aanzien van Israël en welke taak heeft de kerk in deze wereld? Dit zijn de vragen uit: De Heidelbergse Catechismus, Een eigentijdse weergave. Wat betekent het dat de tussenmuur wordt afgebroken en dat we worden gebouwd tot een woning van God, in de Geest?

Overlijden Teunis Hermanus Feddema
Op 16 juli 2019 is Teunis Hermanus Feddema overleden. Teun is 62 jaar oud geworden. Hij was getrouwd met Akke Feddema-Fokker. Zij moet nu een dierbare man missen met wie ze onvergetelijke jaren heeft meegemaakt. De kinderen moeten een lieve vader missen. De herinneringen blijven, maar er is wel een lege plaats gekomen. Op de kaart staat: Genieten van elk moment, want gewone dingen zijn heel bijzonder. We bidden om de troost van de Heere voor dit gezin. De Heere wil Zich altijd, dus ook in moeilijke momenten laten vinden. We bidden voor en met hen dat de Heere Jezus in hun hart komt wonen. Dat geeft volmaakt geluk.
De afscheidsdienst is gehouden in de Parochiekerk H. Johannes de Doper te Mijdrecht. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats aan de Ringdijk te Wilnis.

Overlijden Cornelia Heijkoop-Rietkerk
Zondag 4 augustus, overleed in de leeftijd van 91 jaar, Cornelia Heijkoop-Rietkerk (Bozenhoven, Mijdrecht). Samen met haar geliefde man Hans, had zij nog geluisterd naar de kerkdienst in Wilnis. Niet lang daarna voelde zij zich niet goed en werden dochter en hulpdiensten gealarmeerd. Het was niet meer nodig, Corrie was door haar Vader thuisgehaald.

`Welzalig hij die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft.’ Met deze woorden begonnen Corrie Rietkerk en Hans Heijkoop hun leven samen. Een lang leven is hen gegeven. Afgelopen juni werd er in dankbaarheid stil gestaan bij hun 65 jarig huwelijk. God is goed geweest voor hen.
Toch was er in hun leven ook dat grote verdriet om de dood van hun zoon Hans. 46 jaar geleden overleed hij op 14 jarige leeftijd. Wat een schok en wat een verdriet. Waar was nu hun Hulp?
Maar het leven gaat verder, dat weet een boerenechtpaar maar al te goed. En dit wisten zij zeker, bij alles in hun leven was de God van Jakob hen tot hulp.

Voor Corrie is dit aardse leven voorbij en het wordt stil in huize Heijkoop. Het kloppende hart is er niet meer. Hans moet alleen verder. De kinderen zijn hun biddende moeder kwijt.
Vrijdag 9 augustus was de dankdienst voor haar leven. In deze dienst klonken weer die woorden van het begin, `Welzalig hij die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft,’ . Daar kunnen Hans en de kinderen mee verder. Dat gaf hen de kracht om hun innig geliefde vrouw, moeder, oma en omi in het familiegraf  een plek te geven, dicht bij haar zoon Hans. God is goed en betoont zich een Hulp voor ieder die het van Hem verwacht.

Meeleven in en rondom de gemeente
Sinds enige tijd mag Willem van de Bruinhorst vooruitgang constateren na weken lang met een infectie aan de ogen te hebben getobd. Schrik als het zicht heel slecht wordt met de pijnlijke ervaring dat we heel afhankelijk zien van wat we zien. We danken de Heere dat Hij de middelen heeft gezegend. Laat in alle omstandigheden ons oog gericht zijn op Hem Die verlossing wil schenken.
Renate Meijers ondergaat een langdurige behandeling ter bestrijding van dystrofie in haar been. De eerste behandeling met medicatie viel nogal tegen maar nu is zij aan de beterende hand. De Heere geve haar kracht om de weg die voor haar ligt te gaan, wetend dat bij Hem uitkomst is.
We leven mee met Marjan en Peter de Leeuw en hun kinderen, nu op 1 augustus jl. de oudste  broer van Marjan, Kees, onverwacht is overleden op 55 jarige leeftijd. Een heftige ervaring als, naar menselijk denken, je hoopt een poos als broers en zussen te kunnen optrekken na het verlies van ouders. En dan opeens is alles anders.  Zeker omdat de dag daarvoor de familie Boer nog op een familiedag bijeen was en een dag later ….. Hoe waar wordt het, om bij de dag te leven en dat we maar een klein poosje op deze aarde mogen verkeren. Maar het is genade om te weten dat hij nu eeuwig bij de Heere mag zijn, dat is de beste plek. De Heere vertrooste dit gezin en de familie Boer.
 
Bij de agenda
Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus
Gewijzigde openingstijden in de zomervakantie. Op 2, 9, 16 en 23 augustus is de bibliotheek alleen 's avonds geopend van 19.00 tot 20.00 uur. Vanaf  30 Augustus zijn wij er 's middags weer van 15.00 tot 16.30 en 's avonds van 19.00 tot 20.00 uur. Met ingang van september vervalt de  avondopenstelling op de laatste vrijdag van de maand. Wij wensen u een fijne zomer met veel leesplezier.
De bieb medewerkers.

Kennismaking Peter en Riek
Op zondag 25 augustus hopen Peter en Riek in de ochtenddienst aanwezig te zijn en kort iets te vertellen over hun uitzending naar Centraal-Azië op D.V. 20 oktober. Na de dienst is er koffie drinken en zullen zij wat uitgebreidere informatie delen. Uiteraard kunt u dan ook vragen stellen en persoonlijk kennis maken. Als gemeente hopen we hen financieel te gaan ondersteunen vanaf 2020, wanneer Antonie en Cora Treuren definitief terug keren naar Nederland. Peter en Riek gaan werken in een gesloten land waar zending verboden is. Daarom kunnen we hun achternaam en het land niet noemen. Een extra reden om naar het verhaal te komen luisteren dus. Van harte welkom!
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad
In deze periode van het jaar zijn velen van huis en op weg om vakantie te houden. Een periode van rust en afstand nemen van het werk of school. Genietend van de mooie dingen in andere landstreken en onder de indruk komen van Gods werk in de schepping. We hopen dat ze met hernieuwde krachten mogen terugkeren. Maar, letten we ook op hen die aan huis gebonden zijn en niet op vakantie kunnen. Laat merken dat u en jij ook oog voor hen hebt. Dat ze niet alleen zijn.
Dat is ook een vorm van samen gemeente-zijn. Vakantieganger of niet, in Gods oog zijn we allemaal van waarde. Mooi om te ontdekken dat die ander medereiziger is op weg naar de eeuwigheid. Een reis met meerwaarde waarop we samen met het mede-gemeentelid mogen genieten van hemelse vergezichten of ondersteunen  uit diepe dalen en zo samen op weg zijn als broeders en zusters.

Uitnodiging Belijdeniscatechese
De vakantietijd is een mooie tijd om onszelf ook te bezinnen op de ware rust. Vandaar deze uitnodiging voor ouder en jonger om na te denken over belijdeniscatechese. Met belijdeniscatechese verdiepen we ons geloof en zijn we op zoek naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft. De Heere God biedt houvast, voor tijd en eeuwigheid. We bespreken met elkaar wat dat betekent dat voor ons leven.
Een aantal gemeenteleden, die de jeugdige leeftijd zijn ontgroeid, heeft te kennen gegeven graag wat meer te weten te komen over belijdenis doen. Vandaar de oproep om, als u nog geen belijdenis heeft afgelegd en het er al jaren niet van gekomen is, contact op te nemen met de dominee. Hij wil graag met u in gesprek over de belemmeringen en mogelijkheden die u heeft.
Op D.V. 9 september om 20.00 uur is er een eerste avond, waar uitleg wordt gegeven over belijdeniscatechese en belijdenis doen. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond in de studeerkamer van de pastorie.

Zendingscollecte 18 augustus a.s.
Met de diaconiecollecte van zondag 18 augustus steunen we als gemeente de uitzending van de familie Vogelaar naar Indonesië. Zij wonen in Palopo en zijn daar op verzoek van de GPIL om de kleine gemeenten te dienen en toe te rusten. De gemeenten verlangen ernaar in hun eigen omgeving steeds meer een licht van Christus te zijn. De familie Vogelaar hoopt in het voorjaar van 2020 met verlof te komen en dan ook onze gemeente te bezoeken. Informatie hierover volgt later. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Umoja – Kenia
In de afgelopen zendingsnieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de problemen met de stroomvoorziening in Mathare, Kenia. Doordat er maar af en toe stroom is, kunnen het trainingscentrum Wilma en de waterpomp niet of nauwelijks nog draaien. Met Ds. Joel en Magdaline is gekeken naar wat een oplossing kan zijn. Op dit moment lijkt het beste om een aggregaat neer te zetten voor Wilma en zonnepanelen te installeren voor het draaien van de waterpomp. Als gemeente voelen we ons betrokken bij onze broeders en zusters in Mathare, de Redeemd Gospel Church. Daarom vragen wij een ieder die betrokken is en de mogelijkheid heeft, een financiële bijdrage te doen. Met dit geld kunnen de zonnepanelen en aggregaat worden aangeschaft en geïnstalleerd. U kunt u bijdrage overmaken op  NL17 RABO 0373 710 194 Diaconie Hervormde gemeente Wilnis, onder vermelding van: Umoja stroomvoorziening.
Van harte aanbevolen namens de CZWD


 
terug