Kerkblad 24 november 2019 Kerkblad 24 november 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

23 nov. 18.00 uur Wilnis en/naar Israël
24 nov. 11.30 uur Koffiedrinken na de dienst / ontmoeting
27 nov. 20.00 uur Bijbelkring
29 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
01 dec. 11.30 uur Sing in
02 dec. 19.30 uur Gebed vd Venen in ‘De Roeping’
02 dec. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
3, 4, 5 dec. Vrouwencontact
04 dec. 19.30 uur Censura Morem
04 dec. 20.00 uur Bezinningsuur H.A.
05 dec. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen [zie papieren versie]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 29 november via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Op zondagmorgen 24 november staan we stil bij het laatste gedeelte van de brief aan Efeze. Hoofdstuk 6 gaat over de geestelijke wapenrusting. De strijd die een christen voert is niet tegen vlees en bloed. Het gaat over de strijd tussen de machten en de overheden in de lucht. Hoe kunnen wij als christen in 2019 staande blijven tegen het kwaad? We lezen uit de Bijbel Efeze 6: 10-24. Het thema is: Zonder strijd geen overwinning!

Op de eerste Adventszondag, 1 december in de ochtenddienst, lezen we uit het Evangelie naar de beschrijving van Lukas. In Lukas 1: 5 – 25 wordt de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper beschreven. De Heere kondigt een wonder aan. De tekst in deze dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal is: Lukas 1: 25. Het thema in deze dienst is: De Heere neemt mijn smaad weg.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

We leven met allen mee die moeite en zorgen kennen in hun leven. Er zijn gemeenteleden die behandelingen ondergaan, therapie volgen, geopereerd zijn of wachten op uitslagen. Er is vaak zo veel leed achter de voordeuren waar niemand weet van heeft. Gelukkig is er de Heiland die in alle stille nood en bij al het verdriet heel nabij wil komen. We denken aan allen met chronische ziekten en met hen die steeds weer een stapje achteruit gaan. 

We denken aan Coby Groenendijk, Mijdrecht. Ze heeft veel te verwerken in haar leven. Negatieve uitslagen op de onderzoeken en het zoeken van de juiste behandelingen die bij haar passen. Dat in een situatie waar ze ook het verlies van haar man een plaats moet geven.

Gebed voor jongeren

We denken aan onze jongeren die het moeilijk hebben. Soms is het een zware strijd tegen alle verleidingen die op hen afkomen. Anderen hebben moeite om zichzelf te zijn in alle veranderingen die op hen afkomen in deze snel veranderende wereld. Het is en blijft noodzakelijk om de zorgen van onze jongeren in de voorbede op te blijven nemen. We zijn dankbaar dat de gebedsgroep voor het jeugdwerk hier aandacht aan besteed en bevelen het van harte bij u aan om mee te bidden. 

Overlijden

Op 7 november 2019 is Floris Antoon Groenendijk overleden. Floor is 84 jaar oud geworden. Op zijn 61ste huwelijksdag is hij van zijn vrouw Coby heengegaan. Zij moet een lieve man missen. De kinderen moeten een vader en de (achter)kleinkinderen een (groot)opa missen. Zo is er een toch nog onverwacht snel een lege plek gekomen in de familie. Floor is overleden in zijn vertrouwde dorp Wilnis, nadat hij enkele dagen daarvoor werd opgenomen in de Hospice. Floor heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in Wilnis en is ambtsdrager geweest in de Hervormde Gemeente. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje- Nassau.
Een dankdienst voor het leven is gehouden op woensdag 13 november. Tijdens deze dienst hebben de woorden uit Psalm 27: 1 centraal gestaan. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Aansluitend heeft de begrafenis plaats gevonden op de Hervormde begraafplaats naast de kerk. Het correspondentieadres van de familie is: Dorpsstraat, Mijdrecht. 

Kerstkaartenverkoop voor Peter en Riek 

Tot het eind van dit jaar te koop: 6 kerstkaarten van Tineke van Strien voor €5.-. De volledige opbrengst hiervan gaat naar het project van Peter en Riek in Azië. Te koop bij de bibliotheek in ‘De Roeping’ (openingstijden zie hierboven), of via tineke#solcon.nl

Bij de agenda

Koffie drinken na de dienst

Op zondag 24 november, na de ochtenddienst, is er weer tijd en gelegenheid om elkaar als gemeente te ontmoeten in De Roeping tijdens het koffie drinken na de dienst. Het is goed om elkaar te zien en te spreken en zo de onderlinge band te versterken. In het bijzonder worden de ‘nieuw ingekomenen’ uitgenodigd. Jong en oud van harte welkom.

Bijbelkring

Woensdag 27 november is het Bijbelkring. We behandelen het tweede gedeelte van Micha 2. Vanaf vers 6 staan we stil bij de oordelen van de Heere en vanaf vers 12 bij de aankondiging van het heil. Een mooi gedeelte om te lezen tussen de eeuwigheidszondag en de eerste Advent. Om 19.45 uur staat de koffie en de thee klaar en om 20.00 uur starten we met het zingen van een Psalm. We ronden af rond 21.30 uur.

Sing-in 

Na de bemoedigende sing-in van zondag 3 november jl. in ‘de Roeping’, waarin de grote zaal van ‘de Roeping’ eigenlijk te klein was, houden we op DV zondag 1 december weer een sing-in in de kerk. Dit zal na de ochtenddienst plaatsvinden. We hopen dan liederen te zingen die te maken hebben met advent. Zingt u en jij (weer) met ons mee tot eer van onze God? Een hartelijke groet van de sing-in-commissie 

Censura Morum
In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal wordt op woensdag 4 december Censura Morum gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.00 uur. 

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Aansluitend aan het Censura Morum is er een bezinningsuur op het Heilig Avondmaal. Eén van de vragen die gesteld werd is: Wanneer kunnen we aangaan aan de tafel van de Heere? Voor wie staat de tafel van de Heere open? Deze vragen willen we vanuit de Bijbel beantwoorden, waarbij we ook kijken hoe dit vorm kan krijgen in de viering van het Avondmaal. We beginnen de avond om 20.00 uur en we ronden om 21.00 uur af.

Kerstmaaltijd

Nog even een herinnering aan de kerstmaaltijd op 24 december: Zondag 1 december zullen er flyers worden uitgedeeld. Deze flyers zijn bedoeld om te worden gebruikt om uw en jouw buren die alleenstaand of alleengaand zijn, uit te nodigen voor een gratis etentje in ‘de Roeping’. En aansluitend eventueel de kerstzangavond bij te komen wonen. U kunt ze zo vragen om ook te komen. U mag uiteraard zelf ook meekomen als gastheer/vrouw/paar en zo bezorgt u onze gasten een fijne middag en avond. Uiteraard kunnen alleenstaande gemeenteleden zich hier ook zelf voor opgeven. Voor het verder verzorgen van deze avond hebben we nog wel wat hulp voor in de keuken of bij de tafels nodig. Vragen? Bel 06-83577287 of mail: kerstmaal#hervormdwilnis.nl

Gemeente Wilnis en/naar Israël?

Zaterdagavond 23 november ontmoeten we in De Roeping Albert Groothedde van het Centrum voor Israel Studies (CIS). Albert woont met zijn gezin in Jeruzalem en vertelt over zijn opdracht om namens de kerken contacten te leggen met het Joodse volk. Boeiend en leerzaam ook voor ons in Wilnis.

Na de pauze wordt informatie gegeven over de gemeentereis die we in de zomer van 2020 hopen te maken. De reis is voor alle gemeenteleden vanaf 10 jaar. Heeft u interesse dan kunt u mailen naar israelreis#hervormdwilnis.nl. Onder de toren liggen ook flyers met informatie. Op 6 januari is een informatieavond met DrieTour gepland.

Vanuit de Kerkenraad

Besluit verkozen ambtsdragers

We zijn dankbaar dat alle gekozen broeders in afhankelijkheid van de Heere en onder de leiding van de Heilige Geest hun besluit hebben kenbaar gemaakt. Broeder Siem Kranenburg, Burgemeester Padmosweg heeft zijn benoeming in de vacature evangelisatie-ouderling aanvaard. De broeders Dirk Drost, Oudhuijzerweg en Theo Herngreen, Veldzijdeweg hebben hun benoeming als wijkouderling aanvaard. Broeder Bert Verhoek, Trilgras heeft zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Broeder Izak Vermeij, Bovendijk, heeft zijn benoeming tot Ouderling Kerkrentmeester niet kunnen aanvaarden. We bidden al deze broeders de rust van de Heere toe op hun besluit .Rust, omdat ze willen gaan op de weg van de Heere om Zijn wil te doen.

Benoeming Ouderling Kerkrentmeester

Tijdens de gehouden stemmingsvergadering op 5 november zijn er voor de kieslijst Ouderling Kerkrentmeester twee stemrondes gehouden. In de tweede stemronde heeft broeder Martin van Eijk ook het benodigde aantal stemmen gehaald voor verkiezing tot het ambt van Ouderling Kerkrentmeester. Hierdoor kon de kerkenraad in haar vergadering van 13 november broeder Martin van Eijk, Herenweg, tot ouderling Kerkrentmeester benoemen. Hij heeft zijn benoeming in beraad. Bij het verschijnen van dit kerkblad zal de beslissing bekend moeten zijn.

Begroting 2020 Diaconie
De kerkenraad heeft in de vergadering van 13 november jl. de door het college van diakenen opgestelde begroting 2020 voorlopig vastgesteld. Voor gemeenteleden ligt deze concept begroting 2020 ter inzage bij diaken Bos. Dit kan in de week van 2 t/m 7 december. Graag even contact vooraf (0297-274264). In januari 2020 zal tevens een verkorte weergave van deze begroting worden opgenomen in de Solitudo. 

De Diaconie

Kerkelijke bijdrage en Solidariteitskas

Het is al weer november. Denkt u aan het betalen van de kerkelijke bijdrage 2019? Ook als u nog geen toezegging heeft gedaan, stellen wij een bijdrage zeer op prijs. De Solidariteitskas (€ 10,00 per lidmaat) is ook nog niet door iedereen voldaan. Aangezien wij wel voor iedereen, een deel, moeten afdragen is het wel fijn als u de bijdrage betaalt. Overmaken kan op IBAN: NL98 RABO 03737 11 646 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis. Het oude bankrekeningnummer is per 1 december niet meer in gebruik. Dus graag dit nummer gebruiken voor het overmaken van de Solidariteitskas, de betaling van collectebonnen, de kerkelijke bijdrage en eventuele giften. Vragen? Anja Kranenburg, tel. 0297-285774 of email: administratie#hervormdwilnis.nl

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet van uit de pastorie. 
Ds. M. van de Ruitenbeek

terug