Kerkblad 22 december 2019 Kerkblad 22 december 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

21 dec. 13.30 uur Zingen op straat
24 dec. 19.00 uur Kerstzangdienst
06 jan. 19.00 uur Presentatie Israëlreis
06 jan. 20.00 uur Mannenvereniging
14 jan. 20 20.00 uur Workshop ‘De echte prijs’ 

Kom Koffie
Let op! Komkoffie is voor en tijdens de feestdagen gesloten en zal pas op 7 januari de deuren weer openen

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen en Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 3 januari 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondagavond 22 december staan we in een leerdienst stil bij de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De vragen die gesteld worden zijn: Voor wie is het eeuwige leven? Wat is het eeuwige leven? Maar ook de vraag vanuit de Jeugdvereniging: Hoe zit het met de duivel in de eeuwigheid? We lezen met elkaar uit Psalm 16 en Handelingen 7 : 54 – 60. De tekst is uit Handelingen 7 : 56, 57 en Psalm 16 : 11. We lezen daarbij ook Zondag 22 uit de Heidelbergse Catechismus. Het thema van de preek is: Mijn erfdeel in Christus is eeuwige vreugde.  

Op de eerste Kerstdag zingen we voor de dienst enkele prachtige kerstliederen uit Weerklank en als amen op de zegen zingen we het Ere zij God. In de ochtenddienst lezen we het kerstevangelie vanuit Lukas 2: 1-14. De geboorte van de Heere Jezus zal dan centraal staan. Met name vers 7, waarin beschreven staat dat de Heere wordt geboren en in de kribbe wordt gelegd. Dat heeft ons veel te zeggen op de 1ste Kerstdag. Het thema is: De Heere Jezus in de kribbe gelegd.

Op Oudejaarsavond herdenken we in de kerkdienst onze overleden gemeenteleden (de namen zijn hieronder gegeven). Na de preek worden de namen afgelezen en houden we een minuut stilte, zingen we een Psalm en dragen we de rouwdragende families op in onze voorbede. Tijdens de verkondiging zal Psalm 86 centraal staan. Het thema is: Verlangen om met de Heere te zijn. Dit geldt voor ons in het dagelijkse leven, maar het verlangen reikt verder dan dit aardse leven. Met name op de oudejaarsdag mogen we daar bij bepaald worden. 

Op Nieuwjaarsmorgen staan we stil bij de zegen van de Heere. Vaak zullen de woorden op deze dag klinken: Veel heil en zegen of gelukkig nieuwjaar. We lezen de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6 en proberen de betekenis van de zegen te ontdekken in ons persoonlijke leven.

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuisgekomen

We danken met Renate Meijers, Herenweg. Ze is na behandelingen in het ziekenhuis weer thuisgekomen. We zijn dankbaar dat de pijn duidelijk minder is geworden en bidden om verder herstel en krachten.

We danken met mw. An Rijneveld, Mijdrecht, zij mocht na een operatie weer thuis komen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar voor de bewarende en sparende hand van de Heere in haar leven. 

Meebidden

We denken aan allen die behandelingen ondergaan en die onder controle staan in de ziekenhuizen. Ook zijn er die een medische ingreep moesten ondergaan. Wat een spanning kan dat met zich meebrengen. De Heere sterke u allen in deze onzekere situaties. 

We denken aan allen die te maken hebben met zorgen in hun persoonlijke en gezinsleven. Het leven kan zo veel zorgen met zich meebrengen, dat het zo maar te veel aan het worden is. 

We denken aan de gemeenteleden waarbij chronische ziekten zijn geconstateerd. Wat kan het leven van elke dag dan pijn doen. Zeker als het gepaard gaat met afnemende krachten of afnemend begripsvermogen. We denken daarbij ook aan alle mantelzorgers. 

Geboren Lenny van Eijk

We ontvingen een geboortebericht van Lenny Pieter Dirk van Eijk. Lenny is de zoon van Michel van Eijk en Kitty Boele. Hij is geboren op 23 november 2019. Op het mooie kaartje verwoorden ze dat het nieuwe leven uit liefde is ontstaan. In verbondenheid met grootouders en overgrootouders hebben we onze dankbaarheid naar de Heere uitgesproken in de voorbede. We wijzen in deze adventsweken op Gods liefde. Door Gods liefde is er een Zoon geboren, zodat we door het geloof in Hem, het eeuwige leven mogen beërven. We kunnen dit lezen in Johannes 3:16. We bidden dat Lenny en de ouders de liefde van God in hun leven kennen. We wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding van hun zoon. Het adres is: Dodaarslaan, Vinkeveen.

Gedenken

In onze gemeente zijn in het jaar 2019 gemeenteleden ontvallen. Iedere lege plaats doet pijn in ons leven. Als een geliefde ons ontvalt komt het verdriet heel dicht bij. Ook andere lege plaatsen, van kortere of langere tijd geleden, worden weer gevoeld. We staan stil bij de gevoelens van verdriet en rouw. Juist op die momenten dat het moeilijk is, wil de Heere Jezus aanwezig zijn met Zijn dragende kracht. Hij wil u en jou dragen door de zorgen van het leven. Dat is een grote troost voor ons allen. We herdenken de volgende gemeenteleden die zijn overleden:

31 december 2018: Matthijs Meijers (94 jaar)

1 februari: Maria van Selm-Hogervorst  (80 jaar)

28 februari: Geertje Dina Wilhelmina Worm-Cats (97 jaar)

29 maart: Jan van der Vliet (80 jaar)

1 april: Neeltje van Vliet-van Harberden (97 jaar)

7 april: Dirk van der Eijk (92 jaar)

27 april: Alida Hendrika Kruijswijk-Scherpel (89 jaar)

10 mei: Dirk van Egmond (88 jaar)

31 mei: Gerrit Worm (90 jaar) 

16 juli: Teunis Hermanus Feddema (62 jaar)

4 augustus: Cornelia Heijkoop-Rietkerk (91 jaar)

24 oktober: Gerrit Treur (75 jaar) 

7 november: Floris Antoon Groenendijk (84 jaar)

We wensen alle nabestaanden de nabijheid van de Heere toe als ze toeleven naar de dienst van de oudjaarsavond. De Heere ondersteune u en jou in het moment van gedenken van uw en jouw geliefde.

Bij de agenda

Kerstfeest met de zondagschool

Op 2e Kerstdag vieren we ‘s ochtends om 10.00 uur het jaarlijkse Kerstfeest met de zondagschool.

Ook u bent allen uitgenodigd om dit met ons te vieren! We zijn samen met de kinderen inmiddels al druk aan het oefenen, met de teksten, knutsels en gedichten. Het belooft een mooie ochtend te worden met de meegebrachte kerstwerkjes,  gedichten en niet te vergeten:  het jonge zangtalent van onze kinderen! Er zal ook weer een mooi Kerstverhaal worden verteld waarin jong en oud de boodschap van Kerst vast en zeker zullen herkennen. We hopen op een prachtig Kerstfeest samen!
Het team van de zondagsschool.

Catechese

In de periode van de kerstvakantie is er geen catechese. De afgelopen maanden hebben we mooie avonden met elkaar gehad. We starten weer op maandag 13 januari op de gebruikelijke tijden.

Gemeente Wilnis en/naar Israël?

Na een eerste avond met bezinning op onze relatie met Israël en informatie over de reis voor gemeenteleden aankomende zomer, is er een vervolg gepland op maandag 6 januari. Deze avond is prima bij te wonen als u de eerste avond heeft gemist. Van 19.00 tot 20.00 uur (er is geen catechisatie die avond) komt ds. Gerard Geitenbeek naar ‘De Roeping’ om namens DrieTour dieper op de reis in te gaan. Ds. Geitenbeek is emeritus predikant en heeft veel ervaring met reizen in Israël. Hij gaat ons vertellen hoe we op een ontspannen manier veel van Israël kunnen zien en leren. Hij neemt ons bij de hand en verstrekt informatie om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Daarom is iedereen deze avond welkom! Deze informatieve avond is geheel vrijblijvend ook als je nog lang niet weet of je mee wilt gaan. De reis is gepland van 27 juli t/m 7 augustus 2020 en alle gemeenteleden vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden. Voor informatie kunt u/jij mailen naar israelreis#hervormdwilnis.nl of contact opnemen met Jopie Verhoek. 

Vanuit de Kerkenraad

Vacature ouderling-kerkrentmeester
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 december heeft de kerkenraad gesproken over de nog te vervullen vacature ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad heeft besloten eerst opnieuw de gemeente uit te nodigen om aanbevelingen in te dienen. Na de gehouden verkiezingen zijn inmiddels vier vacatures vervuld. Dat geeft een nieuwe situatie waarin een nieuwe namenlijst op zijn plaats is. Dat is de aangewezen basis om ordelijk en zorgvuldig te komen tot een nieuwe kieslijst. Alle belijdende leden hebben nu tot 9 januari de gelegenheid om aanbevelingen in te dienen bij de scriba. Met ingang van 1 januari is dat ouderling Stam. Indiening van de aanbevelingen kan schriftelijk, voorzien van uw eigen naam en adres. U kunt dit doen tot en met uiterlijk donderdag 9 januari 2020, bij de scriba. Dit kan via de postbus bij ‘De Roeping’, via scriba#hervormdwilnis.nl, of op Burgemeester van Trichtlaan 64 / Veldzijdeweg 6. De kerkenraad vraagt u om biddend uw medeverantwoordelijkheid voor onze gemeente te dragen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de (komende of de gaande) scriba. 

De kerkenraad

Ds. Joel

Na de dienst van vanmorgen kreeg ik de gelegenheid om met u en jullie de zorgen te delen m.b.t. de gezondheid van pastor Joel.  Om te vragen om gebed voor hem en om een financiële bijdrage om de noodzakelijke hartoperatie mogelijk te maken. Dit n.a.v. het appbericht dat ik heel vroeg in de morgen had ontvangen van Magdaline, waarin zij mij hun nood op het hart bond. Daar waar bij ons dergelijke operaties volledig onder de verzekering vallen, is dat in Kenia geheel anders en kan de operatie pas worden gepland en uitgevoerd wanneer het benodigde geld is betaald. Een bedrag van 1.6 miljoen Keniase Shilling, hetgeen overeenkomt met een bedrag van tussen de 14.000 en 15.000 euro.  Een groot bedrag, dat voor Joel en Magdaline onbereikbaar is. Vanmiddag kwam een meisje van 10 jaar bij mij haar spaarpot brengen : € 40,70. De eerste gift was binnen !! Het is zondagavond als ik dit stukje schrijf. Als u dit stukje leest, zijn we bijna een week verder. Ik hoop en vertrouw dat er dan vele giften zijn gevolgd en dat we misschien al wel het gehele benodigde bedrag hebben ontvangen. Waarschijnlijk ten overvloede, maar u kunt bijdragen door een gift over te maken op de bankrekening van de diaconie: IBAN: NL17RABO0373710194  onder vermelding van ‘Joel’ Ik sluit af met de laatste zinnen van het betreffende appbericht: ‘Pastor Joel is klaar voor de operatie. Hij is sterk in de Heer, hoewel het lichaam zwak is. Laten we voortdurend  voor hem bidden en God ook vragen om deuren voor ons te openen, zodat het geld op tijd mag worden ontvangen. Onze God is getrouw. Zegen voor jullie allen.’ 
Nico Strubbe

Naschrift
Op woensdagmorgen (18 december) is het benodigde bedrag (€14.425,-) binnen gekomen op de rekening van de diaconie. We zijn de Heere dankbaar dat Hij de harten van mensen in de  gemeente (jong en oud) bereid heeft gemaakt om zo snel de nood te lenigen. Hem zij alle eer! De Heere zegene u allen en uw gaven! We bidden dat de operatie voor ds. Joël en de gemeente in Kenia tot een zegen is.

Tenslotte

Het jaar van onze Heere 2019 is al weer bijna te einde. Wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Momenten van vreugde en zorgen wisselden elkaar af. Soms lag het heel dicht bij elkaar. Maar wat is het dan mooi dat in dit alles de Heere aanwezig is. En we mogen Hem blijven verwachten en alles van Hem verwachten. Hij is onze hulp en sterkte, ons lied en ons Psalmgezang. We worden opgeroepen om de Heere ons leven lang te loven.

We wensen u en jullie gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig nieuw jaar toe. Een hartelijke groet mede namens mijn vrouw Karin en onze kinderen Janita, Margreet, Hanna, Sara en Ardjan.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug