Kerkblad 22 maart 2020 Kerkblad 22 maart 2020

Agenda 

In verband met de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus, zijn alle zondagse en doordeweekse activiteiten stopgezet.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Een historisch moment afgelopen zondag: een eredienst met een voorganger, kerkenraad, koster en organist in de kerk en de gemeente die thuis meeluistert via internet, kerkradio of kerktelefoon.

Iets wat de laatsten wekelijks meemaken is dan ineens voor iedereen de manier om als gemeente verbonden te zijn aan elkaar vanuit de Woordverkondiging. Vreemd? Onwennig? Misschien wel maar achteraf waren er alleen maar positieve geluiden. Niet dat we het voor altijd zo zouden willen maar op deze manier was het een prima alternatief. We vroegen het elkaar: hoe was het met een klein clubje in de kerk zonder de gemeente om je heen, hoe was het om in de huiskamer te zitten en te luisteren zonder de dominee te zien? En toch wilde de Heilige Geest de verbinding leggen zodat we samen ons konden richten op God, Die Zijn  Woord laat verkondigen. En als de dienst eenmaal op gang is, went het snel. De eerste psalm zing je misschien onwennig mee maar al gaande en doende is het goed om samen de Heere te loven. Misschien nog meer het besef hebbend dat het bijzonder is dat we een rustdag hebben, door God ons gegeven. Een geschenk te midden van een jachtige wereld die jaagt op meer en nooit genoeg krijgt. Jezus is gekomen om mensen te behouden en iedereen mag het horen. Een aanleiding om ook met anderen te spreken als het gaat over angst en onzekerheid? Van die enige zekerheid en troost in leven en in sterven. Looft God, looft Zijn Naam alom!

Zondagmorgen 22 maart is de bevestiging van Martien van der Schaft als ouderling kerkrentmeester. Met de huidige richtlijnen van het RIVM en de gestelde kaders voor diensten, willen we deze bevestigingsdienst door laten gaan. Alleen een zeer beperkte groep genodigden is welkom in de kerk, naast de kerkenraad, de koster en de organist. Digitaal meeleven tijdens deze dienst wordt zeer op prijs gesteld. Gods zegen toewensen kan door het sturen van een kaart naar Martien van der Schaft, Wilhelminastraat 1 (3648 AT).
In deze dienst willen we stil staan bij Psalm 4. Deze Psalm is een avondlied waar vertrouwen in de Heere naar voren komt. In de moeilijke situaties waarin David heeft verkeerd, is dit een lied dat een beroep doet op de verbinding met God. Te midden van alle twijfels, misschien wel een algehele vertwijfeling, wijst David op Gods aanwezigheid en de innerlijke vrede die dat met zich meebrengt. De tekst voor de preek is Psalm 4:7a. Het thema van de dienst is: In Gods hoede het goede zien!
Gezien de onzekerheid op dit moment is het nog niet duidelijk waar de preek zondagavond 29 maart over gaat. Het wordt of een vervolg uit de Heidelbergse Catechismus of een preek uit de lijdensweg van onze Heiland.

Meeleven in en rondom de gemeente

Zieken

Ria van Rijssel, Trilgras 25, is bezig met de kuren. Een zware weg voor haar, met diepe dalen in haar gezondheidstoestand. We bidden of de Heere nabij is en de behandelingen wil zegenen. 

We danken met Nico Oudshoorn, Oudhuijzerweg, en zijn gezin voor de geslaagde operatie die hij afgelopen maandag onderging. Dinsdag mocht hij weer naar huis. We wensen hem verder herstel toe.

We denken aan alle gemeenteleden die wachten op een operatie. Het is spannend of deze wel door kunnen gaan met het grote aantal verwachte spoedgevallen. We denken aan allen die behandelingen ondergaan. 

Eenzamen

In het midden van de gemeente zijn er velen die eenzaam zijn. Zeker nu mensen die kwetsbaar zijn geen bezoek kunnen ontvangen, kunnen de muren op hen afkomen. Meeleven met een kaartje, telefoontje, kan natuurlijk altijd. Waarschijnlijk kent u wel meerdere mensen, maar wilt u een adres van iemand, spreek één van de diakenen aan. Van harte aanbevolen. 

Zorg en andere vitale sectoren

Met name hen die in de zorgsector en andere vitale sectoren werkzaam zijn willen we in onze voorbede gedenken.  Er moet nu veel extra werk door hen verzet  worden. We denken aan de artsen, de verpleegkundigen, mensen werkzaam in de Veiligheidsregio in ons midden. We bidden hen kracht en Gods nabijheid en bescherming toe.

Overlijden Jacob Groeneweg

Op 3 maart 2020 is Jacob Groeneweg overleden. Jaap was de zoon van mw. E. Groeneweg-Bos te Mijdrecht. Jaap Groeneweg is 62 jaar oud geworden en woonde de laatste jaren op de woonlocatie Klein Sonsbeek te Werkhoven. Hij ontving daar de zorg die nodig was voor hem en thuis niet gegeven kon worden. Mw. Groeneweg-Bos moet een lieve zoon missen. Nu ze de zorg om haar zoon niet meer heeft, zal ze dit verlies toch een plaats moeten geven in haar leven. Datzelfde geldt voor de broers, (schoon)zussen en zwagers. De dankdienst voor zijn leven heeft plaats gevonden op dinsdag 10 maart. In deze dienst stonden de woorden uit Lukas 18:16 centraal: Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Aansluitend heeft de begrafenis plaats gevonden op de begraafplaats achter de kerk. Het correspondentieadres van de familie is: Mw. E. Groeneweg-Bos, mw. Van Wieringenplein, Mijdrecht.

Openbare belijdenis van het geloof

In het midden van de gemeente zijn er drie jongeren die hebben aangegeven openbare belijdenis van het geloof te willen afleggen. Dit zijn: 

  • Cornelis Theodorus Pieterse, Uitweg, Woerdense Verlaat. 
  • Arie Vermeij, Korte Meentweg, Woerdense Verlaat.
  • Janna Florine Vermeij-Bogaard, Korte Meentweg, Woerdense Verlaat.

Het was het voornemen om op Eerste Paasdag, 12 april, de dienst van Openbare belijdenis van het geloof te houden. Echter in verband met de uitbraak van het coronavirus wordt deze uitgesteld tot 7 juni. De aannemingsavond was voor 2 april geagendeerd, maar wordt naar een latere datum verzet.

We wensen Koen, Arie en Jantine van harte Gods zegen op hun voorgenomen ja-woord. Ook nu het allemaal anders loopt. 

Umoja

Van Magdaline kregen we goede berichten over ds. Joel: De resultaten van de tests m.b.t. het hart en ook de nieren tonen goede vooruitgang. Dank voor alle gebeden van de gemeente in Wilnis. 

We zijn God dankbaar voor Zijn genade. De volgende afspraak is met de cardioloog op 24 maart a.s. We vertrouwen dat God zal geven dat de vooruitgang dan nog beter zal zijn. Vanuit Mathare (via Magdaline in Boston) nog een mooi bericht: Nadat de stroomvoorziening was geïnstalleerd, is begonnen met het inschrijven voor deelname aan de lessen in het Wilma instituut. Begin april zullen de computerlessen beginnen en begin mei de lessen voor kapster en voor kleding maken. We danken God voor deze vooruitgang!

Vanuit de Kerkenraad

Besluit inzake de erediensten

Vrijdagavond 13 maart kwam de kerkenraad in extra vergadering bijeen om te bespreken welke gevolgen de richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus zouden hebben voor onze gemeente. Op basis van wat toen bekend was, besloot de kerkenraad dat de diensten volgens rooster doorgang zouden vinden, echter zonder bezoek. In de diensten zijn dan alleen aanwezig de kerkenraad, organist en koster. De uitzending via kerkradio, kerktelefoon en internet kunnen dan gewoon plaatsvinden. Hiermee kan dan de lofzang tot Gods eer doorgang vinden en aan de gemeente erediensten worden aangeboden die buiten het kerkgebouw in huiselijke kring kunnen worden bijgewoond. In eerste instantie besloot de kerkenraad dat de zondagse activiteiten geheel werden stopgezet, maar dat er door de week voor de jeugd wel mogelijkheden bleven zolang de scholen ook open waren. Afgelopen zondag heeft de regering nieuwe maatregelen bekend gemaakt die tot gevolg hebben dat alle activiteiten (buiten de diensten om) in onze gemeente tot en met 6 april worden stopgezet.  De diensten in de opzet van nu gaan wel gewoon door, zodat gemeenteleden hierdoor wel verbonden kunnen zijn met de zondagse erediensten. Nieuwe ontwikkelingen worden ook op de website van onze gemeente geplaatst. 

We bidden de overheid veel wijsheid toe en vragen om kracht voor hen die  in de zorg en andere vitale sectoren werkzaam zijn. 

Mogelijkheid voor extra hulp

Kwetsbare gemeenteleden die door alle maatregelen geïsoleerd raken en zich minder goed kunnen redden wordt de mogelijkheid geboden contact op te nemen met de wijkouderling. Mocht u in dergelijke omstandigheden zijn, aarzel niet!  De jeugdvereniging heeft spontaan aangeboden ondersteuning te willen geven. Chapeau voor onze jongeren!

Mededeling rommelmarktcommissie

Beste gemeenteleden,

Zoals u misschien al heeft gehoord is de rommelmarkt van 2 mei aanstaande afgelast. Dit is besloten met oog op de veiligheid van gemeenteleden en bezoekers i.v.m. het coronavirus. We vinden het een te groot risico om spullen op te halen en we kunnen niet goed inschatten hoe de komende periode gaat lopen. Het is dan ook niet mogelijk om spullen op te laten halen of langs te brengen. De spullen die al opgehaald en gesorteerd zijn zullen blijven staan tot de volgende rommelmarkt. Het is nog onzeker wanneer en of de rommelmarkt op een later tijdstip zal plaatsvinden dit jaar. Bij meer informatie zult u verder worden geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u mailen naar contact#rommelmarktwilnis.nl of kunt u Hanna van de Ruitenbeek bereiken op tel.: 06-46777671 of Alette Meijers op tel.: 06-31490717.Met vriendelijke groeten, de rommelmarktcommissie.

Kerkgeld-app

De kerkgeldapp kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie koppelt u onze gemeente aan de app en bent u klaar om hem te gebruiken. Als extra informatie vindt u een korte handleiding op www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app.

Voor een bijdrage aan de collecte kiest u voor collecte en dan wijst het zich vanzelf. De betaling doet u via iDEAL en u ontvangt een bevestiging van uw gift. Als u vragen hebt of hulp nodig bij het installeren, bel gerust Anja Kranenburg, tel. 0297-285774.

Bijzondere situatie, ingrijpende besluiten

In Nederland en in grote delen van de wereld zijn velen geraakt door de gevolgen van de uitbraak van het Corona virus. Vele maatregelen zijn genomen die ons en onze kinderen direct raken. Het raakt onze manier van kerkzijn in het hart.
In deze situatie hebben we als kerkenraad besluiten moeten nemen die ons allemaal pijn doen. Dit wordt ook gezien door onze burgerlijke overheid en die ons complimenteerde met de genomen besluiten. We bidden om wijsheid voor onze overheid in de te nemen besluiten.
De gehele ontstane situatie vraagt van ons als kerkelijke gemeente ook het een en ander. In dit alles zoeken we naar mogelijkheden om elkaar te helpen. In het midden van de gemeente zijn creatieve ideeën om de consequenties van de maatregelen op een creatieve manier op te lossen. Zo zag ik oproepen tot oppas, het doen van boodschappen, e.d. voorbij komen. Op deze manier kunnen we elkaar helpen.
Ook zag ik verschillende bemoedigingen voorbij komen via internet. De techniek kan op deze manier ook tot zegen van anderen worden gebruikt. Laten we ons afhankelijk opstellen van de Heere. Hij is getrouw, Zijn plannen falen niet. 

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug