Kerkblad 19 april 2020 Kerkblad 19 april 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V., vespers en sing-ins worden online uitgezonden vanuit de kerk)

17 april   19.30 uur  Sing-in
22 april   19.00 uur  Klokken van hoop
22 april   19.15 uur  Vesper
24 april   19.30 uur  Sing-in
29 april   19.00 uur  Klokken van hoop
29 april   19.15 uur  Vesper
01 mei    19.30 uur  Sing-in

 Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 24 april 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondagavond 19 april willen we ons verdiepen in de verhouding tussen Pasen en het sacrament van de Heilige Doop. In de brief van Paulus aan de Romeinen worden daar belangrijke en mooie dingen over geschreven. In hoofdstuk 6 gaat het over het sterven en opstaan met Christus in relatie tot de doop. De tekst voor de preek is Romeinen 6: 4. Hierbij betrekken we ook Zondag 26 van de Heidelbergse Catechismus. Het thema is: De doop, begraven en opstaan ten leven.

Zondagmorgen 26 april lezen we verder uit Lukas 24. Vanaf vers 36 tot 49 gaat het over de verschijning van de Heere Jezus aan de elf discipelen. De lichamelijke opstanding van de Heere Jezus brengt in eerste instantie bij Zijn leerlingen twijfel te weeg. Lukas schrijft dat ze angstig en zeer bevreesd werden. Toch stelt de Heere Jezus de elf apostelen gerust. Hij laat Zich lichamelijk zien en geeft hen vredegroet. Het thema van de dienst is: De opstanding van Jezus raakt ons hele bestaan.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

We danken dat mw. Schippers, Burg. De Voogtlaan, weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis na een operatie. Fijn dat er een lichte verbetering aan het optreden is. De Heere zij u nabij op uw hoge leeftijd.

We denken aan Nel Verburg, Dorpsstraat, die behoorlijk ziek is. De weg die zij moet gaan vraagt behoorlijk veel energie. We bidden of de Heere haar hernieuwde krachten wil geven. We denken daarbij ook aan haar man Nanne, die haar liefdevol bijstaat.

We denken aan allen die behandelingen ondergaan. Een zware weg die gegaan moet worden. In onze gebeden dragen we hen op die thuis herstellen van een operatie, die te maken hebben met chronische ziekten en zorgen kennen over hun gezondheid. We slaan onze ogen op naar de bergen met hen die te maken hebben met afnemende krachten.

Ook in onze gemeente raakt het Corona virus families en gezinnen. Wat een pijn en zorgen brengt dat met zich mee. Het leven in isolatie, al dan niet vrijwillig, raakt de zekerheden van ons bestaan. Het kan ons onzeker maken, het kan vertwijfeling aanwakkeren en de angst kan zomaar binnensluipen of -vallen. Het werpt ons terug op de vraag: Waar kan ik nu echt op bouwen? Het oude vertrouwde lied kan ons antwoord geven: Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schaûw, waar het bloed door U gestort, mij de Bron des levens wordt.

Rouw en verdriet

De afgelopen weken hebben meerdere gemeenteleden een geliefde uit dit aardse leven moeten verliezen. In deze bijzondere tijd van afstand houden, gaan begrafenissen zo anders dan we gewend zijn. Dat maakt het extra zwaar voor nabestaanden, omdat het meeleven op een andere manier gaat. Maar ook dit meeleven is niet minder gemeend, maar juist heel bewust!
We denken aan de familie Meijers (Abcoude), die een geliefde zus en tante moet missen. We denken aan de families Vrielink (Vinkeveen) en Kluiver-Ravesloot die een broer en zwager moeten missen. Ook denken we aan de familie De Bruijn, die een geliefde vader en opa moet missen. We bidden de Heere om troost in deze moeilijke tijd. De woorden van Psalm 145: 6: De HEER is recht in al Zijn weg en werk; Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; 

Geboorte Amy Meijers

Op 10 april 2020 is Amy Jannetje Reneé Meijers geboren. Amy is de dochter van Matthias en Jantine Meijers-den Boer en ze is het zusje van Nathan. Opnieuw een groot geschenk van de Heere in dit gezin. We danken de Heere voor het leven wat Hij heeft gegeven en gespaard. De Heere heeft deze ouders opnieuw een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd. De opvoeding van een kind tot eer van Zijn grote Naam. We bidden de ouders wijsheid en Gods leiding toe in de opvoeding van hun kinderen. In de felicitatie betrekken we ook de trotse grootouders. De dankbare ouders wonen: Futenlaan, Vinkeveen.

Dankbaarheid

We zijn dankbaar met een aantal gemeenteleden die opa of oma zijn geworden. De geboorte van kleinkinderen is een blijft bijzonder. Dankbaarheid in het hart van (over)grootouders mag opstijgen naar de Schepper en Bewaarder van het leven. De geboorte van een kleine roept op tot een voortdurend gebed tot de Heere om Zijn bescherming. 

Bij de agenda

Omdat de overheid de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft verlengd tot en met 28 april, zijn alle zondagse en doordeweekse activiteiten tot die datum stopgezet. Voor de periode daarna is dit afhankelijk van de toekomstige overheidsmaatregelen.

Vesper

Op woensdagvond organiseren we ook de komende weken een moment van bezinning en gebed.. De klokken van hoop luiden vanaf 19.00 uur (deze kunt u nu ook meeluisteren via de kerkradio, de kerktelefoon en ons YouTube kanaal). Aansluitend, vanaf 19.15 uur, bezinnen we op een thema door Bijbelgedeelte en muziek. We zenden onze gebeden op naar de Heere. Op deze manier willen we elkaar bemoedigen in deze crisisperiode en een contactmoment bieden met onze kerkelijke gemeente. Als u of jij een suggestie heeft voor een thema, improvisatie, Psalm of lied, kan dat worden doorgegeven aan de dominee (zie contactgegevens hieronder). Dan proberen we dat in te passen.

Sing-in

We zijn dankbaar dat de jongeren van de gemeente zich willen blijven inzetten met hun muzikale gaven en talenten voor u en jou! De sing-in is op vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien en te beluisteren via internet en de kerktelefoon. Ook deze gelegenheid wordt geboden om in tijden van eenzaamheid en verminderd contact, met elkaar de Heere te dienen. De Heere zegene ook deze creatieve bijeenkomsten.

Vanuit de Kerkenraad 

De afgelopen tijd is een groepje uit de gemeente bezig geweest om voorbereidingen te treffen zodat diensten ook in beeld kunnen worden uitgezonden. Matthias Verhoek, Andre Visser, Gerton van Kreuningen en onze koster moesten (met behulp van externe kracht) in korte tijd veel informatie opvragen, de techniek inventariseren en daarna uitproberen. Maar op Goede Vrijdag was het zover. Voor het eerst waren beelden vanuit de kerk in de huiskamers te bekijken via YouTube. En gelet op de reacties, zijn velen daar heel blij mee. Geluiden die een “gezicht” krijgen zijn beter om je te kunnen concentreren op wat er gebeurt. Weliswaar blijft het een hulpmiddel en hopen we op Gods tijd weer samen te kunnen komen als gemeente. Maar de techniek blijft en ook de uitzendingen. Iedere zondag is een deel van de kerkenraad met predikant, organist en koster in het kerkgebouw aanwezig en bent u men hen verbonden om samen opgebouwd te worden vanuit het Woord. Goede Vrijdag en Pasen zijn geweest. En wat heeft het ons gebracht? Zijn we ook tot de ontdekking gekomen dat we met Jezus willen wandelen totdat we merken dat Hij al met òns wandelt. En Hij Zijn doorboorde handen laat zien in het breken van het brood. Dan hoeven we de vraag niet te stellen waar Jezus is: “Hij is opgewekt!”.

Doorgeven emailadres aan scriba

Zoals al eerder in Solitudo is vermeld, wordt u er hierbij nog aan herinnerd uw emailadres door te geven aan de scriba. Het emailadres wordt dan opgenomen in de ledenadministratie. Het doel hiervan is om mededelingen te kunnen  doen of oproepen te plaatsen die de gehele gemeente aangaan. Uiteraard is de AVG (privacybescherming) van toepassing en zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt uw emailadres nooit aan derden ter beschikking gesteld,

Zendingsbussen 2e kwartaal 2020

Dit kwartaal zijn de zendingsbussen in onze gemeente bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. Zij zijn in oktober 2019 uitgezonden om zich aan te sluiten bij een team dat zich inzet voor hulp aan daklozen in een gesloten land. Gesloten land betekent dat evangelisatie er verboden is en daarom noemen we alleen de voornamen en de regio. Vaak zijn de vele daklozen niet zo gezond en soms sterven ze zelfs op straat. Naast allerlei praktische ondersteuning, gaat met name Riek zich ook richten op het opzetten van palliatieve zorg in een hospice. Door om te zien naar daklozen willen Peter en Riek Gods liefde zichtbaar maken. Ze maken het op dit moment goed al hebben ook zij te maken met beperkingen vanwege corona. Het land waar zij wonen is in complete lockdown. Alleen met een formulier mag je de straat op om boodschappen te doen binnen een straal van 1,5 km. En er is ook een avondklok: vanaf 20.00 uur tot de volgende morgen mag niemand op straat. De dagopvang voor daklozen moest er ook aan geloven en werd gesloten. Dat was uiteraard een tegenvaller. Maar nood maakte creatief! Eén van de werkers woont niet al te ver bij de dagopvang vandaan en zag kans om op de dagen dat er anders een maaltijd zou worden aangeboden nu kant-en-klare pakketjes te maken die de daklozen mogen meenemen. Eén per persoon en ze nemen zo nodig een pakket voor een ander mee. Op die manier krijgt een aantal daklozen toch voedsel voor een dag. Via GZB-deelgenoten ondersteunt onze gemeente de uitzending van Peter en Riek. Uw bijdrage via de kerkgeldapp of bankoverschrijving is hiervoor bestemd. Wilt u ook bidden voor Peter en Riek onder deze bijzondere omstandigheden?

Tenslotte

We leven in een periode waarin niet alles kan wat we willen. We bidden om bewaring bij wat nog wel kan. We vragen om vertrouwen bij het loslaten van wat niet meer kan. Daarbij bidden we om de leiding van de Heilige Geest bij het overwegen wat nu belangrijk is. Alle wijsheid van Boven toegewenst aan alle lezers.

Hartelijk dank voor de kaartjes en bloemen die zijn bezorgd in het midden van de gemeente. Ook de bewoners van de pastorie zijn daarbij niet vergeten. Hartelijk dank voor uw en jouw meeleven! Een hartelijke groet van ons allen.

Familie ds. Van de Ruitenbeek

terug