Kerkblad 3 mei 2020 Kerkblad 3 mei 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V., vespers en sing-ins worden online uitgezonden vanuit de kerk)

01 mei      19.30 uur Sing-in
04 mei      19.45 - 19.58 uur luiden van de klok vanwege dodenherdenking
05 mei      12.00 - 12.15 uur klokken van hoop, laatste keer  
06 mei      19.15 uur Vesper
08 mei      19.30 uur Sing-in
13 mei      19.15 uur Vesper
15 mei      19.30 uur Sing-in

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 8 mei 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen en Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 10 mei is de zondag na 4 en 5 mei. Dodenherdenking en bevrijdingsdag. In de ochtenddienst willen we aandacht schenken aan 75 jaar bevrijding. Dit kroonjaar van de bevrijding vieren we in crisistijd. Juist daarom is het goed om zondag stil te staan bij onze Bevrijder. Het Schriftgedeelte en tekst voor de preek staan nog niet vast tijdens het schrijven van Ons Kerkblad.

Meeleven in en rondom de gemeente

Geboorte Amy Meijers 

In het vorige Ons Kerkblad hebben we de geboorte van Amy Meijers al gemeld. Alleen stond er een schrijffout in de namen van Amy. Onze excuses daarvoor. We geven nu haar volledige naam door: Amy Jannetje Renée. Ondertussen hebben we het prachtige geboortekaartje ontvangen van Matthias, Jantine en Nathan. Op het kaartje staat de mooie regel vermeld: Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! Deze regels komen uit het lied van Sela dat ook in de bundel Weerklank staat, lied 443.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis te Utrecht is mw. Nel Verburg-de Jong, Dorpsstraat, opgenomen. Vorige week was ze ook al opgenomen, maar mocht naar huis, omdat er weer verbetering kwam. Echter dit was van korte duur en ze moest vrijdag weer naar het ziekenhuis. Een grote teleurstelling voor Nel en Nanne. Deze week krijgt Nel de nodige onderzoeken. We leven met hen mee.

De schrik was groot bij dhr. Zwarts, Tuinderslaan, Mijdrecht. Hij is gevallen en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Gelukkig viel het allemaal mee en mocht hij weer naar huis.

Zieken thuis

In de gemeente zijn er nog steeds mensen ziek thuis. Er worden mensen behandeld met chemokuren, er zijn mensen met psychische noden , er zijn chronisch zieken .en mensen met depressie. In alle omstandigheden, vaak met downs en soms ook ups, wensen we u en jou Gods nabijheid toe. We denken daarbij ook aan alle mantelzorgers. 

Corona

We zijn dankbaar dat Peter en Inge de Bruijn, Burg de Voogtlaan 76, hersteld zijn van hun besmetting met het Corona-virus. In deze moeilijke periode heeft de Heere dit herstel gegeven. 

We denken aan allen die te maken hebben met het virus. Mensen die zelf besmet zijn, huisgenoten die de ziekte dragen en soms erg ziek zijn. We bidden de Heere om Zijn bewarende hand in het leven van jong en ouder. 

Ook de impact op de gemeente is merkbaar en voelbaar. De oproep van premier Rutte en koning Willem Alexander is om vol te houden. Op afstand en toch samen. Dat is voor onze gemeente een oproep uit het hart gegrepen. Vol houden om digitaal samen te komen rondom het geopende Woord. De Heilige Geest is niet aan tijd en plaats gebonden en wil in de digitale samenkomsten aanwezig zijn. Terwijl we aan de andere kant het oogcontact missen met de mensen om ons heen. Maar we zijn en blijven op afstand toch samen. Houden we het vol?

In het Nieuwe Testament komt de oproep om vol te houden regelmatig voor. Het woord volharden is een aansporing voor ons allen. Het Griekse woord betekent letterlijk ‘het eronder uithouden’, zoals pijlers een brug dragen. Paulus lijkt er nog een schepje bovenop te doen, als hij schrijft ‘om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen’ (Kol. 1:11). We hebben de achterliggende tijd herdacht dat onze Heiland is gestorven en opgestaan. We leven toe naar Hemelvaart en Pinksteren. We hebben een Bevrijder Die tegelijkertijd de grote Overwinnaar is. Hij zit aan de rechterhand van de Hemelse Vader. Hij regeert. Hij komt, dat heeft Hij beloofd. De oproep om te volharden in het geloof komt tot ons. Hij is het waard om te verwachten!

Bij de agenda

Nieuws van de bieb

De bieb is inmiddels al bijna 7 weken dicht in verband met het corona-virus. Door middel van dit berichtje willen wij u en jullie informeren over de mogelijkheid om toch boeken te lenen! Vanaf 1 mei aanstaande willen we de bieb-service aanbieden. Dit houdt in dat u telefonisch contact opneemt van één van de biebmedewerksters (zie hieronder). Zij maken dan een afspraak met u over het halen en brengen van de boeken. Doet u dit vóór de vrijdag, dan zullen wij proberen uw ‘bestelling’ op vrijdag te verwerken. U/jullie kunt/kunnen telefonisch contact opnemen met: Geertje van der Vliet (0297-286014) en Janneke Kranenburg (0297-281882). Zodra de bieb weer normaal opengaat, zullen wij u dat melden via het kerkblad/website.

Ouderenmiddag

Vanaf half maart zijn onze ouderenmiddagen vervallen vanwege het corona-virus. Hoe het er in de maand mei uit zal zien weten wij niet en omdat wij, ouderen, in een risicogroep zitten, hebben wij toch maar besloten om alle overige middagen van dit seizoen te laten vervallen. Als comité gaan wij, zo snel als mogelijk is, een mooi programma in elkaar zetten, zodat we op 10 september hopelijk kunnen gaan starten. Ik zou u een tip van Joke van Diemen, die op 28 mei ons seizoen zou afsluiten met het stoelhonkbalspel, willen doorgeven: vanaf 22 april start op kanaal 41 van RTV De Ronde Venen om 10.30-11.30 en om 14.30-15.30 uur dagelijks een bewegingsoefening die u thuis kunt doen. Speciaal voor ouderen. Een aanbeveling! Wij zien u graag weer in gezondheid op 10 september. Nel van Oudenallen, Gery van Leeuwen, Joke Honig, Lenie Treur en Trudi de Vries.

Rommelmarkt

Beste gemeenteleden. In overleg met de kerkenraad hebben we het besluit genomen om de rommelmarkt dit jaar niet door te laten gaan. We hadden de mogelijkheid open staan om de rommelmarkt eventueel in september te houden, maar hier zien we vanwege de omstandigheden met betrekking tot het coronavirus van af. We vinden dit enorm jammer, maar we denken dat dit de beste keuze is met het oog op de gezondheid van de vrijwilligers en de bezoekers. We willen u hartelijk bedanken voor de inzet die dit jaar is geleverd. We hopen ons volgend jaar weer vol enthousiasme in te zetten voor de rommelmarkt!
Vriendelijke groeten van de rommelmarktcommissie.  

Vanuit de Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering

De geplande kerkenraadsvergadering van 22 april is niet doorgegaan. Wel is het moderamen bijeen geweest om de lopende zaken te bespreken. Zoals u inmiddels begrepen zult hebben, zullen de digitale diensten nog wel even voortduren. Door de huidige regelgeving is de voorgenomen bediening en viering van het Heilig Avondmaal op 17 mei ook niet mogelijk. Maar we moeten wel verder vooruit kijken. Hoe gaat de kerkdienst er uit zien als we onderling 1,5 meter afstand moeten houden? We gaan proberen dit in kaart te brengen. Om ‘klaar’ te zijn als we onder deze voorwaarde weer als gemeente in de kerk mogen samen komen.

Verder is er gekeken naar het gevolg van collecteren via Kerkgeld app en overmaking. Het lijkt er op dat de opbrengsten niet al te ver achter lopen t.o.v. voorheen. En daar zijn we dankbaar voor. U laat merken en heeft begrepen dat gaven geven bij de kerkdienst hoort. Woord en daad gaan samen.

Er wordt nog nagedacht over de datum waarop er door jongeren belijdenis van het geloof zal worden afgelegd. Zodra dit bekend is, hoort u meer hierover. Ook is er gesproken over de uitzendingen in beeld via YouTube. Daarvoor moeten we het AVG reglement aanpassen want dat ging tot nu toe uit van uitzendingen in geluid zonder beeld. Er wordt gewerkt aan een instructie voor degenen die de camera bedienen zodat ook tijdens kerkdiensten de privacy van bezoekers gewaarborgd is. 

Een heel deel van de gemeente heeft inmiddels het emailadres ‘ingeleverd’ bij de scriba maar we denken dat er nog meer bij kunnen. Wilt u daar nog even naar kijken? U wist al dat de Rommelmarkt is komen te vervallen. Maar aangezien evenementen tot 1 september niet mogen doorgaan, betekent dit dat ook de VBW is afgelast. Tenslotte, van de Waarheidsvriend komt een speciaal nummer uit i.v.m. 75 jaar bevrijding. We hopen deze bij u te bezorgen in papieren of digitale vorm. Wat beperkingen inhouden en vrijheid betekent, ervaren we enigszins in deze dagen. Maar dit valt in het niet bij wat mensen in 1940-1945 hebben geleden. We mogen onze relatieve vrijheid in dankbaarheid gedenken. In een maatschappij waar we onze stem mogen laten horen en de gewetens niet gebonden zijn. De Heere zegent ons ook op deze manier en we ervaren het als een geschenk. We leven in een bijzondere tijd waarin we noodgedwongen afstand moeten houden. Dat weerhoudt ons niet u op de hoogte te stellen van aangelegenheden waar de kerkenraad mee bezig is.

De scriba, Dick Stam.

Diaconie collecte 3 mei 2020

Traditiegetrouw wordt op de 1e zaterdag van de maand mei de Wilnisse rommelmarkt gehouden. Ook dit jaar is er een start gemaakt voor de 46ste rommelmarkt op zaterdag 2 mei 2020. Maar helaas, op 15 maart werden er maatregelen afgekondigd waardoor de rommelmarkt voor 2 mei niet door kan gaan. Gebruikelijk is dat de zondag na de rommelmarkt de diaconiecollecte bestemd is voor het rommelmarktdoel. Dit jaar zou dat voor Mercy Ships zijn. Omdat de rommelmarkt niet doorgaat is in overleg met de rommelmarktcommissie besloten om de diaconie collecte te besteden voor organisaties die juist nu actief zijn in de bestrijding van het corona virus en de gevolgen hiervan in de minder ontwikkelde landen. Ook omdat Mercy Ships op dit moment haar werkzaamheden deels stil moet leggen vanwege overheids-maatregelen en bescherming van eigen vrijwilligers. Toch vergeten we Mercy Ships hierbij niet. U krijgt een nieuwe kans bij de organisatie van de volgende rommelmarkt. Met deze toezegging is besloten om de diaconiecollecte van 3 mei te bestemmen voor de ZOA. Zij zijn met 5 andere organisatie actief in het geven van voorlichting, het uitdelen van beschermende materialen, zeep en andere voorzieningen voor hygiëne maatregelen. Anderen zetten zich weer in, in de allerarmste regio’s voor de eerste voedselhulp. Wij leven nu in het westen in een onzekere tijd. Maar denkt u eens in wat het is om medische zorg nodig te hebben en daarvoor afhankelijk van anderen te zijn in een land waar de medische voorzieningen nauwelijks voorhanden zijn. Helpt u mee om deze kwetsbare naaste weer een toekomst te geven? U kunt uw gift overmaken op rekening nr.NL17RABO0373710194 ovv collecte 3 mei of via de kerkgeld app ( met vermelding van bestedingsdoel). Wilt u meer weten: www.christelijknoodhulpcluster.nl.

Zending en corona

Overal ter wereld worden ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Grenzen gaan dicht, scholen worden gesloten, bijeenkomsten kunnen niet doorgaan en in verschillende landen is er zelfs een verplichte thuisquarantaine. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de kerken in het buitenland, de zendingswerkers die we steunen en de voortgang van de projecten waar we als gemeente bij betrokken zijn. Het is daarom misschien wel belangrijker dan ooit om mee te leven met en te bidden voor de zendingswerkers. Zowel de familie Vogelaar als Peter en Riek zitten in een lockdown en proberen zo veel mogelijk door te gaan met het werk. Post komt slechter aan maar het sturen van een mailtje of filmpje kan natuurlijk prima! U kunt de familie Vogelaar bereiken via laurensjanvogelaar#gmail.com of lourina_z#hotmail.com. Omdat Peter en Riek in een gesloten land wonen, is rechtstreeks mailen met hen niet mogelijk. Via de CZWD kan dat wel. Op verzoek sturen we u een lijstje met wat tips om op te letten bij het schrijven van een bericht of passen we uw bericht voor u aan. U bereikt ons via czwd#hervormdwilnis.nl. Uw gebed voor deze werkers, voor de kerken en mensen in Indonesië en Centraal-Azië is uiteraard ook zeer welkom!

Tenslotte
Ontvang alleen een hartelijke groet vanuit de pastorie. 
Ds. M. van de Ruitenbeek

terug