Kerkblad 27 September 2020 Kerkblad 27 September 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

28 sept. 18.30 uur start 12+ catechese

28 sept. 19.30 uur start 14+ catechese

28 sept. 20.30 uur start 17+ catechese

28 sept. 20.30 uur start belijdeniscatechese

02 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

02 okt. 19.30 uur Catechesekring

05 okt. 19.30 uur Gebed vd Venen in De Roeping

05 okt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

6,7,8 okt. 09.30 uur Vrouwencontact

07 okt. 20.00 uur Bijbelkring

08 okt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

09 okt. 18.30 uur Connect

09 okt 19.30 uur Sing-in

09 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

15 okt. 10.00 uur Kring Anna bij Janneke Kranenburg

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 2 okt. 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen en Huwelijksjubileum  [ zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondagmorgen 27 september kan de scholendienst i.v.m. de corona-crisis niet door gaan. Toch willen we in deze dienst extra rekening houden met de kinderen. Er zal een liturgie zijn voor de kinderen, waarbij een aantal vragen bij de preek worden gesteld. Ook staan er een aantal verwerkingsopdrachten in. We lezen 2 Koningen 5, waarbij een klein meisje een belangrijke officier de weg wijst naar de Elisa. De officier (hij heet Naäman) wil niet de opdracht van Elisa uitvoeren. Maar gelukkig gaat hij zich toch wassen in de rivier de Jordaan. Het thema van de preek is: Levende getuigen.

Zondagavond 27 september gaat onze oud-predikant Ds. Droogers uit Werkendam voor. In mei was het 50 jaar geleden dat hij in Wilnis werd bevestigd. I.v.m. de corona-crisis is de jubileumdienst in goed overleg met Ds. Droogers gepland op zondag 27 september. We zijn met hem dankbaar dat hij in zijn eerste gemeente Wilnis deze eredienst kan leiden. 

Op zondag 4 oktober, de Israëlzondag, staan we in de avonddienst stil bij Nehemia 8:1-13. Dit gedeelte wordt aangereikt door het Centrum voor Israëlstudies (het CIS). Een prachtig gedeelte wat me persoonlijk treft, omdat ik op dit gedeelte ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Het thema voor de Israëlzondag is: De Schrift, bron van hoop!

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuisgekomen

We zijn dankbaar dat dhr. Henk van den Bosch, Ottespoorbroek, Breukelen weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Hij heeft een pijnlijke bacteriële infectie, waarbij medicatie ingeregeld moest worden. We bidden om verder herstel voor hem. We bidden om de nabijheid van de nabijheid van de Heere voor zijn vrouw Rina en de kinderen en kleinkinderen. 

We leven mee met mw. Nel van Eijk-de Bruijn, Achterveld 31, Vinkeveen. Bij haar is een tumor weggenomen. De operatie is voorspoedig verlopen en ze mocht dezelfde dag weer naar huis. Nu is het afwachten wat de uitslag is. Maar ze mag het weten dat het de Heere nooit uit de hand loopt.  Dat er niets is wat haar uit de hand van de hemelse Vader kan rukken. We bidden dat de uitslagen van de verdere onderzoeken positief zijn

Tijden van zorg

We denken aan mw. Van der Wilt-van Eijk, Mijdrecht. Ze wordt behandeld voor pijnlijke ontstekingen in haar gewrichten. We bidden of de medicatie aanslaat en de pijn vermindert. 

We denken aan allen die thuis ziek zijn. Ook nu het virus nieuwe besmettingen maakt. We mogen weten dat de Heere machtiger is dan welke ziekte ook. Verder denken we aan allen die in de revalidatiecentra verblijven, in de verpleeghuizen zijn opgenomen. We mogen altijd bij de Heere komen en Hij gedankt ons in onze ziekte en in ons leed.

Overlijden

Op de vroege morgen van zondag 13 september is overleden Cornelis Simon Zwarts. Cor Zwarts is 93 jaar oud geworden. Tien jaar na het overlijden van zijn innig geliefde vrouw Johanna heeft de familie afscheid moeten nemen van een krachtige en meelevende vader, een liefdevolle opa en opi. Vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving heeft de Heere hem tot Zich genomen. Een groot verlies voor de familie. Dhr. Zwarts was zeer betrokken op de kinderen en (achter)kleinkinderen. Altijd bracht hij zijn nageslacht in gebed. Daarnaast kende hij een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dat blijkt ook uit het feit dat hij zijn lintjes op gepaste momenten droeg. Hij was lid in de Orde van Oranje-Nassau en drager van het Ereteken van Orde en Vrede met de gespen 1947-1948. Vele jaren heeft hij zich ingezet om de vele slachtoffers te herinneren die gevallen zijn voor onze vrede. Ook in de kerk is hij jarenlang actief geweest. Bij veel activiteiten was hij aanwezig en hij heeft menig dankwoord gesproken tot jong en ouder. Een gewaardeerd lid van de gemeente heeft het tijdelijk met het eeuwige verwisseld. Het is opnieuw een oproep aan ons allen of wij schuilen bij de Heere Jezus. Want alleen bij Hem zijn wij veilig, omdat Hij ons vrijmaakt van  alle ongerechtigheden. Laat de bede in ons hart zijn: Zo doe Hij ook aan mij!

Op vrijdag 18 september heeft de afscheidsdienst plaats gevonden. Aansluitend is hij naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Hervormde begraafplaats in Wilnis. Het correspondentieadres van de familie is: Tuinderslaan, Mijdrecht. 

Bij de agenda

Catechese

Alle jongeren van de gemeente zijn persoonlijk uitgenodigd voor de catechisatie. We vinden het fijn dat we weer kunnen starten in De Roeping. De 12+groep start om 18.30 uur, de 14+groep start om 19.30 uur en de 17+groep start om 20.30 uur. We verzamelen ons in de grote zaal, om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten. Hartelijke groet van het catecheseteam. 

Catechesekring
De catechesekring is bedoeld voor jongeren die na een aantal jaren op de 17+ catechesegroep nog niet aan belijdeniscatechese toe zijn. Je wilt wel over God en de Bijbel na (blijven) denken. Met jullie willen we tijdens het catecheseseizoen op de vrijdagavond eens in de 14 dagen Bijbelstudie doen. De Bijbelstudies worden verzorgd door Hendrik en Alie Palm en vinden bij hen thuis plaats. Het adres is Burgemeester van Trichtlaan 64. We hebben inmiddels vijf seizoenen met mooie avonden achter de rug, echt de moeite waard ! We willen de kring graag thuis houden, maar wel ‘coronaproof’. Afgaande op voorgaande jaren verwachten we niet meer dan zes deelnemers. Wel vragen we om je komst vooraf bij ons aan te melden en om bij de bekende klachten thuis te blijven. Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail of bel/app gerust: h.palm#solcon.nl, 06-44981119. Eerste kringavond: vrijdag 2 okt. 19.30 uur - 20.30 uur

Belijdeniscatechese

Na een eerste informatieavond over belijdenis doen, willen we starten met een groep op maandagavond om 20.30 uur in de studeerkamer van de pastorie. Er vormt zich een mooi groepje met enthousiaste jongeren. Zoals het er nu uit ziet, kunnen we met enige inspanningen de corona-maatregelen in acht nemen. Iedereen van harte welkom, ook als je nog geen uitnodiging hebt ontvangen. Heb je al iets meer levenservaring en overweegt u ook om meer te weten te komen over het doen van belijdenis, kunt u contact opnemen met de dominee.  

Vrouwencontact Wilnis; eerste bijeenkomsten seizoen 2020/2021

De eerste bijeenkomsten van het Vrouwencontact zijn D.V. op dinsdag 6 oktober, woensdag 7 oktober en donderdag 8 oktober a.s. Alle morgens beginnen dit nieuwe seizoen in ‘De Roeping’ in verband met de RIVM-richtlijnen. U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur. We hopen rond  ca. 11.30 uur af te ronden. Tijdens deze eerste ochtenden wordt de inleiding op de Bijbelstudie en de 1ste Bijbelstudie behandeld. Dit seizoen gaan we met elkaar het Bijbelboek Prediker doornemen. Een moeilijk Bijbelboek met verrassende elementen. De Bijbelstudies zijn geschreven door ds. Methorst en staan in De Hervormde Vrouw. Heeft u dit blad niet, dan kunt u dat melden via vcwilnis@gmail.com. Dan zullen wij ervoor zorgen dat u de Bijbelstudies krijgt. Ook bij vragen kunt u terecht bij bovengemeld emailadres. Kom een keer kijken of deze opbouwende ochtenden ook iets voor u zijn. Van harte welkom!

Bijbelkring

De eerste Bijbelkring van dit seizoen start op woensdag 7 oktober. Helaas niet op 30 september, zoals eerder vermeld. We vervolgen de Bijbelstudie uit Micha. We hebben tot en met Micha 5: 5 behandeld. We studeren verder vanaf vers 6 en we hopen te komen t/m Micha 6:8.De koffie/thee staat klaar om 19.45 uur en we starten om 20.00 uur in de grote zaal. We ronden af rond 21.30 uur. 

Sing-in vrijdagavond 

Na de zomer zijn we weer begonnen met de sing in op de vrijdagavond, die we tijdens de Corona lockdown zijn gestart. Uit het verlangen om God te aanbidden en Zijn naam groot te maken, willen we dit verder voortzetten. Eens in de drie weken zullen we op vrijdagavond een sing-in houden. Omdat wij het verlangen hadden/hebben om samen met de gemeente Gods naam groot te maken en zo ook in muziek elkaar te kunnen ontmoeten, mogen er vanaf de komende sing-in gemeenteleden aanwezig zijn. Geheel volgens de Corona regels, graag opgeven bij de scriba voor woensdagavond 18.00 uur. Niet alle liederen zullen meegezongen mogen worden, maar we zullen een mooie mix aanbieden tussen luisterliederen en liederen die meegezongen kunnen worden. Op de volgende vrijdagen zal er een sing in zijn: 9 okt, 30 okt, 20 nov en 11 dec. We zien u graag! 

De Sing-in muziekgroep 

Vanuit de Kerkenraad

In de vergadering van 16 september heeft de kerkenraad de laatste viering van het Heilig Avondmaal geëvalueerd. Uit de ontvangen reacties blijkt dat de bediening ook onder deze bijzondere omstandigheden als waardig en passend is ervaren. Bij het gebruik van de kleine bekertjes is enerzijds het gemeenschappelijke “drinkt allen daaruit” gemist, anderzijds is dit wel als hygiënisch ervaren.  De toekomstige vieringen zullen eveneens op deze wijze plaatsvinden, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Tevens is de nieuwste versie van het gebruiksplan vastgesteld. Het gebruiksplan is terug te vinden op de website. Het toepassen van beeldverbinding tijdens de uitzending van diensten heeft geleid tot aanpassing van de Privacy verklaring (AVG) op de website.

Kerkgang – door en voor iedereen een plaats

Het is overbekend, het systeem van aanmelden vooraf, als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dat kan per email (scriba#hervormdwilnis.nl) of per whatsapp/telefoon (06-25491646) onder vermelding van welke dienst het betreft en het  aantal personen.

Afgelopen zondag waren er voor de ochtenddienst zoveel aanmeldingen dat we mensen moesten vragen om alleen naar de avonddienst te komen. Een hele puzzel dus om een optimaal bankenplan samen te stellen en iedere zitplaats te benutten. En daarvoor vragen wij uw medewerking. Op dit moment kunnen er ca. 120 mensen op 1.5 meter afstand in de kerk zitten. Als u weet dat u met meer of minder mensen komt, meldt dit altijd vooraf en denk niet: het zal zo’n vaart niet lopen. U loopt de kans dat er iemand moet worden terug gestuurd omdat er geen plek meer is. Aan de andere kant: wegblijven betekent lege plaatsen die misschien niet nodig waren geweest. 

Dus: altijd aangeven met hoeveel mensen u komt. En andersom: ook melden als u zich heeft opgegeven en u toch niet komt. Meldt dit bij voorkeur via whatsapp. Dan kunnen we misschien iemand anders nog blij maken met de vrijgekomen plaats. Tenslotte: aanmeldingen na vrijdag 18.00 uur komen op de “reservelijst”. We zijn blij dat de kerkgang aantrekt en hopen, hoe raar het ook klinkt, soms “nee” te moeten verkopen. Dan spreken we toch over een volle kerk

Israëlzondag

Op de eerste zondag in oktober (4 oktober) geeft de Protestantse Kerk in Nederland op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Al in 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in. De motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar zijn : 1) gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, 2) bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, 3) gebed voor het volk van Israël. In dienen , leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Ook in de prediking in onze kerk zal hier aandacht voor zijn. Niet alleen in de prediking, maar ook bij het collecteren. De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Zie stukje van de diaconie. ‘Bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem’ mag deze zondag klinken. Bij de uitgang hopen we u een uitgave van de krant Israëlzondag aan te reiken, uitgegeven door de organisatie ‘Christenen voor Israël’. Er schijnt ook iets leuks bij te zitten voor onze jongere en oudere jeugd!

Diaconie collecte 4 oktober (Israël zondag)

Medische zorg is van levensbelang. Dit heeft de afgelopen periode ons wel duidelijk gemaakt. Op Israël zondag willen we hier wat extra aandacht aangeven door onze naaste te ondersteunen op medisch gebied en wel het Saare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Het Shaare Zedek ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en dus een ziekenhuis wat de beschermwaardigheid van het leven waarborgt: abortus en euthanasie wordt op Bijbelse gronden afgewezen. Men laat op dit terrein geen overheidsinmenging toe hetgeen betekent dat er niet of nauwelijks overheidssteun ontvangen wordt. Het ziekenhuis is hierdoor sterk afhankelijk van giften die grotendeels door Joodse organisaties wereldwijd worden bijeengebracht. Ondanks deze afhankelijke positie is het ziekenhuis het grootste in Jeruzalem en wereldwijd toonaangevend op het gebied van medische hulpverlening met een missie. De deuren van dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Jood, Arabier, Christen, blank, bruin of zwart worden geholpen. Helpt u ook mee om juist nu onze naaste in Israël te ondersteunen? Van harte aanbevolen. 

De diaconie.  

Tenslotte

De startdag is achter de rug. Vele klussen in en rondom de kerkelijke gebouwen zijn geklaard. Vele handen maken licht werk. Hartelijk dank voor de vele inspanning van afgelopen zaterdag. Daarbij danken we ook allen die het prachtige middagprogramma hebben georganiseerd. Fijn dat er (jonge) gemeenteleden waren die mee hebben geholpen op deze middag. En de deelnemers bedankt voor de mooie ontmoetingen. In de avond was daar de prachtige sing-in met muziek en zang tot eer van onze God. 

Het winterwerk is geopend. We zien uit naar vele leerzame momenten met jong en oud. De agenda vult zich weer met activiteiten tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.  Een hartelijke groet aan allen. In het bijzonder denken we aan hen die hier niet bij kunnen zijn.
Ds. M. van de Ruitenbeek

terug