Kerkblad 10 januari 2021 Kerkblad 10 januari 2021

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

11 jan. 20.30 uur Belijdeniscatechese (digitaal)

13 jan. 12.00 en 19.00 uur Ambtsdragersverkiezing

13 jan. 20.00 uur Bijbelkring (beelduitzending)

14 jan. 19.30 uur Doopzitting

20 jan. 19.45 uur Kerkenraadsvergadering

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 15 januari 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten
Zondag 10 januari staan we in de avonddienst stil bij één van de kerkbegrippen van het christelijk geloof, namelijk bekering. De bekering wordt in de Heidelbergse Catechismus genoemd in het deel van de dankbaarheid en niet in het deel van de verlossing. Wat heeft dat ons te zeggen? Misschien een vraag om over na te denken voor zondagavond. In de preek zal voor deze vraag ook aandacht zijn. We lezen met elkaar uit Romeinen 6: 1-14. Het uitgangspunt voor de preek is vers 5. Daarnaast lezen we Zondag 33, Vraag en antwoord 88-91. Het thema van de preek is: Bekering, glimlach door de tranen heen.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

Henk van den Bosch, Ottenspoorbroek, Breukelen verblijft nog in het UMC. Hij heeft de afgelopen periode verschillende operaties ondergaan. Hij moet nu verder aansterken. We bidden om lichtpuntjes in deze moeilijke periode voor hem, zijn vrouw Rina en de (klein)kinderen.

Zieken thuis

We denken aan allen die thuis herstellen na een ziekenhuis opname. In alle zorgen van het leven, mogen we weten dat de Heere omziet naar u in uw situatie. Ondanks alle tegenslagen, geeft de Heere herstel. Op deze manier kunnen we ook de zegeningen tellen, één voor één. We denken aan dhr. Gros Tijsseling, Burg. Padmosweg en mw. Jenny Samsom Burg. Van Baaklaan.

We leven mee met hen die onderzoeken ondergaan. We noemen de naam van Jolanda Bos, Beatrixstraa die vervolgonderzoeken moet ondergaan in het AMC. De pijn is soms heel zwaar en we bidden om kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. We denken ook aan mw. Nel Treur-Voorn, Burg. Van Trichtlaan van wie de behandelingen worden uitgesteld in verband met Corona. Wat vraagt dit incasseringsvermogen en geduld. Maar we mogen weten: De Heere laat nooit beschaamd staan wie op Hem vertrouwen.

We bidden met en voor hen die behandelingen ondergaan. Zowel jongeren als ouderen gaan verschillende trajecten, maar de impact van de keuzes die gemaakt moeten worden zijn groot. We bidden om de leiding van de Heilige Geest en Zijn wijsheid.

We vergeten ook de chronisch zieken in ons midden niet. Ook deze tijd is een spannende tijd. We bidden om kracht om de ziektes te dragen, geduld als we met tegenslagen te maken hebben, maar ook om vooruitzicht die verder reikt dan ziekte en pijn.

Huwelijksjubileum

We feliciteren Dick en Adeline Stam-Kool met hun 40-jarig huwelijksjubileum op 18 december 2020. We danken de Heere dat Hij hen heeft bewaard en gespaard de achterliggende jaren. Beiden zijn actief in en bij de gemeente betrokken. Dick zet zijn gaven in voor het werk van de kerk, zowel in Wilnis als voor de classis. Maar ook Adeline levert haar bijdrage als catecheet in onze gemeente en het vele vrijwilligerswerk op andere plaatsen. Een betrokken echtpaar wat kracht van de Heere ontvangt en kan en wil inzetten in Zijn dienst. Hem alleen de eer! Bij de felicitatie betrekken we ook de kinderen en de kleinkinderen. We bidden om Gods zegen voor dit bruidspaar en voor het vele werk wat ze in het midden van de gemeente mogen verrichten. Het echtpaar woont: Veldzijdeweg.

Bij de agenda

Catechese

We hebben als catechesecommissie met elkaar nagedacht of we de catechese tijdens de lock-down digitaal aan gaan bieden of dat we gaan pauzeren en evt. wat langer doorgaan in het voorjaar. We hebben als uitgangspunt genomen dat we als hervormde gemeente niet met onze jongeren fysiek bij elkaar komen zolang de scholen gesloten zijn. Na wikken en wegen kiezen we ervoor om de komende twee weken geen digitale catechese aan te bieden, maar in april door te gaan. De voorkeur blijft dat we daadwerkelijk bij elkaar samen komen. Afhankelijk van de besluiten door het kabinet heroverwegen we dit besluit. We houden jullie op de hoogte.

De belijdeniscatechese hopen we de komende weken wel digitaal te verzorgen.

Bijbelkring

Op woensdag 13 januari is er weer Bijbelkring in digitale vorm. We gaan verder bij Micha 6:13 en maken een begin met hoofdstuk 7, het laatste hoofdstuk. Meedoen met de Bijbelkring kan door te luisteren via de livestream. Ook is het mogelijk om digitaal mee te ‘praten’. Dat kan door een berichtje te sturen naar Nelleke van Kreuningen (06-1046 5480) of naar Jopie Verhoek (06-5470 6241). We proberen een dag van te voren de hand-out gereed te hebben. Als u deze wilt ontvangen kan door te appen naar boven genoemde nummers of een mailtje te sturen naar de dominee. Bellen kan ook! We starten klokslag 20.00 uur en we sluiten voor de klok van half tien af.

 

Doopzitting

In verband met de bediening van het sacrament van de Heilige Doop op zondag 24 januari in de avonddienst, houden we op donderdag 14 januari om 19.30 uur doopzitting.

Vrouwen Contact Wilnis

Zoals in het vorige kerkblad gemeld, zouden wij u informeren over het hoe en wat aangaande de Bijbelstudies in het nieuwe jaar. Aangezien het nog onmogelijk is om samen te komen, hebben we een digitale opname van de 5de Bijbelstudie gemaakt. De titel van deze Bijbelstudie is ‘Samen sta je sterk!’ Wanneer u dit kerkblad leest is deze Bijbelstudie weer op de website te vinden. Wij hopen en bidden u allen Gods onmisbare zegen voor 2021 toe en wensen u alvast een goede digitale Bijbelstudie toe.

Bestuur VC Wilnis.

Bibliotheek Lectuurkeus

De bibliotheek is (met enige aanpassingen) open, zodat u gewoon uw boeken kunt brengen en nieuwe boeken mee kunt nemen. Helaas kunt u niet zelf rondsnuffelen tussen de boeken. Dat doen de biebmedewerkers voor u. Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten, uw naam op een lijst plaatsen en kunt u de boeken afgeven bij de biebmedewerker. Daarna kunt u in overleg met de biebmedewerker nieuwe boeken uitkiezen en meenemen. Mocht u het niet verantwoord vinden om zelf naar de bieb te komen, dan kunt u bellen met Geertje (0297-286014) of Janneke (0297-281882) en overleggen welke boeken u wilt lenen, zodat deze bij u thuis afgegeven kunnen worden. Wij zijn elke vrijdag open van 14.30 tot 16.30 uur. Tot dan.

Actie JV

Allereerst willen wij u de beste wensen toewensen! Wij danken u ook hartelijk voor de aankoop van de koekjes en de giften voor de Voedselbank De Ronde Venen. Het definitieve bedrag is €900,- geworden! Wij zijn erg blij en heel dankbaar voor dit prachtige eindresultaat.

Groetjes de JV

Vanuit de Kerkenraad

Erediensten met en zonder gemeente

Sinds 27 december worden er vanwege de lock-down alleen diensten gehouden via livestream.

Dus ook het geringe aantal van maximaal 30 kerkgangers is weggevallen en slechts een ruime handvol kerkenraadsleden bleef over. Net als afgelopen voorjaar maar toen voelde het toch anders. Het gemis van gemeenteleden om je heen is voelbaar en tastbaar. Allemaal lege banken staren je aan.

Vanuit huis zit je voor het scherm of bij de ontvanger en is een kastje het concentratiepunt. Maar ook daar kun je je soms zo alleen of onvolledig voelen. Menigeen laat weten dat er een permanente gemeentehonger is. Je ziet elkaar niet, je spreekt elkaar niet en hoort elkaar niet.

Allemaal losse cellen. En toch, die kanselbijbel in het midden! Gods Woord zoekt mensen op, waar ze ook zijn. Het spreekt van heil en genade, wil licht (het Licht) brengen in ons bestaan. De hoop op verruiming van mogelijkheden wordt overstemd door de Hoop op God. Waar in talloze kamers Zijn stem wordt gehoord, Zijn lof bezongen en Zijn Naam aanbeden mogen we toch iets ervaren van het deel uit maken van de gemeente van onze Heere Jezus Christus. Zo mogen we het jaar onzes Heeren 2021 ingaan, wetend dat Hij erbij wil zijn en ons voorgaat op weg naar de eeuwigheid. Halleluja, Amen.

Vacature diaken

De kerkenraad heeft op 9 december een nieuwe kieslijst samengesteld in de vacature diaken. Daarop staan de namen van Jonathan van Kreuningen, Prinses Marijkelaan in Mijdrecht en Matthijs Meijers jr., Polderweg in Abcoude. De datum van verkiezing is woensdag 13 januari. Dan kunt u uw stem uitbrengen via een stembusverkiezing tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur. Via de grote hal van de Roeping loopt u langs de balie, ontvangt een stembiljet, loopt langs de stembus en gaat via de andere uitgang weer naar buiten. Bij één van de kerkenraadsleden is een volmachtformulier beschikbaar.

Tenslotte

We mogen terugzien op een bijzondere Kerst. Dankbaar dat we op bepaalde momenten nog samen konden komen met enkele bezoekers. We zijn dankbaar dat het kinderkoor Ismaël op meerdere momenten prachtige liederen voor ons heeft gezongen, met mooie muzikale begeleiding. Ook een samengesteld mannenkoor dat voor ons heeft gezongen. Prachtige initiatieven rond Kerst waar we de zegen van mogen zien. En tegelijkertijd missen we wel de samenkomsten van de gemeente.

Ook de diensten van Oudejaarsdag en nieuwjaarsdag verliepen anders dan we gewend zijn. Maar het mooie is dat we het jaar mochten afsluiten met Gods Woord. De Morgenster laat zien dat er een toekomst voor ons ligt die onze verwachtingen ver overtreft. Op Nieuwjaarsdag mochten we het met elkaar uitspreken dat het 2021 niet het jaar van corona is, maar het jaar van onze Heere. In dat vertrouwen mogen we leven, omdat de Heere Zijn zegen wil geven.

We willen u allen hartelijk danken voor uw blijken van meeleven eind vorig jaar. De vele kaarten en andere attenties die we hebben ontvangen rondom de operatie van Karin en de val van Sara. Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid in welke vorm dan ook.

Ook danken we u hartelijk voor de vele Kerst- en nieuwjaarsgroeten die we hebben ontvangen. We danken u en jou hartelijke voor al deze blijken van meeleven.

Hoe het de komende maanden gaat lopen is op dit moment moeilijk in te schatten. Wel houden we nauwlettend de situatie in de gaten en zullen evt. veranderingen weer melden. In dit alles weten we ons afhankelijk van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. We vertrouwen erop dat het de Heere niet uit de hand loopt met de woorden van Psalm 99:1: God, de HEER, regeert; Beeft, gij volken, eert, Eert Zijn hoog bestel, Die bij Israël Tussen Cherubs woont, En Zijn grootheid toont; Dat zich d' aard bewege; Hij is Isrels zege.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug