Kerkblad 10 oktober 2021 Kerkblad 10 oktober 2021

KERKDIENSTEN

Zondag 10 oktober

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 72 : 11 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Carlijn Meijers

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. D. Breure, Kockengen

Voorzang: Ps. 74 : 2 en 12

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 17 oktober

10.00 uur: Ds. L.W. van der Sluijs, Nijkerkerveen

Voorzang: WK Ps. 45 : 1

Kinderoppas: Matty Nagel, Tamara Mur

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK Ps. 50 : 11

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja.

 

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

12 okt  Kerkenraadvergadering     

15 okt. 10.00 uur Open Kerk

15 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

15 okt. 19.30 uur Catechese Bijbelkring

18 okt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

19, 20, 21 okt. Vrouwencontact

21 okt. 14.30 uur Ouderenmiddag, Project Wajir

22 okt. 10.00 uur Open Kerk

27 okt. 20.00 uur Ringvergadering over de prediking

30 okt. 14.00 uur VBW terugkom middag

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad


Bij de diensten

Op het moment van schrijven is het nog niet bekend welk gedeelte uit de Bijbel we zondagmorgen 10 oktober centraal stellen.

Zondagavond 17 oktober staan we stil bij de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Deze staat in Lukas 16:1 – 15. Als uitgangspunt voor de preek nemen we vers 10. Daarbij betrekken we Zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 110 en 111. Het thema aan de hand van het 8ste gebod is: Geven maakt rijk.

Meeleven in en rondom de gemeente

Weer thuis

We zijn dankbaar met mw. Plomp-Korver, Provinciale weg, Vinkeveen. Ze is weer thuis gekomen na een periode van revalidatie in Utrecht. We zijn de Heere dankbaar voor het snelle herstel. De komende periode zal ze thuis verder moeten revalideren.

Zorgen

We denken aan allen die onderzoeken ondergaan. Wat een spanning kunnen de onderzoeken met zich meebrengen in het persoonlijke en gezinsleven.

We leven mee met allen die te maken hebben met burn-out of te lijden hebben onder langdurige stress, zowel bij jongeren als bij ouderen. Vaak is er aan de buitenkant niets te zien, maar van binnen lijkt het wel een woestijn. We bidden om rust bij de Levensbron in deze onrustige tijd.

Verdriet

We denken aan de familie Berger, Herenweg, die een geliefde moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder heeft moeten begraven. We bidden om troost voor de familie nu er een lege plaats gekomen is.

Bemoediging

We bemoedigen u allen met de woorden uit Psalm 46: 1: God is een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Bij de agenda

VBW-middag 30 oktober 2021

Omdat de VBW zo ontzettend leuk is, organiseren we weer een VBW-middag op zaterdagmiddag 30 oktober a.s. Alle basisschoolkinderen zijn van 13.45 tot 16.00 uur welkom in ‘de Roeping’. We gaan lekker zingen, naar de poppenkast kijken en naar een mooi Bijbelverhaal luisteren en gezellig knutselen. Iedereen is welkom; neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee. Voor vragen kun je terecht bij vbwwilnis#gmail.com.

Bijbels dagboek 2022

Een bijbels dagboek helpt om steeds weer nieuwe ontdekkingen in de Bijbel te doen. ‘Een Handvol Koren’ biedt twee overdenkingen per dag: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Daarnaast biedt het dagboek leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. Er zijn verschillende manieren om het dagboekje in handen te krijgen: 1.Er liggen exemplaren in de kerk (onder de toren), 2. Er liggen exemplaren bij de bibliotheek, 3. U kunt het dagboekje via de website bestellen; dan wordt het thuis bezorgd. Het dagboekje kost € 12,95. Voorin zit een briefje hoe u kunt betalen. U kunt dit jaar het dagboekje ook gratis krijgen wanneer u zich aanmeldt als zendingsmaatje van één van de zendingswerkers of van zending algemeen. Van elk verkocht boekje gaat ± € 8,00 naar de zendingswerkers die wij als gemeente steunen: de familie Vogelaar en Peter en Riek. Gemeenteleden die een kerstbakje van de diaconie ontvangen (75 jaar en ouder en alleengaanden van 65 jaar en ouder), krijgen op die manier een dagboekje thuisbezorgd. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of bel 06-54706241.

Vanuit de Kerkenraad

Geloofd zij God met diepst ontzag

Met het zingen van psalm 68 vers 10 mochten we op zondagmorgen 26 september voorafgaand aan de dienst de Naam van de Heere loven en prijzen! De eerste dienst sinds het uitbreken van de corona-pandemie, dat we weer onbelemmerd naar Gods huis konden gaan. We zijn dankbaar dat de voorafgaande periode de verkondiging van het Woord doorgang heeft kunnen vinden en dat we nu zover zijn dat de toegang tot de erediensten weer vrij is. We danken de Heere voor Zijn bewaring en trouwe Vaderzorg die we uit Zijn hand mochten ontvangen. Alleen God zij de hoogste eer!

Vanuit de Kerkenraad

Vacatures Kerkenraad

Op 12 oktober hoopt de kerkenraad kieslijsten op te stellen voor de a.s. vacatures. Dit betreft tenminste 1 ouderling en 2 diakenen. Als geen namen worden ingediend voor de herkiesbare broeders, zullen zij als herkozen worden verklaard.

Op zondag 17 oktober zullen de namen van de broeders die op de kieslijst zijn gezet worden afgekondigd. Dan zal ook de datum van de verkiezingen worden bekend gemaakt. Wij vragen om uw voorbede voor de herkiesbare broeders, de broeders die op de kieslijst komen en om gebed of de Heere de juiste mannen wil aanwijzen (door verkiezing en vastmaking van de roeping tot het ambt).

Umoja

Vanwege de corona pandemie moest al het onderwijs in Kenia worden gestopt, dus ook dat in WILMA. Diverse keren heeft de UMOJA Task Force in Mathare (waarin o.a. pastor Joel, pastor Daniel en Magdaline) ons de afgelopen maanden hun grote verlangen kenbaar gemaakt om de WILMA vakschool weer te kunnen opstarten en om hiermee veel jongeren op weg te kunnen helpen naar een baan. Maar omdat de economische terugslag vanwege corona in Mathare vele malen groter is dan bij ons (bovenop de bestaande armoede in de sloppenwijk) is het voor jongeren zo goed als onmogelijk om de benodigde lesgelden te betalen. Wij, UMOJA taakgroep Wilnis, werken nu aan sponsoring plannen hiervoor, welke we op 17 november tijdens een gemeente avond willen presenteren. Maar om WILMA weer te kunnen opstarten is ook een investering nodig.

Dit betreft met name de aanschaf van nieuwe computers, printers, naaimachines, haardrogers etc.

Omdat onze diakenen ook het grote belang hiervan inzien, hebben zij besloten om op het rooster plaats te maken voor een extra UMOJA collecte. (waarvoor onze dank !) Deze collecte zal D.V. worden gehouden op zondag 17 oktober. We willen u en jou vragen of u wilt meehelpen om deze (her)opstart van de WILMA school mogelijk te maken.

Annet Meijers, Mariska van Eijk , Nico Strubbe.

Tenslotte

Wat is het fijn om weer in een (gedeeltelijk) gevulde kerk samen te komen. Vorige week zondagmorgen mochten we onze verwondering staande uitzingen met de woorden van Psalm 68:10. De Heere overlaadt ons met Zijn gunstbewijzen. Tegelijkertijd is dat ook een oproep aan ons. Om Zijn gunstbewijzen te beantwoorden door Hem de lof en de eer te brengen in de erediensten. Nu we een tijd niet in staat zijn geweest om naar de kerk te gaan, roepen we elkaar op om van de geboden mogelijkheden gebruik te maken. We zien uit naar de komende samenkomsten in de kerk, zowel in de ochtend- als in de avonddienst.

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug