Kerkblad 11 oktober 2020 Kerkblad 11 oktober 2020

9  okt. Sing In!
13 okt. Kerkenraadsvergadering
15 okt. 10.00 uur Kring Anna 
16, 23, 30 okt. Open Kerk
14 nov. 10.00 uur Online VBW ochtend

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 16 okt. 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen. [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondagochtend 11 oktober lezen we uit 2 Koningen 6. We vervolgen de geschiedenissen van Elisa. In dit hoofdstuk staat dat Elisa ijzer op het water laat drijven. De tweede geschiedenis gaat over de Syriërs die met blindheid worden geslagen. Op het moment van schrijven is het thema en het tekstvers nog niet bekend.

In de dienst van zondagavond 18 oktober  beginnen we met als themahet dankbare leven. Het derde deel van de catechismus handelt over dankbaarheid. De schriftlezing is nog niet bekend, maar het zal gaan over de plaats van goede werken in ons leven. We lezen uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 32.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Utrecht verblijft Henk van den Bosch, Otterspoorbroek 2, (3621 BB) te Breukelen. Hij heeft een aantal ingrijpende operaties achter de rug. We zijn de Heere dankbaar dat Hij hier wonderlijk doorheen geholpen is. De situatie blijft zorgelijk. We bidden of de Heere met Zijn nabijheid bij de familie is. We denken aan Henk, zijn vrouw Rina en de kinderen en kleinkinderen in deze zware weg die ze moeten gaan.

Onderzoeken en behandelingen

We danken met Nel van Eijk, Achterveld  te Vinkeveen voor de goede uitslagen die ze heeft ontvangen van de onderzoeken die ze heeft ondergaan. Dankbaarheid, omdat de Heere goed is voor Nel en ook voor Willem. We bidden dat de Heere hen zegent en tot een zegen stelt in hun gezin en de gemeente.

We denken aan allen die behandelingen ondergaan. We bidden en we komen terecht bij de Heere Die levend maakt en leven geeft. In afhankelijkheid van Hem mogen allen de weg achter de Heere Jezus aangaan.

Overlijden

Op 29 september is overleden Neeltjes Marigje Aagje Verbrug-de Jong. Nel is 72 jaar oud geworden. Nanne moet nu een lieve vrouw missen. Een lege plaats in zijn leven. Dat doet pijn. De laatste jaren is Nel regelmatig opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft meerdere keren moeten revalideren. Iedere keer wilde ze graag naar huis, maar de zorglast was te zwaar. Voordat ze ziek was, is ze actief betrokken geweest in het sociale en kerkelijke leven. Ze zette zich in voor ouderen en droeg haar steentje bij aan de bibliotheek van de kerk. Aan haar aardse leven is een einde gekomen. Ze werd definitief door de Heere thuis geroepen.

De familie schijft op de kaart: Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze trotse moeder, schoonmoeder en oma. Ook staat de tekst uit Psalm 121 op de kaart die Nel veel troost heeft gegeven. Psalm 121: 1 en 2: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden om maandag 5 oktober en aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats achter de kerk. Het correspondentieadres van de familie is: Dorpstraat, te Wilnis. 

Meeleven

We leven mee met Aad en Tineke van Strien, Burg. Fernhoutlaan, Op 22 september is hun schoonzoon Timo op de leeftijd van 35 jaar overleden. Ze mogen hun hulp verwachten van de Heere, want Hij is een licht in het donker. De Heere is met Zijn troost nabij in deze periode van verwerking en verdriet.

Huwelijksjubileum

Op 29 september zijn Cees en Marijke van Leeuwen-Brommer, Kerkelanden, Vinkeveen 55 jaar getrouwd geweest. De Heere is hen nabij geweest in hun huwelijksleven. Toen er moeiten en zorgen heeft de Heere naar dit gezin omgezien. Maar ook in tijden van vreugde mocht de dankbaarheid aan de Heere bekend worden gemaakt. Zo mogen ze zien op Gods leiding in hun leven. We bidden of de Heere hen verder leidt op hun levensweg.  We wensen dit echtpaar, met de kinderen en kleinkinderen, van harte Gods zegen toe.

Bij de agenda

Mannenvereniging Boaz

Na de noodzakelijke stop van de Mannenvereniging het afgelopen voorjaar, mochten we eind september weer samen beginnen. Omdat de besmettingen opliepen en ‘De Roeping’ op maandag wel erg vol is gepland, is besloten de vergadering van afgelopen maandag te laten vervallen. Via afkondiging in de kerk willen we informeren wanneer de mannenvereniging weer wordt hervat.  Het bestuur 

Oudermiddagen

Na een gezellige eerste bijeenkomst van de ouderenmiddagen, gaan helaas de geplande middagen niet door. Als er veranderingen komen in de coronamaatregelen en de bijeenkomsten kunnen weer gehouden worden, wordt u daarover geïnformeerd.

(Online)VBW-ochtend 14 november 2020

Omdat de VBW zo ontzettend leuk is, maken we ook voor het najaar een VBW-programma dat via Youtube uitgezonden wordt. Dat doen we op 14 november vanaf 10.00 uur (niet op 31 oktober zoals eerder gecommuniceerd). Alle kinderen die zich deze zomer aanmeldden voor een tasje krijgen een persoonlijke uitnodiging. Maar natuurlijk is iedereen heel hartelijk welkom om mee te doen; ook kleinkinderen, neefjes, nichtjes, buurkinderen die niet in De Ronde Venen wonen! Meer informatie in het volgende kerkblad.

Bijbels dagboek 2021

Een bijbels dagboek helpt om steeds weer nieuwe ontdekkingen in de Bijbel te doen. Een Handvol Koren biedt twee overdenkingen per dag: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Daarnaast biedt het dagboek leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. U vindt het dagboek 2021 in de kerk onder de toren (en wellicht t.z.t. weer bij de boekentafel). Het kost € 12,50 en van elk verkocht boekje gaat € 8,00 naar de zendingswerkers die wij als gemeente steunen: de familie Vogelaar en Peter en Riek. Het dagboekje is ook leuk om cadeau te geven of cadeau te krijgen. U kunt het aankoopbedrag overmaken op de rekening van de boekentafel: IBAN: NL23 RABO 0373 7117 35 t.n.v. Boekentafel Herv. Gem. Wilnis. (In de boekjes zit ook een briefje met deze informatie.) Gemeenteleden die een kerstbakje van de diaconie ontvangen (73 jaar en ouder), krijgen op die manier een dagboekje thuisbezorgd. Wanneer u vanwege corona niet naar de kerk kunt, bezorgen wij het boekje graag bij u thuis. Mail naar czwd#hervormdwilnis.nl en we gaan het voor u regelen.

Bijbellezen met rabbijnen, wie wil dat niet?

Joden en christenen lezen en bestuderen beiden de Tenach (het Oude Testament). Ondanks deze gezamenlijkheid is er in de praktijk weinig wisselwerking als het gaat om (de resultaten van) het lezen en bestuderen van de Schrift. Dat is jammer. Op 17 oktober 2020 start het Centrum voor Israëlstudies (CIS) met het Parasja-project. Door middel van dit project wil het CIS Nederlandse christenen kennis laten maken met de vruchten van Joodse Bijbeluitleg. Als u zich aanmeldt voor het Parasja-project ontvangt u vanaf oktober een jaar lang wekelijks een e-mail met daarin een stukje Joodse uitleg bij een gedeelte uit de Thora (de vijf boeken van Mozes). Het wekelijkse leesrooster in de synagoge (de zogenaamde Parasja-lezing) is leidend bij de selectie van de stukjes Bijbeltekst. Een groot aantal Nederlandstalige rabbijnen verzorgt de uitleg. Deze rabbijnen vertegenwoordigen de breedte van het Jodendom. Aan de uitleg voegt het CIS enkele vragen toe voor verdere doordenking. De stukjes kunnen ook dienen als input voor een gespreksgroep of studiekring. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info#hetcis.nl. 

Vanuit de Kerkenraad

De kerkdienst in de komende tijd.

Waren we al enige tijd gewend om met ruim 100 mensen in de kerk aanwezig te zijn, de forse toename van besmettingen en de daarop volgende overheidsmaatregelen en adviezen lieten het beeld kantelen.

Vanaf heden (5 oktober 2020) verlaten we het systeem van aanmelden en gaan we over op gericht uitnodigen via de wijkouderling. We doen dit op alfabetische volgorde en op basis van de aanmeldingen van de afgelopen maanden. Zo krijgt iedereen een kans om een dienst bij te wonen. Overigens kunnen degenen die het afgelopen half jaar geen dienst hebben bijgewoond en dat wel zouden willen, zich melden bij de scriba.

U wordt voor donderdag gebeld, gemaild of geappt door de wijkouderling met de vraag of u de zondagmorgen/avond daarop in de dienst aanwezig wilt zijn. De scriba zal alle aanmeldingen coördineren zodat er maximaal 30 kerkgangers de diensten zullen bijwonen. Voor de goede orde: met een mondkapje op naar de kerk, daar kijkt niemand vreemd van op !

We hopen op uw begrip voor deze ingrijpende maatregel. Want het betekent dat iedereen vele diensten thuis zal moeten mee beleven en maar zeer beperkt naar de kerk kan. Tegelijk hopen en bidden we dat deze maatregel van zeer tijdelijke aard zal blijken te zijn.

Gevolgen van de coronamaatregelen

Andere bijeenkomsten: voor zover nu bekend kan het jeugd- en clubwerk doorgang vinden met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Meer hierover is te lezen in het “protocol jeugdwerk” op  “jongprotestant.nl.”

Wat andere bijeenkomsten betreft, wordt een dringende oproep gedaan om terughoudend te zijn en deze uit te stellen of, indien mogelijk, digitaal te verzorgen. Als onvermijdelijk toch een fysieke bijeenkomst moet worden gehouden, is de dringende oproep zich te conformeren aan de maatregelen van landelijke overheid: max. 30 personen binnen, maximaal 40 buiten en max 3 gasten ontvangen in de thuissituatie.

We hopen dat deze situatie zeer tijdelijk zal zijn en dragen zo ons steentje bij om het risico tot verspreiding te beperken.

Collecte vluchtelingen

Als ik dit schrijf gaat de verwarming voor het eerst dit najaar weer aan ( het is buiten 15 graden kouder dan een week eerder). Het werkt eenvoudig door aan de knop te draaien. Geen zorgen over of er voldoende energie is. Hoe anders is dit als vluchteling: verdreven van je huis ( of wat daarvoor dienst doet). Mogelijk een tent als onderkomen maar dan wel voor het hele gezin. Sanitair……. ja maar daar moet je wel een eind voor gaan en…..met meerdere delen. Niet weten waar je eten vandaag vandaan komt of hoe je er aan moet komen. Een onzekere toekomst voor velen als je vluchteling bent. Wereld wijd zijn 79 miljoen mensen  ( waarvan 40% kinderen) op de vlucht voor geweld of natuurrampen ( 4,5x aantal inwoners van Nederland). We denken dan al gauw aan Griekenland en Libanon, maar we vergeten wat er gebeurt in landen als Jemen, Zuid Soedan, Syrië en de Sahel landen ( Burkina Faso, Mali en Niger). Hulpverlening wordt bemoeilijkt door het Coronavirus: De hygiëne is vaak onder de maat. Als vluchteling werken aan je toekomst wordt daardoor beperkt en ben je overgeleverd aan de lokale autoriteiten. Helpt u mee om de pijn iets te verzachten en mensen weer een toekomstperspectief te geven? De diaconie collecte van 11 oktober willen we bestemmen via de organisatie Project 10 27 voor dit doel. Doet u mee met een warm hart?

Zendingsbussen 4e kwartaal 2020

Vanaf 1 oktober is uw bijdrage aan de zendingsbussen bestemd voor de uitzending van de familie Vogelaar naar Indonesië. In januari van dit jaar bezochten zij onze gemeente nog en vertelden over het werk en leven in Palopo (Sulawesi). Ook daar had Corona veel impact op het kerkelijke leven. Inmiddels is alles voorzichtig weer opgestart. Via de zendingsnieuwsbrief houden we u op de hoogte. Het is mooi dat we via betrokkenheid bij deze uitzending iets kunnen betekenen voor de broeders en zusters van de GPIL. Vaak arme, kleine gemeenten in een islamitische omgeving. Het werk van Laurens-Jan is investeren in deze kwetsbare kerk om ook op Sulawesi het licht van Christus te verspreiden. Tegelijk kunnen we ook veel van deze kerk leren. Via blogs op de website deelt de familie Vogelaar daarover. Zeker de moeite van het lezen waard. Via de GZB-website kunt u zich aanmelden voor de  blogs en nieuwsbrieven. Uw gebed is de basis onder het werk. Bij voorbaat dank voor uw gebed, meeleven en financiële steun! 

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Tenslotte

Met veel energie zijn velen het nieuwe winterwerkseizoen begonnen. De kerkelijke gebouwen worden goed gebruikt. De zalen van De Roeping werden goed gebruikt. De 1,5 meter afstand en de aanvullende maatregelen werden goed nageleefd. En dan weer de nieuwe maatregelen i.v.m. Covid-19. Het raakt ons opnieuw in ons gemeentezijn. De nieuwe beperkingen doen pijn in de gemeente. Het wordt gevoeld in de harten van jong en oud. Ik hoor en lees vaker de opmerking: Met pijn in het hart nemen we besluiten om mooie activiteiten niet door te laten gaan. Met pijn in het hart mogen we maar 30 mensen toe laten in de eredienst.

Laten we met al onze noden en zorgen naar de Heere gaan. Laten we die in de handen van de Heere leggen. Petrus drukt het nog sterker uit in zijn 1ste zendbrief: Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5: 6,7)

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug