Kerkblad 11 september 2022 Kerkblad 11 september 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 11 september

10.00 uur: Ds. P. Veerman, Katwijk

Voorzang: WK 284 : 1 (schoollied)

Kinderoppas: Renate Meijers, Thamar van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. J.W. van Rumpt, Barneveld

Voorzang: WK 423 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Noodhulp Pakistan.

 

Zondag 18 september

Opening Winterwerk / Heilige Doop

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 30 : 1 (schoolpsalm)

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Abel van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. J.A. van den Ende (De Wittenberg, Zeist)

Voorzang: Ps 41 : 6 en 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. HGJB.

==================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

09 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

10 sept. Kerk en toren open (Open monumentendag)

16 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

17 sept. Klussendag / Opening winterwerk

19 sept. 19.30 uur Kroonbede in Postwijk, Rijksstraatweg 38 Baambrugge

19 sept. 20.30 uur Kenninsmakingsavond belijdeniscatechese.

20 sept. 20.00 uur Vrouwencontact / Global Rize

22 sept.       18.30 uur   Meet & Eat

23 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 16 september 2022  via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 18 september is het opening van het winterwerk. We staan stil bij de start van het kerkelijk seizoen. We worden opgeroepen om Gods Woord te onderzoeken en daarmee aan de slag te gaan. De HGJB heeft dat uitgewerkt en plaatst de oproep voor jong en oud om weer mee te doen. Mede naar aanleiding van de coronacrisis waarbij we gedwongen waren om activiteiten te onderbreken. We bidden om een gezegend seizoen, waarbij we worden opgeroepen om vurig van Geest te zijn,

In deze dienst worden ook Gabriël van Eijk en Manuël Spek gedoopt. De Heere wil zichtbaar maken in het sacrament van de Heilige Doop dat Hij Zijn grote Naam wil verbinden aan de kleine kinderen. God is begonnen in het leven van de kinderen, dat vraagt inzet van de ouders in het gezin. Maar ook vraagt het vanuit de gemeente dat we hen liefdevol omringen. We lezen in deze dienst uit Romeinen 12: 9-20. De tekst voor de preek wordt vers 11. Het thema is: God dienen in de Heilige Geest!

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

We leven mee met mw. Immerzeel-Kroon, Raadhuisstraat, die is opgenomen in het ziekenhuis met hartfalen. Gelukkig gaat ze langzaam vooruit.

We denken in onze voorbede aan Koos Bos, Burgemeester Padmosweg, die behandelingen moet ondergaan. Hij krijgt vrijdag 9 september een pacemaker. Daarna volgen nog een aantal behandelingen met medicatie. De Heere zij hem in dit alles nabij en we bidden om Zijn zegen, ook voor Corien.

Zorgen

We bidden voor Aart en Ria van Rijssel die zondag zijn afgereisd naar Roemenië om hun kinderen en kleinkinderen daar bij te staan in de zorgen die er zijn omtrent de gezondheid van de vader van Atilla. We bidden om rust voor hun familie in Roemenië in deze onzekere tijd.

Vreugde

We zijn dankbaar met Siem en Anja Kranenburg met de geboorte van hun kleindochter Sophie Janna, dochter van Gerald en Simone in Canada.

Verdriet

We denken aan de rouwdragende families in ons midden. In het bijzonder bidden we voor de familie Rijneveld waar een geliefde broer, zwager en oom door de Heere is thuisgehaald. De Heere heeft de overledene in de ruimte gesteld. Hij is nabij de ziel die tot Hem vlucht.

Huwelijksjubilea

Op 22 augustus waren Carel en Patricia Martijn-Berger, Korenmolen, Mijdrecht 25 jaar getrouwd. De Heere heeft hen bij elkaar gebracht en bewaard en gespaard door de jaren heen. Hij heeft dit echtpaar kinderen uit Zijn hand gegeven. Hij is hen nabij geweest in mooie en moeilijke tijden en heeft hen er door geholpen. Naast de kinderen betrekken we ook de ouders en Rosemarie bij de felicitatie en wensen hen allen Gods zegen toe.

Op 1 september waren Rutger en Tiny de Graaf Graaf-Burggraaff, Ir. Enschedeweg, 45 jaar getrouwd. We feliciteren dit echtpaar van harte met dit jubileum. De Heere heeft hen een goede tijd samen gegeven met de kinderen en de kleinkinderen. We wensen hen van harte Gods zegen en nog vele gelukkige en gezegende jaren samen.

Bij de agenda

Startdag

Zaterdag 17 september wordt de startdag van onze gemeente gehouden. Deze dag zal er worden geklust in en rond de kerk en De Roeping, opgeven voor het klussen kan nog steeds bij Gerton van Kreuningen (06-53344622). Graag herinneren we jullie ook aan de opgave voor de BBQ; dit kan nog tot uiterlijk maandag 12 september bij Lianne van Kreuningen (06-18035250).  En vergeet voor de BBQ niet je eigen bord en bestek mee te nemen. Als afsluiter van deze dag organiseren de tieners om 20.00 uur een leuke Quiz voor iedereen in de Roeping. Hartelijk welkom allemaal!

Belijdeniscatechese

Op maandag 19 september starten we met een open avond over het volgen van belijdeniscatechisatie. Op deze avond komen vragen aan de orde zoals: Wat is belijdenis doen? Moet je belijdenis doen als je belijdeniscatechisatie volgt? Maar ook alle andere vragen die je hebt kunnen aan de orde komen. Verder willen we met elkaar afspreken op welke avond de belijdeniscatechese het beste gehouden kan worden. Heb je vragen en wil je laten weten dat je komt, bel, mail of app even met de dominee. We beginnen om 20.30 uur in de studeerkamer van de pastorie en we ronden af rond 21.30 uur.

Catechese

De uitnodigingen voor de catechese worden rond 18 september uitgedeeld. Ik geef nu al vast door dat de eerste avond op 26 september is.

Vrouwen Contact Wilnis: doe jij ook mee dit seizoen?

Dit winterseizoen hopen we ons te richten op het boek van de Psalmen. De Bijbelstudies zijn geschreven door ds. A. van Zetten. Duizenden jaren geleden zongen de mensen uit het Oude Testament deze psalmen ook. Dit seizoen hopen we te gaan ontdekken hoe actueel en herkenbaar de psalmen ook nu nog zijn. De eerste bijeenkomst willen we graag met alle groepen samen beginnen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 september in ‘De Roeping’. Je bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Op deze eerste avond behandelen we de inleiding op de Bijbelstudie (zoals je die vindt in de Bijbelstudie van Vrouw tot Vrouw; pagina 3). Willen jullie de inleiding en de vragen thuis al een keer doorlezen? Deze bespreking duurt tot 20.15 uur. Vanaf 20.30 uur zal er een presentatie zijn van GlobalRize. Dat is een organisatie die het Evangelie via het internet verspreidt. Deze presentatie is voor alle gemeenteleden toegankelijk. Vindt u het interessant iets over deze organisatie te horen, kom dan ook! We zien uit naar een fijne avond; Adeline, Annemieke, Ida, Karin en Marjan

Mannenvereniging ‘Boaz’

In verband met de jaarlijkse Kroonbede begint de Mannenvereniging pas op 26 september om 20.00 uur in ‘De Roeping’. We willen stilstaan rond het eerste nachtgezicht uit Zacharia 1 : 7-17 en hopen dat er veel jongere mannen aansluiten om deze onmisbare Bijbelstudies voort te zetten.

Van harte aanbevolen!

Catechesebijbelstudiekring (kring ‘Palm’)

Heb je de “gewone” catechese doorlopen, maar maak je nog niet de stap naar de belijdeniscatechese? Wil je wel (blijven) nadenken over God? Over God en de Bijbel en jouw leven, jouw vragen? Dan nodigen we je graag uit bij ons thuis, om samen Bijbelstudie te doen, vooral: samen lezen in de Bijbel. Eens in de twee weken op vrijdagavond van half 8 tot ongeveer half 9 (of wat later, voor wie nog geen haast heeft ....). We hebben inmiddels zeven seizoenen met mooie avonden achter de rug, echt de moeite waard, laat je verrassen ! Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail of bel/app gerust: h.palm#solcon.nl, 06-44981119. Alie en Hendrik Palm

Vanuit de Kerkenraad

De Wittenberg

Zondagavond 18 September hoopt Ds. Janno van den Ende bij ons voor te gaan. Hij is coördinator van De Wittenberg uit Zeist, waar de gaven in zendingsbussen dit kwartaal voor zijn bestemd. Na de dienst zal er een informatie uurtje in de Roeping worden gehouden om wat meer bekendheid te krijgen over het hoe en wat van deze stichting. Vooral de jongeren onder ons wordt gevraagd om erbij te zijn. De Wittenberg biedt voor jongeren een tussenjaar of een retraite periode aan. Er zal waarschijnlijk ook nog een bekende uit het dorp aanwezig zijn die momenteel in de Wittenberg woont.

Noodhulp collecte Pakistan

Water, water en nog eens water. We kunnen het in ons land in dit droge jaar niet voorstellen. En toch gebeurt het weer. Nu in Pakistan waar in korte tijd 2 x zo veel water is gevallen als normaal( in een toch al kwetsbaar land). Volgens de berichten ondervindt 1/3 van het land hier de gevolgen van met alle schades van dien. Die laten zich raden: te weinig voedsel/ verminderde medische zorg / verwoeste infrastructuur/ uitbreken van besmettelijke ziekten. Hulp is nodig om in de eerste levensbehoefte te voorzien zoals voedsel en tenten. De GZB zet zich middels hun plaatselijke partner organisaties in om de ergste nood te lenigen. Als diaconie willen we met de collecte van zondag 11 september hen hierin ondersteunen. Helpt u mee: dit kan door te geven in de collectezak in de diensten van zondag 11 september of uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL17RABO0373710194 onder vermelding van Hulp aan Pakistan. Dank voor uw betrokkenheid in gebed en in daad.         

Ondersteuning Herman en Anneloes Meijer

Herman en Anneloes Meijer hebben zich, samen met hun zoontje Ralf, beschikbaar gesteld om één jaar de kerk in Malawi te dienen. Zij zijn kerkelijk betrokken bij het Noorderlicht Charlois in Rotterdam en proponent Meijer is een aantal keren in onze gemeente voorgegaan. Ook vanuit zijn baan bij H(ulp) V(ervolgde) C(hristenen) is hij wellicht bij u bekend. Als CZWD kregen wij het verzoek om het komende jaar betrokken te zijn op hun uitzending door middel van gebed, meeleven en een financiële bijdrage. Het werk dat Herman in Malawi gaat doen past bij onze doelstellingen en we geloven dat dit niet zomaar op ons pad is gekomen. Wij en de kerkenraad hebben daarop positief gereageerd en zullen u het komende jaar op de hoogte houden van hun werk. Malawi is een van de armste landen van de wereld. Er is veel analfabetisme, maar gelukkig leren ook steeds meer mensen lezen. Dat brengt kansen met zich mee, ook voor kerken. De afgelopen jaren is een Bijbelstudieprogramma ontwikkeld en geïntroduceerd door GZB-werker ds. Gert van der Pol. Herman hoopt samen met lokale predikanten dit Bijbelstudieprogramma verder uit te rollen en te implementeren in lokale gemeenten. Het is de hoop dat dit programma gemeenteleden helpt en stimuleert om samen de Bijbel te lezen, niet alleen in de kerk, maar ook thuis. De ervaring leert dat de Bijbel dan opengaat op een manier die men niet voor mogelijk hield. Mensen worden geraakt door Gods liefde en willen dit weer delen met anderen. Op zondag 18 september om 12.00 uur is er een uitzwaaimoment in Rotterdam. Herman en Anneloes zijn te volgen via het Instagramaccount: www.instagram.com/meijers.met.missi. We houden u op de hoogte! Hartelijke groet, CZWD

Whatsapp-groep gemeente

Praktisch elke (Bijbel)kring, commissie, vereniging, club etc. heeft een kleinere WhatsApp groep. Door middel van WhatsApp kan op een snelle manier worden gecommuniceerd aan meerdere mensen tegelijk. WhatsApp wordt tegenwoordig door heel veel mensen gebruikt en is niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Tijdens een overleg tussen de EC en de CZWD kwam het onderwerp communicatie ter sprake en ook het bereiken van jongere gemeenteleden. Er is toen geopperd een WhatsApp groep op te richten voor mensen die ingeschreven zijn als lid van onze gemeente met als doel belangrijke berichten op een snelle en eenvoudige manier te delen. Hierbij kan gedacht worden aan een geboorte, het overlijden van een gemeentelid op of na de zondag en waarbij de afscheidsdienst voor de volgende zondag plaatsvindt, een reminder voor een activiteit etc. De berichten zullen kort en bondig zijn, worden uiteraard met goedkeuring van betrokkenen gestuurd en zijn relevant voor meerdere mensen. Het zal buiten de beheerders van de groep niet mogelijk zijn om zelf berichten te plaatsen of om op berichten te reageren. Dit idee is vervolgens besproken binnen de Kerkenraad met de uitkomst dat dit opgezet gaat worden. De WhatsApp groep gaat de huidige manier van informeren niet vervangen, maar is aanvullend en zal worden gebruikt naast de bestaande manieren van informeren (afkondigingen, Kerkblad, Solitudo etc.). Wilt u/jij ook deelnemen aan deze groep? Laat dit weten door een appje te sturen aan Matthias Verhoek (06-52225240) of Janneke Herngreen (06-27146418), of stuur een mailtje met naam en mobiele telefoonnummer naar whatsapp#hervormdwilnis.nl.

Winkels open

Enige tijd geleden kwam er bericht dat het college van B&W voornemens is om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen dat ontheffing van de winkeltijdenwet regelt zodat alle winkels voortaan iedere dag van 06.00 tot 22.00 uur open mogen zijn. De kerkenraad heeft in reactie hierop een brief geschreven aan B&W en gemeenteraad. Los van de vraag wie met deze verruiming gediend is, achten wij dit een heilloze weg. Zeker als bedacht wordt dat hiermee geen enkel onderscheid meer is tussen de zondag en de overige dagen van de week. Dit druist regelrecht tegen Gods goede en heilzame geboden in. In de scheppingsorde is rust ingebouwd en doorbreken daarvan levert alleen maar schade op door mensen die beter denken te weten of van geld hun god maken. Wij hebben onze burgerlijke overheid opgeroepen terug te keren op hun schreden. De kerkenraad heeft de brief ook aangeboden aan andere kerken in onze gemeente en diversen hebben hiermee ingestemd. Laat ons gebed zijn dat de Heere dit voorstel verhoedt en Zijn geboden worden gehouden. Opdat het ons wel ga.

Kroonbede

Jaarlijks wordt op de 3e dinsdag van september de Troonrede uitgesproken door de Koning ten aanhore van de Staten Generaal. Daarin maakt de regering bekend welke plannen zij heeft voor het komende jaar. In de Bijbel is gebed voor onze overheid geboden en dit willen we als gezamenlijke kerken binnen onze burgerlijke gemeente concreet maken door op de avond hieraan voorafgaand bij elkaar te komen en te bidden voor degenen die over ons gesteld zijn. Dat zij de juiste beslissingen mogen nemen, God daarmee mogen dienen tot heil van ons allen. We roepen iedereen op hierbij aanwezig te zijn. Dit jaar op maandag 19 september om 19.30 uur in gebouw Postwijck, Rijksstraatweg 38 in Baambrugge

Tenslotte

We groeten jullie allen vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug