Kerkblad 16 Augustus Kerkblad 16 Augustus
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
21 en 28 aug.  10.00-12.00 uur   Open Kerk
27 aug.            10.00 uur         Kring ‘Anna’ bij mw. Nelie van Eijk

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.
LET OP! Tijdens de vakantieperiode zijn we op 14 en 21 augustus a.s. open van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kom even extra boeken halen voor de vakantie!

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 21 aug. 2020 via e-mail, éénmalig inleveren bij: Anja Kranenburg, tel. 285774, s.kranenburg#solconmail.nl

Jarigen
20 aug. (1943): Mw. J. Vrielink-Bos, Vinkeveen
24 aug. (1927): Dhr. C.S. Zwarts, Mijdrecht
27 aug. (1938): Mw. A.S. Kruyswijk, De Kwakel

Huwelijksjubileum
Op 13 augustus zijn 55 jaar getrouwd: Dhr. T. Rispens en Mw. G. Rispens-van de Lagemaat, Weth. van Damlaan.
Op 15 augustus zijn 45 jaar getrouwd: Meindert van Eijk en Ans van Eijk-Kroon, Burg. Fernhoutlaan.
Op 20 augustus zijn 40 jaar getrouwd: Dhr. A.C. Smit en Mw. A.T.M. Smit-van Zijl.

Meeleven in en rondom de gemeente

Overlijden
Op dinsdagavond 28 juli 2020 overleed op 89-jarige leeftijd in haar woning aan de Pr. Bernhardstraat te Wilnis zuster Jansje van der Does-Snel, weduwe van Frans van der Does die bijna 20 jaar geleden is overleden. De laatste weken namen haar krachten steeds verder af en wist zij dat haar levenseinde naderde. Met haar kinderen en kleinkinderen was zij hier op voorbereid. De uitvaartdienst, die geleid werd door ds. Meeuse, heeft plaatsgevonden op maandag 03 augustus.  Centraal hierin stond de tekst die ook op de rouwcirculaire staat vermeld: Mijn tijden zijn in Uw hand, psalm 31: 16. Getroost door deze woorden hebben haar kinderen en kleinkinderen haar na de dienst naar haar laatste rustplaats gebracht. Haar lichaam is teruggelegd in de schoot der aarde bij haar man, waar het zal rusten tot de jongste dag. De achtergebleven kinderen en kleinkinderen missen een zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. We bidden hen Gods vertroosting en nabijheid toe.

Huwelijksjubilea
We danken met onderstaande bruidsparen voor het huwelijksjubileum dat zij met hun (klein) kinderen mochten vieren:
25 jaar: Dhr. en Mw. Hulsman - Mur
50 jaar: Dhr. en Mw. Van Walderveen - Pieneman
55 jaar: Dhr. en Mw. Van der Schaft - Soede,
55 jaar: Dhr. en Mw. Van der Schaft - van Eijk

Huwelijk
Op 13 augustus heeft in ons kerkgebouw de kerkelijke bevestiging en inzegening plaatsgevonden van het huwelijk van Matthias Verhoek en Sanne Samsom. We wensen het bruidspaar van harte Gods onmisbare zegen toe. 

 
Geboorte
Op donderdag 6 augustus is geboren Josiah Joram Cornelis zoon van Peter en Stevany Treur,  kleinzoon van Kees en Annemieke Treur en achterkleinzoon van mw. Plomp. We feliciteren de ouders en grootouders van harte met dit wonder van nieuw leven en wensen Peter en Stevany veel wijsheid en Gods zegen toe met de opvoeding.

Ziekte en zorg
Bij het afsluiten van de kopij voor dit kerkblad  staat Dirma Kok voor de  eerder voorgenomen operatie. We bidden voor haar en het gezin en dat de Heere Zijn zegen wil verbinden aan deze medische ingreep.
Diverse gemeenteleden worden behandeld voor een lichamelijke ziekte en sommige kuren zijn zwaar. Zij zijn afgelopen zondag in de voorbede genoemd. Daarnaast zijn er gemeenteleden die te maken hebben met chronische aandoeningen en ziekte of met afnemende krachten op hoge leeftijd. We bidden om kracht en Gods nabijheid voor allen die hier mee te maken hebben. 

Vanuit de Kerkenraad
Inmiddels zijn we gestart met een alfabetisch schema voor het bezoeken van de ochtenddiensten. Hierna treft u dit nogmaals aan voor de nog komende ochtenddiensten in augustus.
Morgendienst 16 augustus: L t/m R, Morgendienst 23 augustus S t/m Z. Afhankelijk van de ervaringen met deze methode  zal worden bezien of dit kan worden voortgezet of dat bezoek  aan de ochtenddiensten weer op basis van aanmelding zal plaatsvinden. Voor de avonddiensten blijft aanmelding vooraf gehandhaafd. Omdat we nu weer gemeentezang hebben kunnen invoeren is het strikt noodzakelijk te voldoen aan de richtlijnen opgenomen in het protocol van de PKN (gebaseerd op RIVM richtlijnen). Deze schrijven ook voor dat triage verplicht is als er door de gemeente wordt gezongen. Dit houdt in, dat u bij binnenkomst kan worden gevraagd of u gezondheidsklachten klachten hebt.
De voorwaarden voor bezoek aan kerkdiensten zijn hier kort samengevat:
- U hebt geen gezondheidsklachten,
- de 70+ groep vraagt zichzelf vooraf af of het verstandig is om te gaan
- U stemt in met de preventieve maatregelen om besmettingsgevaar te minimaliseren.
- U volgt de aanwijzingen in het kerkgebouw op
- U wordt verzocht ingetogen te zingen!

Tenslotte
In deze vakantieperiode verblijven veel mensen elders: dichtbij of verder weg. Anderen blijven thuis of moeten thuis blijven. De kerkenraad wenst u/jou gezegende dagen toe, waar u/jij zich ook bevindt.

Adressen
Predikant: Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat Wilnis tel. 776752 email: predikant@hervormdwilnis.nl  Scriba: Dhr. D. Stam, p/a Kerkstraat Wilnis tel. 06-25491646 email: stamdick@xs4all.nl Website: hervormdwilnis.nl

 
terug