Kerkblad 16 mei 2021 Kerkblad 16 mei 2021

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 16 mei

10.00 uur: Ds. D. Breure, Kockengen

Voorzang: WK 59

Kinderoppas: Matty Nagel, Thamar van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. J.A.J. Pater, Noordwijk

Voorzang: WK 188

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 23 mei

1e Pinksterdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 198, WK 588, Ps. 96 : 1 en 2

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Abel van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

Voorzang: Ps. 87 : 3 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Pinksterzendingscollecte GZB.

 

Maandag 24 mei

2e Pinksterdag

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 385 : 1 en 2

Kinderoppas: Daniëlle van Zutphen, Boaz van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Pinksterzendingscollecte GZB.

+++++++++++++++++

Agenda
(Voor alles geldt D.V.)

14 mei 10.00 – 12.00 uur Kerk open

15 mei 20.00 uur Online GZB-event

18 mei 19.30 uur Toerustingsavond Ouderenbezoek

19 mei 19.30 uur Online gebedsbijeenkomst GZB

21 mei 10.00 – 12.00 uur Kerk open

26 mei 19.45 uur Kerkenraadsvergadering

28 mei 10.00 – 12.00 uur Kerk open

10 juni 19.30 uur Algemene Leden Vergadering VC Wilnis

11 juni 20.00 uur Aannemingsavond

19 t/m 23 juli Veldjesfeest en Teenevent

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 21 mei 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Op zondag 23 mei, de 1ste Pinksterdag, staan we in de ochtenddienst stil bij het Pinksterevangelie. We lezen enkele verzen uit Handelingen 2 en Romeinen 12. Dat laatste gedeelte is aangedragen door de GZB. Graag maken we gebruik van het door hen aangereikte. In Romeinen 12 klinkt de oproep: ‘Wees vurig van geest’. Paulus roept de gemeente op te groeien in liefde voor God, elkaar en anderen. Anders gezegd: We worden opgeroepen het Evangelie in zijn volle kracht voor te leven en door te geven.

Op maandag 24 mei, de 2de Pinksterdag, vragen we weer enkele jongeren om mee te werken in de dienst. We lezen dan uit Handelingen 2: 1-13. De tekst is gekozen uit Handelingen 2: 11b. Het thema van de preek is dan: Luisteren naar het spreken van God. Luisteren is niet passief, maar juist heel actief.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

In het ziekenhuis Spaarnwoude te Hoofddorp is Jurri Vrielink, Bijleveld 37 (3645 XS) Vinkeveen, opgenomen. Zijn gezondheidstoestand ging heel snel achteruit, waardoor hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Nog dezelfde dag moest hij worden overgeplaatst naar een IC. In Hoofddorp kwam een bed voor hem beschikbaar. Op het moment van schrijven wordt gezocht naar een plek in de buurt om te revalideren.

In het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein is mw. Mariëlle de Kruijff, Wagenmaker, opgenomen. Ze ondergaat diverse onderzoeken om te achterhalen waar de bron van haar pijn zit. Diverse onderzoeken heeft ze ondertussen gehad. We bidden dat de oorzaak van de pijn weggenomen kan worden. We bidden om kracht om alles te kunnen dragen en Gods nabijheid in hetgeen zij te dragen heeft. Daarbij denken we ook aan haar man Willem.

We leven mee met allen die zorgen hebben om familieleden. Wat kan de pijn en machteloosheid worden gevoeld als een geliefde van enkele weken oud of op leeftijd gekomen lijdt in het ziekenhuis. We bidden voor allen die met zorgen te maken hebben in de familiekring.

We leven mee met allen die behandeld worden voor psychische problemen. Als het leven je zwaar valt en je jezelf nauwelijks staande kunt houden. Als je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt en dat alles wordt belemmerd door de problemen die je hebt. Dan heb je ook gebed nodig. Laten we als gemeente biddend staan om allen die het zwaar en moeilijk hebben.

Rouw en verdriet

We leven mee met Marian van der Vliet-Samsom, Dorpsstraat te Mijdrecht. Haar dierbare vriend Ingel van Vliet uit Veen is op 86-jarige leeftijd overleden. Nadat haar man Ab bijna 9 jaar geleden overleed, moet Marian opnieuw het gemis ervaren van iemand naast zich. We leven ook mee met de familie hier in Wilnis die een zwager en oom hebben verloren en de rouwdragende familie Van Vliet in Veen. Weer anderen verloren in hem een vriend.
We bemoedigen allen met de woorden uit Psalm 108: 1:
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
s tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

We leven mee met allen die een geliefde in de familiekring hebben verloren. Verdriet om het heengaan van iemand op leeftijd. Groot is het verdriet als jong leven afgestaan moet worden aan de dood. Wat kunnen er dan veel vragen opkomen, terwijl de antwoorden niet gegeven kunnen worden. We bidden om troost in de gezinnen.

Examens

Zet ‘m op! De laatste loodjes zitten er bijna op. In het midden van de gemeente zijn er weer jongeren aan het blokken voor de examens. Als je er tegenop ziet of juist geen spanning voelt: Heel veel succes! We wensen jullie heel veel sterkte en van harte Gods zegen in deze periode.

Bij de agenda

Toerustingsavond ouderenbezoek

Hierbij willen we alle mensen van het ouderenbezoekteam hartelijk uitnodigen voor een toerustingsavond op 18 mei van 19:30 tot 21:00 uur in de kerk. Op deze avond zal Nico van der Voet uit Veenendaal spreken over: het voeren van gesprekken. Nico van der Voet zal dan ingaan op de praktische kant van het voeren van een gesprek. De kerk is vanaf 19:00 uur open voor een kopje koffie/ thee, tevens is het dan vooraf mogelijk om eventuele vragen met betrekking tot het bezoekwerk te stellen aan de stuurgroep. Na afloop van de avond kunnen jullie de Het Lichtspoor meenemen. Voor andere belangstellenden is deze avond via de livestream mee te maken. De thuisluisteraars kunnen vragen stellen via WhatsApp nummer 06-15127411.

Namens de stuurgroep: Joke Seeleman, Peter de Leeuw en Peter De Bruijn

Online GZB-event zaterdagavond 15 mei

Het event 'Houd het vuur brandend' wordt, net als de vroegere GZB-dagen, in de buitenlucht opgenomen en uitgezonden. Een beetje nostalgie, maar dan in een eigentijds jasje! Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië-Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Ook de kerk in Nederland doet natuurlijk mee en je kunt reageren! De muziek wordt verzorgd door Elise Mannah en Lukas Kramer. Het online-event is voor iedereen van 20.00-21.30 uur online te volgen. Ook is er van 19.15-19.45 uur een tof  voorprogramma voor de kinderen met Marcel Zimmer. Als je van tevoren aanmeldt, krijg je de link gemaild. Doe je dat niet dan is het event te vinden op www.gzb.nl.

Biddend op weg naar Pinksteren

In de week voor Pinksteren nodigen we alle gemeenteleden uit om in verbondenheid met de wereldkerk samen de Bijbel lezen en met en voor elkaar te bidden. Bij dit kerkblad is daarom een folder met gebedspunten gevoegd vanaf maandag 17 t/m zondag 23 mei. Bij elk gebedspunt is ook een korte inspirerende gedachte vanuit de wereldkerk bij Romeinen 12 opgenomen waarin Paulus ons oproept: ‘Wees vurig van geest’. Waar ter wereld we ook wonen, overal hebben we het nodig dat de Geest het vuur in ons leven, in onze gemeente en in ons land aanwakkert. Doet u/jij mee?

Voor gemeenteleden die niet in Wilnis wonen, is de gebedsfolder op de website te vinden.

Online gebedsbijeenkomst

Op woensdagavond 19 mei organiseert de GZB vanaf 19.30 uur een online gebedsmeeting met de wereldkerk via Zoom. Bij deze bijeenkomst zijn gasten uit verschillende landen betrokken, dus zal er Engels gesproken worden (er is wel vertaling, dus iedereen kan meedoen). Hoe bijzonder en bemoedigend is het om juist in aanloop naar Pinksteren als kerken wereldwijd daadwerkelijk met en voor elkaar te bidden. Wanneer u mee wilt bidden kunt u een mail sturen naar vuur@gzb.nl zodat u tijdig een link voor de Zoom-meeting ontvangt.

Kleurwedstrijd voor kinderen

Op een prachtige kleurplaat geven kinderen uit alle werelddelen het vuur aan elkaar door. Deze kleurplaat staat in het mei-nummer van Alle Volken, is bij dit kerkblad gevoegd (adressen in Wilnis) en is te downloaden en printen via de website. Stuur de kleurplaat voor 5 juni naar de GZB en maak kans op een prijs. Het adres vind je op de kleurplaat.

Hartelijke groet, Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

VBW 2021 > Veldjesfeest

De VBW = een grote tent in het Speelwoud met een feestelijk programma voor heel veel kinderen bij elkaar. Helaas lijkt dat voor a.s. juli nog niet verstandig en haalbaar in verband met de coronabeperkingen. Daarom gaan we dit jaar als VBW de kinderen opzoeken in hun woonomgeving. We noemen het ‘Veldjesfeest’ zoals in Mijdrecht al vele jaren georganiseerd wordt. Dit betekent een kort VBW-programma ’s avonds van 19.00 tot 19.45 uur op een veldje in een wijk waarbij ook ouders welkom zijn. We hopen dit maandag 19 juli (Burg. de Voogtlaan), dinsdag 20 juli (Trilgras) en woensdag 21 juli (Marktschipper) vorm te geven. We onderzoeken nog of het mogelijk is om in de week van 4 juli twee avonden in Mijdrecht te organiseren in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk die daarin al vele jaren ervaring heeft. Zo kunnen we ook kinderen in Mijdrecht uitnodigen. Naast de avondprogramma’s wordt een coronaproof spelmiddag voor alle leeftijden aangeboden en een volledig tienerprogramma waarvoor de tent wel nodig is. Uiteraard alles DV. Deze opzet wordt de komende weken door de verschillende werkgroepen verder uitgewerkt. Voor de organisatie van het veldjesfeest zijn per avond ongeveer 30 mensen nodig. We komen er bij u op terug! Heeft u nu al vragen? Dan kunt u terecht bij Siem Kranenburg of vbwwilnis@gmail.com.

Vanuit de Kerkenraad

Samen naar de kerk(dienst)

Sinds enige tijd is bezoek aan de ander verruimd tot twee personen per huishouden. In vele huizen zijn mensen verbonden met de kerkdiensten, vaak al lange tijd, week in, week uit. Soms alleen, soms met z’n tweeën. De kerkgang wordt gemist en we lijken allemaal eilandjes. De suggestie werd aangereikt om de diensten met elkaar te volgen. Kijk eens om u heen met wie u de kerkdienst samen kunt meebeleven. En zet de stap om de ander uit te nodigen. Het kan een manier zijn om de eenzaamheid te doorbreken. En iets te beleven van het samen zijn, onderdeel van de gemeente. Tegelijk een stimulans tot betrokkenheid met andere gemeenteleden en de onderlinge gemeenschap. Bovendien: samen zingen tot Gods eer wordt in de praktijk gebracht. Probeer het eens!

Pinkstercollecte 2021

Pinksteren is hét zendingsfeest van de kerk! De collecten op 23 mei en 24 mei zijn daarom bestemd voor twee zendingsdoelen. Het eerste is zending in Nederland via de IZB, een organisatie binnen de PKN die kerkelijke gemeenten helpt bij het vervullen van hun missionaire roeping. Zending is immers geen zaak van enkelingen maar van de hele gemeente. Zij bieden o.a. materiaal en cursussen, organiseren het Dabarwerk op campings en ondersteunen diverse missionaire projecten in dorpen en steden, in achterstandsbuurten en nieuwbouwwijken. Het tweede collectedoel is zending in Indonesië. U weet dat wij als gemeente de uitzending van de familie Vogelaar ondersteunen via deelgenoten van de GZB. Deze uitzending is erop gericht om de GPIL, een kleine en kwetsbare kerk op Sulawesi, te dienen en op te bouwen. De opbrengst van de Pinkstercollecte wordt verdeeld over beide doelen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdragen en uw gebeden.

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat.

Umoja

De op 11 april gehouden UMOJA collecte t.b.v. een water botteling machine in Mathare heeft, tot op heden, het prachtige bedrag opgebracht van € 3.459,69. De Umoja taakgroep wil iedereen heel hartelijk hiervoor bedanken! Dit bedrag willen we, in overleg met de diaconie, aanvullen tot

€ 5.260 (benodigd voor de botteling machine) uit eerder ontvangen giften, welke geschonken zijn t.b.v. toekomstige projecten in Mathare. Nadat we dit aan hen hadden gecommuniceerd, kregen we vanuit Mathare, bij monde van Joel en Magdaline, de volgende hartverwarmende reactie: ‘We zijn ontzettend blij met het goede nieuws over de water botteling machine! We hebben hier voor gebeden en we danken God, dat deze gebeden zijn verhoord. We kunnen niet wachten om te zien dat hij geïnstalleerd is. We prijzen de naam van Jezus voor Zijn omzien naar ons. Geef asjeblieft door aan allen in de gemeente Wilnis onze grote waardering en dank voor de liefde die zij ons steeds weer bewijzen’.

Umoja Taakgroep.

Tenslotte

Als gezin hebben we een aantal mooie dagen gehad om te ontspannen. Het was goed om samen te zijn en mooie gezinsmomenten te hebben. Buiten was het koud en binnen was het lekker warm.

We willen iedereen bedanken die tijdens de meivakantie extra zorg heeft verleend in de gemeente. Het wordt gewaardeerd door ons en door de gemeenteleden die het betrof.

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,

MvdRvdm

terug