Kerkblad 17 juli 2022 Kerkblad 17 juli 2022

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 17 juli

VBW dienst

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 596

Kinderoppas: Inge De Bruijn, Mirthe Herngreen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 608

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. VBW.

 

Zondag 24 juli

10.00 uur: Prop. A.N. Kleijn, Nieuw Lekkerland

Voorzang: Ps. 149 : 1

Kinderoppas: Karin de Haan, Fieke Herngreen

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist

Voorzang: Ps. 150 : 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 31 juli

10.00 uur: Prop. M. Bos, Lunteren

Voorzang: WK 212 : 1 en 6

Kinderoppas: Dirma Kok, Elske van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. H.G. van der Ziel, Waarder

Voorzang: WK 214 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. GZB Deelgenoten.
============

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

01 augustus 19.30 uur Gebed vd Venen in ‘’t Kruispunt, Mijdrecht’

17 september klussendag / opening winterwerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

In de vakantieperiode: Iedere vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 29 juli 2022 (Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagmorgen 17 juli is het een welkomstdienst voor de VBW. Tijdens de VBW zijn de kinderen bezig met het thema: Alles andersom. In de kerkdienst sluiten we aan bij dit thema met de Psalmen en liederen en het thema van de preek: Jezus leeft! Alles is anders geworden!. We lezen de geschiedenis van Maria Magdalena die de opgestane Heere Jezus ontmoet uit Johannes 20:11-18. De kinderen van de VBW helpen met het lezen van de wet, het lezen uit de Bijbel en bij het collecteren aan het eind van de dienst.

In de avonddienst staan we stil bij de eerste bede van het Onze Vader. De aanhef van het gebed spreekt van ontzag voor en vertrouwen in de hemelse vader. We lezen uit Lukas 11: 5-13 en Galaten 4: 1-7. De tekst voor de preek is Galaten 4: 6 en we lezen daarbij HC V&A 120, 121. Het thema van de preek is: Kinderen roepen tot God: ‘Onze Vader!’

Meeleven in en rondom de gemeente

Revalidatie

We leven mee met mw. J. Roest-Woud, Mijdrecht, die voor revalidatie in Maria-oord, Herenweg, Vinkeveen, verblijft. Nadat ze een hersenbloeding heeft gehad is ze tijdelijk opgenomen geweest in het ziekenhuis. De Heere heeft haar bewaard en gespaard. Gelukkig verloopt de revalidatie voorspoedig en ontvangt ze hierin ook de zegen van de Heere.

Operatie

Mw. Inge De Bruijn-van Leijen, Burg de Voogtlaan is geopereerd aan haar blinde darm. We zijn dankbaar dat ze na de operatie snel weer naar huis kon en dat het weer goed met haar gaat.

We denken aan Thera Visser, Waterhoen, Mijdrecht, die na een val met de fiets geopereerd moest worden aan een (nare) elleboogbreuk. Gelukkig is de operatie geslaagd en mocht ze vrij snel weer naar huis waar ze verder moet herstellen.

De kleine Manuël Spek is geopereerd aan een liesbreuk. Op zijn jonge leeftijd al geopereerd moeten worden is voor hem, maar ook voor de ouders een zware weg. Gelukkig is de operatie geslaagd en mag hij voorspoedig herstellen. Helaas kon door de operatie voor Manuël de doop niet doorgaan, maar we hopen dat hij op 18 september wel gedoopt kan worden. Manuël woont met zijn ouders Cristiaan en Xanthe, Burg van Baaklaan.

Onderzoeken

We denken aan Koos Bos, Burgemeester Padmosweg 154 (3648 BL) die onderzoeken heeft ondergaan i.v.m. een aantal ontstekingen. Hij wacht nu op de uitslagen en welke vervolgbehandelingen er noodzakelijk zijn.

We denken daarnaast aan allen die onderzoeken ondergaan en wachten op uitslagen. Iedere keer wachten op uitslagen brengt spanning met zich mee.
We leggen allen in de handen van de Heere. Hij is nabij een ieder die tot Hem zucht en de toevlucht neemt. We zongen zondag het lied: er is een toekomst vol van hoop. Dat heeft God ons Zelf beloofd. Laten we aan die belofte vasthouden en daaruit leven.

Geslaagd

We feliciteren Koen Hoogendoorn met het behalen van zijn diploma. We wensen je van harte Gods zegen toe in je vervolgopleiding.

Geboren

Op 25 juni is Gabriël van Eijk geboren. Gabriël is de zoon van Arwin en Debora van Eijk-Meijers. We zijn dankbaar dat Heere jullie dit jonge leven heeft gegeven. Een groot geschenk heeft de Heere aan jullie toevertrouwd. We bidden om wijsheid en al het nodige in de opvoeding van Gabriël. Zijn naam betekent: sterke man van God. We bidden dat Hij mag gaan in de kracht van de Heere en zo tot zegen is voor velen. Op de kaart hebben ze de prachtige tekst geschreven uit Jesaja 43: 1: Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Arwin en Debora wonen: Eendracht .

Gedoopt

Zondag 10 juli is Daniël Cornelis Mulckhuyse gedoopt. Daniël heeft de dooptekst uit Jesaja 33:22 meegekregen: De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen. De ouders, Gerben en Angelique, wonen: Herenweg, Wilnis.

Bij de agenda

Bibliotheek ‘Lectuurkeus’

Tijdens de vakantieperiode zijn we op 22, 29 juli en 5, 12, 19 augustus a.s. open van

19.00 uur tot 20.00 uur. Vrijdag 26 augustus zijn we weer open van 14.30 tot 16.30 uur.

Kom even extra boeken halen voor de vakantie! Ook hebben we een leuke sortering kaarten en postzegels van Woord en Daad. De biebmedewerkers wensen u een fijne vakantie.

VBW 2022 | Dankbaarheid

Bij het schrijven van deze kerkbladbijdrage moet de VBW nog beginnen. Er is hard gewerkt om alles goed voor te bereiden. Heel veel gemeenteleden hebben op allerlei verschillende manieren daaraan bijgedragen. Ook dat is gemeente zijn! Het plakken van posters, het rondbrengen van flyers, het bakken van pannenkoeken: alles doet ertoe. Daarom heel hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen om de VBW mogelijk te maken. In het bijzonder willen wij u danken voor het meebidden. In de wetenschap dat God alle gebeden hoort, is dat misschien wel het belangrijkste wat we allemaal (hebben) kunnen doen. Zondagmorgen 17 juli in de ochtenddienst sluiten we de VBW af. U krijgt dan een korte impressie van wat er de afgelopen week gebeurde in de tent en we mogen met elkaar God danken voor alles wat we van Hem ontvingen.

Vanuit de Kerkenraad

Zomerzendingscollecte Vogelaar
Als gemeente steunen wij de familie Vogelaar bij hun uitzending naar Indonesië. Via de zendingsnieuwsbrief en hun eigen nieuwsbrieven  blijven wij regelmatig op de hoogte van hun vreugdes en zorgen. Als Commissie van Zending en Werelddiaconaat (CZWD) houden we regelmatig contact om zo wederzijds ervaringen uit te wisselen. Tijdens hun bezoek aan Wilnis aan het begin van het jaar konden we ook duidelijk beeld krijgen van de verschillen en overeenkomsten van het gemeente zijn in Indonesië. Daarnaast geven we ook financieel ondersteuning om de uitzending mogelijk te maken. Deze ondersteuning wordt 'deelgenoten' genoemd. Met elkaar deel je wat God aan ons leert op onze verschillende plekken en binnen verschillende kerkgenootschappen en dragen we financieel bij aan het mogelijk maken van de uitzending. Deelt u ook mee? In gebed, medeleven en een stukje financieel?

Ambt teruggegeven

Diaken Verhoek heeft de kerkenraad laten weten dat hij zijn ambt neerlegt. Wij betreuren dit, maar respecteren zijn besluit. We danken Jaap voor zijn inzet in de afgelopen tijd in het college van diakenen en in de kerkenraad. De kerkenraad zal zich beraden op de wijze om met de ontstane vacature om te gaan en zal zoeken naar mogelijkheden om de vacature te vervullen.

Dringend gezocht: jeugdwerkers

Wie heeft er veel betekend op uw geloofsweg? Als je deze vraag aan iemand stelt, wordt niet zelden een jeugdwerker genoemd. De jeugd heeft identificatiefiguren nodig waar ze van kunnen leren en zich aan kunnen optrekken, zeker op de weg van het geloof. Wilt u zo’n identificatiefiguur zijn voor de jongeren van onze gemeente? Dan komen we graag met je in contact als één van deze taken je past: Kinderkoor Ismaël, donderdagmiddag, zoekt 2 medewerkers, o.a. voor de PR. Zondagsschool Dabar, voor groep 3 t/m 8, zoekt 2 medewerkers. Club 4U, 1e en 2e klas, zoekt 3 medewerkers. Heb je affiniteit met tieners en ben je een avond in de week beschikbaar? Voor komend jaar is hier een compleet nieuw team voor nodig. Over de invulling en de avond is overleg mogelijk. Voor meer info of aanmelden: Gert van Kreuningen (gert#veruszakelijkadvies.nl / 06-11387069) Wilt u en jij deze vraag ook meenemen in je gebed? Hartelijke groet, namens de Jeugdraad

Interieurverzorger M/V

Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste interieurverzorger in De Roeping om naast Marjan en Matty één ochtend in de week een helpende hand te bieden bij schoonmaakwerkzaamheden.

Aanmelden kan bij Marjan, Matty of één van de kerkrentmeesters.

Vakantie

Vakantietijd alom. Velen trekken er op uit en zoeken rust van alle inspanningen. Maar misschien ook wel tijd om terug te blikken en er wat van te leren. Als kerkenraad zijn we dankbaar, en voelen we ons bevoorrecht, voor een actieve gemeente waarbinnen velen de handen uit de mouwen steken. Zij voelen zich geroepen om een taak te vervullen en doen dat met grote inzet, met het oog op de ander binnen of buiten de gemeente. Graag spreken we onze waardering uit voor deze belangeloze inzet. En danken God voor alle bereidwillige harten. We mogen Zijn zegen ervaren en bijstand als het soms moeilijk wordt. Het is dan ook niet alleen geven maar ook ontvangen, omringd door gebed. Als er mensen zijn die dat ook wel willen, kijk eens rond waar nog hulp wordt gevraagd.

Zodat geen talent onbenut blijft. We zijn aan elkaar gegeven en mogen ons ook aan elkaar geven.

Tot eer van onze God en in het voetspoor van Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest.

Afwezigheid predikant

Vanaf 18 juli zijn we als predikantsgezin op vakantie. Half augustus hopen we de werkzaamheden weer op te pakken. In deze periode zal ds. Van Rooijen mij vervangen (Contactgegevens staan hieronder vermeld).

Tenslotte

De vakantieperiode is aangebroken. Een periode van afstand nemen van het schoolwerk, de rapporten zijn binnen. De één dankbaar dat ze naar een nieuwe school kunnen of naar het volgende leerjaar gaan. Anderen teleurgesteld omdat ze nog een jaar door moeten bijten in dezelfde klas. We wensen jongeren een goede vakantie toe.
Sommigen hebben de vakantie er al opzitten en kunnen later in het jaar nog een keer. Er zijn ook mensen die niet op vakantie gaan om welke reden dan ook. We wensen u en jou de rust toe die in de Heere te vinden is. Om zo ook voorbereid te zijn op de eeuwige rustdag die op Zijn tijd aanbreekt.

Ontvang allen een hartelijk groet,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug