Kerkblad 17 mei 2020 Kerkblad 17 mei 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V., vespers en sing-ins worden online uitgezonden vanuit de kerk)

20 mei 19.15 uur Vesper
22 mei 19.30 uur Sing-in
27 mei 19.15 uur Vesper
29 mei 15.00- 16.30 uur Bibliotheek, zie mededeling onder “Bij de agenda”
29 mei 19.30uur Sing-in
02 juni Start Fietspuzzeltocht tot eind juni, zie mededeling onder “Bij de agenda” 

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 22 mei 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen [zie het papieren kerkblad]

Bij de diensten

Op zondag 17 mei hebben we opnieuw een leerdienst over de doop. In de vorige leerdienst hebben we de focus gelegd op de betekenis van de doop. In deze leerdienst willen we stil staan bij de basis van de doop voor de ‘kleine’ kinderen van de gelovigen. We willen met elkaar zorgvuldig luisteren naar de Bijbel, zonder elkaar met teksten om de oren te slaan. We lezen met elkaar uit Genesis 17: 1-11 en enkele verzen uit Handelingen 16. Daarnaast lezen we vraag en antwoord 71-74. Hieruit leren we dat de kinderdoop naast de volwassendoop gepraktiseerd kan, mag en moet worden. Het thema van de dienst is: De kinderdoop: Echt waar!

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, lezen we Handelingen 1: 1-14. De tekst voor de preek is deze morgen vers 11. Het thema van de dienst is: Weggaan en wederkomst. 

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

Mw. Nel Verburg, Dorpsstraat, is na een val opgenomen in het ziekenhuis. Zaterdag is ze geopereerd aan haar heup en maakt het naar omstandigheden redelijk. Wat een zware gang voor haar, nu ze zo kort achter elkaar al meerdere keren in het ziekenhuis heeft gelegen. We denken daarbij ook aan haar man Nanne. 

Dhr. Koos Pol, Burg. Padmoswe, is ter observatie opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig kon hij de volgende dag weer terug naar huis. Hij zal nog wel enkele onderzoeken moeten ondergaan. Hij voelt zich op dit moment weer goed.

Mw. Ria van Eijk-Bras, Bovendijk, is opgenomen geweest voor een operatieve ingreep. Er zijn een aantal stents geplaatst. We bidden dat de ingreep het gewenst effect zal hebben en dat ze weer voldoende energie krijgt om haar taken te vervullen. 

Ziekte en zorg

We danken met Lenie Treur, Herenweg, dat de uitslagen van de onderzoeken goed waren. Spanningsvolle weken liggen achter de rug met zorgen over haar gezondheid. In deze periodes mist ze haar man heel erg. We bidden of de medicatie aanslaat.

We leven mee met allen die uitslagen hebben gehad die een grote impact hebben op het dagelijkse leven. Wat kan een teleurstellende uitslag inslaan in het leven. We bemoedigen u met de woorden dat de Heere niet los laat wat Zijn hand begonnen is!

We denken aan de gezinnen in de gemeente die in quarantaine zijn. We zijn dankbaar dat de Heere nabij is in tijden van moeite en van zorg. Ook als het leven soms pijn doet, bidden we om Zijn sterkte en trouwe zorg voor u en jullie allen.

Verdriet

We leven mee met Marijke en Peter Rietveld, Burg. Padmosweg 94, nu de zwager van Marijke is overleden aan Corona. Een grote klap in de familie nu er weer een lege plaats is gevallen. We bidden om troost om dit verlies een plekje te geven in hun leven. 

We denken aan allen die kortere of langere tijd geleden een geliefde hebben verloren. 

Bij de agenda

Vesper

Ook de komende woensdagavonden organiseren we een moment van bezinning en gebed. U kunt meeluisteren via de kerkradio, de kerktelefoon en ons YouTube kanaal. De vespers beginnen om 19.15 uur. Via deze digitale contactmomenten willen we elkaar bemoedigen in deze crisisperiode. We zijn met elkaar verbonden rondom het Bijbelboek Openbaring.
Als u of jij een suggestie heeft voor een improvisatie, Psalm of lied, kan dat worden doorgegeven aan de dominee (zie contactgegevens hieronder). Dan proberen we dat in te passen. 

Sing-in

We zijn dankbaar dat de jongeren van de gemeente zich willen blijven inzetten met hun muzikale gaven en talenten voor u en jou! De sing-in is op vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien en te beluisteren via internet en de kerktelefoon. Ook deze gelegenheid wordt geboden om in tijden van eenzaamheid en verminderd contact, met elkaar de Heere te dienen. De Heere zegene ook deze creatieve bijeenkomsten.

Bibliotheek ‘Lektuurkeus’

Met ingang van 29 mei a.s. willen we als bibliotheek weer open gaan. Ook wij zullen ons houden aan de maatregel van 1,5 meter afstand. Dat betekent dat er 2 personen tegelijk in de bibliotheek mogen, als er meer zijn dan even wachten in de hal. Tot zolang geldt de bieb-service nog. Dit houdt in dat u telefonisch contact opneemt met één van de biebmedewerksters. Zij maken dan een afspraak met u over het halen en brengen van de boeken. Doet u dit vóór de vrijdag, dan zullen wij proberen uw ‘bestelling’ op vrijdag te verwerken. U/jullie kunt/kunnen telefonisch contact opnemen met: Geertje van der Vliet (0297-286014) en Janneke Kranenburg (0297-281882).

CZWD fietspuzzeltocht

'Normaal gesproken' zijn woorden die we de laatste weken regelmatig tegenkomen. Normaal gesproken zouden wij ook op Hemelvaartsdag als Commissie voor Zending en Wereld Diaconaat een fietspuzzeltocht voor u klaar hebben staan. In uitzonderlijke gevallen kan deze dan nog verschoven worden naar 2e pinksterdag. Nu willen wij het over een geheel andere boeg gooien, zelfs pas na 2e pinksterdag. Omdat wij het gezien de huidige adviezen geen goed idee vinden om gezamenlijk vanaf een centraal punt en groepsgewijs een route te gaan fietsen krijgt ook de fietspuzzeltocht een andere vorm. Vanaf 2 juni (dus in feite 3e pinksterdag) kunt u via de website van onze gemeente de puzzelroute vinden. U krijgt dan tot eind juni de tijd om de route te fietsen, te puzzelen en de antwoorden in te leveren. Wat 'normaal' blijft is dat er een slagroomtaart te verdienen is! Ook ondersteuning van een diaconaal doel blijft overeind, dit jaar stichting Global Rize: evangelisatie via internet.

Vanuit de Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering en moderamen

De voorgenomen kerkenraadsvergadering van 27 mei, zal naar het zich nu laat aanzien, niet doorgaan. Op dit moment wordt er door de landelijke PKN, in samenwerking met de classispredikanten, gewerkt aan nieuwe richtlijnen hoe om te gaan met diverse samenkomsten en kerkelijke activiteiten. Ook zal dan duidelijk worden op welke wijze de gemeente na 1 juni weer kan samenkomen en in welke vorm en hoe verder na 1 juli. Het moderamen komt wel op de vooraf geagendeerde data bijeen.  Actuele ontwikkelingen worden dan besproken en zo mogelijk afgehandeld. Daarnaast komen er logischer wijs vragen binnen van diverse commissies hoe om te gaan met de huidige beperkingen en welke ruimte er is om wel iets te doen. Dit wordt dan telkens per situatie beoordeeld en een belangrijk criterium is om binnen de richtlijnen te blijven van rivm en pkn/classis. Uw verzoeken kunt u per email aanleveren bij de scriba Dick Stam. We hopen en bidden dat er spoedig weer mogelijkheden zullen komen om elkaar als gemeente, in welke vorm dan ook, te kunnen ontmoeten.

Wanneer …..

Prachtig, die communicatiekanalen zoals Kerkdienstgemist en YouTube. Had de huidige situatie zich 20 jaar eerder voorgedaan, dan zouden we echt van elkaar verstoken zijn. Allemaal eilandjes binnen een gemeente. Nu zijn we wekelijks aan elkaar verbonden, zichtbaar en hoorbaar. En toch! We missen elkaar, we missen het samenzijn in allerlei vormen. Het voelt als behelpen. We kijken uit naar de dag dat de kerkdeuren weer open mogen. Wanneer? Er is er Eén, Die het weet en waar we onze nood en vragen mogen neerleggen. Maar vergeten we niet te danken. Dat we wekelijks het Woord mogen horen.

Dat we in onze huizen mogen mee zingen en mee bidden. Dat een golf van gezang en gebed door onze huizen en de gemeenten heen golft. En hopelijk houdt dat niet op bij onze muren. Door de wereld gaat het Woord. Opdat een ieder die gelooft, het eeuwige leven heeft. Dan zal de wereld mooi zijn, op die dag, een omgekeerde Hemelvaartsdag.

Collecte

Ja, je zal maar niet naar school kunnen en alle schoolwerk thuis moeten doen. Ja en thuis………ach is het ook niet altijd even gezellig vanwege de spanningen die er zijn, juist nu iedereen thuis moet blijven. Je kunt wel raden wie er aan het kortste eind trekt. Diegene die altijd al de zwakkere is. Kwetsbare jongeren in een minder stabiele thuissituatie hebben het niet makkelijk in het 1,5 meter tijdperk en kunnen hun verhaal moeilijker kwijt. Afglijden ligt daar op de loer. Stichting Chris wil hen een luisterend oor bieden en hen daar waar mogelijk helpen om ze weer wat “ruimte” te bieden en om gezonde en verantwoorde keuzes te maken. Chris is er ook ( in samenwerking  met stichting Voorkom) voor training, voorlichting en coaching van hulpverleners. Helpt u ook een handje mee door uw bijdrage te geven in de diaconiecollecte van 24 mei? U kunt uw gift overmaken op Bankrekeningnummer: NL17RABO0373710194 ovv collecte 24 mei of via de kerkgeld app ( met vermelding van bestedingsdoel). Hartelijk dank voor uw bijdrage. Wilt u meer weten: https://www.chrisvoorkom.nl/over/          

terug