Kerkblad 18 april 2021 Kerkblad 18 april 2021

KERKDIENSTEN

Zondag 18 april

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK Ps. 24 : 2

Kinderoppas: Linda Matze, Elske van Kreuningen.

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Voorzang: WK Ps. 139 : 14

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. St. de 2e Mijl.

Zondag 25 april

10.00 uur: Ds. Joz.A. de Koeijer, Ermelo

Voorzang: Ps. 75 : 1

Kinderoppas: Jantine Meijers, Nick van Kreuningen.

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 65 : 2

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

16, 23, 30 april 10.00 uur Kerk open

19 april Catechese (laatste keer)

20 april Zending nú

13 mei Fietspuzzeltocht CZWD

20 t/m 23 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 23 april 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Huwelijksjubileum en Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 18 april is een dienst met de catechisanten. Op de vraag waar het over zou moeten gaan in de preek kwam het antwoord Openbaring. Om aan dit antwoord recht te doen staan we stil bij Openbaring 1:9-18 en 21: 1-8. Aan de hand van deze gedeelte willen we stilstaan bij de troost die de openbaring van onze Heere jezus Christus voor ons betekent. Hoe lezen we dit in het licht van de geschiedenis en hoe kunnen we leren Wie de Heere God is? In de periode na Pasen kiezen we Openbaring 1:17 en 18 als uitgangspunt voor de preek. Het thema is: Jezus leeft in eeuwigheid.

Zondag 25 april staan we stil bij het derde gebod. Het 3de gebod gaat nog steeds over God. Deze God is de HEERE. Hem alleen moeten we dienen (1ste gebod). God wil gediend worden door Hem te aanbidden en prijzen (2de gebod) De naam van de HEERE niet ijdel gebruiken, wil niets anders zeggen dan dat wij de naam van God hoog hebben te houden. Gods Naam is heilig en daarom gebruiken we Zijn Naam op een heilige manier. We lezen uit  de Bijbel Psalm 8. Daarnaast staan we stil bij Zondag 36 en 37 van de Heidelbergse Catechismus. Het thema is: Gods goede Naam hooghouden.

Meeleven in en rondom de gemeente

Revalidatie

Mw. C.J. van Scherpenzeel-Vis uit Mijdrecht is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig is Corry na een week opgenomen te zijn geweest weer ontslagen. Omdat de noodzakelijke zorg thuis niet geboden kon worden, verblijft ze met haar man Joop tijdelijk bij hun zoon Erik in Berkenwoude. We bidden om kracht voor hen beiden in de ontstane situatie. We vragen Gods nabijheid om te wennen in een andere omgeving. We zijn met Joop en Corry dankbaar dat ze voorlopig bij hun zoon en schoondochter kunnen wonen. Meeleven kan via het tijdelijke adres: Joop en Corry van Scherpenzeel, p/a Erik van Scherpenzeel, Kerkweg  Berkenwoude.

Afscheid ds. G. Vos

Zondag 11 april heeft ds. G. Vos afscheid genomen van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Mijdrecht. De predikant van onze buurgemeente ontmoetten we met de Reformatieherdenkingen en andere momenten van overleg in De Ronde venen. Ds. Vos is met emeritaat gegaan. Dat wil niet zeggen dat hij samen met zijn vrouw stil gaat zitten. Ds. Vos is uitgezonden voor missionair diaconaal werk dat gedaan wordt vanuit De Grace Farm in Malawi. We wensen Guus en Laura Vos van harte Gods zegen toe in hun belangrijke werk in Afrika!

Bij de agenda

Catechese

Omdat we in de periode december en januari een tijdje stil hebben gelegen gaan we met de catechese door tot en met maandag 19 april. Zondag 18 april verwachten we alle 12+, 14+, 17+ catechisanten in de kerk. Op de laatste avond (19 april) hebben we een ontspannen avond met elkaar en we zien uit naar de komst van onze jongeren!

Terugblik Paasspeurtocht

Wat wonen er veel geweldige speurneuzen in Wilnis! Vanaf zaterdag 3 april tot en met 2e Paasdag zagen we groepjes kinderen mét ouders door het dorp puzzelen. Sommigen trotseerden er zelfs de barre winterse buien en temperaturen voor! Bijna alle oplossingen waren goed: ‘Wees niet bang. Hij leeft!’ Een prachtige boodschap voor ons allemaal in deze tijd. Winnaar van de taart is Joas van Kreuningen. Iedereen die deze speurtocht mogelijk maakte: heel hartelijk bedankt! We hopen dat het ook voor uzelf tot zegen was en is. Hartelijke groet van het VBW-team

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren

Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ worden we uitgenodigd om met de wereldkerk en met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven. Als CZWD sluiten we daar graag bij aan. We vertellen u alvast iets over de plannen; meer informatie volgt in de komende kerkbladen.

We hopen ook dit jaar een mooie fietspuzzeltocht uit te zetten. Als de omstandigheden het toelaten, doen we dat op 13 mei ’s middags. Zaterdagavond 15 mei wordt het vuur vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event van de GZB (start 20.00 uur). Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op www.gzb.nl/event. In het volgende kerkblad leest u ook over het bestellen van prachtige, vurige boeketten. U ontvangt bij dat kerkblad een bestelformulier (wordt ook op de website geplaatst) waarmee u uw bestelling kunt doorgeven. U kunt de boeketten in de week voor Pinksteren afhalen en steunt hiermee het werk van de familie Vogelaar en van Peter en Riek. Verras een ander of uzelf!

Hartelijke groet, Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Kerkelijke bijdrage actie 2021

Als het goed is, heeft elk gemeentelid boven de 18 jaar in de afgelopen weken een verzoek gekregen om een toezegging te doen voor de kerkelijke bijdrage 2021. Als u nog niemand heeft gezien en ook per email niets ontvangen heeft, neem dan even contact op. Dan is er hier of daar iets fout gegaan. Mocht u nog niet gereageerd hebben op het mailtje of u heeft het ophaalmoment van de antwoordenveloppe gemist, dan graag z.s.m. mailen wat uw toezegging is of de antwoordenveloppe bezorgen op Burg. Padmosweg 17. Dan komt het helemaal goed. Wanneer u kerkelijk niet ingeschreven staat bij de Hervormde Gemeente Wilnis en u wilt wel het jaarboekje met de financiële gegevens ontvangen, stuurt u dan even een mailtje. De kerkelijke bijdrage kunt u overmaken op IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Herv. Gem. o.v.v. kerkelijke bijdrage 2021. Alvast bedankt, Anja Kranenburg. Email: administratie#hervormdwilnis.nl

Tenslotte

We zien terug op goede ontmoetingen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag bij de bediening van Woord en sacrament. Daarna mochten op Eerste Paasdag de woorden klinken: De Heere is werkelijk opgewekt. Op Tweede Paasdag namen we afscheid van de jongeren van Zondagsschool Dabar en mochten we horen van het nieuwe leven.

Als jullie dit lezen is er weer een persconferentie geweest en weten we misschien wat meer over mogelijke veranderingen in de maatregelen rondom het corona-virus. Als er veranderingen zijn brengen we u en jullie op de hoogte.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug