Kerkblad 18 juli 2021 Kerkblad 18 juli 2021

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 18 juli

10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Voorzang: Ps. 72 : 11

Kinderoppas: Annet Meijers, Léonie van Zutphen

Kerkauto: Dhr. D. Drost

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 73 : 12

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 25 juli

Welkomstdienst Veldjeswerk

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Liturgie

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Mirthe Herngreen

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster

Voorzang: WK 9

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. VBW.

 

Zondag 1 augustus

10.00 uur: Prop. T.C. Zuijderduijn, Voorthuizen

Voorzang: Ps. 2 : 1 en 3

Kinderoppas: Matty Nagel, Fieke Herngreen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Dhr. C.S. Kersbergen, Veenendaal

Voorzang: Ps. 3 : 2

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

19 t/m 21 juli 19.00 uur Veldjesfeest

20 en 22 juli 10.00 uur Knutselochtenden

20 t/m 23 juli Teenevent

22 juli Spelmiddag

23 juli 10.00 uur Open Kerk

23 juli 19.00 uur Volleybalwedstrijd voor de hele Gemeente

30 juli 10.00 uur Open Kerk

06 aug. 10.00 uur Open Kerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Vrijdagmiddag 16 juli van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’. In de zomervakantie, vanaf vrijdag 23 juli, open ‘s avonds van 19.00 – 20.00 uur.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 30 juli 2021 (Let op: Dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 18 juli in de avonddienst staan we stil bij het 6de gebod: U zult niet doodslaan. Het 6de gebod is een verbod op doodslag, maar het is ook een gebod om te leven. Een verbod op het respectloos omgaan met het leven van anderen en van jezelf. Maar ook een gebod om op een positieve manier met het leven om te gaan. De Heere Jezus spreekt daarover in de Bergrede. We lezen uit Mattheus 25: 21 – 26; 43 – 48. De tekst is gekozen uit Mattheüs 5: 21, 22a. We lezen daarbij ook Zondag 40.

Zondag 25 juli is een welkomstdienst als een afsluiting van het veldjeswerk. Tijdens het veldjeswerk is verteld over Paulus die ‘in contact’ is met de Heere Jezus. Paulus is gevonden door de Heere Jezus. Maar daar houdt het niet bij op. De Heere gaat door met Zijn werk en schakelt mensen in om Zijn koninkrijk groter te maken. We lezen daar ook van in Handelingen 16 : 6 – 16. Dit gedeelte zal centraal staan in deze dienst. Het thema, door de HGJB aangereikt, van deze dienst is: God gaat door!

Meeleven in en rondom de gemeente

Zieken

In het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht is dhr. C. Boele, Oudhuijzerweg, opgenomen. Hij is de achterliggende periode een aantal keer gevallen. Hij is ondertussen geopereerd aan zijn heup en zal de komende periode moeten revalideren. De revalidatie zal extra veel van hem vragen omdat ook zijn bovenarm is gebroken. We bidden om herstel en de nabijheid van de Heere in deze zware weg van revalidatie. Rond het schrijven van het kerkblad wordt een plaats gezocht om te revalideren.

Mw. Marian van der Vliet-Samsom, Dorpsstraat, Mijdrecht, revalideert nog steeds in Mariaoord. Als alles volgens planning verloopt, mag ze aan het einde van deze week weer naar huis. We wensen haar geduld en vertrouwen toe.

We denken aan Jolanda Bos, Beatrixstraat. De oorzaak van de pijnklachten is nog steeds niet bekend. We vragen de Heere of er uitzicht komt op genezing, zegen op de onderzoeken en kracht in deze moeilijke weg die zij moet gaan. We denken ook aan haar ouders en allen die om haar heen staan.

Afgelopen periode heeft dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan, uitslagen gehad van de behandelingen die hij heeft moeten ondergaan. Er zijn bij hem gemengde gevoelens. Aan de ene kant dankbaarheid voor de goede berichten over de behandelingen die zijn ondergaan. Aan de andere kant moeten er keuzes gemaakt worden voor vervolgbehandelingen. We bidden om wijsheid van Boven in de keuzes die gemaakt moeten worden.

We noemen ook de naam van Esther Koemans, Bovendijk 14 (3648 NM). Ze is al een tijdje thuis met een burn-out. Bij de vermoeidheid die ze ondervindt, heeft ze ook diverse lichamelijke klachten. We vragen of de Heere haar wil oprichten en kracht geeft. We denken ook aan haar man Bart in de moeilijk weg, die ze samen moeten gaan. Maar in dit alles bidden we of de Heere het oude vertrouwen wil schenken.

We denken aan allen die een moeilijke weg moeten gaan. Velen zijn vermoeid en belast. Velen vinden het moeilijk om rust te vinden in deze onrustige tijd. Daarnaast zijn er mensen met grote zorgen over de gezondheid van (klein)kinderen en (groot)ouders. We bevelen hen allen aan in de voorbede van de gemeente.

In alle omstandigheden van het leven mogen we zien op de allerhoogste God, de Heere. In Jesaja 40: 29 wordt van Hem gezegd: Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Belijdenis van het geloof

Zondag 27 juni hebben Mariëlle Seeleman en Dirk-Jan van der Wilt belijdenis van het geloof afgelegd. Een prachtig moment waar ze te midden van de gemeente het Ja-woord uitspraken ten opzichte van de Heere. De belijdenisteksten van deze nieuw belijdende leden wil ik graag nog vermelden:
Dirk-Jan: Judas: 20, 21

Mariëlle: Hebreeën 6: 18, 19

Bedankt!

Graag willen we alle gemeenteleden bedanken voor het medeleven tijdens en na onze belijdenisdienst! Vriendelijke groeten, Dirk-Jan van der Wilt en Mariëlle Seeleman.

Doop

Zondagmorgen 11 juli is Rhodé Breman gedoopt. Een bijzondere dienst, waarbij grootvader ds. J. Breman Rhodé heeft gedoopt. We zijn dankbaar met de doopouders dat er een geopende deur is. Het teken en zegel van de doop bevestigt dat de Heere Jezus, de Deur van de schapen, zelf zorg draagt voor de kleine kinderen van de gelovigen. Ook als ze ouder worden mogen we weten dat de Heere Jezus de deur open houdt voor een ieder die gelooft. De doopouders Harm-Jan en Rianne wonen: Centaur, Vinkeveen.

Afscheid ds. Vlijm

In onze buurgemeente Nieuwer ter Aa nam op zondagmiddag 11 juli ds. G.H. Vlijm afscheid. Bijna 8 jaar heeft ds. Vlijm deze gemeente mogen dienen. Als goede buren hadden we regelmatig contact de achterliggende jaren. Zo ging hij geregeld voor in onze gemeente en hebben we goede  ontmoetingen gehad in collegiaal verband. We wensen ds. Vlijm, zijn vrouw en kinderen van harte Gods zegen toe nu ze afscheid hebben moeten nemen van Nieuwer ter Aa. We bidden of de Heere dit gezin leidt in de nieuwe gemeente Wezep. Familie ds. G.H. Vlijm en zijn gezin zijn gaan wonen: Zuiderzeestraatweg, Wezep.

Geslaagd

In het tweede tijdvak mochten Dion Oudshoorn en Sara van de Ruitenbeek een gedeelte van het examen afleggen. We zijn dankbaar dat ze beiden zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd. De Heere is met jullie in de vervolgstudie.

Bij de agenda

Belijdeniscatechese

Na de belijdenisdienst is het een mooi moment om u en jou te herinneren aan het doen van openbare belijdenis van het geloof. Misschien wil je er deze zomervakantie over na denken. Een mooie gelegenheid om er met vrienden of een oudere over te praten. Maar ook met de dominee kun je gerust contact opnemen om een afspraak in te plannen. Dan praten we na de vakantie verder over het verdiepen van het geloof en wat Gods leiding is in je leven. Van harte uitgenodigd.

‘Hallo – contact?!

Op 5 en 6 juli vierden we de eerste Veldjesfeesten in Mijdrecht. Een feest was het! Op de avonden van maandag 19 juli (Burg. de Voogtlaan), dinsdag 20 juli (Trilgras) en woensdag 21 juli (Marktschipper) is er van 19.00 tot 20.00 uur Veldjesfeest in Wilnis. U bent van harte welkom om even langs te komen en/of mee te doen.

Knutselen, spelmiddag en stoepkrijtwedstrijd

Kinderen kunnen zich via de website aanmelden voor de knutselochtenden op dinsdag- en donderdagmorgen. Aanmelden is niet nodig voor de spelmiddag op donderdag 22 juli. Informatie over deze activiteiten zit in het tasje dat de kinderen na afloop van het Veldjesfeest krijgen en staat op de website en op facebook.

Teenevent

Van dinsdag t/m vrijdag van 19.15 uur tot 22.00 uur is er een programma voor de tieners in het Speelwoud. Centrale thema is: ‘Kroongetuige’. Door middel van opdrachten en hints moeten delict, locatie, dader en motief worden gevonden. Op vrijdagavond start het programma al om 17.30 uur (BBQ) en kan er tot zaterdagmorgen in de tent geslapen worden. Tieners die de brugklas hebben gedaan t/m 17 jaar zijn welkom.

Ook voor niet-tieners

Op donderdagavond start voor jongeren vanaf 16 jaar om 22.00 uur een pub-quiz en op vrijdagavond is iedereen uit de gemeente vanaf 19.00 uur welkom voor een heuse volleybalwedstrijd. Je kunt als team komen, als individu of als supporter.

Gebed

Graag herinneren we u ook nog aan de gebedspunten die in de laatste Solitudo staan. Fijn als u mee wilt bidden!

Kerkdienst

Zondag 25 juli hopen we in de ochtenddienst de VBW af te sluiten, te bidden om zegen op het werk en God te danken voor Zijn trouwe zorg.

Vrouwen Contact Wilnis: doet u/doe jij ook mee?

Een seizoen van verdieping in het Bijbelboek Prediker is al weer voorbij. Het was een vreemd seizoen. Toch mogen we terugzien op een aantal fijne bijeenkomsten rondom de Bijbel. Ook zijn de podcasts door tal van mensen beluisterd. Nu is er een periode van rust aangebroken. Dat dit ook een periode van bezinning voor u en jou mag zijn. Terugblikken, bezinning en vooruitzien. Misschien bent u of jij er nog niet toe gekomen om de Bijbelstudies via het Vrouwen Contact te gaan volgen. Misschien is het komend seizoen daarvoor wel een mooie gelegenheid? In september hopen we te starten met Bijbelstudies rondom het Koninkrijk van God, want we hebben een dubbele nationaliteit. De Bijbelstudies nemen ons mee door Gods Woord. Alle vrouwen (jong, oud, getrouwd, single, werkend, moeder, oma) zijn van harte welkom op deze ochtenden en avond. Zoals gebruikelijk zijn er bijeenkomsten op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen. Maar in het nieuwe seizoen gaan we ook weer een avondgroep starten. Dit zal zijn op de dinsdagavond van 20.00 – ca. 21.30 uur. In de activiteitengids staan alle data voor het nieuwe seizoen vermeld. We hopen gezamenlijk te starten op dinsdagavond 21 september 2021 met een warm/koud buffet. Natuurlijk is het ook mogelijk om op een later tijdstip (op die avond) aan te schuiven. Wees van harte welkom en kom in het nieuwe seizoen (samen met andere vrouwen) studeren in Gods Woord.

Een fijne vakantie toegewenst door Annemieke, Ida, Karin en Marjan

Vanuit de Kerkenraad

Aan/afmelden voor bijwonen van de kerkdienst

Voor iedere dienst worden mensen uitgenodigd om in de kerk te komen. Voor de desbetreffende zondag worden degenen die de uitnodiging hebben geaccepteerd ingedeeld om op een bepaalde plek in de kerk te zitten om 1.5 m. afstand te houden van anderen uit een ander huishouden. De opzet is om zoveel mogelijk mensen een plaats te bieden. Toch blijkt dat er mensen zijn die niet komen (ondanks de toezegging) of dat er ineens meer mensen komen (meer dan de geaccepteerde uitnodiging). Nu is het te begrijpen dat er op het laatste moment dingen kunnen veranderen. Niet zo fit voelen of graag nog iemand meenemen. Op zich hoeft dat geen probleem zijn maar dat willen we wel graag weten. Dus geeft u dat alstublieft door aan de scriba (zie bij adressen onderaan). De koster heeft van elke dienst een zgn. bankenplan, die te zien is op de toegangsdeur van de kerk, waarop de indeling staat. En als u meewerkt aan het doorgeven van veranderingen dan hoeft hij niet op het allerlaatste moment van alles om te draaien om u toch een plek te geven. Want dan weet hij vooraf wat/wie hij kan verwachten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vakantieperiode

De vakantieperiode breekt aan. Een periode met gemengde gevoelens. De één kan weg, bij een ander lukt dat niet. De gezondheidssituatie staat het niet toe, de zorgen voor geliefden dwingen om ons thuis te blijven. Lang niet iedereen kan in de vakantieperiode weg, waardoor soms de eenzaamheid mensen kan overvallen. Juist de vakantietijd is een periode van omzien naar elkaar. Zo kunnen dit jaar opnieuw de vakantieweken van de Voor Elkaar Vakantieweken niet doorgaan. Een tegenslag voor de gasten, maar ook vele vrijwilligers vinden het jammer dat de reizen niet doorgaan.

Er zijn plannen gemaakt om de komende weken op vakantie te gaan. Of deze kunnen doorgaan is nog de vraag. Het is afwachten hoe de corona-maatregelen de komende dagen/weken zich ontwikkelen. In alle omstandigheden van het leven mogen we weten dat het de Heere niet uit de hand loopt. God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

Vakantieperiode predikantsgezin

Als gedeelte van het predikantsgezin hopen we op vakantie te gaan vanaf 26 juli. We hopen te gaan genieten van het mooie in de schepping in de rust van een andere omgeving. We zien uit naar de bergen en de heuvels in het grensgebied van Zwitserland en Italië. Rond 12 augustus hopen we weer in Nederland te zijn, waarna we nog enkele dagen familiebezoeken hopen af te leggen.

De pastorie zal bewoond blijven in deze periode. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met ds. Van Rooijen. Hij is bereid om mij te vervangen gedurende de vakantieperiode. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de scriba of de voorzitter van de kerkenraad. Zij zullen dan proberen u met raad en daad bij te staan.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. We wensen u en jullie gezegende weken toe.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug