Kerkblad 19 december 2021 Kerkblad 19 december 2021

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 19 december

4e Adventszondag

10.00 uur: Ds. J.J. van Holten, IJsselstein

Voorzang: WK 111 : 1, 2 en 5

Kinderoppas: Renate Meijers, Nick van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

15.30 uur: Ds. J.T. Maas, Vinkeveen

Voorzang: WK 113 : 1 en 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. GZB Deelgenoten (fam. Vogelaar)

 

Vrijdag 24 december

15.30 Kerstzangdienst (om 19.00 uur via de livestream)

Collecte: Stichting Hulp voor vervolgde christenen

 

Zaterdag 25 december

1e Kerstdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 115, 573, 123, 126

Kinderoppas: José Kool, Lise van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

15.30 uur: Kerstfeestviering Jeugdwerk

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. IZB / Zondagsschool.

 

Zondag 26 december

2e Kerstdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Lofzang van Maria : 3

Kinderoppas: Jacolien Meijer, Marit van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

15.30 uur: Ds. C.J. Barth, Langbroek

Voorzang: Lofzang van Maria : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. IZB.

 

Vrijdag 31 december

Oudejaarsdag

15.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 94 : 8 en 10

Kerkauto: Dhr. R. Berger

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Gevangenenzorg Nederland.

 

Zaterdag 1 januari 2022

Nieuwjaarsdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 611

Kinderoppas: Matty Nagel, Meike van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. D. Stam

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 2 januari

10.00 uur: Ds. J.P. Ouwehand, Ilpendam

Voorzang: Ps. 39 : 4 en 5

Kinderoppas: Nellie Nap, Thamar van Kreuningen

15.30 uur: Ds. D. Breure, Kockengen

Voorzang: Ps. 90 : 8 en 9

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

============

Agenda (Voor alles geldt D.V. en tijden onder voorbehoud van Covid maatregelen)

22 dec. 14.00/19.30 Creatieve middag/avond Vrouwencontact

23 dec. 18.45 uur Tienerkoor

24 dec. 10.00 uur Open Kerk

24 dec. 19.00 uur Kerstzangdienstuitzending via livestream

03 jan. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

4, 5, 6 jan. Vrouwencontact

06 jan. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

07 jan. 19.30 uur Catechesebijbelkring

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 31 december 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zaterdag 25 december in de ochtenddienst lezen we het Kerstevangelie uit Lukas 2: 1- 21. Het uitgangspunt voor de preek is vers 6 en 7, waar gesproken wordt over de geboorte van de Heere Jezus.

Zondagmorgen 26 december, de 2de Kerstdag, staan we stil bij de betekenis van Kerst uit Hebreeën 1. We lezen van de heerlijkheid van de Heere Jezus. Hij is sprekend God en tegelijkertijd de sprekende God. Als kerntekst van de preek nemen we Hebreeën 1 vers 2.

In de middagdienst van vrijdag 31 december, Oudejaarsdag, lezen we Psalm 52. In deze Psalm wordt het lot van de goddelozen bezongen, maar als we de Heere verwachten mogen we Hem eeuwig loven. In deze dienst mag verootmoediging voor de boze daden klinken, maar ook de dank voor de groei in godsvertrouwen. De daden van eeuwigheidswaarde klinken in vers 10 en 11. In het huis van onze God mogen we zijn als een bladerrijke olijfboom.

In de morgendienst van 1 januari slaan we de Bijbel open bij Openbaring 1:1-8 en Lukas 1: 39-45. Op de eerste dag van het nieuwe jaar komt het Woord van de Heere tot ons uit Openbaring 1: 5b, 6. Het thema van de dienst is: De groet van de Heere blijft niet zonder gevolgen.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

We zijn dankbaar dat dhr. J. Heijkoop, Bozenhoven, Mijdrecht, weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis. De Heere heeft op een wonderlijke manier verandering gegeven in zijn situatie. Op zijn hoge leeftijd een reden tot dankbaarheid dat de Heere ook hem heeft vastgehouden.

We denken aan de zieken thuis in de zorgen van elke dag. Als de uitslagen op de onderzoeken negatief waren mogen we weten waar troost kunnen vinden. De Heere Jezus is gekomen om troost te brengen aan allen die het moeilijk hebben (Jesaja 40).

In Woonzorgcentrum De Bijnkershoek, verblijft tijdelijk mw. Dit van der Vaart-Verweij. Ze is opgenomen met pijnklachten die worden veroorzaakt door een jichtaanval. Daardoor had ze extra zorg nodig en kon ze niet thuis blijven. We bidden om herstel en dat ze weer haar plaatsje thuis in kan nemen. Haar adres is: Van Bijnkershoeklaan, Utrecht. Ze heeft een kamer op afdeling 4, kamer 422.

In zorgvilla Sluysoort is tijdelijk mw. Fien Kroon-van Veen opgenomen. We zijn dankbaar voor de zorg en de liefde die ze mag ontvangen. Haar adres is: Sluysoort  Maarssen. Ze verblijft op kamer 6.

We denken aan allen die eenzaam zijn. In de donkere dagen voor de kerst kan dit extra binnenkomen. We bidden om de nabijheid van de Heere en weten dat Hij niet laat varen het werk dat Zijn hand begonnen is.

Huwelijksjubileum

Op 6 december zijn Maarten en Gery van Leeuwen-Schaap 55 jaar getrouwd geweest. We danken de Heere voor de vele jaren die ze al samen mogen zijn. Een groot geschenk van Hem die hen heeft bewaard en gespaard. Hij is erbij geweest in voor- en tegenspoed. Het echtpaar heeft drie kinderen en een kleinkind ontvangen van de Heere. We bidden om gezondheid en Gods nabijheid voor hen allen. Het jubilerende echtpaar Van Leeuwen woont: Wethouder van Damlaan.

Felicitatie dr. P. Veerman

Onze oud-predikant Dr. P. Veerman is benoemd tot docent aan de faculteit religie en theologie (FRT) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). We feliciteren hem van harte met de aanstelling als universitair docent per april 2022. We wensen hem van harte wijsheid, inzicht en doorzettingsvermogen toe in zijn nieuwe deeltijd functie!

Bij de agenda

Bibliotheek Lektuurkeus

In verband met de komende feestdagen is de bibliotheek  op 24 december en 31 december gesloten. Op 7 januari 2022 kunt u weer bij ons terecht. Wij wensen u goede feestdagen.

De biebmedewerkers

Kerstgroet Vrouwen Contact Wilnis

Het bestuur wenst iedereen, maar in het bijzonder eenieder die het moeilijk heeft in deze letterlijk donkere dagen, een zegen toe voor de kerstdagen en voor 2022. De regels uit onderstaand gedicht willen wij meegeven: Kerst gaat nu om echtheid, we vieren het in het klein. Waar het vandaag met Kerst om draait, is bij wie jij echt mag zijn. Bij het Kind in de kribbe, bij de Koning van het heelal.

Bij Hem die doet wat Hij beloofde, Hij die de wereld redden zal.

Groet, Marjan, Ida, Annemieke en Karin

Kerstzangdienst

Dit jaar wordt de kerstzangdienst gehouden op vrijdag 24 december om 15.30 uur in onze kerk. De (jeugd) koren zullen weer hun medewerking verlenen en de meditatie  ‘Geloven en vertrouwen ‘zal worden verzorgd door proponent Herman Meijer. We zijn ook blij, dat Leonard weer eens ons orgel zal bespelen. Gezien de maatregelen zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,  bestemd voor de ouders  van de koorleden en u/jij als ons gemeentelid, die uitgenodigd zal worden via Kerktijd. Opgeven mag ook bij onze scriba. Om 19.00 uur zal de in de middag opgenomen dienst worden uitgezonden via de livestream, zodat ook anderen hiervan kunnen genieten. In de middagdienst zal er bij de uitgang gecollecteerd worden voor de Stichting Hulp voor vervolgde christenen (HVC), waarvoor prop. Herman Meijer zich dagelijks inzet. U kunt natuurlijk ook uw gaven overmaken via de gebruikelijke kanalen. Van harte aanbevolen.

Kerstfeest van/voor/door het Jeugdwerk

In Wilnis hebben we een traditie dat we in de 2e dienst op 1e Kerstdag het Kerstfeest van de zondagsschool Dabar vieren. Dit jaar willen we dat breder trekken naar het Kerstfeest van/voor/door de jeugd van de gemeente. Verschillende kinderen/jongeren van de clubs, zondagsschool, catechese, enz. zullen hun bijdrage leveren. De dienst begint 1e kerstdag om 15.30 uur in de kerk en wordt uitgezonden via YouTube en de kerkradio. Het doel waarvoor dan (digitaal) wordt gecollecteerd is: Zondagschool materialen voor kinderen in Kongo.
Klik Hier voor de liturgie. (pdf)
Wees welkom en zie Het Licht der wereld.

Jeugdwerkers van Hervormd Wilnis

Vanuit de Kerkenraad

Kerstnummer

Bij dit kerkblad ontvangt u de kersteditie van het Elisabethmagazine. Het thema is: Geloven en vertrouwen ! Juist nu is het zo nodig om het geloof en vertrouwen in onze Hemelse Vader kenbaar te maken, te delen met anderen. Als  u/jij dit nummer gelezen hebt, neem dan deze kans waar om dit blad door te geven aan  iemand om u heen. De buren, een kennis of familielid te laten delen in de blijde Boodschap van het Christusfeest. Doet u mee en bidt u mee ? Voor degenen, die het kerkblad per post ontvangen, zijn er exemplaren beschikbaar onder de toren en in ‘De Roeping’. Neem gerust meerdere exemplaren mee.

Gevangenenzorg

Het jaar 2021 is bijna weer voorbij. Met Oudjaar blikken we terug op het afgelopen jaar en denken we aan gezelligheid, warmte, betrokkenheid op elkaar. Hoeveel anders is dit voor o.a. gevangenen en veroordeelden en hun naasten? En dan te bedenken dat bijna een nieuw jaar begint waarin wij weer nieuwe uitdagingen zien. Maar zij weinig tot geen perspectief, contacten, etc. … Gevangenen zorg Nederland wil hen ondersteunen door naast hen te gaan staan en een naaste te zijn voor hen door hulp te bieden tijdens en na detentie. Helpt en bidt u mee voor hen? De diaconie collecte van 31 december willen we hiervoor bestemmen.

Leven met Covid-19

Twee weken hebben we nu middagdiensten gehouden en dit blijkt een goed bruikbaar alternatief voor de avonddiensten, ook al zal het niet bij iedereen even goed uitkomen. Lastiger is het hanteren van de tijdgrens van 17.00 uur waardoor avondactiviteiten vrijwel in zijn geheel moeten worden opgeschort. Dat doet pijn doordat we elkaar niet meer ontmoeten en de onderlinge opscherping en bemoediging op een laag pitje komen te staan. Zeker omdat ook thuis maar maximaal 4 gasten zijn toegestaan. We missen het. Het lijkt een schrale Kerst te worden en wellicht eenzame feestdagen.

En toch, de voorzorgsmaatregelen die de overheid treft hebben niets met geloof te maken. We hebben een verantwoordelijkheid gekregen en zowel voor onszelf als uit solidariteit met de samenleving moeten we die als gemeente in acht willen nemen. Vertrouwen op God en het dragen van verantwoordelijkheid mogen we niet in mindering brengen op elkaar. Ze horen bij elkaar. Dagelijks worden we geconfronteerd met de coronamaatregelen en kunnen we tot de gedachte komen “is het geloof of de angst die hier regeert”? Onze tijden zijn in Gods hand. En we belijden met zondag 1 dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van mezelf ben maar het eigendom ben van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Dat schept ruimte en bewegingsvrijheid. Niet het dragen van een mondkapje, het juiste vaccin, wassen van handen etc. alleen kunnen redden. De Heere bepaalt de dagen van ons leven. Daarom hoeven we ook niet verward te raken van alle geluiden en beweringen om ons heen maar mogen en moeten we hoger zien. Hopen, bidden en smeken of de Heere mensen en middelen tot ons heil wil gebruiken. De arts of de techniek op zich brengt geen genezing of bescherming. Wij maken alleen de weg vrij voor de genezing als we rekenen met God. Dan zien we het verband anders. De wijze waarop je georiënteerd bent, de gerichtheid van je denken, bepaalt de ruimte waarin je leeft en de mate van je vrijheid. Dichterbij God zie je de dingen anders, ontdek je andere mogelijkheden. In onze keuzes speelt het geloof in en vertrouwen op God een grote rol, maar het mag ons niet blind maken voor de geschonken (medische) kennis en middelen. Op gelovig gebruik wil de Heere Zijn zegen geven. Om in dit alles te kunnen zingen “ Ere zij God” Die in Christus naar ons omzag maar dat ook nu nog doet. In het bijzonder in de diensten die we mogen bijwonen of waarmee we verbonden zijn. Verblijd u in Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat.

Tenslotte

Als u dit leest is de persconferentie (dinsdag 14-12) over het coronabeleid geweest. Opnieuw zijn er maatregelen aangekondigd om het aantal ziekenhuisopnames te verminderen. De gevolgen van het virus zijn groot geweest en de impact is nog steeds enorm. Veel is er afgelast, maar er is ook veel creativiteit gebleken om sommige activiteiten in een aangepaste vorm door te laten gaan. We danken iedereen die zich in heeft gezet het achterliggende jaar.

Toch mogen we ook vooruitzien. We hoeven niet te wanhopen, want de Heere is getrouw en Zijn plannen falen niet. In dat vertrouwen mogen we ook de toekomst tegemoet zien. We wensen u en jullie allen gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2022. Ook dat jaar is van onze Heere.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug