Kerkblad 1 Juli Kerkblad 1 Juli
KERKDIENSTEN
 
Zondag 1 juli
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Voorzang: Ps. 85 : 4 (Schoolpsalm)
Kinderoppas: Jolanda Treur, Jopie Verhoek, Cynthia Vree, Marijn Vree.
18.30 uur: Ds. P. Vroegindeweij, Lexmond
Voorzang: Avondzang : 1 en 2
Kerkauto: 1. Dhr. P. Vos, 2. Dhr. G.J. van Kreuningen
Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. GZB Deelgenoten (Ds. Vogelaar)
 
Zondag 8 juli
10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Voorzang: Ps. 86 : 5
Kinderoppas: Celia Vis, Mariska Vos, Leonie van Zutphen, Celize den Breejen.
18.30 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
Voorzang: OTH 154 (‘k Wil U, o God, mijn dank betalen)
Kerkauto: 1. Dhr. D. Drost, 2. Dhr. G. Samsom
Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.
 
Zondag 15 juli
10.00 uur: Ds. P.G. Oskamp, Waverveen
Voorzang: Ps. 86 : 6 (Schoolpsalm)
Kinderoppas: Ati de Wit, Daniëlle van Zutphen, Edwin Drost, Gido Drost.
18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek
Voorzang: Avondzang : 3 en 4
Kerkauto: 1. Mw. N. Verburg-de Jong, 2. Dhr. M. van Eijk
Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Philidelphia/Bartimeus.
 
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
04 juli                         Kerkenraadsvergadering
16 t/m 21 juli              VBW
21 juli                         Oud papier ophalen
 
Jarigen
4 juli (1941): Dhr. K. Rijneveld, A.C. Verhoefweg Mijdrecht
13 juli (1928): Dhr. G. Worm, Burg. Padmosweg
18 juli (1934): Mw. M. van der Vliet-Samsom, Herenweg Wilnis
 
Huwelijksjubileum
Op 12 juli (1968) zijn 50 jaar getrouwd: Dhr. D. Bos en Mw. J.H. Bos-van Selm, Beatrixstraat
 
Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 13 juli via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, email: Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken!
 
Bij de diensten
Zondag 1 juli in de ochtenddienst staan we nog een keer stil bij de plagen. Mozes is veranderd teruggekeerd in Egypte en stond voor de Farao met een boodschap van de Heere. Mozes heeft gehoorzaamheid geleerd van de Heere, maar de farao verhardde zijn hart.. De plagen komen over Egypte. We staan stil bij het effect van de boodschap van de Heere op de farao. Voor ons zijn er ook een aantal lessen uit te trekken of het dienen van de Heere tot compromissen kan leiden. Een boeiende vraag waar we aan de hand van de eerste negen plagen bij stil willen staan. Ook omdat de Heere Jezus een link legt naar dit gedeelte in Lukas 11. Het thema is: Onderhandelen over Gods Woord.
Zondagmorgen 8 juli staan we stil bij de tiende plaag. Een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de Israëlieten en de Egyptenaren. Maar ook een oproep om te schuilen achter het bloed van het Lam, dat de zonde van de wereld wegneemt. Het Pascha is ingesteld om samen te vieren om te gedenken dat de Heere het volk heeft bevrijd. De Heere Jezus vierde het zelf ook.
Zondag 15 juli staan we in de avonddienst stil bij de vragen over de drie-eenheid vanuit de Heidelbergse Catechismus. We komen tot de belijdenis dat de Heere een drie-enige God is, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze unieke God laat zich kennen door ons en Hij is voor de volle 100% te vertrouwen.  
 
Meeleven in en rondom de gemeente
 
Dank en zorgen
Vorige week is dhr. Wim de Heus vanuit het ziekenhuis ontslagen en overgeplaatst naar zorgcentrum Careyn Nieuw Tamarinde in Utrecht om te revalideren. We danken de Heere dat Hij weer zover is aangesterkt dat hij het ziekenhuis heeft verlaten. Tegelijkertijd gaat hij een zware weg, omdat hij nu niet bij zijn vrouw Henny aan Oudhuijzerweg kan zijn. We bidden om Zijn nabijheid op hun beider levensweg.
Verleden week is mw. Jannie Treur geopereerd aan haar heup. Gelukkig is ze weer thuis op haar eigen afdeling in zorgcentrum Ursula in Nieuwveen. Het gaat goed met haar en we bidden om een voorspoedig herstel.
Mw. Janny Broere-Blok, heeft een pacemaker gekregen. We zijn de Heere dankbaar dat Hij haar er door heeft geholpen en dat de operatie succesvol is verlopen. Ze heeft van Hem de rust ontvangen en van deze rust mocht ze getuigen in het ziekenhuis. De Heere is goed!
In het AMC verblijft nog dhr. Willem van Eijk. Hij is vorige week even met verlof geweest aan de Herenweg. We bidden dat de behandelingen resultaat mogen hebben. We bidden om rust en uitzicht in zijn leven. De Heere ondersteune hem een zijn vrouw Roza.
In het Leidse Rijn ziekenhuis verblijft nog mw. J.J. Kroon –van Veen. De planning is dat ze binnenkort wordt overgeplaatst naar een revalidatiecentrum om verder aan te sterken. We bidden om geduld en kracht voor haar en dat ze voldoende aansterkt om haar plaats thuis weer in te nemen.
Mw. Ida van Kreuningen-van Wier start komende donderdag met behandelingen. We bidden om kracht om de behandelingen te ondergaan. Dat de Heere haar alles geeft wat goed is en dat ze het herstel van de Heere mag ontvangen om haar plaats in haar gezin en de gemeente in te blijven nemen.
We denken aan alle anderen met zorgen, verdriet en noden in de gemeente. Soms raken de omstandigheden ons zo diep, dat we zouden verdwalen zonder de Heere. We bemoedigen u allen met de woorden uit de bundel Weerklank, lied 440: 1: 1 Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn gids. Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, wees Gij mijn gids. Blijf dicht bij mij; ga stap voor stap mij voor; dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k Uw spoor.
 
Overlijden
Woensdag 20 juni overleed in de leeftijd van 76 jaar, Annie Drost-Maaijen. Afgelopen maandag was de dankdienst voor haar leven en aansluitend de begrafenis op de Hervormde Begraafplaats in Wilnis. In die dankdienst klonken vooral woorden uit de Psalmen. In de Psalmen vond Annie troost in haar moeitevolle leven. Pijn was haar metgezel tijdens haar leven en later kwam daar ook nog een longziekte bij. Zij droeg haar pijn en ziekte op een wijze die bewondering afdwingt. Daarbij was zij een liefhebbende echtgenote, moeder en oma. Zij was Annie of oma Annie. Gewoon doen was haar natuur en natuur was haar passie. Even naar buiten was vaak haar enige wens in de afgelopen jaren.
Deze passie was terug te zien in haar schilderwerk. Vele doeken van de natuur zijn uit haar handen voortgekomen. In de natuur zag en eerde zij haar Schepper. Dit alles komt samen in haar liefde voor de psalmen. Zoals Annie met kleuren schilderde, zo wordt in de psalmen met woorden geschilderd.
Maar Psalmen zijn tegelijk ook woorden van mensen die hun leven blootleggen voor God. In de Psalmen brengen mensen hun vreugde en verdriet, bij God. En in de Psalmen zien wij ook dat God naar mensen toekomt. Dit te weten was voor Annie tot troost en bemoediging. Met de woorden van de Psalmen richtte zij zich vrijmoedig tot God en God sprak door die woorden tot haar hart.
Het mag hen die achterblijven tot troost en bemoediging zijn dat Annie nu voor eeuwig mag zingen van Gods goedertierenheid. In geloof en vertrouwen op die God kunnen wij haar overgeven aan Zijn genade en ontferming, die er is voor ieder die geloofd in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij alle eer!
 
Huwelijk Raymon en Ellen
We herinneren u allen graag aan de huwelijksdienst van Raymon Drost (Oudhuijzerweg) en Ellen den Braber. Vrijdag 13 juli is de inzegening van hun huwelijk in de Oude kerk in Barneveld. In deze dienst, die om 18.30 uur begint, gaat ds. L. Plug voor. We wensen jullie een gezegende dienst toe, waarbij de dankbaarheid aan de Heere God overheerst. We wensen jullie een vreugdevolle en blijde dag toe, gevolgd door een rijk gezegend huwelijksleven! Het echtpaar Drost-de Braber gaat wonen in Barneveld.
 
Huwelijk Marieke en Evert
We hebben een mooie kaart ontvangen van Evert Vissers en Marieke Meijers (Abcoude). Zij gaan trouwen op 08-08-’18. Dankbaar en blij is dit aanstaande echtpaar dat ze elkaar het ja-woord willen geven. Uit liefde voor elkaar leven ze samen naar de dag van hun huwelijksvoltrekking toe. Ze willen de Heere danken dat Hij hen samen heeft gebracht en willen Hem om een zegen vragen over hun huwelijk in een dienst in onze gemeente. De dienst zal op 8 augustus 2018 beginnen om 18.30 uur. De tekst die het Evert en Marieke op de kaart hebben geschreven is uit Psalm 118: 24: Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Evert en Marieke gaan wonen in Ens.
 
Examens
We zijn dankbaar met de jongeren die examens hebben gedaan en zijn geslaagd. We danken met Arinde Vonk Noordergraaf, Carmen Rietveld, Ilja Noppert, Lize Nap, Maarten Vos, Marijn Vree, Sacha Stam en Tim Meijers. En natuurlijk ook met anderen, waarvan wij de namen hebben gemist.
Daarnaast zijn er die hun afstudeerscripties hebben ingeleverd en toeleven naar de eindbeoordeling. We wensen jullie alle goeds toe.
We denken aan hen die een herexamen hebben moeten maken, na een eerste teleurstelling. In deze spannende periode van afwachten wensen we jullie alle goeds toe en hopen op een goede uitslag. Laten jullie het even weten?
 
Bij de agenda
 
VBW zomer 2018
Het kan u niet ontgaan zijn: in week 29, van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 juli, hopen we als gemeente de jaarlijkse VakantieBijbelWeek te houden in een grote tent in het Speelwoud. Elke ochtend, middag en avond is er een programma voor diverse leeftijdsgroepen. Geweldig dat jong en oud(er) zich inzet om allerlei taken voor en in deze week uit te voeren! Medewerkers ontvangen het draaiboek begin juli. Om kinderen, ouders en tieners uit te nodigen worden in heel Wilnis eind juni/begin juli huis aan huis flyers verspreid, behalve bij adressen met een sticker op de brievenbus. Daarnaast zult u bij diverse gemeenteleden borden in de tuin zien staan. Als u geen flyers in de bus krijgt: ze liggen bij de uitgangen van de kerk. Neem gerust mee en deel uit! Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina VBW Wilnis. Zondagmorgen 15 juli na de ochtenddienst ontvangt u een gebedsboekje. Waar u ook bent: wilt u meebidden om kracht, wijsheid en zegen? Een gezamenlijk gebedsmoment is gepland op maandagavond 16 juli om 21.00 uur in de tent. Uiteraard bent u ook op andere momenten in de week van harte welkom om een kijkje te nemen; loop gewoon even binnen. Zoals gebruikelijk sluiten we de VBW af in een speciale dienst op zondagmorgen 22 juli. Voor verdere vragen kunt u terecht bij of bij Rijno Vos.
 
Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus.
De vakantie staat weer voor de deur. Ook in de vakantie willen wij u graag van dienst zijn maar dat doen we met gewijzigde openingstijden. We zijn 20 en 27 juli en 3, 10, 17 en 24 augustus alleen 's avonds open van 19.00 tot 20.00 uur. Wij wensen u een fijne vakantie met veel leesplezier.
 
Reis Kenia
Na een zeer enerverende, maar ook bemoedigende reis zijn wij weer veilig thuisgekomen. De liefde, aandacht en betrokkenheid van de Mother Church in Mathare voor ons persoonlijk, maar ook voor onze gemeente, is echt geweldig en nauwelijks onder woorden te brengen. Wat later dit jaar hopen wij uitgebreid verslag te doen van onze reis. In de voorliggende maanden hebben wij een beroep op u gedaan voor schoolspulletjes en/of geld om wat persoonlijks aan de kinderen  en de gemeenteleden aldaar te geven namens onze gemeente. Zo’n  6 volle koffers (incl. veel gekregen sportkleding) hebben wij daar kunnen afleveren. We zijn zelfs meer dan ruim voorzien door u en jullie. Aan het einde  hielden wij nog zo’n € 350,- over. Na overleg met elkaar hebben wij dat geld (in Keniaanse shilling) ter plaatse overhandigd , daar er nog een zeer sterke behoefte was aan lesboeken voor de kinderen van de ‘basis’ school op het terrein van de RGC, welke onlangs gebouwd is op kosten van een andere sponsor.  Wat  schrijnend om te zien, dat het ene kind wel en het andere kind geen lesboek had. Heel hartelijk dank voor uw trouwe medeleven met de Mother Church in Mathare,  van hen en van ons. Wij moesten u de hartelijke groeten doen met de zegenwens: ‘God bless you all’. De Kenia gangers.
 
Vanuit de Kerkenraad
 
Familie Vogelaar in Indonesië
Het is al weer even geleden (eind 2017) dat ds. Vogelaar voorging in onze gemeente en meer vertelde over de uitzending van het gezin naar Indonesië. Het gezin stapte januari van dit jaar in het vliegtuig en hoe het inmiddels met hen gaat kunt u binnenkort lezen in de eerste zendingsnieuwsbrief die we hopen uit te delen. Als u het leuk vindt om hen te volgen, kunt deze blogs volgen via de website van onze gemeente, of kunt u zich zelf abonneren op nieuwsbrieven en blogs via de website www.gzb.nl/misisulawesi. Steun van onze gemeente aan de familie Vogelaar is vooral een zaak van gebed en blijken van meeleven. Maar ook financiële steun is belangrijk om het werk in Indonesië mogelijk te maken. De diaconiecollecte van zondag 1 juli is daarom bestemd voor het werk van de familie Vogelaar in Indonesië. Vanzelfsprekend van harte aanbevolen! Hartelijke groet, Commissie voor Zending en Werelddiaconaat.
 
Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.
MvdRvdm
 
 
terug