Kerkblad 20 februari 2022 Kerkblad 20 februari 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 20 februari

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 452 : 1, 3 en 5

Kinderoppas: Annet Meijers, Rhodé Nap

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. A. Baas, Bodegraven

Voorzang: WK 456

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting Schuilplaats.

 

Zondag 27 februari

1e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. C.J. Overeem, Woerden

Voorzang: Ps. 21 : 13 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Els Leeflang, Karina Rietveld

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 115 : 6

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Bartimeüs/Philadelphia/Sien.

 

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

22 febr. 19.45 uur    Kerkenraad

28 febr. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

03 mrt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

04 mrt. 19.00 uur   Wereldgebedsdag in de Janskerk

04 mrt. 19.30 uur Catechesebijbelkring

09 april Paaswandeling

12 t/m 15 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 25 februari 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea. zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 20 februari in de morgendienst staan we stil bij Mattheüs 10: 25-30. Hier staat boven: Het welbehagen van de Vader. Met de 12+ catechisanten hebben we een aantal weken met elkaar nagedacht over de opbouw van de kerkdienst. We zijn bezig geweest met een dienst te maken en daarvoor hebben we dit gedeelte onderzocht. Het thema van de preek is: Leren, bekeren en erop teren.

Zondagavond 27 februari gaan we verder met de themadiensten over het gebed. Ik heb gevraagd om vragen die leven over het gebed aan mij te stellen. Een aantal vragen heb ik al binnen gekregen, die zal ik in de komende periode ook daadwerkelijk behandelen in de preken die komen. Het voornemen is om te lezen uit Handelingen 4: 23 – 37. De tekst voor de preek is Handelingen 4: 24a, 31. Bij de behandeling betrekken we Vraag en Antwoord 117, het eerste gedeelte. Het thema is: Samen bidden werkt samenbindend. De vraag die we willen behandelen is: Hoe kun je samen bidden met totaal verschillende achtergronden en met wensen die niet overeenkomen?

Meeleven in en rondom de gemeente

In het ziekenhuis

In het ziekenhuis verblijft op het moment van schrijven dhr. Nico Samsom, Burg van Baaklaan. Nadat hij was geopereerd aan zijn heup, mocht hij weer naar huis. Maar enkele dagen later moest hij naar het ziekenhuis met een longembolie, longontsteking en corona. Gelukkig slaan de medicijnen aan en mag hij werken aan herstel. We bidden voor hem, zijn vrouw Jenny en allen die om hen heen staan.

Dhr. J. Heijkoop, Mijdrecht is gevallen in zijn woning in Mijdrecht. Daarna is hij geopereerd aan een gecompliceerde breuk in zijn heup. We zijn dankbaar dat de operatie geslaagd is. Echter wacht hem nog een zware weg van revalidatie. Als u een kaartje wilt sturen kan dat naar zijn dochter aan de Veldzijdeweg, Wilnis.

We danken dat de Heere trouw is gebleven en dat beide broeders mogen leven van de genade van de Heere. Genade, zo oneindig groot.

Thuisgekomen uit het ziekenhuis

We zijn dankbaar dat dhr. C. Boele, Oudhuijzerweg, weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hij is opgenomen geweest met een ontsteking aan zijn blinde darm en na behandeling mocht hij weer naar huis. Thuis wordt hij verder behandeld. We bidden om herstel en hernieuwde krachten.

We zijn ook dankbaar met Björn Martijn, Korenmolen 72 (3642 AJ) Mijdrecht die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ruim 2 weken heeft hij daar gelegen na een operatie aan zijn blinde darm. We bidden dat hij verder mag aansterken en dat hij binnenkort weer genoeg energie heeft om naar school te gaan. We denken aan de verdere familie die hem een tijdje heeft moeten missen, omdat ze niet op bezoek konden. We zijn dankbaar dat ze weer verenigd zijn en dat de corona hen niet meer belemmerd.

Thuis herstellen

We denken aan allen die thuis verder herstellen van een operatie. We zijn dankbaar dat de Heere daarin nabij is en dat we bij Hem terecht kunnen elke dag van ons leven. Ook als er geen uitzicht is op herstel mogen we leren al onze noden in Zijn handen te leggen en deze daar dan ook te laten. Dat is een leven lang leren. De Heere is een Helper voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.

Bij de agenda

Wereldgebedsdag 2022

Vrijdag 4 maart wordt in de Janskerk te Mijdrecht  een bijeenkomst gehouden in het kader van de Wereldgebedsdag. Deze vangt aan om 19.00 uur met als thema “Gods belofte”, voorbereid door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. De entree is  € 1,- voor het programmaboekje.

Van harte aanbevolen namens Cie. WGD De Ronde Venen.

Paaswandeling 9 april

In ons dorp zijn veel mensen die niet of nauwelijks weten waarom we Pasen vieren. Voor velen stopt de kennis van de Heere Jezus bij het Kerstfeest. Wat daarna gebeurde…..? Als kerk zijn we geroepen te getuigen in de omgeving waar we geplaatst zijn. Twee jaar geleden ontstond daarom het verlangen om het Paasevangelie op een toegankelijke manier te delen met mensen uit ons dorp. Vanwege Covid-19 kon het toen niet doorgaan. Nu de mogelijkheden er wel zijn, organiseren we vanuit onze gemeente, samen met de Ontmoetingskerk een Paaswandeling. Door middel van liederen, personages en film wordt, onder begeleiding, aan deelnemers het Evangelie verteld. Een mooie manier om bekenden daar ook iets van te laten proeven. De organisatie is nog volop in ontwikkeling maar ben je enthousiast en wil je meedoen, meld je dan bij Nelleke van Kreuningen (06-10465480). Voor elk talent is er een taak! Wilt u de voorbereidingen ook meenemen in het gebed?

Vakantie Bijbel Week 2022

Het duurt nog even tot het zomervakantie is maar de eerste bijeenkomsten voor de VBW zijn al weer georganiseerd. De HGJB heeft ook dit jaar mooi VBW-materiaal ontwikkeld rond het thema ‘Alles Andersom’. Van 12 tot en met 15 juli hopen we als gemeente vanuit de tent in het Speelwoud diverse activiteiten te organiseren. Opbouwen en afbreken van de tent op 11 en 16 juli en afsluitingsdienst op 17 juli. Er zal weer veel hulp nodig zijn dus wanneer u nog geen vakantieplannen heeft, kunt u wellicht rekening houden met deze data. Nadere informatie volgt in de loop van dit voorjaar.
Hartelijke groet van het VBW-team

Vanuit de Kerkenraad

Huwelijksjubileum

Maandag 14 februari was de dag waarop ds. Van de Ruitenbeek en zijn vrouw mochten gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn.

We feliciteren onze dominee, zijn vrouw en hun kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen als gezin Gods onmisbare zegen toe.

Bartimeüs/Philadelphia/Sien

De diaconale collecte van 27 februari is ten gunste van Bartimeus / Philadelphia /Sien. Philadelphia was jaren terug de naam van de vereniging, maar sinds 2012 veranderd in de naam Sien (betekent gezien worden). Deze vereniging is 66 jaar geleden opgericht als protestant-christelijk oudervereniging. Sien is er voor iedereen en behartigt de belangen voor ouders, familieleden en anderen die betrokken zijn op mensen met een verstandelijke beperking. Sien staat voor ontmoeten, informeren, beïnvloeden en kansen creëren en benutten vanuit een christelijke identiteit. Meer informatie is te vinden op de website  www.sien.nl. Helpt u mee met gebed en uw gave?

Verlof Peter en Riek | 13 maart

Het is ruim twee jaar geleden dat Peter en Riek werden uitgezonden naar Centraal-Azië. Als gemeente Wilnis leven en bidden we mee en dragen ook financieel bij aan de uitzending. Eind februari hopen Peter en Riek met verlof naar Nederland te komen. Een bezoek aan onze gemeente is gepland op zondag 13 maart in de ochtend. Na de ochtenddienst zullen zij een en ander delen over de situatie in hun land en over het werk waarvoor zij uitgezonden zijn. Vanwege de veiligheid, zij wonen in een gesloten land, zal dit NIET via de livestream te volgen zijn. Waar we elkaar na de dienst ontmoeten is afhankelijk van de dan geldende Covid-maatregelen. U ontvangt nader bericht hierover maar reserveer de datum alvast voor een koffie-afspraak met de gemeente.

Hartelijke groet van de CZWD.

Covid-19

Het gonst alom van de geruchten over verdere versoepelingen van de coronamaatregelen en openstelling van de samenleving. De verwachting is dat er meer mag en kan. Maar hoe of wat, is op moment van dit schrijven nog onbekend. Het spreekt voor zich dat indien de toegang tot de erediensten wordt verruimd, u zo snel mogelijk wordt geïnformeerd. Laten we ons er tegelijk van bewust zijn, dat we als kerk en samenleving in de afgelopen twee jaar een dure les (letterlijk en figuurlijk) hebben geleerd. Laat het niet zo zijn dat we dit alles los zien van de hand van de Heere. Want als er iets is wat duidelijk werd, is het dat we nietige en afhankelijke mensen zijn. Dankbaarheid voor meer vrijheid en tegelijk leven uit Zijn hand ontvangen, mag onze dagelijkse les zijn. Bidt en werkt is onze opdracht, onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Leven met een beperking

Dit is de titel van het themanummer van de Waarheidsvriend dat recent verscheen. Het wil ons bepalen bij het erbij horen van anders begaafden als onderdeel van de gemeente en ons enigszins laten inleven in wat het betekent als we hen als ons kind ontvangen. Kinderen met een beperking zijn evenzeer geschapen naar het beeld van God, ondanks hun ogenschijnlijke zwakheid en kwetsbaarheid. Het kan ouders en betrokkenen soms zo goed doen dat we hartelijk met hen meeleven en we niet wegkijken van medeschepselen. We hebben een aantal exemplaren van het blad besteld. Deze liggen onder de toren en in de Roeping. Neem er gerust één mee.

Tenslotte

We willen u allen hartelijk bedanken voor het meeleven rondom ons 25-jarig huwelijksjubileum. We hebben heel veel felicitaties ontvangen op zeer verschillende manieren, zowel digitaal als schriftelijk of op welke ander manier dan ook. Het vele meeleven met ons gezin heeft ons goed gedaan. Als echtpaar en gezin zijn we dankbaar voor het vele dat de Heere ons gegeven heeft. We mogen het samen belijden: God is goed! Een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw Karin en onze kinderen, Janita, Margreet en Marien, Hanna en Wouter, Sara, Ardjan.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug