Kerkblad 20 maart 2022 Kerkblad 20 maart 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 20 maart

4e Lijdenszondag

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 116 : 1 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Jantine Meijers, Leonie van Zutphen

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK Ps. 118 : 10

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Noodhulpcollecte Oekraine.

 

Zondag 27 maart

5e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist

Voorzang: WK 112

Kinderoppas: Renate Meijers, Thirsa Fokkens

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. K.M. Teeuw, Voorthuizen

Voorzang: WK 153 : 1 en 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. ZOA.

++++++++

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

23 mrt. 20.00 uur Bijbelkring

24 mr. 10.00 uur Kring Anna bij Nelie van Eijk

24 mrt. 18.45 uur Jeugdkoor

25 mrt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

25 mrt. 20.00 uur Connect
28 mrt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

29, 30, 31 mrt. Vrouwencontact

31 mrt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

31 mrt. 18.45 uur Jeugdkoor

04 april 19.30 uur Gebed vd Venen in Postwijk/Baambrugge

05 april 19.45 uur   Kerkenraad

09 april Paaswandeling

16 april 19.00 uur Paaszangdienst

21 mei De Wilnisse Rommelmarkt

12 t/m 15 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 25 maart 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagmorgen 20 maart in de dienst van bediening en viering van het Heilig Avondmaal lezen we uit Markus 14: 12 t/m 24. Als uitgangspunt voor de preek heb ik de instellingswoorden gekozen uit de verzen 22 t/m 24. Het thema in de lijdenstijd is: Jezus geeft en wij ontvangen.

Zondagavond zetten we de bediening en viering voort en hebben we de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Dan lezen we opnieuw uit Markus 14, dan de verzen 22 t/m 31. Het uitgangspunt voor de preek is vers 26. Het thema van de preek is: Zingend de toekomst tegemoet.

Meeleven in en rondom de gemeente

Revalidatie

Dhr. J. Heijkoop, Mijdrecht verblijft nog in Mariaoord om verder te revalideren. Afgelopen periode raakte hij weer besmet met het coronavirus. Toch herstelt hij, in de kwetsbare situatie waarin hij zich bevindt, iedere keer een klein beetje. Als u een kaartje wilt sturen kan dat naar zijn dochter aan de Veldzijdeweg, Wilnis.
We denken aan allen die thuis revalideren en veel geduld moeten hebben. Daarbij zien we ook om naar mensen die met chronische ziekten te maken hebben. In plaats van revalidatie moeten ze iedere keer een beetje inleveren.

Therapie

We leven mee met Naomi Stoof die doordeweeks verblijft in behandelcentrum De Fontein te Bosch en Duin. In de weekenden mag ze naar huis. We bidden dat ze hernieuwde krachten ontvangt van de Heere. Met haar meeleven kan door een kaartje te sturen naar: De Fontein (behandelcentrum) t.a.v. Naomi Stoof, Duinweg, Bosch en Duin.

Huwelijksjubileum Siem en Anja

Op 3 maart waren Siem en Anja Kranenburg-van der Vaart 40 jaar getrouwd. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn bewarende en sparende hand. Hij is nabij geweest in voor- en tegenspoed. De Heere heeft hen gezegend met kinderen en kleinkinderen, die dichtbij of verder weg wonen. We bidden de Heere om Zijn bescherming voor hen allen. Het echtpaar woont: Burg. Padmosweg.

Huwelijksjubileum Bert en Liesbeth

Op 3 maart zijn Bert en Liesbeth Verhoek-Nagel 40 jaar getrouwd geweest. De Heere heeft het vertrouwen in Hem niet beschaamd. In tijden van vreugde, maar ook in tijden van verdriet. Ze danken de Heere voor het vertrouwen in Hem, ook al begrijpen ze Hem niet altijd. Hij heeft hen bewaard en gedragen. Samen hebben ze kinderen en een kleinkind ontvangen. Het echtpaar woont: Trilgras.

Afscheid Ds. Maas (Vinkeveen)

Ds. J.T. Maas heeft afscheid genomen van onze buurgemeente Vinkeveen. We zijn dankbaar voor het werk dat hij ook voor onze gemeente heeft gedaan. Verschillende keren hebben we goede ontmoetingen gehad waarin we verbondenheid met elkaar hebben ervaren. We denken aan de Hervormde gemeente van Vinkeveen in de vacante periode. We wensen ds. Maas en zijn gezin van harte Gods zegen in Ouderkerk aan de IJssel.

Bij de agenda

Bijbelkring

Op 23 maart staat de volgende Bijbelkring gepland, Openbaring 7 hopen we dan met elkaar te bespreken. Uit het boekje, Mensenzoon tussen de kandelaren, gaan we verder op pagina 58. Voordat het 7de zegel wordt verbroken gunt de engel Johannes een blik op het einde, de grote Bevrijdingsdag. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in De Roeping en is er ruimte voor ontmoeting. Om 20.00 uur beginnen we met gebed en rond 21.30 uur ronden we af.

Slotavond Mannenver. ‘Boaz’
Waarom moest Mozes de leesbare stenen tafelen stuk gooien bij het gouden kalf? Wat is het verschil met de nieuwe stenen tafelen die Mozes kreeg? Waarom spreken we over de wet en het verbond? Wat heeft dit met de lijdenstijd te maken? Hoe worden wij zelf een leesbare brief? Zo maar enkele vragen die aan de orde komen tijdens een gemeenteavond op de laatste avond van het seizoen van de mannenvereniging waar Ds. E. van Rooijen hoopt te spreken over ‘Deuteronomium, de tweede wet’. De hele gemeente van jong tot oud is hartelijk welkom op 28 maart om 20.00 uur in ‘De Roeping’.

Paaswandeling | wandel mee!

Zaterdagavond 9 april tussen 18.30 en 20.00 uur kan vanaf ‘de Schakel’ in Wilnis gestart worden met de paaswandeling. Door middel van flyers, posters en persberichten nodigen we alle inwoners van Wilnis uit om mee te wandelen. Een mooie gelegenheid om anderen mee te nemen en zo het Paasevangelie te delen. We beseffen dat we bij het organiseren afhankelijk zijn van Gods Geest: Hij gaat vooruit om harten van mensen voor te bereiden. Het gebed van ons als gemeente is hierbij cruciaal. Bid(t) u/jij mee? Op dit moment zoeken we nog mensen die als begeleider met een groepje de route willen lopen en mensen die een flyerwijk voor hun rekening willen nemen. Voor aanmelding en informatie kun je terecht bij Nelleke van Kreuningen (06-10465480). Mailen kan naar paaswandelingwilnis@gmail.com. Alvast dank voor uw steun in welke vorm dan ook!

De Wilnisse Rommelmarkt

Dit jaar gaat De Wilnisse Rommelmarkt weer door! Deze houden wij op 21 mei, twee weken later dan gewend. Graag deze datum alvast markeren in de agenda! We hebben dit jaar minder tijd om de rommelmarkt te organiseren, daarom zullen wij mogelijk een oproep doen aan u als gemeente. Dit jaar hebben wij besloten om geen spullen op te halen. Er kunnen dus alleen spullen worden gebracht! Dit kan bij de fam. Meijers aan de Mijdrechtse Dwarsweg 19. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken op het telefoonnummer 06-49734305 (bellen kan tussen 18:00 en 22:00) of kunt u ons mailen naar contact#rommelmarktwilnis.nl. Wij hebben er zin in!

Vanuit de Kerkenraad

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 20 maart zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Evenals de voorafgaande vieringen zal dit plaatsvinden in de banken, dus niet aan de tafels. De diakenen geven hierbij per bank aanwijzingen voor het ophalen van brood en bekertjes wijn. Er is zowel in de ochtend- als in de avonddienst gelegenheid deel te nemen.

Vrijheid

Een aantal weken geleden verheugden we ons er op: vanaf 25 februari krijgen we onze vrijheid weer terug na twee jaar Covid-19 beperkingen. En wat was het fijn om de zondag erna weer allemaal naar de kerk te mogen en de Heere daarvoor te danken. Maar wat we niet konden bevroeden was, dat vanaf 24 februari een oorlog stond te beginnen door de inval van Rusland in Oekraine. We hadden het eerst niet eens in de gaten totdat het geweld in volle hevigheid losbarstte en raketten en geschut tot grote vernielingen, gewonden en doden leidde. Dan komt het begrip vrijheid in een ander daglicht te staan. De satan strooit verdeeldheid, de waarheid wordt verdraaid en vrede verandert in hels vuur. We zijn allemaal gegrepen door de beelden van vluchtelingen en willen helpen maar hoe? Laat ons gebed een smeekbede om vrede zijn. We mogen wonderen verwachten van de Almachtige. Niet door geweld zal het geschieden, maar Zijn vrede doet harten open bloeien. In onze machteloosheid zien we de gevolgen van het geweld juist komen. Maar laten we doen wat onze hand vindt om te helpen de vrede te stichten, onze naaste in nood te helpen. In de wetenschap dat Jezus regeert en de Geest met ons meebidt.

Noodhulpcollecte Oekraine

De situatie in de Oekraine houdt ons allen bezig en er is heel veel nood. De diaconie heeft besloten om op zondag 20 maart een noodhulpcollecte te houden voor onze broeders en zusters. We doen dit via het cluster christelijke noodhulporganisaties. Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en Zoa vormen samen het Christelijk Noodhulpcluster. Bij grote rampen en crises komt het Christelijk Noodhulpcluster snel in actie met een noodhulpcampagne in Nederland. Ook ter plaatse werken de organisaties samen zodat zij gezamenlijk snel en effectief noodhulp kunnen verlenen. U kunt uw bijdrage overmaken via de app of het banknummer van de diaconie: NL 17 RABO 0373 7101 94 Doet u ook mee?

Kerkelijke bijdrage 2022.

Als het goed is heeft iedereen het jaarboekje met de financiële gegevens in de brievenbus of in de mailbox gekregen. Als u niets gezien heeft, laat het dan even weten. Dan is er hier of daar iets mis gegaan. Mocht u uw toezegging nog niet kenbaar hebben gemaakt, dan graag zo spoedig mogelijk. Dan kan via de mail: administratie@hervormdwilnis, via de Appostelapp of via de website. Gewoon via het antwoordstrookje kan natuurlijk ook. Alvast bedankt, Anja Kranenburg.

Dank voor uw steun

Namens de GZB geven we graag het volgende bericht aan u door. Wat is het hartverwarmend om te horen hoe wereldwijd mensen zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en met hen het Evangelie delen. We zijn dankbaar dat we samen met u een schakel mogen zijn in het werk in Gods Koninkrijk. Dankzij uw steun en betrokkenheid mochten er ook het afgelopen jaar weer mooie dingen gebeuren: 825 jongeren in Malawi willen Jezus volgen in hun leven en hebben deelgenomen aan een discipelschapstraining van de kerk. Veel van hen zijn nu enthousiaste, actieve gemeenteleden én horen er helemaal bij! 600 ondervoede kinderen in Rwanda kregen twee keer per week een voedzame maaltijd. 280 kinderen en jongeren namen enthousiast deel aan de regionale en landelijke jongerenweekenden en kinderdagen van de kerk in Frankrijk. Voor jongeren die opgroeien in een seculiere context zijn deze bijeenkomsten van grote betekenis. 3250 mensen in arme, afgelegen dorpen in India kregen medische hulp van een gedreven team van artsen en verpleegkundigen. Ook werd er voorlichting gegeven over corona. Velen van hen hoorden voor het eerst het Evangelie. Dit en nog veel meer werk was alleen mogelijk dankzij u! In totaal mocht de GZB in 2021 € 8.513.000 ontvangen. Met die steun kon de GZB 47 zendingswerkers uitzenden en 181 projecten steunen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Word zendingsmaatje

Voor veel mensen is een leven zonder God realiteit. Er zijn wereldwijd miljoenen mensen die nog nooit het Evangelie gehoord hebben. Heb je ook het verlangen om de liefde van God te delen? Dat kun je heel dichtbij doen in je eigen omgeving maar ook door het steunen van zendingswerkers die uitgezonden worden. Als zendingsmaatje ondersteun je hen met gebed, meeleven en een financiële bijdrage. Rondom het verlof van de familie Vogelaar en Peter en Riek hebben we folders verspreid waarmee u zich kunt aanmelden. Dat kan natuurlijk ook online via zendingsmaatje.nl. Kies bij Peter en Riek ‘zendingswerker in gesloten Aziatisch land’ en vul daarna zelf de naam in. Als zendingsmaatje ben je vanuit Nederland onderdeel van het wereldwijde zendingswerk van de GZB.

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie voor alle lezers en lezeressen.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug