Kerkblad 20 november 2022 Kerkblad 20 november 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 20 november

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 169 : 1 en 2

Kinderoppas: Anneke van Leeuwen, Mirthe Herngreen, Jantine Meijers.

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. A. Baas, Bodegraven

Voorzang: WK 425 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 27 november

1e Adventszondag

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 32 : 4 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Linda Matze, Fieke Herngreen, Renate Meijers.

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. C.J. Overeem, Woerden

Voorzang: Ps. 102 : 12 en 16

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja Kerstmaaltijd

=====================================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

21 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

24 nov        18.30 uur   Meet & Eat

25 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

29,30 nov.,1 dec. Vrouwencontact

30 nov. 19.30 uur Censura Morum

30 nov. 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal

01 dec. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

04 dec. Koffie drinken na de morgendienst

05 dec. 19.30 uur Gebed voor de Venen

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 25 november 2022  via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagmorgen 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst worden de namen van de gemeenteleden die ons zijn ontvallen genoemd en herdacht. Na het zingen van ons amen op de preek worden we gevraagd om te gaan staan. Daarna worden de namen gelezen, houden we een minuut stilte en zingen we een Psalm. Op deze manier willen we degenen die ons zijn ontvallen afgelopen kerkelijk jaar gedenken. Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar na te praten in De Roeping.
In deze dienst staat het laatste gedeelte uit het leven van Simson centraal. We lezen Richteren 16:22-31. Het uitgangspunt voor de preek is vers 29 en 30.  Het thema is: De grootste vijand verslagen.

Zondag 27 november is de eerste adventszondag. In de adventsperiode willen we stil staan bij een aantal vrouwen die in het geslachtregister van de Heere Jezus worden genoemd. In de morgendienst van zondag 27 november staan we stil bij het leven van Thamar. Zij wordt op een bijzondere wijze in de stamboom van de Heere Jezus opgenomen. Voor ons een les die heel goed past in een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We lezen uit Mattheüs 1 en Genesis 38. Het thema is: Wie springt er in de bres?

Meeleven in en rondom de gemeente

Geopereerd

De kleine Manuël Spek is aan zijn schedel geopereerd en is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We zijn de Heere dankbaar dat de operatie is geslaagd. We leven mee met de ouders Christiaan en Xanthe. Ze moesten aanzien dat hun kleine jongen veel pijn had. Dat raakt ouders en (over)grootouders diep in het hart. We bidden dat Manuël weer mag aansterken en om rust en kracht voor de ouders. Cristiaan en Xanthe wonen aan de Van Baaklaan.

Gevallen

We leven mee met Janna Bos, Beatrixstraat 6 (3648 BX) die gevallen is bij het binnengaan van de kerk. Ze heeft aan de val een paar gebroken ribben over gehouden en heeft veel pijn. We bidden voor haar en voor allen die haar lief en dierbaar zijn om Gods nabijheid.

Hospice

Al een aantal weken wordt hier de naam van mw. Schippers-Robbers genoemd. Het is voor haar een verwarrende tijd, waarbij goede en slechte periodes elkaar afwisselen. We bidden dat ze haar levensweg met God mag gaan, dan is ze met de Heere verbonden. Dan is de enige troost in leven en in sterven ook haar deel.

Gedenken

We gedenken op de eeuwigheidszondag de overleden gemeenteleden. Het bepaalt ons opnieuw bij de tijdelijkheid van het aardse leven. Hoewel de pijn van het gemis er dagelijks is in de gezinnen, mogen we als gemeente op deze zondag in het bijzonder om hen heen staan en onze gebeden opzenden tot de levende Heere. We bidden om kracht en de troostende nabijheid van de Heere voor de nabestaanden. We noemen hier de namen van de twee overleden gemeenteleden die ons zijn ontvallen:

19 november 2021: Aart Pelle (76 jaar)

13 januari 2022: Aales Marijn van Leeuwen (76 jaar)

Geboren

Bij onze organist en zijn vrouw, André en Margreet Mateman, is op 10 november een dochter geboren. Ze kreeg de namen Feline Geertje Johanna en ze noemen haar Feline. De Heere heeft hen een dochter gegeven. Ze ervaren Zijn liefde en deze geboorte is een gebedsverhoring! Op het kaartje schrijven ze het prachtige getuigenis: Een kind, een wonder, zo klein en bijzonder. Stil is ons hart bij dit zo grote geschenk. Dank aan U, God van al het leven dat U ons dit kindje hebt gegeven. In de felicitatie betrekken we ook de grootouders Willem en Geertje van der Vliet. De dankbare en blije ouders Mateman wonen: Proosdijerveldweg, Ede.

Huwelijksjubileum

Op 15 november zijn Piet en Betsie Vos-Verbruggen, Burg. de Voogtlaan, 50 jaar getrouwd geweest. We zijn de Heere dankbaar met dit gouden bruidspaar voor het vele en het goede dat de Heere heeft gegeven. Een rijke zegen hebben ze ontvangen met kinderen en (achter)kleinkinderen. Zorgen over de gezondheid van henzelf en de familie zijn ze niet bespaard gebleven. Maar in dit alles mogen ze zien op de Heere. Hij is het Die helpt in nood. Hij is voor hen een Helper gebleken. Hij draagt hen door dit leven.

Bij de agenda

Mannenvereniging 

We zijn dankbaar dat de mannenvereniging weer is gegroeid. Ook nieuwe belangstellenden blijven van harte welkom! De eerstvolgende bijeenkomst, 21 november, staat het 3e nachtgezicht uit Zacharia 2 centraal. Als leidraad gebruiken we de Hervormde Vaan van september 2022. Aanvang 20.00 uur in ‘De Roeping’.

Vrouwen Contact

De uitnodiging voor het maken van een kerstkrans is naar alle leden (per mail) gestuurd of op de ontmoetingsochtenden uitgedeeld. Er kan een krans gemaakt worden op vrijdag- 16 of zaterdagmorgen 17 december. Tijd van 9.30 tot 11.00 uur. Graag opgeven voor 9 december bij de leiding van de groep of via vcwilnis#gmail.com

Hartelijke groet van het bestuur

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 4 december wordt op woensdag 30 november Censura Morum gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Na het Censura Morum is er in De Roeping Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. We starten om 20.00 uur en we ronden af om 21.00 uur. We luisteren naar een inleiding en we gaan daarna weer in groepjes met elkaar in gesprek. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

Kinderen zingen met Kerst, doe je mee?

Kinderkoor Ismaël gaat zingen met de VolksKerstZang in Vinkeveen op 19 december en met de KerstZang in Wilnis op 24 december. We zouden het heel leuk vinden als nog veel meer kinderen  mee gaan doen. Je mag het zo maar gratis proberen. We oefenen elke donderdagmiddag in ‘De Roeping’, Kerststraat 12 in Wilnis van 14:45-15:45 uur. Kom ook eens kijken, samen met je vader, moeder of vriendjes? Alle kinderen vanaf groep 2 zijn welkom! Meer informatie T: 06 12793226 en https://www.facebook.com/kinderkoorIsmael’. Kom ook met ons meedoen!

Vanuit de Kerkenraad

Een Handvol Koren 2023

Marleen uit Zeist over het dagboek: ‘Wij lezen al jaren 'Een handvol koren' na de maaltijd. We kiezen de rechter- of linkerbladzijde aan de hand van het gezelschap (jong/oud) aan tafel. Dat werkt erg fijn. Ook krijg je regelmatig een inkijkje in andere landen en culturen. En, we hergebruiken de oude dagboekjes ook. Ik scheur voor de vakantie altijd een maand uit een vorige editie. Ik heb wel eens een oude 'Een handvol koren' meegenomen en daarna in de boekenkast van het vakantiehuisje achtergelaten. Wie weet leest iemand het nog eens...’ Dagboekjes liggen bij de bibliotheek en onder de toren. Voor informatie kunt u terecht bij de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of 06-54706241.

Woonruimte gezocht

Aan de diaconie is gevraagd of er woonruimte beschikbaar is voor Oekraïners. De hulpvraag is voor 3 personen, een moeder met een jongetje van drie en een oma. Als u een geschikte ruimte weet, komen de diakenen graag met u en jou in contact.

Kerstmaaltijd in Mathare

Dit jaar is het weer mogelijk dat de Redeemed Gospel Church een Kerstmaaltijd organiseert voor de gemeente in Mathare. Ook de kinderen worden bij deze maaltijd betrokken. Het was 2 jaar achter elkaar niet mogelijk om het Kerstfeest fysiek met elkaar te vieren. In plaats van bij elkaar te komen en samen te eten, werden er maaltijdpakketten voor thuis uitgedeeld.
De mensen zien er dan ook heel erg naar uit om dit jaar weer samen het Kerstfeest te vieren. Juist wanneer de leefomstandigheden moeilijk(er) zijn vanwege de extreme droogte en gewassen daardoor mislukken, is het Kerstfeest een feest van Hoop. God zond zijn Zoon om deze wereld te redden van alle nood en dood. Immanuel, God met ons! Wat een rijke boodschap voor ieder van ons! De collecte van 27 november is bestemd voor deze Kerstmaaltijd. We hopen dat u en jij ook dit jaar wilt bijdragen aan deze maaltijd.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug