Kerkblad 21 februari 2021 Kerkblad 21 februari 2021

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

26 febr. 10.00 uur Kerk open

27 febr. 10.00 uur Online VBW

2, 3, 4 mrt. Vrouwencontact online

5 mrt. 10.00 uur Kerk open

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jubileum en Jarigen  [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 21 februari in de avonddienst denken we na over het thema: God is teer op Zijn eer. Een mooie geschiedenis waarin dat naar voren komt is het leven van Jozef. Als hij bij de farao wordt geroepen om dromen uit te leggen. God laat zien dat er met Hem niet te spotten valt. Zelfs niet in de dromen die de Heere God geeft aan de farao. Er is geen andere God dan de Heere. Vandaar de schriftlezing uit Genesis 41: 1 t/m 16 en 24b t/m 39. De verzen die speciaal betrekking hebben op de eer van God zijn vers 1, 15, 16 en 39. We lezen daarbij Zondag 34, Vraag en antwoord 94 en 95 uit de Heidelbergse Catechismus.
In deze dienst nemen we ook afscheid van onze diaken broeder André den Breejen en zijn vrouw Annemieke en hun kinderen. Ze hopen binnenkort te verhuizen naar Nijkerk. In het komende Ons kerkblad zal ik daar wat uitgebreider bij stil staan.

Meeleven in en rondom de gemeente

In het ziekenhuis

Het is al weer 5 maanden geleden dat Henk van den Bosch, Otterspoorbroek, Breukelen, is opgenomen in het ziekenhuis. Hij verblijft nog steeds in het UMC te Utrecht. Hij moet een zware weg gaan, die zonder hulp van de Heere te zwaar zou zijn. Maar we hebben een God Die wonderen doet en heeft gedaan. Hoe de weg ook mag gaan, Henk wordt geleid door de Hand van de Heere. We denken op deze plaats ook aan Rina en de (klein)kinderen.

Ziek thuis

We denken aan de zieken thuis. Soms gebonden aan huis i.v.m. positieve tests op het covid19-virus, anderen in quarantaine doordat ze in contact zijn geweest met besmette personen.. Een verwarrende situatie in verschillende gezinnen in de gemeente. We wensen jullie allen beterschap en de zegen van de Heere in deze periode van gedwongen rust en afzondering.

We denken aan mw. W. de Graaf-van Drie, Ingenieur Enschedeweg  van wie de krachten afnemen. Ze is het grootste deel van de dag aan bed gebonden. We bidden om de nabijheid van de Heere op haar hoge leeftijd.

We denken aan Eduard Nagel, Zwenkgras, die een operatie heeft moeten ondergaan. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen. We bidden om een voorspoedig herstel de komende dagen en weken. We vragen de Heere of hij hem samen met zijn vrouw Rianne draagt in de weg die ze samen moeten gaan.

We bidden voor allen die dagelijks pijn in hun leven ervaren. Soms is de pijn ondraaglijk, dan weer iets minder. Zo heeft ieder mens veel te dragen. We bidden dat de zieken thuis niet bezwijken onder de last die op hun schouders ligt.

Overlijden Rie van Egmond

Op zaterdag 13 februari 2021 is Marijtje van Egmond-Strubbe overleden. Ze heeft de gezegende leeftijd van 89 jaar mogen bereiken. Mw. Van Egmond was sinds 10 mei 2019 weduwe van Dirk van Egmond. Rie van Egmond-Strubbe woonde de laatste jaren in Mariaoord te Vinkeveen. Daarvoor heeft ze jaren gewoond aan de Scheepswerf in Wilnis. Voordat ze in Wilnis kwam wonen, heeft zij als kostersvrouw 45 jaar gewoond en gewerkt in Waverveen. Vele jaren is het echtpaar Van Egmond dienstbaar geweest in en rondom de kerk van Waverveen. De familie schijft op de kaart: Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend geven we u kennis van het heengaan van een lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder.

De afscheidsdienst is donderdag 18 februari om 10.00 uur in verenigingsgebouw Maranatha te Vinkeveen. Aansluitend is de begrafenis op de Hervormde begraafplaats in Vinkeveen. Vanwege de huidige omstandigheden is dat in besloten kring. Het correspondentieadres van de familie is: Cox Samsom, Kievitslaan, Vinkeveen.

Bij de agenda

Catechese

We zijn begonnen met de digitale catechese. We zijn dankbaar dat de middelen van de techniek er zijn. Natuurlijk missen we elkaar, omdat we elkaar niet in levende lijve zien. Maar in deze omstandigheden zijn we dankbaar dat de catechese door kan gaan. In verband met de voorjaarsvakantie is er op 22 februari geen catechese. We hopen elkaar op 1 maart weer online te ontmoeten op de gebruikelijke tijdstippen.

VBW-ochtend 27 februari 2021

In deze coronatijd kunnen veel feestjes niet doorgaan. Tijdens de VBW van 27 februari wordt verteld over een bruiloft die ook bijna niet kon doorgaan. Het staat in de Bijbel in Johannes 2:1 t/m 11. Natuurlijk gaan we bij de VBW ook lekker zingen en een super feestelijke knutsel maken. Kinderen die afgelopen zomer met de VBW meededen, krijgen een persoonlijke mail. De informatie is ook op de website te vinden dus iedereen kan meedoen! De uitzending start op zaterdagmorgen om 10.00 uur via Youtube. Tot dan! Groetjes van het VBW-team

Vrouwen Contact Wilnis Bijbelstudie 9

De volgende Bijbelstudie (nummer 9) heeft als titel ‘Aan het werk!’ en is te vinden in de Hervormde Vrouw van januari 2021. Deze Bijbelstudie zullen we op dezelfde manier aan u aanbieden als de vorige, dus via een podcast. In de week dat de bijbelstudiebijeenkomsten gepland staan (2, 3 en 4 maart) hopen we de Bijbelstudie via de website van de kerk beschikbaar te hebben.

Stamppottenavond…Helaas!

Afgelopen jaren waren rond deze tijd de stamppottenavonden in ‘De Roeping’. Ieder jaar weer een feest van ontmoeting en lekker eten met toetjesbuffet! Maar helaas kan dat dit seizoen niet doorgaan. Naast het feit dat u ons heerlijke buffet moet missen, missen wij uw bijdrage voor de Voor Elkaar Vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. U gaf altijd gul voor deze vakantieweken, voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen en alleengaanden, mensen met dementie en hun mantelzorgers, kinderen en jongeren met ASS!

Voor meer info zie:www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken. Nu hebben wij als Vrouwen Contact de volgende actie bedacht om toch een leuk bedrag voor de vakantieweken op te halen! Een SOEP ACTIE! Onze dames gaan voor u een heerlijke soep koken! Welke soepen dat zijn…?!  Lees hiervoor snel de bijgevoegde flyer! (helaas moeten de postabonnees de flyer missen).

Geef uw bestelling voor woensdag 3 maart a.s. door aan Christien Meijers. Dit kan per mail: christienm@ziggo.nl of bel/app naar 06 -12929052. Ook als u geen flyer ontvangen heeft, kunt u een bestelling plaatsen. U kunt emmertjes met 1 liter soep (of een veelvoud daarvan) bestellen. Wanneer u dit zelf ophaalt of thuisbezorgd krijgt, kunt u een gift geven of overmaken (via NL 21 RABO 0373 742 908 t.n.v. Vrouwen Contact Herv. Gem. Wilnis o.v.v. soepactie) Op zaterdag 6 maart, tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u bij ‘De Roeping’ uw soep ophalen. Bent u niet in de gelegenheid dit te doen, dan is er ook een mogelijkheid voor thuisbezorging. Wij hopen op veel liters soep koken, dus bestel lieve mensen! Namens de Voor Elkaar Vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond alvast hartelijk dank! Hartelijke groet, Vrouwen Contact Wilnis

Paasgroetactie Friedensstimme

De stichting Friedensstimme ondersteunt al vele jaren evangelisten in Rusland door het voorzien van onder andere lectuur om te kunnen uitdelen als onderdeel van hun evangelisatiewerk. Er zijn nog zo veel mensen in Rusland die nog niet van God hebben gehoord. U kunt een steentje bijdragen door de Russische evangelisten te ondersteunen met een kaart ter bemoediging en/ of het toesturen van lectuur, zodat zij deze kunnen uitdelen. De afgelopen acties met Pasen en Kerst konden helaas geen doorgang vinden. Maar in plaats van meenemen bij de kerk, brengen we het ditmaal bij u thuis! U kunt een setje van drie paaskaarten afnemen en versturen (portokosten € 1,55), of kies voor een pakket met twee Kinderbijbels en drie paaskaarten (portokosten € 9,30). Graag ontvangen wij uw bestelling voor 28 februari via czwd#hervormdwilnis.nl. Dan bezorgen wij het pakketje kant en klaar bij u thuis. Het enige wat u dan hoeft te doen is eventueel schrijven en versturen!

Commissie van Zending en Werelddiaconaat 

Vanuit de Kerkenraad

Collecte diaconie

Een jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken dat we zo lang in de ‘greep’ van een minuscuul wezentje gehouden zouden worden. De maatregelen hebben verregaande gevolgen voor onze leefwereld onderling. Dit kan de nodige spanningen geven in werksituatie / huwelijk / gezin / school. Soms wordt voor je gevoel de lat steeds hoger gelegd en zou je wel een duwtje in de juiste richting willen hebben: Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin, school of maatschappij. De diaconiecollecte van zondag 21 februari willen we hiervoor bestemmen.

Umoja

De op 17 januari gehouden collecte voor de schoolkinderen in Mathare heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 3.200. Van ds. Joel en Magdaline kregen we hierover het volgende bericht, wat we u en jullie niet willen onthouden: We kunnen niet genoeg woorden vinden om onze waardering uit te drukken voor de hulp die jullie ons hebben gegeven voor onze school. We zijn heel blij met het goede nieuws van de € 3.200 die we van jullie mochten ontvangen. Veel ouders hebben grote moeite om in deze tijd het lesgeld voor hun kinderen te betalen. Daarom is dit bedrag een grote verlichting voor ons. God zegene jullie voor jullie liefde. Het is ons gebed, dat allen die hieraan hebben meegegeven zullen worden gezegend, zoals God belooft in Zijn Woord, waar staat : “Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de Heere. Hij zal hem zijn weldaden vergelden” (Spreuken 19 : 17) Dit is ons gebed voor de gemeente van Wilnis.

Stream-team

Ons bereiken geluiden dat het soms moeite kost om op tijd verbinding te krijgen met de live-stream van de zondagse kerkdiensten. Dit wordt als hinderlijk ervaren en wij begrijpen dat. We zullen de komende tijd onderzoeken wat de oorzaak hiervan is. En, uiteraard, proberen dit op te lossen. Hopelijk heeft u nog even geduld.

Tenslotte

Velen van u en jullie hebben het al meegemaakt. Nu ben ik zelf ook aan de beurt. Een verjaardag vieren zonder de fysieke aanwezigheid van familie en vrienden. Ik vind het een rare gewaarwording dat ik u en jullie niet kan uitnodigen om zaterdag 27 februari mijn verjaardag in De Roeping te vieren. We voelen op deze manier opnieuw het gemis van de contacten met elkaar.

In de erediensten komt het gemis aan contact naar voren, in de catechese, met de Bijbelkring en bij alle andere activiteiten missen we elkaar. Toch mogen we uitzien naar een periode waar we elkaar weer kunnen ontmoeten. We bidden of de Heere ons op termijn weer de mogelijkheid geeft om weer met elkaar te zijn.

Een hartelijke groet vanaf de Koningin Julianastraat, mede namens mijn vrouw en onze kinderen,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug