Kerkblad 21 januari 2018 Kerkblad 21 januari 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
20 jan. Inzameling Oud papier
20-27 jan. Week van Gebed
22 jan. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’, Winterlezing
23 jan. 19.30 uur Start Alpha cursus
23 jan. 20.00 uur Gesprekskring
26 jan., 2 febr. Stamppotten avond
26 jan. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
29, 30, 31 jan, 1 febr. Vrouwencontact
31 jan. 19.00 uur Kerkradio uitzending
1 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

Jarigen
23 jan. (1943): Dhr. P.M. Vos, Burg. de Voogtlaan, Wilnis
27 jan. (1940): Dhr. P.H.J. van der Schaft, Beatrixstraat, Wilnis
02 febr. (1940): Mw. G.M. van Leeuwen-Hoogendoorn, Uitweg, Vinkeveen
02 febr. (1927): Dhr. H.W. van Soest, Dorpsstraat, Wilnis
04 febr. (1935): Dhr. F.J. van Walderveen, Oudhuijzerweg, Wilnis
05 febr. (1933): Mw. A.G. Vink-Jansen, Weth. van Damlaan, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 26 januari via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 21 januari staan we in de avonddienst stil bij Marcus 6: 55 – 7:23. Het tekstvers voor de preek is Marcus 7: 15. Daarbij willen we ook Heidelbergse Catechismus Zondag 2 betrekken. En dat alles in een dienst waar het zendingsechtpaar Cora en Antonie Treuren aanwezig zal zijn. Al de drie onderdelen zullen een plaats krijgen in deze dienst. Gezien de grondhouding van de mens is zending noodzakelijk. Zending om het goede van God aan de mensen bekend te maken, uit te delen en een verandering bij mensen te weeg te brengen. Na de dienst is er een ontmoeting met dit zendingsechtpaar (zie verder onder het kopje agenda).
Zondag 28 januari is de scholendienst. In verband met mijn studiereis naar Israël kan ik zelf niet voorgaan. We zijn blij dat de heer Cock Kroon (opnieuw) beschikbaar is om deze dienst te leiden. Het thema van deze dienst is: Wereldnieuws. De wereld is continu in beweging. Dit is al vanaf de schepping zo. Veel komt er in het dagelijks leven op de kinderen af. Op school, thuis, via de tv of computer. Op school worden een aantal verhalen verteld naar aanleiding van dit thema, zoals de torenbouw van Babel, Saul wordt koning en de opstanding van Jezus. In de kerk zullen de kinderen een aantal liederen voor ons zingen rondom dit thema. Er zal een collecte worden gehouden voor het Rode kruis.

Meeleven in en rondom de gemeente

Voor zover bekend verblijft er op het moment van schrijven niemand in het ziekenhuis. Wel ondergaan op dit moment een aantal gemeenteleden onderzoeken, wachten op uitslagen of een oproep. We lezen en zingen met elkaar Psalm 130: 3: Ik blijf den HEER verwachten; Mijn ziel wacht ongestoord; Ik hoop, in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord; Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op den HEER, dan wachters op den morgen; Den morgen, ach, wanneer?

Van 22 januari t/m 2 februari ben ik voor een studiereis naar Israël (zie onder). In geval van dringende pastorale nood kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met onze pastoraal medewerker dhr. C.S.(Kees) Kersbergen. Zij helpen u ook graag. 

Bij de agenda

21 Januari: een bijzondere (zendings)zondag!
In de ochtenddienst van zondag 21 januari a.s. hoopt de familie Vogelaar vanuit de Bethlehemkerk in Den Haag uitgezonden te worden naar Indonesië. Op 26 januari stappen zij daadwerkelijk in het vliegtuig. Namens onze gemeente hoopt een afvaardiging bij deze uitzenddienst aanwezig te zijn. Wilt u bidden voor dit gezin? Afscheid nemen van familie, vrienden en het leren van een nieuwe taal en cultuur zijn niet eenvoudig. 
In de avonddienst van zondag 21 januari a.s. hopen Antonie en Cora Treuren aanwezig te zijn. Het is inmiddels al weer twee jaar geleden dat zij met verlof waren en we zijn blij hen weer te kunnen begroeten. Aan het einde van de dienst zullen zij kort iets te vertellen over de voortgang van hun werk in Colombia. Na de dienst bent u van harte welkom in de Roeping voor koffie, een uitgebreider verhaal en kunt u vragen stellen en Antonie en Cora persoonlijk ontmoeten. Dit geldt natuurlijk ook voor de JV-leden. Heel hartelijk welkom!
Tijdens de stamppottenavonden op 26 januari en 2 februari zullen er kaarten liggen om de groeten vanuit onze gemeente over te brengen aan de families Treuren en Vogelaar en de gemeente in Mathare, Nairobi. Het is fijn als u uw naam en eventueel een persoonlijke groet daarop wilt schrijven om onze verbondenheid te tonen. Wij zorgen voor de verzending. Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Israël reis
Van maandag 22 januari t/m 2 februari ben ik voor een studiereis naar Israël. De studiereis is onderdeel van de Permanente Educatie, zoals die voor predikanten binnen de PKN verplicht is. Binnen dit kader wordt er door het Centrum voor Israël Studies (CIS) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) voor predikanten een studiereis georganiseerd. Reisleiders zijn prof. dr. A. Houtman van de PThU en dr. M. Mulder van het CIS. Het doel van de reis is door studie, reflectie en ontmoeting, ons bezinnen op de relatie Kerk en Israël zoals beleden in de Protestantse kerkorde. De term “onopgeefbaar verbonden”, die in dat verband gebezigd wordt, is niet onomstreden, onder andere omdat die verbondenheid soms op gespannen voet lijkt te staan met de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen. Daarnaast gaan we in gesprek met Rabbijnen en Messias belijdende Joden. Op een later tijdstip zal ik met u en jou het e.e.a. delen van hetgeen we leren de komende weken. Kunt u daar niet op wachten? Als reisgezelschap houden we een blog bij: http://predikantenreisnaarisrael2018.waarbenjij.nu

Winterlezing
De jaarlijkse winterlezing, die door de mannenvereniging wordt georganiseerd, staat dit jaar in het teken van ’Gaven van de Heilige Geest in ons kerkelijk en persoonlijk leven’. Emeritus hoogleraar prof. dr. J. Hoek hoopt de inleiding te verzorgen en er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen. Alle belangstellenden (m/v), jong en oud, uit Wilnis en wijde omgeving zijn hiervoor van harte uitgenodigd, maandagavond 22 januari 2018 in De Roeping. Aanvang 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. We hopen velen te mogen begroeten.

Week van Gebed 
In 2018 vindt de Week van Gebed plaats van 20-27 januari. Het thema is ‘Recht door zee’ en voorbereid door Caribische christenen. Centraal tekstgedeelte is Exodus 15: 1 – 21, het lied van Mirjam en Mozes. Ook in De Ronde Venen is deze week voorbereid. We zijn dankbaar voor de gastvrijheid die de verschillende kerken aanbieden voor deze Week van Gebed. Zaterdag 20 januari en vanaf maandag 22 januari kunt u meebidden; elke avond vanaf 19.15 uur inloop, gebedsbijeenkomst 19.30 – 20.30 uur. Wees welkom op één van de volgende avonden: 
za 20: Wilnis, ‘De Schakel’, Dorpstraat 20,
ma 22: Mijdrecht, Kerkgebouw ‘De Rank’, Pr. Bernhardlaan 2,
di  23: Baambrugge, Geref. kerk Postwijck, Rijksstraatweg 29,
wo 24: Mijdrecht, ‘De Weg’; boven Karwei, Industrieweg 38F,
do 25: Waverveen, Ontm. Centrum ’t Contact’, Cliffordweg 9,
vr 26: Abcoude, Ontm. Centrum ’t Hoogt’, Kerkplein 32,
zat. 23: Vinkeveen, Ontm. Centrum ‘Maranatha’, Herenweg 205.

Vanuit de Kerkenraad

Afscheid en welkom ambtsdragers
In het vorige kerkblad staan de namen van de ambtsdragers die afscheid hebben genomen vermeld. We zijn dankbaar voor het vele werk dat ze met toewijding voor de Heere en Zijn gemeente hebben gedaan. We bidden dat de Heere dit ambtelijke werk voor de gemeente, maar ook voor hen persoonlijk en de gezinnen tot een zegen is. We mogen terug zien op een rijke bevestigingsdienst. De Heere wil Zich laten zien in het voorbijgaan. Zowel in voorspoed als in tegenspoed openbaart de Heere Zich aan Zijn discipelen, Als we onder Zijn toeziend oog werken in Zijn koninkrijk, verbindt Hij Zijn zegen aan jullie persoonlijk, de gezinnen en de gemeente!

Verkiezing ambtsdrager
Bij de laatstgehouden verkiezing van 10 januari jl. is broeder Johan van Dulken verkozen tot diaken. Inmiddels is bekend geworden dat hij voor zijn verkiezing heeft moeten bedanken. We bidden Johan vrede toe op de genomen beslissing. We denken naast Johan ook aan de niet-gekozen broeder, Jonathan van Kreuningen, in onze gebeden. Daarbij betrekken we ook hun vrouwen en gezinnen.

Ambtsdragerverkiezingen; indiening aanbevelingen
Door het bedanken van Broeder Johan van Dulken voor zijn benoeming als diaken, blijft er nog een vacature in de kerkenraad open. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 januari besloten de gemeente te vragen opnieuw aanbevelingen in te dienen voor de nog resterende vacature van diaken. Alle belijdende leden mogen voor deze vacature één naam indienen. Uw aanbeveling dient u schriftelijk, voorzien van uw eigen naam en adres, in te dienen. U kunt dit doen tot uiterlijk vrijdag 9 februari 2018, bij de scriba. Dit kan via de postbus bij de Roeping, via scriba#hervormdwilnis.nl, of op Burgemeester van Trichtlaan 64.

Groet
Hartelijk dank voor de blijken van meeleven en goede wensen die we rond de jaarwisseling mochten ontvangen! We wensen ook u en jullie van harte Gods nabijheid toe in het persoonlijk leven. En veel van Zijn zegen onder de bediening van het Woord van uw predikant! Hartelijke groeten, fam. Ds. D. Breure, Dorp 11, 3466 NE Waarder.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
MvdR vdm
 
terug