Kerkblad 21 maart 2020 Kerkblad 21 maart 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

19 maart 10.00 uur Open Kerk

24 maart 10.00 uur Vrouwencontact

24 maart 19.30 uur Open avond Bijbelkring over vaccinatie

26 maart 10.00 uur Open Kerk

30 maart 19.30 uur Paasviering Vrouwencontact

03 april 12.00 uur VBW Paas speurtocht

14 en 20 april Zending nú

20 t/m 23 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 26 maart 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen & Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 21 maart, de avonddienst is een dienst waarin we stil zijn voor de sprekende God. In het tweede gebod wordt ons voorgehouden geen beeldendienst te houden. Ons beeld van God of ons godsbeeld zal steeds opnieuw getoetst moeten worden aan het Woord van God. Wat zegt God van Zichzelf. We lezen in de Bijbel uit Exodus 32 : 1 – 10 en Johannes 1: 14 – 18. Uit de Heidelbergse Catechismus lezen we Zondag 35, Vraag en Antwoord 96 – 98. Het thema is: De sprekende God is met niemand te vergelijken.

Op Witte Donderdag 1 april willen we stil staan bij de instellingswoorden van het Heilig Avondmaal uit Lukas 22. We lezen vanaf vers 7 tot en met vers 23. De Heere Jezus zegt in vers 15: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Het thema is: Het verlangen van de Gastheer!

Op Goede Vrijdag 2 april staan we stil bij het vierde kruiswoord: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Dit kruiswoord vinden we in Mattheüs 27: 46. We lezen dit kruiswoord in het verband met de kruisiging op Golgotha, Mattheüs 27:33-50. Het thema in de middagdienst is: Mijn God en Mijn Vader?! In deze dienst hopen we in het bijzonder aan de jonge kinderen uit te leggen wat het Heilig Avondmaal betekent.

In de avonddienst willen we de Heere danken voor Zijn weldaad aan het kruis. Goede Vrijdag krijgt een speciale betekenis. De waaromvraag van onze Heere en Heiland geeft in de dienst van dankzegging een prachtig antwoord. Vanuit de duisternis antwoorden we de Heere Jezus: Nooit meer van U verlaten! Dan verdwijnt de duisternis en komen we in het volle licht van het volbrachte werk van de Heere Jezus te staan. We mogen ons verheugen in Gods verlossende daden.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg
In de week van de biddag kreeg Jan van de Westeringh, Boezemmolen Mijdrecht, de eerste hoopgevende resultaten van de onderzoeken. Hij kan verder worden onderzocht voor evt. vervolgbehandelingen. Hij en Coby zijn dankbaar voor de resultaten van dit moment, maar realiseren zich dat er nog een lange weg te gaan is met vele mogelijke tegenslagen. We leven mee met dit gezin en bidden de Heere om Zijn nabijheid in de weg die ze moeten gaan.

We denken aan mw. Groeneweg-Bos, Mw Van Wieringenplein te Mijdrecht. Zij heeft opnieuw een longontsteking. In de zorgen rondom haar gezondheid leggen we haar in de handen van onze Vader in de hemel.

We denken aan allen die op dit moment onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis. Daarnaast nemen we in onze gebeden allen mee die behandelingen ondergaan. We bidden voor allen die besmet zijn door het covid-19 virus en hen die in quarantaine verblijven. We dragen de gemeenteleden in de laatste fase van hun leven aan de Heere op.

Overlijden Henk van den Bosch

Op woensdagavond 3 maart 2021 is overleden Hendrik Willem van den Bosch in de leeftijd van 75 jaar. Hij was gehuwd met H.M. van den Bosch-van der Horst en ze kregen 4 dochters en ontvingen later 12 kleinkinderen.
Velen uit de gemeente zullen Henk kennen als één van de chauffeurs bij de VakantieBijbelWeek. Hij haalde de kinderen op in het dorp en bracht ze naar de tent.
De familie schrijft op de kaart: Op Gods tijd is van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa. Op Gods tijd heeft de Heere Henk tot zich geroepen. Bijna een half jaar heeft Henk in het ziekenhuis gelegen. Diverse operaties heeft hij ondergaan en de Heere heeft wonderlijk geholpen. De Heere was erbij in het ziekenhuis, maar ook bij de familie thuis. De tekst die op de kaart staat getuigt daar ook van, Psalm 46: 2: God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Deze woorden hebben samen met Romeinen 14: 8 centraal gestaan tijdens de rouwdienst op dinsdag 9 maart. Aansluitend aan de dienst in Wilnis heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Kockengen.
Het correspondentieadres van de Rina en de kinderen is: Otterspoorbroek te Breukelen.

Overlijden Jan Kluiver

Op woensdag 10 maart 2021 is Jan Kluiver overleden in de leeftijd van 74 jaar. Hij was gehuwd met J.A. Kluiver – Ravesloot. Jan is plotseling uit het leven weggerukt. We bidden de Heere om sterkte en kracht in de moeilijke weg die de familie moet gaan. De begrafenis heeft op dinsdag 16 maart in besloten kring plaatsgevonden. Het correspondentieadres van de familie Kluiver is: Oudhuijzerweg te Wilnis.

Bij de agenda

Vrouwen Contact Wilnis

De Hervormde Vrouwenbond organiseert een landelijke digitale themamorgen op woensdag 24 maart. U wordt hartelijk uitgenodigd om deze morgen mee te kijken via het grote scherm in de grote zaal van De Roeping. Deze themabijeenkomst heeft als titel meegekregen: Genieten is genade. We starten om 10.00 uur. Allen hartelijk welkom! Opgeven kan bij Karin van de Ruitenbeek of via vcwilnis@gmail.com.

Open avond Bijbelkring over vaccinatie | 24 maart

Vindt u alle berichten en meningen over vaccinatie ook wel eens verwarrend? Heeft u een oproep ontvangen maar weet u niet goed of u daaraan gehoor moet geven? Dan nodigen we u van harte uit woensdagavond 24 maart aan te sluiten bij de Bijbelkring. Deze laatste avond van het seizoen staat het onderwerp vaccinatie centraal. U kunt vragen over dit onderwerp vooraf doorgeven aan Nelleke van Kreuningen (06-10465480), Jopie Verhoek (06-54706241) of mailen aan predikant#hervormdwilnis.nl. We beginnen de avond met gebed, Schriftlezing en een lied, de dominee houdt een korte overdenking en daarna geeft ons gemeentelid Bea Vonk Noordegraaf informatie over de medische achtergronden van vaccinatie. Daarna worden de vragen die binnengekomen zijn beantwoord. Ook kunnen er ter plekke vragen gesteld worden. Bea Vonk Noordegraaf zal de medische vragen voor haar rekening nemen en ds. Van de Ruitenbeek belicht vaccinatie vanuit Bijbels perspectief. We starten om 19.30 uur in de kerk dus u kunt ook via de livestream meekijken en via de kerkradio meeluisteren. Wanneer u in de kerk aanwezig wilt zijn, kunt u zich opgeven tot maandag 22 maart bij Jopie of Nelleke, zodat we een registratie hebben van de aanwezigen. Geen lid van de Bijbelkring maar wel graag aanwezig? Van harte welkom! Ook dan even aanmelden. Er kunnen maximaal 30 mensen in de kerk dus vol = vol. Heel graag tot ziens!

Paasviering

Op dinsdag 30 maart wordt de paasviering van het Vrouwen Contact Wilnis via de kerktelefoon en livestream uitgezonden vanuit de kerk. Thema is dit jaar: Hij kwam voor mij. Op dit moment mogen er 30 mensen bij de kerkdiensten aanwezig zijn. Wij hopen dat dit dan ook nog mag. U kunt zich opgeven bij één van de bestuursleden of via vcwilnis#gmail.com.

Wees van harte welkom deze paasviering mee te vieren! De avond begint om 19.30 uur en duurt ong. een uur. Gezegende paasdagen toegewenst. De Heer is waarlijk opgestaan!

Paasspeurtocht voor jong én oud(er)

Wat de omstandigheden ook zijn, de boodschap van Pasen blijft staan: Jezus is waarlijk opgestaan!

Vanaf zaterdag 3 april, 12.00 uur kun je ‘Op zoek naar het Paasverhaal’ door mee te doen met een speurtocht in ons dorp. Op 20 plekken zijn borden geplaatst met daarop een vraag of een opdracht die betrekking heeft op het Paasverhaal in de Bijbel. De borden blijven tot en met maandag 5 april 17.00 uur staan. Je kunt op je eigen moment, desnoods in je eigen volgorde, wandelend of fietsend op zoek gaan naar de platen en de antwoorden. Op www.hervormdwilnis.nl staat vanaf 1 april een kaartje waarop de 20 plekken zijn aangegeven. Ook een puzzelformulier en verdere uitleg vind je op de website. Wanneer internet en/of uitprinten lastig is, bel dan naar José Kool (06-18363750) en je krijgt de printjes thuisbezorgd. Ingevulde antwoordformulieren kunnen tot en met dinsdag 6 april worden ingeleverd in de brievenbus bij Janneke Kranenburg, Raadhuisstraat 26 in Wilnis. Uit alle inzendingen wordt 1 winnaar getrokken die een mooie taart thuisbezorgd krijgt. Houd bij het puzzelen de regels van de overheid rondom corona in de gaten en geniet van de speurtocht! Voor vragen kun je terecht bij vbwwilnis#gmail.com of bij evangelisatieouderling Siem Kranenburg.

Hartelijke groet, de VBW-commissie

Zending nú – Hoe zijn wij betrokken bij Gods kerk wereldwijd?

We belijden elke zondag van harte ons geloof in ‘een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen’. Maar wat heeft dat te maken met zending? Is zending sowieso nog wel van deze tijd? En wat kan ik daar als gemeentelid in de 21e eeuw mee? Interessante thema’s om als gemeente eens over na te denken. Doet u/jij mee? Zet dan woensdagavond 14 en dinsdagavond 20 april alvast in de agenda. Meer informatie in het volgende kerkblad en in de zendingsnieuwsbrief.

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vacatures team Vakantie Bijbel Week

Met een team van ruim 30 mensen, verdeeld over verschillende werkgroepen, worden elk jaar weer verschillende activiteiten rondom de VBW georganiseerd. Naast het ‘vaste’ team zijn er ook heel veel andere gemeenteleden die als vrijwilliger taken oppakken. Dat is vooral rond de tentweek in de zomervakantie heel erg nodig. Zo kunnen we met elkaar al meer dan 40 jaar het Evangelie uitdragen in ons dorp. Een voorrecht en een zegen. Lijkt het je wat om mee te doen? Heel gaaf! We zoeken versterking voor de werkgroep die het avondprogramma voor tieners organiseert, een vormgever voor het PR-team, iemand die helpt met het bedenken en uitwerken van knutsels en daarnaast muzikanten die het zingen van de kinderen kunnen begeleiden. Wil je meer informatie wat de verschillende taken inhouden? Mail dan naar vbwwilnis#gmail.com. Zet je nummer erbij dan nemen we even contact op om je bij te praten. Tot snel!
Groetjes van het VBW-team

BEDANKT!

Wat een geweldige reactie op onze Soepactie! U bestelde 152 liter soep en onze koks gingen aan de slag! Vrijdags gebracht, verwerkt en zaterdag 6 maart ophaaldag! Een moment van ontmoeting, blijde gezichten en een praatje! Ook daar was de waardering merkbaar, dat hebben wij als heel erg leuk en hartverwarmend ervaren. Wat nog meer verwarmend was, was de grootsheid waarmee u hebt gedoneerd! Het supermooie bedrag van € 1348,00 voor de ‘voor elkaar vakantieweken’ van de Hervormde Vrouwenbond. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze actie en dit prachtige resultaat, hartelijk bedanken! Dit alles in dankbaarheid aan de Heere!

Hartelijke groet van Vrouwencontact Wilnis.

Vanuit de Kerkenraad

Viering Heilig Avondmaal

Door de overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 begin februari, hebben we in die periode geen Heilig Avondmaal bediend en gevierd. Wel hebben we op die zondagen in de erediensten stil gestaan bij de Heere Jezus als het levende Brood en het levende Water.

Eerder is aangegeven om het Heilig Avondmaal uit te stellen tot Goede Vrijdag als de omstandigheden het dan toelaten. Het ziet er nu naar uit dat dit doorgang zal kunnen vinden.

Het voornemen is dan om op Witte Donderdag, 1 april, in de avond een gedeelte van het Avondmaalsformulier te lezen en de instellingswoorden te overdenken. Aansluitend willen we dan een eerste bediening en viering houden. Op Goede Vrijdag 2 april zetten we de bediening en viering voort in de middagdienst. Dit is een mooie gelegenheid om de kinderen de betekenis van het Heilig avondmaal uit te leggen. In de avonddienst hebben we naast de bediening en viering, ook de dankzegging voor het Heilig Avondmaal.

Om alles in goede banen te leiden, willen we aan u en jullie vragen om zich voor zaterdag 27 maart op te geven bij de scriba of u aanwezig wilt zijn en/of deel wilt nemen. Dan is er voldoende tijd om de viering waardig te organiseren. We kunnen dan ook een inschatting maken of er naast het kerkgebouw eventueel ook gebruik gemaakt moet worden van De Roeping.

Op deze manier denken we praktisch invulling te kunnen geven aan de wens om het Heilig Avondmaal te vieren. We rekenen op uw medewerking voor het in achtnemen van de richtlijnen omtrent het virus en de instructies van de diakenen op te volgen voor een ordelijk verloop van de bediening en viering. Er zullen weer kleine bekertjes gebruikt worden en de hygiëne maatregelen bij het uitdelen van het brood worden in acht genomen. We bidden om gezegende ontmoetingen rondom de bediening van Woord en sacrament op 1 en 2 april.

Op het moment van schrijven is de avondklok nog van kracht. Vandaar dat we de diensten ’s-avonds om 19.00 uur aanvangen in plaats van 19.30 uur.

Paasgroetactie Friedensstimme

Enkele weken geleden heeft u een lectuurpakket of een setje kaarten kunnen aanvragen om zelf te versturen naar de evangelisten in Rusland. Wie hier aan mee heeft gedaan: hartelijk dank! Mocht u deze oproep hebben gemist, dan kunt Friedensstimme ook financieel ondersteunen. Dit geld wordt besteed aan de aankoop van de lectuur en kaarten die in deze pakketten zitten. Evangelisten in Rusland kunnen deze materialen goed gebruiken tijdens hun evangelisatiewerk in de verste uithoeken van Rusland, om te vertellen over Jezus. U kunt uw gift overmaken naar NL26INGB0004132334 o.v.v. Ondersteuning Paasgroetactie 2021. Van harte aanbevolen.

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Paasnummer

Bij dit kerkblad ontvangt  u de paaseditie van de Elisabethbode. Het thema is: Bekering! Juist nu is er de gelegenheid om uw/jouw buren, kennis of familielid mee te laten delen in het geloof. Laat deze kans niet aan u/jou voorbijgaan om het rijke evangelie door te geven aan de mensen om u heen. Doet u mee en bidt u mee? Voor degenen die het kerkblad per post ontvangen, zijn er exemplaren beschikbaar onder te toren en in ‘De Roeping’.  Neem gerust meerdere exemplaren mee.

Diaconiecollecte 21 maart

De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 21 maart is bestemd voor de uitzending van Peter en Riek. Zij zetten zich in voor hulp aan de vele daklozen in de stad waar zij wonen. Dat doen ze samen met een internationaal team van christenen en mensen uit lokale kerken. Zoals u inmiddels weet, gaat het om een gesloten land in Centraal-Azië waar evangelisatie verbonden is. We kunnen daarom alleen de voornamen en de regio noemen. Het leven op straat is zwaar en vaak sterven daklozen zelfs op straat. Om mensen een waardig levenseinde te bieden, is een hospice gebouwd. Dit is iets onbekends in het land. De licentieaanvraag kostte daardoor, en door de corona situatie, veel tijd en moeite. Inmiddels is een deel van de benodigde verpleegkundigen voor het hospice gevonden en hopen en bidden we dat er snel gestart kan worden. Wilt u meebidden om wijsheid voor Peter en Riek en dat het hospice voor velen tot zegen zal zijn?

Hulp aan ontheemden in Tigray (Ethiopië)

In de noordelijke regio van Ethiopië grenzend aan Sudan en Eritrea is een gewapend conflict gaande. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld van de strijdende partijen. Naar schatting zal dit leiden tot 750.000 tot 1 miljoen vluchtelingen. De hulpverlening wordt echter geblokkeerd vanuit Addis Abeba waardoor andere problemen ontstaan als ondervoeding, gebrek aan medicijnen waarbij het uitbreken van ziekten op de loer ligt. Woord en Daad trekt samen op met ZOA en met lokale partners om de vluchtelingen in deze regio te ondersteunen. Hierbij zijn zoals vaak de zwakkeren (vrouwen en kinderen) de dupe. Woord en Daad en Zoa voeren samen met de VN en andere hulporganisaties de diplomatieke druk op om toegang af te dwingen en zo de hulpverlening weer volledig op gang te krijgen. De diaconie collecte van 28 maart willen we via Woord en Daad aan dit doel besteden. Helpt u mee? Uw gift kunt u overmaken via de app of op bankrekening nr.NL17RABO0373710194 onder vermelding van Hulp aan Tigray. Hartelijk dank voor uw steun.

Zendingsbussen 2e kwartaal 2021

Vanaf 1 april is de opbrengst in de zendingsbussen bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. Met onze bijdragen ondersteunen we als gemeente hun uitzending. Zo kunnen zij het licht van het Evangelie verspreiden en iets betekenen voor mensen die een moeitevol leven op straat leiden. Mensen die niet gezien worden en voor wie het leven nauwelijks perspectief heeft. Fijn als u meeleeft, meebidt en meegeeft om zo het licht van het Evangelie te verspreiden.

Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug