Kerkblad 21 november 2021 Kerkblad 21 november 2021

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 21 november

Eeuwigheidszondag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 506

Kinderoppas: Anneke van Leeuwen, Thirsa Fokkens

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. G.J. Hiensch, Elst

Voorzang: WK 512

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 28 november

1e Adventszondag

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Lofzang van Zacharias : 5 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Linda Matze, Mirthe Herngreen

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. J.P. Ouwehand, Watergang-Ilpendam

Voorzang: Lofzang van Zacharias : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja Kerstmaaltijd.

 

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

24 nov. 20.00 uur Gemeente avond Umoja

25 nov. 18.45 uur Tienerkoor

26 nov. 10.00 uur Open Kerk

26 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

26 nov. 19.30 uur Catechesebijbelkring bij Fam. Palm

29 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

30 nov.,01,02 dec. Vrouwencontact

01 dec. 19.30 uur Censura Morum

01 dec. 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal

02 dec. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

03 dec. 10.00 uur Open Kerk

06 dec. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst

13 dec. Adventsviering Vrouwencontact

22 dec. 14.00/19.30 Creatieve middag/avond Vrouwencontact

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 26 november 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Op zondag 21 november is het eeuwigheidszondag. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. (De eerste adventszondag is het begin van het nieuwe kerkelijk jaar). In de morgendienst zullen de namen worden voorgelezen van hen die ons in 2021 zijn ontvallen. Een dienst waar ruimte is voor emoties. Begrijpelijk en goed. Met al onze emoties mogen we schuilen en troost zoeken bij God. Hij is de bron van het leven, zo lezen we in Psalm 36: 10: Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. Psalm 36 zal centraal staan in de verkondiging.

Op zondagmorgen 28 november, de eerste adventszondag, is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de diensten van voorbereiding op, viering van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal staan we stil bij de persoon van Zacharias. In een donkere tijd mocht hij dienen in de tempel. De Bijbelgedeeltes zullen worden genomen uit Lukas 1.

Meeleven in en rondom de gemeent

Zieken

Mariëlla de Kruijff, Wagenmaker 133, herstelt langzaam van de alvleesklierontsteking. Een zware weg voor haar en haar gezin. We bidden om kracht en geduld in de weg die ze moet gaan.

We denken aan Ella Hulsman, Marktschipper 43 (3648 KE), die deze week weer enkele dagen rust moet nemen. We bidden om de nabijheid van de Heere in de zware weg die zij moet gaan. Daarbij denken we ook aan haar man Evert en de kinderen.

Doop Noï Verkerk

Zondag 14 november is Noï Verkerk, dochter van Danny en Denise Verkerk gedoopt. We zijn dankbaar dat de Heere Zich met Zijn teken en zegel verbonden heeft aan de kleine Noï. De dooptekst die Noï heeft meegekregen is Jesaja 43: 1: Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. We bidden om Gods zegen in de opvoeding van Noï en Seb. De doopouders wonen: Kamgras.

Gedenken

We gedenken op de eeuwigheidszondag de overleden gemeenteleden. Het bepaalt ons opnieuw bij de tijdelijkheid van het aardse leven. Hoewel de pijn van het gemis er dagelijks is in de gezinnen, mogen we als gemeente op deze zondag in het bijzonder om hen heen staan en onze gebeden opzenden tot de levende Heere. We bidden om kracht en de troostende nabijheid van de Heere voor de nabestaanden. We noemen hier de namen van de overleden gemeenteleden die ons zijn ontvallen:

13 februari: Marijtje van Egmond-Strubbe (89 jaar)

3 maart: Hendrik Willem van den Bosch (75 jaar)

10 maart: Jan Kluiver (74 jaar)

29 maart: Wilhelmina de Graaf-van Drie (94 jaar)

18 mei: Elizabet Groeneweg-Bos (91 jaar)

10 september: Cornelia Janna van Scherpenzeel-Vis (78 jaar)

17 september: Sophia Catharina Treur-de Man (72 jaar)

Bij de agenda

Vrouwencontact Bijbelstudie 4

De eerstvolgende Bijbelstudie (nummer 4) heeft als titel ‘De Mensenzoon gaat Koning worden.’ Deze Bijbelstudie wordt behandeld in de groepen op dinsdagmorgen, dinsdagavond 30 november, woensdagmorgen 1 december en donderdagmorgen 2 december. We hopen op goede ontmoetingen en gesprekken rondom Gods Woord.

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal wordt er op woensdagavond 1 december om 19.30 uur Censura Morum gehouden in De Roeping.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Aansluitend aan het Censura Morum is er woensdagavond om 20.00 uur een bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal in de kerk. Op deze manier hopen we voldoende onderlinge afstand te kunnen houden. Met elkaar in gesprek gaan is lastig gebleken in de kerk, maar we proberen ruimte te geven voor opmerkingen die worden gemaakt.

Bingo avond

Op 6 november hebben we een gezellige avond gehad, waarbij er heerlijk is gegeten van elkaars meegebrachte gerechten. Daarna ging de bingo van start waarbij er vele enthousiasten een gooi deden naar de winst van allerlei leuke prijzen die er waren. Met de verkoop van de bingokaarten is een mooi bedrag van € 175,- opgehaald voor de cursussen die ds. Laurens Jan Vogelaar in Indonesië geeft om de lokale gemeenten van de Protestantse Gemeente (GPIL) toe te rusten. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond en wij willen iedereen bedanken voor het meedoen en de gezelligheid. En voor alle mensen die hebben gesponsord: heel erg bedankt!

Hartelijke groeten, de Commissie van Zending en Werelddiaconaat. 

Adventsviering Vrouwencontact

Zoals op het jaarrooster staat aangegeven hopen we op maandagavond 13 december een adventsviering te houden. Over de plaats en tijd wordt u nog geïnformeerd.

Creatieve bijeenkomst Vrouwencontact

Op woensdagmiddag en avond 22 december a.s. hopen we een creatieve workshop te houden in ‘De Roeping’. We willen dan een kerstkrans gaan maken. Wilt u een snoeischaar en eventueel een lijmpistool meenemen? De kosten zullen ca. € 7,50 bedragen. In de middag starten we om 14.00 uur en ’s avonds beginnen we om 19.30 uur. Allen hartelijk welkom.

Hartelijke groet van Marjan, Ida, Annemieke en Karin

Vanuit de Kerkenraad

Covid-19

Vanwege de aanvullende maatregelen die vrijdag 12 november door de overheid zijn bekend gemaakt, heeft de kerkenraad het volgende besloten: met ingang van komende zondag 21 november gaan we weer terug naar de basisregels van 1.5 meter onderlinge afstand en het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in de kerk. Dat betekent dat we weer begonnen zijn uitnodigingen te versturen vanuit het Kerktijd programma en dat de vrije kerkgang, zonder opgave vooraf, in de komende weken niet mogelijk is. Iedereen die al staat geregistreerd in Kerktijd hoeft niets te doen. Wilt u worden toegevoegd, neem dan even contact op met ouderling Herngreen. Met deze maatregelen laten we zien dat we de toenemende dreiging en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen inclusief de oproep: als je het niet doet voor jezelf, doe het dan voor de ander.

Omdat het onderwijs open blijft, vindt ook het jeugdwerk doorgang. Het 18+ werk kan doorgaan als 1.5 meter kan worden gehandhaafd.

Vacature ouderling

De kerkenraad heeft zich bezonnen op de vervulling van de openstaande vacature ouderling. Daartoe is een kieslijst vastgesteld met daarop de namen van Gert Jan van Kreuningen (Veenman) en Stephan Vree (Bovendijk). Belijdende leden kunnen op woensdag 24 november door middel van een stembusverkiezing hun stem uitbrengen. Tijdstip: tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur. Net als vorige keren kunt u de hal van de Roeping binnen gaan, een stembiljet in ontvangst nemen, in de bus doen en daarna aan de andere kant het gebouw verlaten. Dat voorkomt drukte en samenkomen van mensen en is dus veilig met het oog op risico van besmetting.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent uw stem uit te brengen, kunt u gebruikmaken van een volmacht. Deze kunt u aanvragen bij één van de kerkenraadsleden.

Ventilatie

Na een traject van voorbereiding en uitvoering is onlangs het nieuwe ventilatiesysteem in onze kerk in gebruik genomen. De 8 ventilatieconvectoren verwarmen en ventileren de kerkzaal tijdens de diensten en houden het CO2 gehalte (uitgeademde lucht) in de kerk op een gezond niveau. Het inblazen van frisse buitenlucht tijdens de diensten is een belangrijk middel in de strijd tegen coronabesmetting. In de Solitudo komt een completer verslag van de werking van het systeem.

Frisse wind in de kerk, bovenal hebben we nodig de wind van Zijn Geest die ons levend maakt.

De kerkrentmeesters

Een Handvol Koren 2022

Bent u nog op zoek naar een dagboekje voor het komende jaar? Probeer dan eens het dagboekje van de GZB en steun meteen het zendingswerk van de familie Vogelaar en Peter en Riek. Wist u dat het dagboekje al sinds 1914 bestaat? Zo hebben al vele generaties door het hele land het dagboekje gelezen. Zending verbindt niet alleen met de wereldkerk maar ook in Nederland! U vindt de dagboekjes in de kerk (onder de toren), bij de bibliotheek of u kunt via de website bestellen. In het boekje zit een briefje hoe u kunt betalen. Een mooi en verantwoord cadeau tijdens de komende feestdagen! Voor informatie kunt u terecht bij de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of 06-54706241.

Tenslotte

Een veelbewogen week ligt achter ons, nadat een zwager en oom op 50-jarige leeftijd door een verkeersongeval plotseling is overleden. Dit overlijden bepaalt ons allen bij de tijdelijkheid van het leven. Ook de vraag hoe het met ons zal zijn als wij worden geroepen uit dit aardse leven. Laat deze roepstem voor ons allen een oproep zijn om ernst te maken met het eeuwige leven.

We danken allen die met ons gezin en onze familie hebben meegeleefd. We wensen alle lezers van harte Gods nabijheid toe. Met Hem te leven is het enige wat echt nodig is.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug