Kerkblad 22 januari 2023 Kerkblad 22 januari 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 22 januari

10.00 uur: Ds. D. Breure, Kockengen

Voorzang: Ps. 43 : 3 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Jantine Vermeij, Boaz van Kreuningen, José Kool

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 44 : 1 en 2

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja 2.0

 

Zondag 29 januari

Scholendienst

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Scholendienstliederen

Kinderoppas: Jolanda Bos, Joëlle van Kreuningen, Anneke van Leeuwen

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. M. van Dalen, Noorden

Voorzang: WK 283

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Scholenproject: Light fort he children (Kees en Linda Matze).

==================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

23 jan. 20.00 uur   Winterlezing Mannenver. ‘Boaz’

24 jan.        19.45 uur   Kerkenraad

24, 25, 26 jan. Vrouwencontact

27 jan. 19.30 uur Gebedsgroep AY/Jeugdwerk

30 jan. 20.00 uur Catecheseavond voor ouders

02 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

03 febr. 17.30 uur Stamppotavond Vrouwencontact

06 febr. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst bij ‘De Weg’

10 febr. 17.30 uur Stamppotavond Vrouwencontact

11 t/m 14 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 - 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 27 januari 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagavond 22 januari staan we stil bij de vierde bede van Het Onze Vader: Geef ons heden ons dagelijks brood. We bidden om alles wat we nodig hebben van de Heere en het is een oefening in afhankelijkheid van de Heere. Dat is best lastig als we leven in een land van overvloed. Het volk Israël kende ook periodes van overvloed. Daarom lezen we uit Deuteronomium 26: 1-11. Tekst voor de preek is vers 9 en we lezen daarbij Zondag 50, Vraag en Antwoord 125. Het thema van de preek is: Broodnodige oefening! In deze dienst zijn de jongeren van het ROJ te gast. Na de dienst spreken de jongeren na over de dienst in De Roeping.

Zondagmorgen 29 januari is het een scholendienst. De kinderen van de Koningin Julianaschool werken in de week hieraan voorafgaand aan het thema: Feest! Vier je mee? In deze week komen verschillende Bijbelgedeelten aan bod, waaronder Johannes 2:1-11. Bij dit gedeelte willen we ook in de preek stilstaan en ontdekken wat dit feest voor ons te betekenen heeft. De kinderen zullen de liederen voor ons zingen die ze op school hebben geleerd.

Meeleven in en rondom de gemeente

Onderzoeken

We leven mee met jong en oud die onderzoeken (moeten) ondergaan. Dat kan veel onzekerheid geven in het dagelijks leven. We denken aan allen die dagelijks pijn ondervinden, waarbij de oorzaak niet altijd eenduidig is te achterhalen. We willen ook het verborgen leed in uw voorbede aanbevelen.

Gedoopt

Zondag 15 januari is de tweeling van Arie en Jantine Vermeij gedoopt. We zijn dankbaar dat het teken en zegel van Gods verbond aan Hannah en Loïs is gegeven. Als dooptekst heeft Hannah Psalm 119:105 meegekregen en Loïs Psalm 33: 18. Het gezin Vermeij woont: Korte Meentweg, Woerdense Verlaat.

Overleden Reini Kroon-van Eijk

Op 8 januari 2023 is Reini Kroon-van Eijk overleden op de leeftijd van 74 jaar. Sinds 2006 was ze weduwe van Jacobus Kroon. Jarenlang heeft ze aan de Prinses Christinastraat gewoond en heeft ze tijden van vreugde, maar ook van groot verdriet gekend. De laatste periode van haar leven is ze verzorgd geweest in Het Waterschapshuis in Kamerik. Opnieuw is er een lege plek gekomen in de verbonden families Kroon en Van Eijk.

De familie schrijft op de kaart: Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons altijd heeft gegeven, delen wij u mee dat is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma. Daarnaast hebben ze de prachtige tekst uit Jesaja 43 opgenomen: Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Deze tekst staat in het hoofdstuk waar moeiten en zorgen worden genoemd. Deze zijn mw. Reini Kroon niet bespaard gebleven. Maar als we geroepen zijn door de Heere, mogen we ervan overtuigd zijn dat het leven niet stopt bij het sterven, maar dat het door het geloof een doorgang is naar het eeuwige volmaakte leven. De rouwdienst in de kerk en de begrafenis achter de Hervormde Kerk hebben plaatsgevonden op zaterdag 14 januari. Het correspondentieadres van de familie is: R. Kroon, Veldzijdeweg.

Verdriet

We leven mee met Nico en Ada Strubbe (en de verdere familie) na het overlijden van Nico’s broer Gert. We bidden om Gods nabijheid nu zij een broer, zwager en oom hebben moeten begraven. We bidden om kracht en sterkte voor hen allen.

Kees en Linda Matze

Als alles volgens planning is verlopen zijn Kees en Linda (met hun kinderen) vertrokken naar Namibië. Een grote stap in het leven van dit gezin om de roepstem van de Heere te volgen. Hij Die roept is getrouw. Hij zal het ook doen! We bidden om Zijn zegen om daar tot zegen te zijn.

Bedankt!

Lieve gemeenteleden, we willen iedereen bedanken voor de betrokkenheid bij ons vertrek naar Namibië. Na de dienst op 18 december in ‘De Roeping’, maar ook in de vorm van een kaartje of berichtje. Het heeft ons bemoedigd!

Hartelijke groet van familie Matze

Bij de agenda

Winterlezing

Na een onderbreking van enkele jaren zijn we dankbaar dat de jaarlijkse winterlezing weer kan plaatsvinden, en wel op maandagavond 23 januari. Ditmaal hoopt Ds. Van Rooijen stil te staan bij de profeet Zacharia, zijn spreken, en zijn betekenis Anno Domini 2023. Ieder hartelijk welkom! Aanvang 20.00 uur in De Roeping.

Catechese voor ouders

Op 30 januari organiseren we een catecheseavond voor ouders. We beginnen om 20.00 uur, voor die tijd is er koffie/thee en we sluiten voor 22.00 uur af. De jongeren geven aan wel over het geloof te willen praten met ouders, maar het soms lastig te vinden om erover te beginnen. We willen onder leiding van de HGJB met ouders oefenen in een geloofsgesprek. Hoe voer je een geloofsgesprek als ouder met je tiener? Heb je er al wel eens bewust bij stilgestaan wat jij als ouder aan je kind doorgeeft? Welke thema’s en waarden draag je uit in de opvoeding? Deze avond verwachten we alle ouders. Dus tieners: Stuur je ouders naar catechisatie!

Stamppotavonden

Na de Soepactie in de coronatijd, gaan wij weer zoals vanouds over op de Stamppotavonden. Vrijdag 3 en 10 februari 2023 hopen wij deze avonden weer te gaan organiseren in gebouw ‘De Roeping’. De inloop is vanaf 17.30 uur en het buffet wordt om 18.00 uur geopend. Opgeven kan t/m 30 januari 2023 bij Jeannette Drost. Tel. 06-221 845 14 / jdrostsamsom#gmail.com
Als u/jij wil koken voor één van deze avonden kan dit ook aan Jeannette doorgegeven worden. Wilt u thuis opgehaald worden, laat het dan even weten bij de opgave. Uw vrijwillige bijdrage is t.b.v. ‘Voor elkaar vakantie weken’. Wij hebben er zin in en hopen u/jullie op één van de avonden te ontmoeten!

Groet, De Stamppotgroep

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug