Kerkblad 22 November 2020 Kerkblad 22 November 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

24 nov.-10 dec. Kerstactie JV

25 nov. Ambtsdragersverkiezing

26 nov. Kring Anna in ‘De Roeping’

27 nov. 10.00 uur Kerk open

02 dec. 20.00 uur Bezinningsuur H.A./ Bijbelkring

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 27 nov. 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de kerkelijke traditie wordt deze zondag ook wel de eeuwigheidszondag genoemd. De eeuwigheidszondag bepaalt ons bij de tijdelijkheid van het aardse leven, maar ook bij de waarde van het eeuwige leven voor hen die geloven. Zo wordt er op de laatste zondag van het kerkelijk jaar al iets vooruit gekeken naar advent. De tijd van voorbereiding op en de verwachting van de komst van de Heere Jezus. In de ochtenddienst staan we stil bij het ziekzijn, overlijden en begraven van Elisa, gevolgd door de opstanding van een onbekende man. De geschiedenissen van Elisa krijgen een afsluiting om nooit te vergeten. Mijn God verlost van de vijanden en van de allerlaatste sterke vijand! We lezen 2 Koningen 13:14-21. De teksten voor de preek zijn vers 20 en 21. Het thema is: De laatste vijand overwonnen!

Zondag 29 november is de eerste adventszondag. De voorbereiding voor het kerstfeest begint. Het zou mooi zijn als deze dienst ook een voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal kan zijn (zie ook het bericht in de rubriek Vanuit de kerkenraad). We lezen over Zacharias en Elisabeth en de aankondiging van de geboorte van hun zoon Johannes. We lezen uit Lukas 1: 5-25. De tekst die centraal zal staan tijdens de verkondiging is Lukas 1:13. Het thema is: Gebed om verlossing wordt verhoord!

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

In het ziekenhuis te Nieuwegein is mw. Nel van Oudenallen, Herenweg, opgenomen voor onderzoeken. Haar nierfunctie neemt steeds verder af. Een zorgelijke situatie voor Nel, maar ook voor haar man Tim die haar enkele dagen niet kon opzoeken i.v.m. een coronatest. De Heere zij u en de kinderen nabij.

In het UMC verblijft nog steeds dhr. Henk van den Bosch, Otterspoorbroek te Breukelen. Al ruim twee maanden wordt hij daar behandeld en verpleegd. We bidden de Heere om vernieuwde krachten om vol te houden. Dat bidden we ook voor Rina en de (klein)kinderen. We bemoedigen u en jullie met de woorden uit WK lied 443: 2: Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

We zijn dankbaar dat de knieoperatie van Karin van de Ruitenbeek goed is gegaan. Ze mocht na behandeling weer thuis komen uit het ziekenhuis en ze zal thuis verder moeten revalideren.

We zijn ook dankbaar dat Sara van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat, na een val en een korte opname op de Spoedeisende hulp weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Ze zal thuis verder moeten herstellen van de kneuzingen en een hersenschudding. We zijn de Heere dankbaar dat Hij heeft bewaard en gespaard.

In het ziekenhuis in Boston (USA) is ds. Joël geopereerd. Dankbaarheid aan de Heere Die alles bestuurt. Na vele keren uitstel heeft de operatie plaatsgevonden en is geslaagd. We bidden dat ds. Joël en Magdaline gesterkt in de Heere verder kunnen en mogen met hun roeping en werkzaamheden in Kenia.

Onderzoeken

We denken aan dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan die deze week opnieuw een scan krijgt. Aan de hand van de uitslagen wordt een nieuw behandelplan gemaakt. We zijn dankbaar dat hij zich goed voelt. We denken ook aan Nel en de (klein)kinderen in deze onzekere situatie.

Ook Jolanda Bos, Beatrixstraat ondergaat nog steeds onderzoeken naar de oorzaak van de pijn. Een lange en moeilijke weg heeft ze te gaan. We bidden om de dragende kracht van de Heere voor haar, haar ouders en verdere familie.

We leven mee met allen die door chronische ziekten aan huis zijn gebonden. Het afgelopen half jaar lijkt de wereld heel klein te zijn geworden. Ook in deze situatie zijn er mensen die voor u en jou bidden en met raad en daad bij willen staan. U kunt altijd contact opnemen met uw wijkouderling, een diaken of de predikant.

Testen

In het midden van de gemeente zijn er velen die getest moeten worden op het covid-19 virus. Dat brengt spanning met zich mee. De één wordt negatief getest en is er een opluchting. Anderen zitten een week in quarantaine en kennen de zorgen over de gezondheid en ervaren de eenzaamheid. Werp al de dingen waar je jezelf mee bezig houdt (bekommernissen) op de Heere en Hij zal rust geven (vgl.: 1 Petrus 5: 7)

Verlies

We leven mee met allen die een geliefde hebben verloren. In veel gemeenten wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de namen voor gelezen van hen die ons ontvallen zijn. Zo zijn er ook in onze gemeente die een geliefde op jonge of oudere leeftijd moeten missen. We bidden om de nabijheid van de Heer in deze moeilijke periode.

Bij de agenda

Vrouwen Contact Wilnis

Door alle verscherpte maatregelen in verband met corona zijn de eerste bijeenkomsten van het Vrouwen Contact niet doorgegaan. Zodra dit wel weer kan, hoort u dat van ons. Als bestuur hebben we ons beraden over een (tijdelijke) oplossing en komen we met het volgende. Er wordt een digitale opname gemaakt van elke Bijbelstudie. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. Zodra de opname van de eerste Bijbelstudie over Prediker 1 klaar is, wordt die op de website van de kerk gezet. U kunt die dan als een luisterbestand afspelen. Houd de website dus goed in de gaten!

Ons streven is om in de week dat dit kerkblad verschijnt de eerste Bijbelstudie online te hebben.

De volgende volgen zo snel mogelijk. Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen met Marjan Versteegh 06-57434312 of mailen met vcwilnis#gmail.com. Ook werken we aan een digitale uitzending van de adventsviering op maandag 14 december a.s. We hopen die ‘live’ uit te zenden. Een liturgie van deze viering hopen we aan iedereen te sturen. Laten we met Bijbelstudie zien op het mens geworden Woord van God en van Zijn genadig offer leven. Dan worden we immers opgetild en krijgen we vaste grond onder onze voeten. Een hartelijke groet van het bestuur.

Kerstactie JV

De coronacrisis raakt ons allemaal, en zeker de mensen die eenzaam zijn in onze gemeente. Daarom hebben wij, de jeugdvereniging ‘Op Weg’ een kerstactie opgezet, dit in samenwerking met Bakkerij De Kruijf. We hopen op deze manier ondanks de crisis, gemeente te zijn. De kerstactie bestaat uit de verkoop van kerstkransjes of suikerkransjes, bestaande uit 18 koekjes. Eén pakje koekjes kost €5,25, maar als u drie pakjes koopt, kosten ze slechts €15! U kunt uw bestelling mailen naar kerstactiewilnis#gmail.com. Wilt u hierin vermelden welk soort koekjes en hoeveel stuks u wilt, maar ook uw adres en naam in verband met het rondbrengen? U kunt uw bestelling ook doorbellen! Hiervoor kunt u bellen naar 06-46777671 (Hanna van de Ruitenbeek) of naar 06-14388171 (Cynthia Vree). U kunt de koekjes bestellen vanaf 24 november tot en met 10 december. Wij hopen deze bestellingen rond 18 december rond te brengen! De winst die we bij de verkoop van de koekjes behalen, gaat naar de Voedselbank De Ronde Venen. Door de coronacrisis heeft de voedselbank het zwaar. Helaas moeten steeds meer gezinnen gebruik maken van de voedselbank. Echter is de aanlevering van producten flink gedaald door de sluiting van de horeca ondernemingen. Wij hopen op deze manier de voedselbank, en daarmee de naasten om ons heen, te kunnen steunen.

Houd de komende weken het kerkblad, de website en de Facebook pagina van de kerk in de gaten! Hierop zullen wij verdere informatie delen! Ook in deze tijd kunnen we op deze manier samen gemeente zijn. Doet u mee?        Groetjes van de JV.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal / Bijbelkring

Er is nog onzekerheid of het Heilig Avondmaal door kan gaan. Als het Heilig Avondmaal wordt bediend en gevierd, hebben we een bezinningsuur op woensdag 2 december van 20.00 uur tot 21.00 uur in de kerk. Als het Heilig Avondmaal niet door kan gaan, organiseren een online Bijbelkring op deze avond. We gaan dan verder waar we woensdagavond 18 november zijn gebleven. De verwachting is dat we verder gaan bij het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Micha. Meedoen met de Bijbelkring kan door te luisteren via de livestream. Ook is het mogelijk om digitaal mee te ‘praten’. Dat kan door een berichtje te sturen naar Nelleke van Kreuningen (06-1046 5480) of naar Jopie Verhoek (06-5470 6241) of een mailtje naar de dominee. Bellen kan ook! U en jij ontvangen dan ook de hand-out.

Vanuit de Kerkenraad

Vacature diaken

Woensdag 11 november heeft de kerkenraad, mede aan de hand van de ingediende namen, een kieslijst opgesteld voor de vacature diaken Den Breejen. Daarop staan de volgende namen: Johan van Eijk, Burg. Padmosweg en Cris Spek, Burg. Van Baaklaan. De verkiezing zal plaatsvinden op woensdag 25 november in De Roeping. Het stembureau is dan open van 12.00-13.00 uur en van 19.00- 20.00 uur. Stemmen door middel van volmacht is ook mogelijk, u kunt een machtigingsformulier bij één van de kerkenraadsleden opvragen.

Voorgenomen viering van het Heilig Avondmaal op 6 december

De viering van het Heilig Avondmaal op 6 december zal alleen doorgang kunnen vinden wanneer de kerkgang in de komende weken mag worden uitgebreid naar 100 bezoekers. Onder de huidige maatregelen (30 bezoekers per dienst waarbij de kinderen zijn inbegrepen) is het helaas niet goed mogelijk om als gemeente samen te komen en de tekenen van brood en wijn met elkaar te delen.

Corona en ventilatie

Sedert een paar maanden zijn wij bezig, samen met deskundigen op het gebied van ventilatiesystemen, om te kijken welk systeem het beste past in onze kerk. Een deskundige heeft een rapport uitgebracht. Dit is besproken en wordt nu aangepast aan nieuwe eisen/wensen. Wij verwachten binnenkort een definitieve beslissing te nemen. Dan volgt een traject van aanbesteden e.d.. Dat alles zal pas ergens begin volgend jaar kunnen. Dat houdt in dat tijdens de komende maanden, op de oude manier geventileerd zal worden, dus ramen open en torenluik open. Het openzetten van ramen e.d. zal de behaaglijkheid in de kerkzaal niet ten goede komen. Wij willen u hierbij waarschuwen dat de temperatuur in de kerkzaal lager zal zijn. Wij adviseren om uw kledingkeuze af te stemmen op die lagere temperatuur.

De kerkrentmeesters

Vervallen SKG kerkgeld app

Medio november is de SKG kerkgeld app gestopt. De opvolger is: Appostel. U kunt deze app downloaden en inloggen met uw gegevens die u voor de oude kerkgeld app gebruikte. Na inloggen dient u de Hervormde Gemeente Wilnis te selecteren. Alle gegevens uit de oude kerkgeld app worden in de Appostel kerkgeld app opgenomen.

De Diaconie/Kerkrentmeesters

Begroting 2021 Diaconie

De kerkenraad heeft in de vergadering van 11 november jl. de door het college van diakenen opgestelde begroting 2021 voorlopig vastgesteld. Voor gemeenteleden ligt deze concept begroting 2021 ter inzage bij diaken Bos. Dit kan in de week van (23  november t/m 28 november). Graag even contact vooraf (0297-274264). In januari 2021 zal tevens een verkorte weergave van deze begroting worden opgenomen in de Solitudo.

De Diaconie

Dankdagcollecte 2020

De op 4 november gehouden dankdagcollecte voor de voedselhulp in Nairobi ( Mathare) heeft het mooie bedrag opgebracht van € 10.800 ( tm 13 november ). Erg dankbaar zijn we voor uw ruimhartige  gave waarmee we als gemeente ons verbonden weten met de minder bedeelde medemensen in de sloppenwijk Mathare Kenia. Hartelijke dank voor uw bijdrage en inzet. Dank ook aan onze Gever.             Umoja Taakgroep

Tenslotte

In deze roerige tijd mogen we ook onze zegeningen tellen. De Heere geeft veel om dankbaar voor te zijn. Laten we onze zegeningen tellen en de Heere er voor danken. We mogen delen in het goede wat Hij geeft en uitdelen van wat Hij ons gegeven heeft.

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug