Kerkblad 23 januari 2022 Kerkblad 23 januari 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 23 januari

10.00 uur: Ds. L.J. Vogelaar, Indonesië

Voorzang: Ps. 29 : 6 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Celia Vis, Carlijn Meijers

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

15.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 27 : 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

Zondag 30 januari

Scholendienst

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Kinderoppas: Lyana Fokkens, Joëlle Meijers

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

15.30 uur: Ds. B.M. van de Bosch, Linschoten

Voorzang: WK Ps. 111 : 1 en 6

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Scholenproject.

Agenda (Voor alles geldt D.V. en onder voorbehoud van COVID-19 maatregelen)

25 jan. Kerkenraadsvergadering

31 jan. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

1, 2, 3 febr. Vrouwencontact

03 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag

04 febr. 19.30 uur Catechese Bijbelkring

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 28 januari 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Op zondag 23 januari lezen we in de middagdienst uit Jakobus 1: 1 - 18. Dit gedeelte handelt over de geloofsbeproeving. De vraag die daarbij aan de orde komt is: Waar gaat onze begeerte naar uit?  Gaat onze begeerte uit naar de Heere, de Vader van de wijsheid of naar de schatten van deze wereld. Deze vraag komt aan de orde in het 10de gebod. Het uitgangspunt voor de preek is Jakobus 1: 13 en 14. Daarbij betrekken we ook de Heidelbergse Catechismus Zondag 44, V&A 113-115. Het thema van de verkondiging is: God vraagt ons hart!

Zondagmorgen 30 januari is de scholendienst. Op de Koningin Julianaschool wordt de kinderen verteld over het nieuwe Jeruzalem. In de dienst waarbij de kinderen ook zullen helpen, willen we stil staan bij Openbaring 21: 9 -27. Een prachtige beschrijving van deze stad die Johannes in een visioen uit de hemel ziet neerdalen. Een prachtige stad waar we naar mogen verlangen om er te wonen. Het thema is: Het nieuwe Jeruzalem, de prachtige stad van God.

Meeleven in en rondom de gemeente

Zorgen

Mw. Mariëlla de Kruijff – Mathot, Wagenmaker, moest opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen met een alvleesklierontsteking. Zondagmorgen nog in de kerk en de volgende dag in het ziekenhuis. Een teleurstelling voor haar en we bidden om een voorspoedig herstel. In de voorbede nemen we ook haar man Wim en de kinderen mee.

We leven mee met Naomi Stoof, Marktschipper, die tijdelijk verblijft in Bosch en duin. We bidden dat ze herstelt van haar vermoeidheidsklachten en hernieuwde krachten ontvangt van de Heere.

We leven mee met hen die worden verzorgd in zorgcentra in de nabije omgeving, terwijl het bezoek slechts in beperkte mate ontvangen kan worden.

Overleden

In de vroege ochtend van 13 januari is Aales Marijn van Leeuwen overleden. Aales is 76 jaar oud geworden. Hij was ruim 52 jaar getrouwd met Nel van Leeuwen-de Jong. Een groot verdriet is er in het leven van de familie gekomen. Het gemis van een innig geliefde man, een dierbare en zorgzame vader, schoonvader en opa is groot. Tegelijkertijd mag de familie met dankbaarheid terugzien op zijn leven. De laatste jaren wisselden zorg en vreugde elkaar af, maar de Heere heeft liefde, kracht en wijsheid geschonken om hem te verzorgen. De Heere heeft op Zijn tijd hem tot Zich genomen. Dat vertrouwen blijkt ook uit de tekst die de familie op de kaart heeft gezet naar aanleiding van Hebreeën 6: Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig rust. De eeuwige rust is aangebroken, omdat de Heere het vertrouwen in Hem nooit zal beschamen. De boog in de wolken, als teken van trouw heeft hij regelmatig mogen zien en ervaren. (Weerklank lied 443).

De dankdienst voor zijn leven is gehouden op dinsdag 18 januari 2022. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats achter de kerk.

Het correspondentieadres van de familie is: Burgemeester van Baaklaan.

Verdriet

We leven mee met de rouwdragende families in ons midden. We denken aan Nico en Elsemarie Mur, GertJan en Cora van Kreuningen en Jonathan en Mathilde van Kreuningen nu hun zus en schoonzus Margret van Kreuningen-Kroese uit Vinkeveen is overleden. Een lege plaats in een jong gezin met opgroeiende kinderen doet in de hele familie pijn. Voor hen is de troost te vinden bij de Heere, Die een Toevlucht is in alle nood.

We leven met de families mee waar zorgen zijn en verdriet gekomen is. Laten we elkaar opdragen in de voorbede, ook al worden niet altijd concreet namen genoemd.

Bevestiging ambtsdragers

Zondag 16 januari zijn de ambtsdragers bevestigd in het midden van de gemeente. We zijn dankbaar dat  de kerkenraad weer compleet is. Helaas kon niet de hele gemeente aanwezig zijn bij de bevestiging en hen persoonlijk Gods zegen toewensen in hun ambtelijke bediening. We willen hier hun namen en adressen nog een keer vermelden, zodat u ook schriftelijk met hen kunt meeleven.

Ouderling Peter De Bruijn, Burg de Voogtlaan.

Ouderling kerkrentmeester Gerton van Kreuningen, Burg van Trichtlaan.

Diaken Peter de Leeuw, Burg van Trichtlaan.

Diaken Jaap Verhoek, Donkereind., Vinkeveen

Ouderling Stephan Vree, Bovendijk.

In dezelfde dienst hebben we afscheid genomen van 2 broeders. Ook deze namen willen we noemen om met hen mee te leven.

Ouderling Bart Vis, Burgemeester Padmosweg.

Diaken Arie van Zutphen, Portengen, Kockengen.

Bij de agenda

Vrouwen Contact Wilnis/Soep-actie

Ook dit jaar kunnen we geen stamppottenavonden organiseren. Opnieuw willen we daarom een SOEP-actie houden. Onze dames gaan voor u een aantal heerlijke soepen koken! Welke soepen dat zijn…?!  Lees hiervoor snel de bijgevoegde flyer! (heeft u geen flyer ontvangen, dan kunt u de flyer ook op de website van de kerk vinden).

Geef uw bestelling vóór 8 februari a.s. door aan Ida van Kreuningen. Dit kan per mail: idavankreuningen#ziggo.nl of telefonisch: 0297-282187. Ook als u geen flyer ontvangen hebt, kunt u een bestelling doen. De soep wordt geleverd in emmertjes van 1 liter. Glutenvrije of lactosevrije soep is mogelijk in overleg! Op zaterdag 12 februari kunt u uw bestelling tussen 10.00 en 12.00 uur ophalen bij ‘De Roeping’. Bent u niet in de gelegenheid zelf te komen, dan is er een mogelijkheid voor thuisbezorging. De opbrengst van deze actie gaat (net als alle vorige jaren) naar het werk van de Voor Elkaar Vakantieweken. Deze vakantieweken worden georganiseerd voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen en alleen gaanden, mensen met dementie en hun mantelzorgers, kinderen en jongeren met ASS! Voor meer info zie: www.voorelkaarvakantieweken.nl. Wanneer u uw bestelling ophaalt of thuisbezorgd krijgt, kunt u een gift geven of overmaken op NL 21 RABO 0373 7429 08 t.n.v. Vrouwen Contact Herv. Gem. Wilnis o.v.v. soepactie. Wij hopen weer veel emmertjes soep te mogen vullen. Bestel en steun hiermee het werk van de Voor Elkaar Vakantieweken.

Namens de soep-commissie van Vrouwen Contact Wilnis

Terugblik Kerstfeestviering met de jeugd

Wij kijken met dankbaarheid terug op de kerstviering die we met de jeugd in de kerk mochten houden. In tegenstelling tot 2020 kon dit nu weer met kinderen en jongeren in de kerk. We zijn heel dankbaar voor de ruimte die hiervoor werd geboden! Velen hebben ook thuis meegekeken. Wij hopen dat u en jij er van genoten hebt! De collecte in deze viering werd gehouden voor zondagsschoolmateriaal voor kinderen in Congo. De diaconie kan namens ons allen het prachtige bedrag van €1664,84 overmaken. Hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid! Wij hopen dat mede hierdoor ook in Congo het Evangelie onder kinderen meer verspreid kan worden. We hoorden: ‘Jezus is het Licht van de wereld. Wie Hem volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar het Licht van het leven hebben (Joh. 8:12)’ Ook wij mogen lichtbrengers zijn: jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn, tot Zijn eer! Ook in 2022! Een gezegend nieuw jaar gewenst! Hartelijke groet, namens de leiding van de clubs, JV, catechisatie en zondagsschool, Corine Nagel

Vanuit de Kerkenraad

Covid-19 maatregelen

Van de Covid-19 overheidsmaatregelen, die vrijdag 14 januari werden bekend gemaakt, is op moment van samenstellen van dit kerkblad niet duidelijk of deze ook directe gevolgen hebben voor kerken. Dat betekent dat de huidige voorschriften voorlopig blijven gelden. Wanneer hierin iets wijzigt zal dit worden bekendgemaakt op de website van onze gemeente.

Beleidsplan 2022-2025

Voor belangstellende gemeenteleden ligt dit plan ter inzage bij de scriba van de kerkenraad. Dit kan van 24/1 t/m 4/2. Stuur hem een email, een app of bel hem en u krijgt het plan toegestuurd. Voor opmerkingen en vragen hierover kunt u ook bij hem terecht.

Van de kerkrentmeesters

Met het overlijden van de heer Aales van Leeuwen, verliest de familie een innig geliefde man, dierbare en zorgzame vader, schoonvader en opa. Ook de kerk, en in het bijzonder het college van kerkrentmeesters, verliest een zeer betrokken bouwmeester, adviseur, historicus, klankbord. Wij hebben heel lang, heel veel aan Aales te danken (gehad). Wij zullen zijn kennis, persoonlijkheid en betrokkenheid zeer missen.

De kerkrentmeesters

Zendingsdienst ds. Vogelaar

U las het al in het vorige kerkblad: zondagmorgen 23 januari hoopt ds. Vogelaar voor te gaan. De familie Vogelaar is met verlof en hoopt ons nadere informatie te geven over de situatie van de kerk op Sulawesi en over het werk dat zij in Indonesië doen. Als gemeente zijn we daar inmiddels vier jaar aan verbonden. Vanwege de Covid-situatie is ervoor gekozen om kerkdienst en presentatie aan elkaar te verbinden zodat alle gemeenteleden, thuis of in de kerk, betrokken kunnen zijn. Als uw email-adres bij de scriba bekend is, heeft u inmiddels nadere informatie over de zendingsdienst ontvangen. Als dat niet het geval is, vindt u aanvullende informatie op de website, op de facebookpagina van onze gemeente en op Youtube. Wanneer u thuis meekijkt of -luistert en vragen voor de familie Vogelaar heeft, kunt u deze vooraf of na afloop van de dienst stellen via: 06-54706241 (Jopie Verhoek). Het liefst via WhatsApp maar op een andere manier kan natuurlijk ook. Deze vragen zullen na afloop van de dienst via de livestream beantwoord worden. We kijken met elkaar uit naar een goede ontmoeting; niet alleen met de familie Vogelaar maar via hen ook met de broeders en zusters van de GPIL op Sulawesi.

Hartelijke groet van de CZWD

Terugblik Kerstzangdienst

Ook wij kijken met dankbaarheid terug op de Kerstzangdienst. Samen met het kinderkoor en het tienerkoor met de toegestane 50 bezoekers, voornamelijk (groot) ouders, broers en zussen van de koorleden mochten we zingen van het nieuwgeboren Kind. Proponent Herman Meijer heeft op zijn wijze hierover een mooie en eenvoudige meditatie gehouden, die voor klein en groot zeer begrijpelijk was. De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van EUR 1.553. Van deze zangdienst heeft Aales van Leeuwen Sr in de kerstnacht nog een bijzondere tekening gemaakt, die we op de achterkant van Solitudo hebben afgedrukt.

De collecte opbrengst in zijn geheel bestemd voor de Stichting Hulp voor vervolgde christenen. Hartelijk dank aan een ieder die aan deze dienst heeft meegewerkt. Maar ook ....Soli Deo Gloria.

De evangelisatiecommissie

Podcast ds. Vogelaar

Wanneer u/jij het leuk vindt om zich alvast wat te verdiepen in de situatie van de kerk op Sulawesi is het zeer aan te raden om te luisteren naar een podcast die in samenwerking met ds. Vogelaar gemaakt is. U vindt deze op www.gzb.nl/podcast. Echt de moeite waard!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug