Kerkblad 23 oktober 2022 Kerkblad 23 oktober 2022

 

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 23 oktober

10.00 uur: Ds. K.M. Teeuw, Voorthuizen

Voorzang: Ps. 46 : 6 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Inge De Bruijn, Joëlle Meijers, Els Leeflang

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Voorzang: Ps. 85 : 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. VBOK.

 

Zondag 30 oktober

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 91 : 1

Kinderoppas: Karin de Haan, Sander Meijers, Anneke van Leeuwen

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp, Waverveen

Voorzang: Ps. 51 : 9 en 10

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Woensdag 2 november

Dankdag voor Gewas en Arbeid

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 597 : 1 en 2

Kinderoppas: José Kool, Tamara Mur

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 349

Collecten: 1. Voedselbank.

====================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

24 okt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

28 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

31 okt 20.00 uur Reformatieherdenking in de Hervormde kerk in Vinkeveen

03 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

03 nov. 18.30 uur Meet & eat

04 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

05 nov. 15.00 uur Terugkommiddag VBW

10 nov. 10.00 uur Kring Anna bij Nelie van Eijk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 28 oktober 2022  via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 30 oktober willen we in de ochtenddienst weer lezen uit het Bijbelboek Richteren. We lezen hoofdstuk 16: 1 -21 over Simson en Delila. Simson heeft door de kracht van de Heilige Geest overwinningen behaald op de Filistijnen. Nu laat hij zich verleiden door Delila. Hij vertelt haar het geheim van zijn kracht. Zijn lange haren worden geknipt en Simson verliest naast zijn kracht ook de Heere. Wat blijft er nu nog over van deze richter? Gelukkig blijft de Heere Zijn verlossingswerk doorzetten, ook als mensen vallen. Als tekst heb ik Richteren 16: 17 gekozen. Het thema is: Simson onder de verleiding bezweken.

Op woensdag 2 november is er een dankdagmiddagdienst gericht op de kinderen. In deze dienst gebruiken we het thema dat door de HGJB is aangereikt: Wie dank jij? Een heel belangrijke vraag op de dankdag. Want wie zorgt ervoor dat we te eten en te drinken hebben? Dat is de Heere, want Hij heeft alles laten groeien en bloeien op het land en heeft voor ons gezorgd. Ook toen het heel droog was van de zomer. Daarom mogen we de Heere danken op de dankdag. We lezen uit de Bijbel de geschiedenis van Elia uit 1 Koningen 17: 1-16. De kinderen van donderdagavondclub Menorah helpen mee in de dienst.

In de avonddienst van de dankdag lezen we hetzelfde gedeelte en realiseren ons dat overvloed niet vanzelfsprekend is. Maar tegelijkertijd hoeven we niet te twijfelen aan de zorg van de Heere voor mens en dier. Daar mogen we Hem voor danken. Ook mogen we Hem danken dat er ook te delen is van het goede dat de Heere aan ons heeft gegeven. We mogen er ook van uitdelen aan anderen die het nodig hebben, ver weg of dichtbij. We danken de Heere in deze dienst voor gewas en arbeid.

Meeleven in en rondom de gemeente

Geopereerd

We leven mee met de gemeenteleden die de afgelopen periode zijn geopereerd. Elske van Kreuningen, Herenweg, is geopereerd aan haar oor. Gelukkig is de operatie goed gegaan en we bidden dat ze verder herstelt.
Thera Visser, Waterhoen, Mijdrecht, is opnieuw geopereerd aan haar arm. Gelukkig kan ze nu de arm meer bewegen. De komende periode zal moeten blijken of de operatie afdoende is geweest. We vragen of de Heere het herstel voorspoedig wil maken.

Stephan Vree, Bovendijk, is opgenomen geweest in het ziekenhuis met een acute blinde darmontsteking. Gelukkig zijn er geen verdere complicaties, maar hij zal wel rust moeten nemen om verder te herstellen. De Heere is hem nabij.

Gert Kool, Burgemeester Padmosweg, is gevallen en moest geopereerd worden aan zijn heup. De operatie heeft plaats gevonden en hij zal de komende periode veel moeten oefenen en revalideren.

We bemoedigen jullie allen met de woorden van de Heere Jezus uit Mattheüs 28: 20: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Dan hoeven we nergens meer aan te twijfelen. We leven daarnaast mee met allen die om hen die geopereerd zijn heen staan. We denken daarbij aan de ouders, de echtgenoten en de echtgenotes.

Hospice

We denken aan Mw. Schippers-Robbers die is opgenomen in het Johannes Hospitium in Wilnis. We vragen of de Heere haar nabij is in deze periode van afnemende krachten. We bidden om de trouwe zorg van de goede Herder voor haar en allen die om haar heen staan.

Bij de agenda

Catechese

In de week van de herfstvakantie en de dankdag is er geen catechisatie. We verwachten de jongeren weer op 7 november in De Roeping.

VBW-terugkommiddag

Lijkt de VBW in de tent in het speelwoud lang geleden? Nog even en er is alweer een terugkommiddag. Deze middag gaan we verder met het thema ‘Alles andersom’.  Petrus die vergeving ontvangt bij de zee van Tiberias: Jezus wijst hem niet de deur, nadat hij Hem verloochende, maar vergeeft Petrus en geeft hem zelfs de opdracht om Hem te volgen en zelf een herder te worden. Ook zingen we weer mooie liederen onder leiding van de muziekgroep en doen we een leuk spel met elkaar. Bij mooi weer sluiten we af met marshmallows bij het vuur, op het kerkplein, waar natuurlijk ook de ouders van harte welkom zijn. Staat deze middag al in je agenda?

Wanneer? 5 november 15-17u (inloop vanaf 14.45u),

Waar? ‘De Roeping’,

Wie? Alle kids in basisschoolleeftijd.

Hervormingsdag

Na enige jaren niet bijeen geweest te zijn vanwege corona is er dit jaar weer gezamenlijke dienst i.v.m. Hervormingsdag op 31 oktober. Het is goed om jaarlijks stil te staan bij de rijkdom die de Reformatie voor het voetlicht heeft gebracht. Opdat wij onze winst daarmee kunnen doen. Vinkeveen is dit jaar de ontvangende gemeente . De dienst begint om 20.00 uur en medewerking wordt verleend door ds. Breure uit Kockengen en Christelijk Gemengd Koor Chaverim uit Woerden.

Najaarsactie HVC: rookworst en snert,

De werkgroep van de stichting Hulp Vervolgde Christenen; ‘het groene hart’, zet zich in voor ondersteuning van 10 zendelingen in de regio Chattisgarh India. Daartoe houden wij dit najaar opnieuw de ‘Rookworstenactie’. Wij bieden u ook erwtensoep aan: 1 kg is genoeg voor 2 a 3 personen. Ook de soep is van de alom bekende slager uit Kockengen. De worst (250 gr) wordt vacuüm verpakt geleverd en  kan worden ingevroren. Prijzen: 3 worsten voor €10,- en 1kg soep voor € 6,50. Bestellingen kunt u inleveren bij Jan Nagel, Secr. Munniklaan 27 Wilnis of appen naar 06-10140938. U kunt uw bestelling tot uiterlijk 04 november inleveren. ’s Ochtends 12 november kunt u de bestelling ophalen tussen  09:30 en 11:30 uur. De bestelling kan ook worden thuisbezorgd. Dit graag afspreken bij het bestellen. Namens de werkgroep – Jan Nagel

Vanuit de Kerkenraad

Dankdag 2022 ( voedselbank)

Binnenkort is het weer dankdag. Dankdag is altijd weer een moment om terug te kijken naar het achterliggende seizoen. Na Corona kregen we onze vrijheden voor een groot deel weer terug, maar we zijn nadien in een onrustige wereld beland: de oorlog in Oekraïne/vluchtelingen/droogte/ stijgende energie- en voedselprijzen gevolgd door steunmaatregelen ed. We merken dit allemaal in de portemonnee. Voor de één zal dit nauwelijks gevolgen hebben voor zijn leefomstandigheden, maar voor de ander zal dit een dagelijkse uitdaging zijn om rond te komen. Daarom willen we als diaconie de dankdag collecte dit jaar bestemmen voor hen die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen door ondersteuning van de voedselbank. We zijn er voor elkaar om onze naaste te ondersteunen. Ja, en laten we dan met dankdag ook bedenken wie de Gever is van dit alles. Daarom een oproep om op dankdag te geven van wat we ontvangen hebben om uit te delen. Uw gift kunt u overmaken via de app of op bankrekening nr.NL17RABO0373710194 onder vermelding van dankdag collecte 2022. Daarnaast willen we dit ook handen en voeten geven door producten in te zamelen voor de voedselbank mocht u de voorkeur geven aan fysiek bijdragen: Pot augurken, pot zilveruitjes, pot gegrilde paprika’s, zakje rozijnen, eieren (doosjes van 6 of 10stuks); ten minste 10 dagen houdbaar, toiletpapier (pakken van 4, 6 of 9 rollen), flacon afwasmiddel. Inleveren van deze producten kan in ‘de Roeping’: maandag 31 oktober van 9.00-11.30 uur en van 18.30-21.00 uur,  dinsdag 1 november van 9.30-12.00 uur en woensdag 2 november van 9.00 uur-19.30 uur. Ook zijn we er als diaconie en gemeente voor diegenen die het als een strijd ervaren om elke keer weer financieel rond te komen. Hulp kan van financiële of materiele aard zijn maar ook ondersteuning bij formaliteiten ed. Schroom niet als de nood te hoog wordt om dit kenbaar te maken aan de diaconie of één van de kerkenraadsleden. Wij willen met elkaar ook zo gemeente zijn.
De diaconie.

Najaarszendingscollecte 13 november a.s.

De diaconiecollecte is op zondag 13 november bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. Het hospice draait inmiddels een jaar en het is mooi om te zien dat het werk uitgevoerd wordt door lokale verpleegkundigen en gedragen wordt door de lokale kerken. Peter en Riek zetten hun ervaring en talenten in om van betekenis te zijn voor daklozen die geen enkel perspectief meer hebben. In het hospice wordt met woord en daad de liefde van Christus zichtbaar gemaakt zoals in Mattheüs 25 staat. Door middel van de najaarszendingscollecte dragen wij als gemeente bij aan dit mooie werk. Van harte aanbevolen!

Kerkelijke bijdrage en Solidariteitskas 2022        

Wilt u even nakijken of u de kerkelijke bijdrage en de Solidariteitskas al heeft overgemaakt?

Alvast bedankt, Anja Kranenburg.

Bijbels dagboek 2023

Zoals aangekondigd in de laatste zendingsnieuwsbrief liggen de GZB-dagboekjes 2023 weer voor u klaar. U vindt exemplaren in de kerk (onder de toren) en bij de bibliotheek. Het dagboekje kost € 13,95. Voorin zit een briefje hoe u kunt betalen. Van elk verkocht boekje gaat ± € 8,00 naar de zendingswerkers die wij als gemeente steunen: de familie Vogelaar en Peter en Riek. ‘Een Handvol Koren’ biedt twee overdenkingen per dag: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Daarnaast biedt het dagboek leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. Gemeenteleden die een kerstbakje van de diaconie ontvangen (75 jaar en ouder en alleengaanden van 65 jaar en ouder), krijgen op die manier een dagboekje thuisbezorgd. Heeft u nog vragen of wilt u het boekje thuisbezorgd krijgen? Neem dan contact op met de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of bel 06-54706241.

Tenslotte

We groeten u en jou hartelijk vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug