Kerkblad 24 januari 2021 Kerkblad 24 januari 2021

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondagavond 24 januari zal er een doopdienst zijn. De kleine Izak Vermeij zal dan worden gedoopt in het midden van de gemeente. Door dit zo op te schrijven wordt pijnlijk duidelijk dat de uitdrukking in het midden van de gemeente anders is in deze crisistijd. De realiteit is dat de gemeente niet naar de kerk kan komen. Maar in onze huizen mogen we een kring rondom de doopouders vormen en op een andere manier met heen meeleven. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd in de kerk. Maar ondanks de beperkingen van mensen, gaat God door met Zijn werk. Hij verbindt het teken en zegel van het verbond aan de jonge kinderen van de gelovigen. Het is goed om als gehele gemeente zondagavond ingeschakeld te zijn en als een muur om de doopouders Arie en Jantine heen te staan. Want het is een groot voorrecht dat de doop wordt bediend als een teken dat God Zichzelf aan Izak en de gemeente verbindt. In deze dienst lezen we uit de Bijbel uit Mattheüs 3. De tekst voor de preek is Mattheüs 3:13-17 wat handelt over de doop van de Heere Jezus. Het thema van de dienst is: De doop als vaccin tegen de zonde? Voor deze dienst wordt een liturgie gemaakt die wordt gebracht bij de kerktelefoonluisteraars. De anderen kunnen deze downloaden vanaf de website.

Zondagmorgen 31 januari is er een scholendienst. De kinderen van de Koningin Julianaschool zijn de hele week bezig met het thema ‘Vertrouw maar op God.’ De Bijbelverhalen worden online verteld aan de kinderen thuis. Ze horen van Jona, van Petrus en van Mozes. In de kerkdienst willen we ook nadenken over dat thema. Vertrouwen in deze coronatijd is voor sommigen echt een beproeving. We lezen uit Jona 4 en zien dat Jona leert luisteren naar God en op Hem gaat vertrouwen, dwars door een crisis heen. Ook voor deze dienst wordt een liturgie gemaakt die bij de kerktelefoonluisteraars wordt gebracht. De anderen kunnen deze downloaden vanaf de website.

Meeleven in en rondom de gemeente

Geopereerd

We denken aan dhr. Henk van den Bosch, Otterspoorbroek, Breukelen, die een zware operatie heeft gehad vorige week. We zijn dankbaar dat de operatie volgens plan is verlopen en ondertussen is hij weer op ‘zijn’ kamer in het UMC. Al maanden verblijft hij in het ziekenhuis en we bidden dat deze operatie hem verder herstel geeft en hij op termijn een andere plaats kan krijgen. We bidden om rust en kracht om vol te houden in deze situatie. Dat bidden we ook voor Rina, de kinderen en de kleinkinderen.

We zijn dankbaar dat Anja Kranenburg, Burgemeester Padmosweg, na een zware operatie weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Na negatieve uitslagen van onderzoeken is zij opgenomen in het AVL ziekenhuis en is geopereerd aan haar buik. Ze zal nu thuis verder moeten aansterken. Het is nog niet duidelijk of er nog vervolgonderzoeken nodig zijn. We bidden in deze onzekere tijd om een rotsvast vertrouwen in de Heere. Hij regeert. We denken aan haar man Siem, de (klein)kinderen en haar moeder Dit van der Vaart.

Laten we in deze situaties een muur van gebed om de gemeente opzenden tot de Heere onze God. Hij laat geen bidder staan en het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Behandelingen

Dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan, heeft opnieuw een kuur gekregen. Hoewel de weg zwaar en lang is, mag er zo nu en dan een lichtpuntje voor hem zijn. Daar zijn we met hem en zijn vrouw en de (klein)kinderen dankbaar voor.

Onderzoeken

We denken aan mw. Groeneweg-Bos, Mw van Wieringenplein, Mijdrecht. Ze heeft een longontsteking gehad en is heel erg moe. Deze week wordt ze verder onderzocht. We bidden om kracht en de nabijheid van de Heere in deze fase van haar leven.

De afgelopen periode heeft Ella Hulsman-Mur, Marktschipper 43 (3648 KE) diverse onderzoeken ondergaan. Gelukkig waren de uitslagen van de onderzoeken rondom het hart positief. Er zullen nog wel vervolgonderzoeken moeten plaatsvinden. We bidden om rust voor haar, haar man Evert en de kinderen in deze periode.

Zo zijn er onder ons enkelen die grote onderzoeken ondergaan. We bidden om de leiding van de heilige Geest in de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden.

Wachten

Wat kan wachten soms lang duren. Zeker als wachten met pijn gepaard gaat. We denken aan Jolanda Bos, Beatrixstraat, die i.v.m. corona weer weken moet wachten voordat ze vervolgonderzoeken kan ondergaan. De Heere is met haar in deze moeilijke weg. We denken daarbij ook aan haar ouders en verdere familie in deze moeilijke periode.

We denken ook aan Nel Treur-Voorn, Burg. Van Trichtlaan, waarvan behandelingen zijn uitgesteld. De Heere is ook haar nabij in al haar noden, angst en pijn.

Meeleven

We leven mee met Rika van Egmond en Nely Tijsseling (en hun gezinnen) die een (schoon)vader en een opa hebben moeten begraven.

Daarnaast denken we aan Mw. A. van Vliet-Turkenburg, Hofland 136 (3641 GH), Mijdrecht vanwege de rouw om het overlijden van haar zus. Een moeilijke weg voor haar. Daar komt nog bij dat ze gevallen is en haar pols en ellebooggewricht heeft gebroken. We bidden om kracht in deze omstandigheden.

Ook gaat ons meeleven uit naar Dhr. en mw. Treur-de Leeuw, Mw van Wieringenplein, waarvan een zwager is overleden.

Gods zegen op de doop

Aangezien het niet mogelijk is om zondag 24 januari de doopouders de hand te drukken en ze Gods zegen toe te wensen op de opvoeding van Izak, vermelden we hier hun adres om een felicitatie te sturen: Arie en Jantine Vermeij, Korte Meentweg, te Woerdense Verlaat.

Welkom

We heten Sander en Jacolien Meijer, Adelricusstraat 6 (3641 RN), Mijdrecht, met hun kinderen Rick en Emma welkom in onze gemeente. Zij kerken al enige tijd bij ons en komen over van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ouderkerk aan de Amstel. Te zijner tijd hopen we elkaar lijfelijk te ontmoeten. Sander heeft inmiddels als organist in enige diensten de samenzang begeleid. We zijn dankbaar en blij dat Sander en Jacolien hun gaven willen inzetten in de gemeente.

Bij de agenda

Vrouwen Contact Wilnis

Helaas kunnen de eerstvolgende bijeenkomsten (in week 3 en 5) opnieuw niet fysiek doorgaan in ‘De Roeping’. Het gaat hier om Bijbelstudie 6 en 7. Van beide Bijbelstudies is door een aantal leden opnames gemaakt. Deze zijn samengevoegd tot een podcast van ca. 30 minuten. Wij hopen dat de Bijbelstudies beschikbaar zijn (via de website) in de week dat de bijeenkomsten zouden plaatsvinden. U kunt ze vinden op de website van onze gemeente. Klikt u door naar het kopje ‘nieuws’, daarna naar de tab ‘over geloven gesproken …’. Hier worden de podcasts van de Bijbelstudies geplaatst. We hopen dat u zich ook op deze manier verbonden mag weten.

Hartelijke groet, bestuur VC Wilnis

Week van gebed

In de week van 17 t/m 24 januari wordt de week van het gebed gehouden. Het thema van deze week is: Blijf in Mijn liefde. Aangezien het niet mogelijk was om bij elkaar te komen is er een alternatief programma verzorgd. Het organiseren van een gebed kan wel doorgaan thuis. Er staat namelijk op onze website voor elke dag een stukje bezinning met enkele gebedspunten. We zijn dankbaar voor de technische mogelijkheden. We willen u erop wijzen dat ook uw gebedspunten kunnen worden opgenomen.
Dat kan door ze door te geven aan: redactie#hervormdwilnis.nl.

Vanuit de Kerkenraad

Verkiezing vacature diaken

Tijdens de afgelopen woensdag 13 januari gehouden verkiezingen is tot diaken verkozen Matthijs Meijers jr. In de voorbede van afgelopen zondag konden we hem en de niet gekozen broeder in gebed bij de Heere brengen. Op dit moment van schrijven is nog niet bekend of Matthijs zijn verkiezing heeft kunnen aannemen.

Gemeentezang

Deze week heeft de PKN het advies met betrekking tot gemeentezang aangescherpt, vanwege de verhoogde kans op besmetting. Gemeenten wordt dringend geadviseerd in erediensten en andere bijeenkomsten niet te zingen, ook niet met een kleine muziekgroep. In verband hiermee zal er de komende zondagen tot en met 7 februari niet meer gezongen worden. De organist zal wel telkens de opgegeven psalmen en liederen spelen, zodat u thuis kunt meezingen. De voorganger zal vooraf de tekst van het gekozen couplet oplezen.

Collecte scholendienst

De diaconale collecte voor de scholendienst willen we dit jaar bestemmen voor De Sleutelbloem in Noorden. De Sleutelbloem richt zich met name op mensen met psychosociale en psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek, (ex) gedetineerden, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die zijn vastgelopen op school. Vanuit christelijke waarden en normen worden deze mensen geholpen, die vaak zelf geen mens meer hebben. Mensen die het vertrouwen in de medemens soms helemaal heben verloren. Voor deze mensen wil de stichting een veilige leer- en leefomgeving bieden. De stichting wil incidenteel en acuut ondersteuning bieden aan mensen in nood en voorzien in middelen en materialen voor ontwikkeling van de cliënten.

Tenslotte

Wanneer komt er een eind aan deze coronaperiode? Wanneer mogen we weer samenkomen in de kerk? We verlangen terug naar de tijd dat alles normaal was. Dit zijn opmerkingen die we regelmatig te horen krijgen. Het geeft aan dat we de omgang met elkaar missen. Ook als er dan besloten wordt dat we in de kerk de lofzang niet meer mogen uitzingen. Gelukkig zijn de mogelijkheden er thuis nog wel. Ook al vraagt dat over drempels stappen bij jezelf en bij evt. huisgenoten. Toch is het goed om deze momenten van samen gemeentezijn te koesteren. Ook al zien we elkaar niet, ontmoeten we elkaar niet, toch zijn we samen verbonden in de Heere Jezus Christus. Hij is ons Hoofd. Hij stuurt ons leven. Het loopt Hem zeker niet uit de hand. Daarom stellen we ons vertrouwen op de Heere, onze God.

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek.

terug