Kerkblad 24 oktober 2021 Kerkblad 24 oktober 2021

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 24 oktober

10.00 uur: Ds. P.G. Oskamp, Waverveen

Voorzang: Ps. 10 : 9

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Tamara Mur.

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. Joz.A. de Koeijer, Ermelo

Voorzang: Ps. 11 : 3 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Schreeuw om Leven/Siriz.

 

Zondag 31 oktober

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 46 : 6 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Inge De Bruijn, Oscar Vis.

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. C. Bos, Benschop

Voorzang: WK Ps. 46 : 2 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Open Doors.

 

Woensdag 3 november

Dankdag voor Gewas en Arbeid

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Kinderoppas: Karin de Haan, Juliëtte Vis.

Kerkauto: Dhr. D. Stam

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 349

Collecten: 1. Dorcas Voedselactie.

 

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

22 okt. 10.00 uur Open Kerk

22 okt. 20.00 uur Connect

26 okt. 19.30 uur Stemmingsvergadering

26 okt. 20.00 uur Bijbelkring

29 okt. 10.00 uur Open Kerk

29 okt. 19.30 uur Catechese Bijbelkring

29 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

30 okt. 14.00 uur VBW terugkom middag

01 nov. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst in ’t Kruispunt te Mijdrecht

01 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

04 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

04 nov. 20.00 uur Doopzitting

05 nov. 10.00 uur Open Kerk

05 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

06 nov. 17.30 uur Bingo-avond met maaltijd

 

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 31 oktober is het Hervormingsdag. Dit is de gedenkdag van het aanplakken van de stellingen van Luther aan de slotkapel te Wittenberg op 31 oktober 1517. Deze daad wordt als uitgangspunt gezien van de hervorming van de kerk. Luther wilde de kerk weer terugbrengen bij de Bijbel. In de ochtenddienst willen we aandacht schenken aan de hervorming. We worden bepaald bij Psalm 46. Op deze psalm is ook het Lutherlied gebaseerd. Deze zullen we in het geheel zingen in de dienst. Het thema van de dienst is: Een vaste burcht is onze God.

Op woensdag 3 november houden we Dankdag voor gewas en arbeid. Een prachtig moment om de Heere te danken voor het goede wat Hij gegeven heeft aan ons in Zijn schepping. Dat is heel veel. Hij heeft een goed groeiseizoen gegeven en daar willen we niet aan voorbij leven. God zorgt ook in de winterperiode voor ons. Daarom willen we in de middagdienst de kinderen (en ook de ouderen) helpen om dankend door te gaan. Dat doen we door ons te richten op God, Hem te danken voor Zijn zorg en steeds meer leren voor Hem te leven. Dat is wat Noach ook deed na de zondvloed. Hij mag opnieuw beginnen met God en hij vertrouwt op de zorgende God.

In de middagdienst zullen de kinderen van koor Ismaël voor ons zingen. We zijn dankbaar dat ze ondanks het drukke oefenen voor de Kerst ook een aantal liederen voor ons hebben ingestudeerd! We zien uit naar een mooie dienst waar jong en oud welkom is. We lezen uit Genesis 8: 15 -9:17. Het thema van de dienst is: Dankend doorgaan. Dit landelijke thema wordt aangereikt door de HGJB, waar we graag gebruik van maken.

In de avonddienst zullen we het thema Dankend doorgaan verder uitdiepen. Daarin willen we leren dat we in de onzekerheid van het leven mogen vasthouden aan de levende God. Hij heeft een teken van Zijn trouw gegeven. Op welke manier kunnen wij Gods trouw beantwoorden?

Meeleven in en rondom de gemeente

Operatie

Mw. Mariëlla de Kruijff – Mathot, Wagenmaker is geopereerd aan haar galblaas. Na de operatie traden er wat complicaties op, waardoor ze wat langer in het ziekenhuis moest blijven. Ook het herstel zal daardoor enkele weken in beslag nemen. We bidden om herstel, geduld en sterkte voor haar. We denken ook aan haar man Willem en de kinderen.

Zorgen

We leven mee met Esther en Bart Koemans, Bovendijk. Met Esther gaat het langzaamaan iets vooruit. Heel voorzichtig herstelt haar conditie en kan ze (beperkt) weer kleine taken oppakken. We danken de Heere voor deze lichtpuntjes en bidden om verder herstel. We vragen om dit jonge echtpaar in uw voorbede te blijven gedenken.

Jan van de Westeringh, Boezemmolen, Mijdrecht, ontving teleurstellende berichten over zijn gezondheid. Zijn conditie is verder achteruit gegaan. Dankbaar dat we Jan, samen met Coby, zondagavond in de kerk zagen. Met veel inspanning kon hij de gang naar de kerk maken. We danken de Heere voor de zegen die Hij ook aan hen blijft geven.

We denken aan allen die teleurstellende uitslagen hebben ontvangen. Als de gezondheid steeds iets verder achteruit gaat, maakt dat het leven soms zwaar. We denken ook aan de mantelzorgers in de gemeente die steeds opnieuw de teleurstellingen moeten meemaken in de gezinnen.

We leven mee met allen die te maken hebben met ernstige ziekte in de familiekring. We vragen om steun, sterkte en kracht van de Heere in de weg die jullie moeten gaan. In de verschillende families is ook reden tot dankbaarheid. Zo zijn we dankbaar met Dick en Adeline Stam voor de goede berichten over de bestralingen van hun dochter Marinka. De Heere zij ook jullie en jullie gezin nabij.

Rouw

We leven mee met de gezinnen waar rouw gekomen is in de gemeente. Wat geeft het overlijden van een geliefde moeder, oma of overgrootmoeder veel verdriet. We bidden om troost voor allen die dit betreft en bidden om troost van de Heere Die de harten kent.
We denken ook aan juf Geertje Blenk, nu haar man Jaap Blenk plotseling is overleden. Velen kennen meester Jaap Blenk en juf Geertje uit de tijd dat ze les gaven aan de Koningin Julianaschool.

Huwelijksjubileum

Op dinsdag 5 oktober waren Ton en Anneke Kool 50 jaar getrouwd. We zijn de Heere dankbaar voor de rijke zegeningen die Hij dit echtpaar gegeven heeft. Samen met de kinderen en kleinkinderen hebben ze dit heugelijke feit mogen vieren. We bidden of de Heere hen zegent in hun verdere levensweg. Het gouden echtpaar woont aan de Bovendijk.

Huwelijksjubileum

Op maandag 18 oktober zijn Koos en Corien Bos-van Rossum 25 jaar getrouwd geweest. De Heere heeft hen samengebracht en bij elkaar gehouden. Dat hebben ze beiden zo ervaren en mogen nog steeds Zijn leiding zien in hun leven. Hij draagt hen door het leven heen in tijden van voorspoed en ook van verdriet. We bidden om Zijn zegen voor dit echtpaar en bidden dat ze voor velen tot een zegen mogen zijn in het midden van de gemeente en in het vele vrijwilligerswerk dat ze verrichten. Het zilveren echtpaar woont aan de Burg. Padmosweg.

Bij de agenda

Nieuws van de bieb

Wist u dat de bieb al weer een aantal weken ‘gewoon’ open is? Kom eens langs om rond te kijken in de boekenkasten met boeken voor jong en oud. Voor elk is er wel een leuk boek te vinden.

Het leengeld bedraagt maar € 0,30 per boek per week. De bieb is elke vrijdagmiddag geopend van 14.30 tot 16.30 uur. Ook hebben we nieuwe kaarten (dubbele, blanco, met of zonder tekst) aangeschaft. Deze kaarten kosten € 0,50 per stuk. Vanaf 22 oktober kunt u ook voor uw kerst- en condoleancekaarten (en postzegels) bij ons terecht. Kom eens vrijblijvend kijken!

Connect!!

Afgelopen 1 oktober hadden we onze eerste Connect-Avond met als thema ‘Hoe houden we het vuur brandend?’. Naast de gezellige ontmoetingen en gesprekken met elkaar, was het goed elkaar ook te ontmoeten rondom een geopende Bijbel. Vrijdag 22 oktober en 19 november hebben we de volgende avonden voor jongeren tussen de 16 en ca. 20 jaar. Even in het kort wat Connect zoal inhoudt: Iedere Connectavond staat, naast ontmoeting en spelmomenten, tijdens het bezinningsmoment in het teken van ons geloof. We sluiten aan bij het geloofsleven van jullie jongeren, ook als dat geloof nog niet zo bloeiend is of het niet zo wordt beleefd. Iedereen is namelijk van harte welkom! Verder zijn de avonden ook reuze gezellig en is er volop ruimte voor ontmoeting met leeftijdgenoten. Er is voldoende tijd om na te praten tijdens het ‘CCC-moment’: Chips, Cola & Chillen! De avonden vinden plaats in een mooi, ingerichte ruimte bij de familie Bos, Beatrixstraat 6, vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur. Mocht je iemand kennen, tussen de 16 en de 20 jaar, wijs hem/haar op de Connect-avonden, zodat ook deze jongere de ontdekkingstocht naar Gods zorg en liefde voor hem/haar mag beleven! Uiteraard mogen ze vrienden of vriendinnen meenemen!
Meer weten? Zoek even contact (bel of app) met Marlies de Haan (06- 36013151)

Bijbelkring

Op 26 oktober staat de Bijbelkring gepland. De start van de Bijbelkring vraagt deze keer wat flexibiliteit van de deelnemers, omdat we daarvoor een stemmingsvergadering hebben. Na de stemming kunnen we starten met de inleiding over het onderwerp: De zeven brieven. We behandelen dan hoofdstuk 2 uit het boekje: Mensenzoon tussen de kandelaren. (Het boekje is nog verkrijgbaar via de dominee). In dit hoofdstuk worden de 7 brieven uit Openbaring 2 en 3 behandeld. Hoewel de 7 brieven stof bieden voor 7 avonden willen we proberen in 1 avond de hoofdlijnen van de brieven te behandelen. We zien uit naar een gezegende bijeenkomst met elkaar.

Ringbijeenkomst

Op woensdag 27 oktober is er een ringbijeenkomst voor de voormalige classis Breukelen. Geïnteresseerden zijn welkom om 20.00 uur in de Hervormde kerk in Wilnis. We hebben dr. C.M.A. van Ekris uit Zeist bereid gevonden om een lezing te houden met als onderwerp: Preken voor tijdgenoten! Hij is bezig met de afronding van een boek over preken in de cultuur van onze tijd. Dat vraagt aan de ene kant aansluiting bij de cultuur, maar aan de andere kant een tegenover vanuit de Bijbel. Dat spanningsveld wordt in deze lezing uitgewerkt. Dat gaat ons allemaal aan, zowel predikanten en kerkenraden, maar ook de gemeenteleden als luisteraar.

Preken voor Tijdgenoten: We leven allemaal in een snel veranderende tijd. Mensen die naar de kerk komen zijn onderdeel van de maatschappij waarin ze leven. Aan de andere kant zien we dat er in deze wereld christelijke begrippen worden omarmd, zowel in de literatuur als in het dagelijks leven. De kerkgangers van onze tijd worstelen vaak met dezelfde vragen als de niet-kerkgangers. Ook met betrekking tot vragen over het geloof. Wat christenen geloven heeft een verbinding met de levens van niet-christenen in deze tijd.
Dr. Kees van Ekris heeft onderzoek gedaan hoe deze constateringen vruchtbaar gemaakt kunnen worden in de (missionaire) prediking. Het is recht doen aan de Bijbel en de traditie, maar ook hoe deze toegepast kan worden in deze tijd en aansluit bij de vragen van vandaag. 

De Hervormde Gemeente van Wilnis is ditmaal de nodigende gemeente. De ring wordt gevormd door kerkenraden uit het westelijk deel van de provincie. De ringvergaderingen zijn ook bedoeld om de onderlinge ontmoeting tussen gemeenteleden te bevorderen. Vandaar ook een speciale uitnodiging aan alle belangstellende gemeenteleden, zowel uit Wilnis als alle buurtgemeentes.

Hartelijk welkom om 20.00 uur in de kerk. Na de opening en de lezing is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Na de pauze spreken we met elkaar door over het onderwerp.

Herinnering VBW-middag 30 oktober 2021

Zaterdagmiddag 30 oktober zijn alle basisschoolkinderen van harte welkom in De Roeping voor een VBW-middag. We starten om 13.45 uur en neem gerust vriendjes/vriendinnetjes mee. Meer informatie in het vorige kerkblad of op de website.

Doopzitting

Op 4 november wordt een doopzitting gehouden in verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 14 november in de ochtenddienst. De doopzitting start om 20.00 uur. De locatie wordt in overleg met de doopouders bepaald.

Bingo-avond!

Zoals u heeft kunnen lezen in de zendingsnieuwsbrief hopen wij op 6 november een gezellige bingo-avond te houden. We starten de avond om 17:30 uur met een gezamenlijke maaltijd in Amerikaanse stijl. Hierbij is het de bedoeling dat u voor uw eigen huishouden en 2 personen extra iets te eten meeneemt en vervolgens van elkaars gerechten geniet. Bent u een 1-persoons huishouden? Dan hoeft u niets mee te nemen en kunt u genieten van al het lekkers dat is meegebracht. Voor drinken zorgen wij deze avond. Om 19:00 uur starten we met de bingo en hoort u tijdens het bingoverhaal iets over het werk van de familie Vogelaar. Uiteraard zijn er leuke prijsjes te winnen! Bingokaarten zijn te koop voor € 5,- per volwassene en € 2,50 per kind (3 stuks p.p.). Met de opbrengst ondersteunen wij de cursussen die ds. Laurens Jan Vogelaar geeft aan gemeenten op Sulawesi (Indonesië). Graag van tevoren aanmelden, voor één of beide onderdelen, bij Jantine Meijers via 06-50828352 of jantinedb#gmail.com (let op: het mailadres op de flyer is niet juist). Dit kan tot uiterlijk 3 november! Wil u graag dat we u ophalen? Of neemt u iets te eten mee dat warm gehouden moet worden? Geef het door bij het aanmelden. Voor gemeenteleden die in Wilnis wonen zit bij dit kerkblad een flyer over de avond. Deze flyer ligt ook onder de toren in de kerk. We hopen u en jou te ontmoeten tijdens deze gezellige avond! Hartelijke groet, de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat 

Vanuit de Kerkenraad

Verkiezingen

De kerkenraad heeft kieslijsten opgesteld voor de komende vacatures. Voor de vacature ouderling betreft het Corstian Leeflang (Timotheegras) en Nico Mur (Burg. Van Trichtlaan). Voor de 2 vacatures diaken kunt u kiezen uit Johan van Eijk (Burg. Padmosweg 92 ), Peter de Leeuw (Burg van Trichtlaan) en Jaap Verhoek (Donkereind). De stemmingsvergadering is op dinsdag 26 oktober om 19.30 uur in De Roeping. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze vergadering bij te wonen, dan kunt u stemmen per volmacht. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij kerkenraadsleden. Er is gekozen voor een stembusvergadering, omdat niet uit te sluiten is dat er een 2e stemronde moet worden gehouden. Het tijdstip van aanvang is mede gekozen omdat tijdens deze avond ook Bijbelkring wordt gehouden.

Voor de herkiesbare broeders Peter De Bruijn, Gerton van Kreuningen, Siem Kranenburg en Jos Seeleman zijn geen andere namen ingediend. Dit betekent dat zij als herkozen zijn verklaard, de laatste 2 broeders op hun wens voor een periode van 2 jaar.

Dankdagcollecte 2021 Dorcas Voedselactie

Vele jaren heeft Dorcas de voedselactie georganiseerd waarbij fysiek voedselpakketten ingezameld werden. Vorig jaar is deze inzameling niet doorgegaan vanwege de overheidsmaatregelen. Dat heeft Dorcas doen besluiten om dit op een andere manier te gaan organiseren. Dit jaar zamelt Dorcas geld in om in de landen zelf de pakketten te kopen. Hiermee stimuleren ze de plaatselijke markt en er wordt op transportkosten bespaard. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar voedsel, maar ook met verse producten. Dit kan omdat de producten in de landen zelf worden ingekocht. Rondkomen van 45 euro per maand waar je alles van moet betalen is voor veel ouderen in Oost-Europa aan de orde van de dag ( en voor ons niet voor te stellen). Een voedselpakket is voor hen daarom meer dan welkom. Als diaconie willen we dit jaar de dankdagcollecte van 3 november voor deze actie besteden. U kunt uw dankdaggift overmaken op bank nr.: NL17RABO0373710194  onder vermelding van Dorcas dankdagcollecte. Laat onze dankbaarheid spreken in woord en gebed.

De diaconie

Kerkelijke bijdrage 2021

Er is nog een aantal gemeenteleden waarvan wij geen reactie hebben ontvangen naar aanleiding van de kerkelijke bijdrageactie 2021 dit voorjaar. Wellicht had u even andere dingen aan uw hoofd.

Er is ook nog een aantal gemeenteleden die wel een bijdrage heeft toegezegd maar deze nog niet heeft overgemaakt. Wilt u een en ander even nakijken? U kunt uw kerkelijke bijdrage overmaken op IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Wilnis o.v.v. kerkelijke bijdrage 2021. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Anja Kranenburg

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Koningin Julianastraat.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug