Kerkblad 25 november 2018 Kerkblad 25 november 2018

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

25 nov. Koffie drinken na de morgendienst
27 nov. 20.00 uur Gesprekskring
28 nov. 20.00 uur Bijbelkring
29 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
30 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
03 dec. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
04 dec. 19.30 uur Censura Morum
04 dec. 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
4, 5, 6 dec. Vrouwencontact
22 dec. 19.00 uur VBW Kerstevent
24 dec. 19.00 uur Kerstzangdienst

Jarigen
(te lezen in de papieren uitgave van Ons Kerkblad)

Huwelijksjubileum
(te lezen in de papieren uitgave van Ons Kerkblad)

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 30 november via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 25 november heet in de kerkelijke traditie de eeuwigheidszondag. Een zondag waar de eeuwigheid een centrale plaats in neemt. In de dienst zullen we daar ook bij stil staan. De voorzang is: Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam. De Heere bij deze naam te kennen is voorwaardelijk voor het eeuwige leven. We gaan met elkaar op zoek naar de betekenis van deze naam in het leven van Mozes en Bileam. Gaat het om de zegen van de Heere of om de Heere zelf? Dat is de vraag die in deze dienst centraal staat. Hierbij lezen we enkele gedeeltes uit Exodus 33 en Numeri 22-24. 

Zondag 2 december is de Eerste Adventszondag. In de ochtenddienst staat dan de voorbereiding op de bediening en viering van het Heilig Avondmaal centraal. We lezen dan uit het Bijbelboek Ruth. Een prachtige geschiedenis in de adventstijd. Een tijd van verwachten, verlangen en genade ontvangen. 

In de avonddienst staan we in een themadienst stil bij de engelen. In het begin van het Lukas evangelie nemen engelen een belangrijke plaats in. Met de 12+ catechisanten hebben we daar uitgebreid over nagedacht en door gesproken. Een thema wat ook past bij de afronding van de belijdenis van God de Schepper. De Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 12 willen we met elkaar belijden. Het thema van de preek is: Engelen bestaan, de duivel ook.

Meeleven in en rondom de gemeente
(te lezen in de papieren uitgave van Ons Kerkblad)

We denken aan alle jongeren en ouderen met psychische noden in de gemeente. Wat kan het leven soms zwaar vallen, dat we niet weten waar we terecht kunnen. Heere wilt U dan helpen als mensen moe of verward zijn, dat de levende hoop ook zal leven in het hart !

We bemoedigen u en jou met de woorden uit Nahum 1: 7: De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Verdriet en Rouw

We leven mee met rouw dragende families, nu zondag 25 november op verschillende plaatsen de namen van overleden familieleden worden genoemd. Deze dag en de komende weken is het verlies van een geliefde merkbaar. We bidden dat een ieder met het gemis bij de Heere komt. 

Bij de agenda

Catechese

Maandag 26 november komt Gerard Palm naar de catechisatie. Hij zal dan wat vertellen over zijn werk bij de De Shelter Youth Hostel Ministry. De Shelter maakt onderdeel uit van de stichting Tot Heil des Volks. De Shelter heeft twee christelijke hostels in het centrum van Amsterdam, gericht op toeristen en backpackers. Jaarlijks overnachten er meer dan 40.000 jonge toeristen uit de gehele wereld. De Shelter heeft als doel om in de context van gastvrijheid aan hun gasten de liefde van Christus bekend te maken. Via de contacten met medewerkers en vrijwilligers worden ze met het evangelie in aanraking gebracht. Gerard werkt vooral s ’nachts als nachtverantwoordelijke. Hij zal vertellen over zijn ervaringen bij de Shelter en hoe Christelijke gastvrijheid en evangelisatie bij de Shelter vorm krijgen.

Met deze aankondiging willen we ook het zendingsbusje bij de catechese onder de aandacht brengen. Dit jaar zamelen we geld in voor deze stichting, zodat Gerard en zijn collega’s ook anderen kunnen helpen. Op deze manier kunnen we onze medemensen in nood helpen.

Censura Morum en bezinningsuur Heilig Avondmaal

Op dinsdag 4 december is er om 19.30 uur Censura Morum in de consistorie. Daarna is er om 20.00 uur het bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. Tijdens dit uur willen we met elkaar nadenken over een vraag die ik vanuit de gemeente kreeg over een passage uit het Avondmaalsformulier die ze niet klein konden krijgen. Wat betekenen nu precies de woorden: ‘Ten tweede: Laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hijzelf, in eigen persoon, voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had.’ Over deze wonderlijke ruil willen we met elkaar spreken van 8 tot 9 in de grote zaal in De Roeping. Allen hartelijk welkom, ook als u nog nooit geweest bent op zo’n avond of nog nooit aan de tafel van de Heere heeft durven deel nemen.

Kinderkoor Ismaël

Helaas kregen we een mailtje van juf Roos dat ze door een totaal onverwachte gebeurtenis niet zal kunnen beginnen met ons kinderkoor. Ze vindt het heel vervelend, maar kan niet anders. Met elkaar zijn we enthousiast begonnen met de liedjes voor Kerst. Wij proberen er een leuke middag van te maken en we laten de kinderen meedenken hoe we er iets moois van kunnen maken. En dat lukt ze prima! Gelukkig hebben we iemand gevonden die tijdelijk ons koor wil dirigeren, Liesbeth Nap, en daar zijn we heel blij mee. Wil je ook meezingen met Kerst kom dan op donderdagmiddag 15.30 uur naar ‘De Roeping’. Groetjes Linda, Patricia en Christien

Winterfair

Op de winterfair in Wilnis (Beatrixstraat 8) kunt u terecht voor kerststukjes, cadeauartikelen, etc. Kom vrijblijvend een kijkje nemen. De opbrengst is bestemd voor het Wilma Training Centrum in de sloppenwijk in Kenia! De winterfair is open op: Woensdag 12 december van 19.00-22.00 + workshop, Donderdag 13 december van 13.30-17.00, Vrijdag 14 december van 13.30-17.00, Zaterdag 15 december van 10.00-16.00 + workshop, Maandag 17 december van 13.30-17.00, Dinsdag 18 december van 13.30-17.00,Woensdag 19 december van 13.30-17.00 + workshop. 

Ook kunt u een leuke workshop volgen, hierbij is er keuze uit verschillende dingen voor groot en klein. Heeft u nog vragen? Of wilt u zich vast opgeven voor een workshop? Bel dan 0297-283566

Vanuit de Kerkenraad

Doopdienst

Op 13 januari 2019 zal in de ochtenddienst het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Deze datum is afgesproken in overleg met de doopouders Corstian en Els Leeflang en Wilbert en Daniëlle van Zutphen. Met hen zien we uit  naar deze dienst waarin het teken en zegel wordt verbonden aan Ezra en Koen; hun kinderen, tevens kinderen van de gemeente.

Diaconie

Niet tevergeefs hebben we een beroep op u gedaan inzake de collecte van de afgelopen periode. Zo heeft de noodhulp collecte ( 14 oktober) ten bate van de slachtoffers van de natuurramp in Sulawesi het mooie bedrag opgebracht van € 6.834,89 en de dankdag collecte ( 7 november) ten bate van het project toekomst perspectief voor jongeren in Sri Lanka € 5.451,12 ( tm 15 november). Hiervoor zeggen we u hartelijk dank. Wilt u ook mee blijven bidden voor de minderbedeelden? Omdat er wat geschoven is in de collecten door de noodhulpcollecten zijn er een aantal collecten van datum verplaatst. De 2 jaarlijkse collecte voor het werelddiaconaat hebben we nu ingepland voor zondag 23 december terwijl de collecte voor de kerstmaaltijd in Mathare gepland staat voor zondag 9 december. Zie ook het kerkblad voor de collecte bestemmingen. 

Nieuw rekeningnummer diaconie

Hierbij willen we u ook meedelen dat vanaf heden het bank rekening nummer van de diaconie gewijzigd is in: NL 17 RABO 0373710194. Wilt u bij het overmaken van een gift ook vermelden voor welk doel u dit wilt bestemmen? 

Tenslotte kunnen we u meedelen dat de kerkenraad in de vergadering van 14 november de concept begroting van de diaconie heeft behandeld. Voor gemeente leden ligt deze ter inzage bij diaken Koos (Bos) van 26 november t/m 1 december. Graag vooraf even bericht. De diaconie.

Privacyverklaring gewijzigd ivm camera toezicht
Zoals eerder is bekend gemaakt via de Solitudo heeft onze gemeente camera toezicht ingevoerd. Dat is uiteraard toegestaan (anders zouden we het niet doen), maar dit is wel met regels omgeven.
In de privacyverklaring van onze gemeente hebben we vastgelegd hoe we hier zorgvuldig mee omgaan. De kerkenraad heeft een aanpassing van de privacyverklaring, waarin dit is geregeld, vastgesteld in de vergadering van 14 november jl. De nieuwe tekst staat vermeld op de website (zie de koppeling in het betreffende tekstblok) U kunt ook een exemplaar opvragen bij de scriba (scriba#hervormdwilnis.nl). 

Tenslotte

Regelmatig krijg ik de vraag: Hoe is het met uw moeder en vader? Moeder en oma Van de Ruitenbeek is vorige week weer thuis gekomen vanuit het revalidatiecentrum. We zijn dankbaar dat de Heere herstel heeft gegeven aan haar en dat ze weer samen bij onze vader en opa kan zijn. Dat het leven broos is, hebben we als gezin vorige week ook ervaren nu moeder en oma Knip, plotseling in het ziekenhuis te Groningen is opgenomen. Het was erg schrikken voor ons gezin, nu de andere oma in het UMCG is opgenomen met een bloeding in haar hoofd. Maar ook haar mogen we in de dragende handen van onze Heere neer leggen.

Laten we in alle omstandigheden van het leven afhankelijk zijn van de Heere. Hij is het fundament van onze levende hoop. Deze hoop wordt bewaard in de hemel voor ons allen.

Fam. Ds. M. van de Ruitenbeek

terug