Kerkblad 25 oktober 2020 Kerkblad 25 oktober 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

28 okt. 20.00 uur Bijbelkring (in digitale vorm)

30 okt. 19.30 uur Sing-in

31 okt. 19.30 uur Reformatieherdenking in Waverveen

02 nov. 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht

14 nov. 10.00 uur Online VBW ochtend

26 nov. Kring Anna in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 30 okt. 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Huwelijksjubileum

Op 2 november zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. G. van Kreuningen en Mw. P. van Kreuningen-van Zadelhof, Herenweg, Wilnis

Bij de diensten

Zondag 25 oktober vervolgen we de geschiedenissen van Elisa. We lezen 2 Koningen 6: 29 t/m 7:20. In dit gedeelte handelt het over de belegering van Samaria en de wonderbaarlijke redding. Een geschiedenis die te denken geeft in onze tijd. De vraag die we centraal stellen in deze dienst is: Naar welke stem luisteren wij? De Heere roept ons op om te leven uit Zijn beloften.

Op woensdag 4 november hebben we een Dankdag voor gewas en arbeid. In maart, direct na de Biddag, brak de corona-crisis uit. We kwamen thuis te zitten. De kinderen konden niet naar school. Er moest zoveel mogelijk thuis worden gewerkt. En dan toch: Dankdag! Het thema van de dankdag is aangedragen door de HGJB en is: Dank God in alles! We lezen uit Handelingen 27. Het gaat over Paulus die in een schip op weg is naar Rome. Hij zit daar als een gevangene als er een zware storm opsteekt. Midden in het geweld van de stormen om hem heen, neemt Paulus de tijd om brood te breken en God te danken. Wij mogen God danken op de Dankdag voor gewas en arbeid in een bijzondere tijd. Hij is het waard!
In de middagdienst richten we ons vooral op de kinderen, Er wordt een groepje kinderen gevraagd om voor ons te zingen in de kerk. Er wordt een liturgie gemaakt met verwerkingsopdrachten voor de kinderen. De liturgie wordt bij de kerktelefoonluisteraars bezorgd en is te downloaden op de website.
In de avonddienst staan we stil bij de vraag: Is het mogelijk om God altijd te danken, wat er ook gebeurt?

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Utrecht verblijft Henk van den Bosch, Otterspoorbroek  te Breukelen. Hij ligt nu op een verpleegafdeling en zijn situatie is stabiel. Hoewel de situatie zorgelijk is, is de Heere nabij. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, is Henk bij de Heere veilig. Hij ziet daarbij ook om naar zijn vrouw Rina, de kinderen en kleinkinderen om! (naar Weerklank lied 443).

Zorgen en pijn

We leven mee met Aales van Leeuwen sr., Burg. van Baaklaan, die opnieuw onderzoeken moet ondergaan, nu de kuur waar hij mee bezig was moet worden onderbroken. We bidden om de trouwe zorg van de Heere voor hem en zijn vrouw Nel, evenals de kinderen en kleinkinderen. 

We denken ook aan Jolanda Bos, Beatrixstraat 1 (3648 BW) die vervolgonderzoeken moet ondergaan. Ze heeft op dit moment veel pijn. De onderzoeken richten zich nu op de oorzaak van de pijn. We bidden dat Heere nabij wil zijn in deze nood en pijn. Hij wil ook de rechterhand van Jolanda pakken en haar leiden.

We leven mee met allen die positief zijn getest op het Covid-19 virus. Ook de gezinnen die in quarantaine moesten in Wilnis. 

Bij de agenda

Vrouwencontact

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaan de ochtenden van het vrouwencontact tot nieuwe berichtgeving niet door. 

Bijbelkring

Woensdag 28 oktober is er weer een Bijbelkring. De vorige kon niet doorgaan, omdat we niet meer samen konden komen. Toch willen we elkaar graag ontmoeten en spreken rondom een geopende Bijbel. Het is de bedoeling dat we de Bijbelkring via de ‘van de zondag bekende’ livestream gaan uit zenden vanuit de kerk. Thuis kunt u meeluisteren naar de uitleg van het Bijbelgedeelte. Daarna worden de vragen behandeld die aan de orde zijn. Dat kan door te reageren via WhatsApp. De berichtjes kunnen gestuurd worden naar beheerders van de WhatsApp groep en worden door hen voorgelezen. We kunnen uw reacties met een klein groepje bespreken voor de livestream.
Als u en jij mee wil doen met de Bijbelkring (alleen luisteren is ook meedoen), stuur dan een berichtje naar Nelleke van Kreuningen (06-1046 5480) of naar Jopie Verhoek (06-5470 6241) of een mailtje naar de dominee. Bellen kan ook!

We starten 28 oktober om 20.00 uur. We hopen dat u voor die tijd een kopje koffie zet, zodat u onder het genot van een kopje koffie mee kunt doen. We streven er naar om rond 21.00 uur af te ronden.

Sing-in

Op vrijdagavond 30 oktober kunt u weer meekijken en -luisteren naar een sing-in. Deze wordt verzorgd door een aantal jongeren uit de gemeente. Fijn dat ze dat ze dat willen doen om u en jou een teken van verbondenheid met de gemeente te laten horen en zien. Luistert en kijkt u mee?

(Online) VBW-ochtend 14 november 2020

In het vorige kerkblad schreven we al dat er op 14 november vanaf 10.00 uur opnieuw een VBW-ochtend te bekijken is via Youtube. De ochtend is een vervolg op ‘Duik erin!’ van afgelopen zomer. Deze aflevering heeft als thema: ‘Stap uit je boot’. Alle kinderen die zich deze zomer aanmeldden krijgen een persoonlijke uitnodiging via de email. Maar natuurlijk zijn ook andere kinderen en/of volwassenen heel hartelijk welkom om mee te kijken en mee te doen. Deze keer brengen we geen tasjes met knutselmateriaal rond maar is er een Bingo-kaart met 6 spelletjes. Deze ontvang je bij de mail of vind je vanaf 1 november op de website hervormdwilnis.nl.

GZB-gebedsapp – Bidt u mee?

Dagelijks bidden honderden, misschien wel duizenden mensen voor het zendingswerk. Dat is enorm belangrijk. Gebed verbindt ons niet alleen met God en met elkaar, maar ook met Gods wereldwijde kerk. Broeders en zusters op alle continenten die we niet van gezicht kennen maar waaraan we in Christus verbonden zijn. Tot voor kort deelde de GZB de gebedspunten via een gebedskalender en sinds het uitbreken van de coronapandemie via social media en een wekelijke gebedsmail. Om op die manier zo dicht mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten. In de tussentijd is er hard gewerkt aan een gebedsapp. En nu is het zo ver! De GZB heeft een eigen (gratis) app! Dagelijks wordt een gebedspunt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’. Wilt u het zendingswerk meenemen in uw stille tijd of juist wanneer u als gezin bij elkaar bent? Bij voorbaat hartelijk dank!

Vanuit de Kerkenraad

Voortgang vacature pastoraal werker

Naar aanleiding van de in september geplaatste advertentie in De Waarheidsvriend hebben inmiddels gesprekken plaats gevonden met enkele beschikbare kandidaten. We verwachten dat de vacature per 1 januari 2021 zal zijn vervuld en zullen u hierover de komende maand nog nader informeren.

Verkiezingen

In verband met de naderende verhuizing van diaken Den Breejen is hij per 31 december 2020 aftredend. Dat betekent dat er een vacature diaken ontstaat, die we graag ingevuld zien. Daarom worden stemgerechtigde leden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. U kunt uw voordracht schriftelijk en ondertekend inleveren bij de scriba van de kerkenraad, ouderling Stam, tot uiterlijk vrijdag 6 november 2020. De verkiezing zal plaatsvinden op D.V. woensdag 25 november. We hopen dat u deze vraag in uw gebed een plaats geeft en de uitkomst aan ons doorgeeft. Opdat de gemeente gebouwd wordt onder de zegen van de Heere.

Kerkgang met een beperking

Wat ervaren we het in deze weken, beperkingen die ons worden opgelegd. En wat doet het meeste pijn? Voor de christelijke gemeente is dat het niet meer vrij bij elkaar kunnen komen. We missen de ontmoeting met de andere gemeenteleden. We missen het zingen tot eer van God waar stemmen zich bijeen voegen en het geloof mag worden uitgezongen. Het samen bidden en onze dank en nood bij de Heere brengen. Natuurlijk, het is geweldig dat er technische middelen zijn die een lijn in stand houden. Maar misschien ons ook wel aan het lijntje houden als het langer gaat duren en het op volhouden aankomt. De Heere is onbeperkt in Zijn middelen maar voor mensen is “samen” een kernwoord. We zijn nu een paar weken bezig met het uitnodigen van gemeenteleden om de erediensten te bezoeken. In theorie is het mogelijk dat iedereen één keer per maand naar de kerk kan. Mocht u dus na een maand nog geen uitnodiging hebben ontvangen en de kerkdienst persoonlijk willen meemaken, neem even contact op met de scriba. Straks is het Dankdag maar laat het tegelijk Biddag zijn. Voor het bewaard gebleven zijn en gespaard worden. Dankt, dankt nu allen, God ! Laat u en jij zich daarin niet beperken.

Dankdag in Coronatijd

Binnenkort vieren we als gemeente weer de jaarlijkse dankdag in het midden van de gemeente. Op woensdag 4 november staan we stil bij datgene wat de Heere ons allemaal heeft gegeven de afgelopen tijd, juist in deze onrustige tijd. Wat is dat veel en rijk en ontzettend bijzonder en zouden we daar van ook niet delen aan hen die minder of niets hebben  van de dagelijkse levensbehoefte? Ondanks de vele uitdagingen in coronatijd.  In vergelijking met Kenia is het wellicht niet zo dramatisch, maar er zijn ook in onze omgeving mensen die wel direct of indirect getroffen zijn door deze pandemie. Laten we dat ook niet vergeten. De dankdagcollecte is dit jaar bestemd  voor voedsel voor onze broeders en zusters in  Mathare. Tijdens de skypesessie met de Umoja taakgroep in Mathare van enkele weken geleden kwam heel duidelijk deze nood op ons af. Velen hebben in Mathare niet of nauwelijks te eten als gevolg van de maatregelen rondom Corona ondanks de voedselhulp programma’s van de overheid. Wilt u biddend overwegen wat uw bijdrage kan en mag zijn en misschien wat extra als daar mogelijkheden voor zijn? Laten we geven met een blijmoedig en royaal hart, ziende op wat we allemaal hebben ontvangen van de Heere. Uw bijdrage kunt u overmaken op het banknummer van de diaconie NL17 RABO 0373 7101 94 o.v.v. dankdagcollecte 4 november voedsel Kenia of via de app. Dank voor uw meedoen, uw meebidden en uw betrokkenheid!

Dak kosterswoning

Wij willen bouwbedrijf Leeflang hartelijk danken voor hun werk aan de woning van de koster. De voorspoedige gang van zaken, maar ook met het hele mooie financiële gebaar wat gemaakt is, zijn wij erg blij. Namens de kerkrentmeesters, Martien van der Schaft

Tenslotte

Zo in één keer staat ook leven in de pastorie op zijn kop. De uitslag van één van de gezinsleden was positief op de coronatest. Er komt dan heel wat bij kijken om in quarantaine te gaan. Wie doet de catechese? Wat kan er wel doorgaan en wat niet. Bezoeken afgebeld en vergaderingen en preekbeurten afgezegd. We zijn dankbaar dat de preekbeurten op korte termijn konden worden ingevuld.

En dan die vraag: Hoe is het achter de tralies? Wat een prachtige vraag, want achter dit geintje zit een prachtig seintje. Ik moest bij deze vraag direct denken aan een meditatie die ik voor Ons Kerkblad heb geschreven met de titel: Als een kanarie in de kooi. Koning Hizkia, zat gevangen in Jeruzalem. Omsingeld door vijanden. Toch kon de vijand er niet bijkomen. De kooi biedt ook bescherming tegen de aanvallen van de boze. Zo kunnen we onder de bescherming van de Allerhoogste schuilen.

Hartelijk dank voor de bemoedigingen die we als gezin hebben ontvangen. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw Karin en onze kinderen.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug