Kerkblad 26 juli 2020 Kerkblad 26 juli 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

24 juli 10.00-12.00 uur Open Kerk

31 juli 10.00-12.00 uur Open Kerk

03 aug. 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht

07 aug 10.00-12.00 uur Open Kerk

14 aug 10.00-12.00 uur Open Kerk

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

LET OP! Tijdens de vakantieperiode zijn we op 31 juli, 7, 14 en 21 augustus a.s. open van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kom even extra boeken halen voor de vakantie!

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 7 aug. 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen & Huwelijksjubilea [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Op zondag 26 juli hebben we een dankdienst voor de VBW. Het is geen afsluiting, want er volgen nog enkele andere dagen in het najaar. We volgen het thema van de VBW, zoals dat door de HGJB is aangereikt. De VBW muziekgroep heeft in de dienst een actieve bijdrage. We lezen met elkaar de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer uit Mattheüs 7: 24-29. Het thema van de dienst is: Sta stevig! Er is een boekje gemaakt met liturgie voor deze dienst. Deze is meegegeven in de tasjes van de VBW, bezorgd bij de kerktelefoonluisteraars en beschikbaar op de website van de kerk. 

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

De afgelopen weken zijn er een aantal gemeenteleden opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. We leven met hen mee in de verschillende omstandigheden.

  • We danken met mw. Nel Verburg, Dorpsstraat, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat een ingrijpende operatie niet hoefde plaats te vinden. We bidden om geduld en doorzettingsvermogen om verder te revalideren.
  • We danken met mw. Mies Leeflang, Uitweg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. De abces kan worden behandeld met medicatie. We bidden om kracht en geduld in het proces van verder herstel. 
  • We bidden voor mw. M.K. Vlug, Mw. Van Wieringenplein 64. Ze is opgenomen geweest in het ziekenhuis met een longontsteking. Gelukkig was de test op corona negatief en is de medicatie goed aangeslagen. Inmiddels is er voor haar een revalidatieplekje gevonden in Mariaoord (3e etage) om verder aan te sterken. We bidden om de nabijheid van de Heere in deze omstandigheden en dat de benauwdheid afneemt.
  • We bidden voor dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan 56, die kuren ondergaat. Veel komt er op hem en zijn gezin af. We bidden dat de behandelingen aanslaan en dat de pijn vermindert. 
  • We bidden voor Dirma Kok die begin augustus geopereerd moet worden. We bidden om de nabijheid van de Heere en de rust die bij Hem te vinden is.

Als we dit puntsgewijs opschrijven ontstaat er toch nog een hele rij met namen van mensen met spanningen en zorgen. Maar we mogen weten dat we in geen ding bevreesd hoeven te zijn, als we met de Heere onze weg gaan.

Ziekte, zorg en dankbaarheid

We danken met Ria van Rijssel die goede berichten heeft ontvangen nu de kuren voorbij zijn. Een lange periode ligt achter de rug. We hopen en bidden dat de zwaarste behandelingen voorbij zijn. We danken de Heere dat Hij geholpen heeft en de kwade cellen heeft laten opruimen. De komende periode zal Ria de vervolgbehandelingen krijgen. We danken de Heere voor Zijn gunstbewijzen. De God van haar zaligheid. (naar Psalm 68)

We denken aan allen van wie de krachten afnemen. Als de zorgen rondom de gezondheid toenemen en we ons moeten voorbereiden op een naderend einde. Maar we mogen weten dat Heere, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst zal geven.

We denken aan allen die chronisch ziek zijn. Als de kracht of energie soms ontbreekt om dingen op te pakken. Wat kan er dan ook spanning zijn bij jezelf. Wat kan er spanning ontstaan bij anderen die direct om je heen staan. Laten we onze hulp verwachten van de Heere in de hemel.

Huwelijk

Wij gaan trouwen! Matthias Verhoek en Sanne Samsom schrijven dat op hun prachtige en stijlvolle kaart. Op donderdag 13 augustus 2020 geven ze elkaar het ja-woord. Samen leven ze al langere tijd toe naar hun trouwdag. Nadat het burgerlijk huwelijk is voltrokken is er een trouwdienst in de kerk. Gods zegen willen ze vragen over hun huwelijk in een dienst die om 16.00 uur begint in ons kerkgebouw. Een hoogtepunt op deze dag! Samen met het bruidspaar vinden we het jammer dat niet iedereen in het kerkgebouw aanwezig kan zijn i.v.m. de coronamaatregelen. Wel kunt u thuis (of op de camping) meeluisteren via de kerktelefoon of meekijken met de dienst via onze livestream. 

We zijn dankbaar dat deze actieve en betrokken jonge mensen zich willen blijven inzetten voor het werk in de gemeente. We feliciteren dit bruidspaar met hun voorgenomen huwelijk en wensen hen van harte Gods zegen toe. Er is geen betere basis voor het huwelijk dan te gaan onder Zijn zegenende handen. Met de Heere mogen ze hun huwelijksleven in. Matthias en Sanne gaan wonen: Dorpsstraat, Wilnis 

Belijdenis

Op zondag 12 juli hebben drie jongeren Openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Hieronder geven de persoonlijk tekst van de belijdende leden weer:

  • Koen Pieterse, Kolossenzen 3:16: Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
  • Arie Vermeij, 1 Petrus 4: 11: Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.
  • Jantine Vermeij-Bogaard, Jesaja 55: 3: Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw  ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David.

Gedoopt

Op zondag 19 juli is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Amy Jannetje Renée Meijers, dochter van Matthias en Jantine Meijers-den Boer en zusje van Nathan. We zijn dankbaar voor de dienst van zondag 19 juli. Amy kreeg de dooptekst mee uit Psalm 25: 14, 15: Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Het gezin Meijers woont: Futenlaan, Vinkeveen.

Bij de agenda

Open kerk

Vanwege de bijzondere omstandigheden waarin we leefden en leven, vinden wij het mooi om Gods huis een extra moment in de week open te stellen voor bezinning, gebed of een korte bezichtiging. Na overleg met de kerkenraad stellen we de kerk tijdens de zomervakantie elke vrijdagmorgen open. Vanaf 24 juli jl. staat de kerk tussen 10 en 12 uur open! U bent (alsnog) van harte welkom!

We nemen hierbij de RIVM-richtlijnen in acht. Voor deze openstelling kunnen we nog gastheren en -vrouwen gebruiken. Hebt u een vrijdagmorgen tijd en het verlangen om er zo voor uw broer/zus in het geloof te zijn en/of een belangstellende te woord te staan: meldt u/jij zich dan aan bij Marjan de Leeuw (p.de.leeuw#casema.nl) of Corine Nagel (c.n.nagel#ziggo.nl).

 

Wafels voor Wilnis

Op de valreep nog even in herinnering. Als kerk wilden we graag wat positiefs doen voor ons dorp. En dat wordt wafels bakken. Inmiddels zijn de huis-aan-huis flyers in Wilnis rondgebracht en daarmee is een ieder uitgenodigd om een wafel te komen halen. Uitgifte van de wafels is op zaterdag 25 juli van 10.00 uur–13.00 uur op het kerkplein Hervormde Kerk in Wilnis. De wafels zijn gratis, maar als u iets wilt geven, dan staat er een ‘bus’ voor contant geld of kunt u via QR code met tikkie wat overmaken. De opbrengst is in haar geheel bestemd voor de voedselbank. Graag tot dan !!

VakantieBijbelWeek 2020

We mochten in de afgelopen week met kinderen en tieners ‘in de Bijbel duiken’. We zijn dankbaar dat dit ondanks de coronabeperkingen toch mogelijk was. Ongeveer 140 kinderen ontvingen een tas met allerlei materiaal. Daarmee konden ze de VBW thuis via de livestream meemaken en ‘s middags naar buiten voor de bedachte middagprogramma’s. Het enthousiasme onder de tieners voor de avondprogramma’s was onverminderd groot. Juist voor deze leeftijdsgroep was het de afgelopen periode moeilijk om elkaar niet te ontmoeten. En dat kon weer op een sportieve manier waarbij ieders kwaliteiten nodig waren. De sportavond voor gemeenteleden…. Gezien de deelnemers verwachten we een fantastische avond. Dus als u of op de valreep nog wil komen kijken... Van harte welkom!! Een gezellige manier om elkaar na lange tijd weer eens te ontmoeten en zelfs nieuwe kanten van elkaar te ontdekken. 

Heeft u ook zo’n zin in die heerlijke Wilnisse wafels? Als kerk mogen we zaterdagmorgen 25 juli present zijn in het dorp en uitdragen dat we geloven in de kracht van het gebed. Dat wordt door veel mensen gewaardeerd; zelfs als ze geen wafel komen halen. In de ochtenddienst van 25 juli hopen we de VBW 2020 af te sluiten. Helaas kunnen we niet iedereen in de kerk welkom heten maar ook nu biedt de livestream uitkomst. De liturgie voor de dienst zit in de tas die de kinderen hebben gekregen en staat op de website. 

Tenslotte willen we iedereen bedanken die zich heeft ingezet om de VakantieBijbelWeek 2020 door te laten gaan. Dankzij de vele gebeden en hulp op allerlei gebied konden we in korte tijd een alternatief programma bedenken en uitvoeren. Dat vroeg soms veel energie, creativiteit en extra overleg maar het enthousiasme was er niet minder om. Mooi dat we ondanks alles als gemeente de liefde van God mochten delen met de mensen om ons heen. We hopen rond de herfstvakantie opnieuw een VBW-moment te organiseren.

Belijdeniscatechisatie

Na de belijdenisdienst en de doopdienst van afgelopen periode kan de vraag zo maar in je opkomen: God zegt ‘Ja’ tegen mij, maar wat zeg ik terug? Als je hierover na wilt denken, als u ook het ‘ja-woord’ overweegt: dan bent u / ben je van harte uitgenodigd om het komende winterseizoen deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie. Gedurende de wintermaanden bezinnen we ons aan de hand van Gods Woord op de kernpunten van het christelijk geloof. Ook uw en jouw vragen krijgen alle ruimte. Je hoeft er zeker nog niet uit te zijn of je te zijner tijd ook daadwerkelijk belijdenis van je geloof zult doen. Dit verlangen kan wel gaan groeien als je inderdaad mee gaat doen. Als U, als jij, hierover verdere informatie wilt ontvangen, dan kan dat natuurlijk altijd. Neem gerust contact op met uw of jouw predikant.

Vanuit de Kerkenraad

Voor de diensten met ingang van 1 augustus vindt in de morgendiensten toelating plaats op alfabetische volgorde van achternaam waarvoor een schema is opgesteld. Dit luidt als volgt: voor de morgendienst van 2 augustus alle mensen van wie de achternaam begint met de letters A t/m G, in de morgendienst van 9 augustus alle mensen van wie de achternaam begint met de letters H t/m K, in de morgendienst van 16 augustus alle mensen van wie de achternaam begint met de letters L t/m R en in de morgendienst van 23 augustus alle mensen van wie de achternaam begint met de letters S t/m Z.  Aanmelden voor de morgendiensten is dan niet meer nodig maar nog wel voor de avonddiensten. Dit kan bij de scriba van de kerkenraad op de gebruikelijke manier, een mail naar scriba#hervormdwilnis.nl of een bericht naar 06-25491646.

 

Wat de gemeentezang betreft heeft de kerkenraad besloten dat we als gemeente in de samenkomst weer kunnen zingen, maar doet u dat wel ingetogen.

Ds. Joel en Magdaline

Met ds. Joel gaat het redelijk goed. Onlangs moest hij toch weer voor korte tijd worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege vocht in de longen. Dat is verwijderd en tegelijkertijd is er een kleine hartmonitor bij hem geplaatst, waarmee men hoopt en verwacht meer duidelijkheid te zullen  krijgen over de oorzaak van het vocht. Joel en Magdaline hopen eind augustus naar huis te kunnen terugkeren. Op onze vraag of ze, met alle gedane onderzoeken, verpleging, behandelingen en consulten, het financieel hebben kunnen redden met de bijdrage, die wij in december aan hen hadden overgemaakt, kregen wij een uitgebreide brief, die wij onderstaand in z’n geheel afdrukken : 

Beste broeders Nico en Siem.

Graag wil ik hierbij reageren op jullie mail. Het is zeer waar dat op de tijd, dat ik met jullie de nood deelde m.b.t. de operatie van pastor Joel, het een zeer urgente zaak was. De laatst gedane echo in Nairobi toonde hartfalen aan die op korte termijn zorg behoefde, waarbij de dokter suggereerde dat dit een open hart operatie zou moeten zijn / worden. Op de tijd dat ik dit met jullie deelde, verwachtte ik niet dat de kerk van Wilnis ons te hulp zou komen, maar deelde onze zorgen met jullie op de manier zoals je je zorgen deelt met je vrienden. Wat ons had verrast, was niet alleen dat deze complexe operatie nodig zou zijn, maar ook het zeer hoge bedrag dat zij daarvoor betaald wilden hebben. Ik zal nooit vergeten hoe jullie dit met kracht op jullie hebben genomen en dat er binnen een heel korte tijd de verzekering was dat de hart operatie zou kunnen plaats vinden.

We danken waarlijk God hiervoor en zullen dit voor altijd koesteren. Vervolgens hebben wij dit alles besproken met enkele van onze vrienden (onder wie ook onze kerkleiders). Zij adviseerden ons, nu het geld beschikbaar was, om Joel naar India of Zuid-Afrika te brengen, omdat die landen veel hoogstaander faciliteiten kunnen bieden dan hetgeen beschikbaar is in Kenia. Toen we dit vervolgens deelden met Brian en Rachel (schoonzoon en dochter) adviseerden zij ons om naar hen te komen (Boston, USA) , zodat we dan geen verblijfkosten zouden hebben, terwijl er ook daar gekwalificeerde artsen en hoogstaande apparatuur beschikbaar zijn. Zo zijn we tot het plan gekomen om naar de USA te gaan. Ik dank waarlijk God, dat wij toen naar onze kinderen hebben geluisterd, want als je ziet hoe de dingen later gegaan zijn. We zouden anders een heel lange tijd heel ver van iedereen verwijderd zijn geweest zonder iemand om ons te helpen. Toen we aankwamen in de USA was Joel zo zwak, dat hij direct met spoed via de eerste hulp afdeling opgenomen moest worden. In plaats van de hart behandeling, werd geconstateerd dat hij heel veel vocht in z’n longen had, hetgeen er de oorzaak van was dat hij niet goed kon ademen. Er werden toen erg veel testen uitgevoerd en het wegnemen / verminderen van het vocht duurde  langer dan iedereen had verwacht. De 1.600.000 shilling (€ 14.528) die jullie hebben overgemaakt, was half februari al bijna opgebruikt. De kerk waar Brian en Rachel lid van zijn, hebben ook een fondswerving gedaan en daarbij 3.000 US dollars ingezameld. Van ons spaargeld konden we  nog US  1.500 dollars eraan toevoegen en 1.000 US dollars van Brian en Rachel, die de tickets voor de terugreis hebben betaald. Hoewel er geen operatie heeft plaatsgevonden is veel geld betaald aan lab testen, röntgen foto’s, de katheterisatie in de nek, de verschillende dokters die hem onderzocht hebben en de medicijnen. De hart monitor was goedgekeurd in maart; deze was inbegrepen in het bedrag dat we betaald hadden, maar nog voor het plaatsen daarvan kwam het corona virus. Dus hebben we sinds maart geen doctors meer bezocht tot deze maand, vanwege het corona virus.

Hoewel hij nog niet volledig hersteld is, volharden wij in ons vertrouwen in God, dat Hij het antwoord weet voor pastor Joel en dat het spoedig weer helemaal goed met hem zal zijn.      

Wat we nodig hebben als we thuis komen, is een verzekering waardoor alle benodigde afspraken voor Joel ook zondermeer (without fail) kunnen doorgaan en hij ook over de benodigde medicijnen zonder mankeren (without fail) kan beschikken. Het is een uitdaging omdat ik  naar verwachting mijn werk zal beëindigen aan het einde van het jaar en dan vanaf januari mij volledig zal gaan wijden aan Mathare projecten. (in haar huidige functie werkt Magdaline voor de RGC Development, die naast Mathare ook werkt in de sloppenwijken van Huruma en Korogocho). De projecten zijn tot nu toe niet opgepakt, daarnaast heeft de kerk geen inkomsten om pastor Joel te betalen. Blijf ons asjeblieft gedenken in jullie gebeden, want ik geloof dat er een reden is waarom God ons naar de sloppenwijken stuurde en ook voor hetgeen waar we nu doorheen gaan. God heeft antwoorden op alle vragen en wij volharden erin op Hem te vertrouwen. Ik geloof dat de inspanning die de ‘Wilnis familie’ heeft gedaan in het helpen van pastor Joel niet vergeefs is geweest. Spoedig zal hij weer opgeknapt zijn en zullen wij allen God de eer geven. We wachten nu op het ontvangen van de uitslag van de hartmonitor. (is enkele weken geleden bij pastor Joel geplaatst en zal binnenkort worden uitgelezen en hopelijk meer duidelijkheid geven over een aantal zaken)   

Zegen en dank voor jullie steun. Joel en Magdaline

Vakantieperiode

De komende weken is dominee Van de Ruitenbeek en een gedeelte van zijn gezin op vakantie. Een moment van ontspanning op de camping. In de week daarna staan nog familiebezoeken gepland. Als gezin zien we uit naar een periode van rust en toerusting. De pastorie zal gedurende de vakantieperiode bewoond zijn.

Tijdens de vakantieperiode is ouderling Jos Seeleman contactpersoon voor dringende zaken aangaande de kerkenraad en gemeente. Zijn contactgegevens zijn vermeld in Solitudo en de gemeentegids. Hij kan in situaties van dringende hulp, een predikant inschakelen. 

Hartelijke groet

Nog even en de vakantie breekt weer aan. Het is fijn om er even uit te zijn. Even weg. Daar is op zich niets mis mee. Enkele weken geleden zag het er nog niet naar uit dat we deze zomer op vakantie konden gaan.. De gebeurtenissen van de afgelopen tijd vragen om bezinning. Dat we de tijd die we krijgen gebruiken om te ontdekken wat God ons wil zeggen. 

We hopen elkaar na de vakantie weer in goede gezondheid te ontmoeten, uitgerust en wel en wensen u/jou een goede vakantietijd toe, thuis, in Nederland of daarbuiten. En bovenal rust in God. Een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens ons gezin.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug