Kerkblad 26 juni 2022 Kerkblad 26 juni 2022

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 26 juni

10.00 uur: Ds. L.W. van der Sluijs, Nijkerkerveen

Voorzang: Ps. 84 : 6 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Matty Nagel, Juliëtte Vis

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Dr. G. van den Brink, Woerden

Voorzang: Ps. 143 : 10

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 3 juli

10.00 uur: Ds. J. van Rumpt, Barneveld

Voorzang: WK Ps. 128 : 1 en 3

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Marijn Vree

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK Ps. 131

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Red een Kind.

 

Zondag 10 juli (Bediening Heilige Doop)

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 146 : 6 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Jantine Vermeij, Leonie van Zutphen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Dr. W.Th. Moehn, Hilversum

Voorzang: Ps. 145 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

=======================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

30 juni 19.45 uur Doopzitting

04 juli 19.30 uur Gebed vd Venen

05 juli         19.45 uur   Kerkenraadsvergadering

12 t/m 15 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’. Op 15, 22 en 29 juli alleen van 19.00 tot 20.00 uur.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 (Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagavond 3 juli staan we opnieuw stil bij ons bidden. We stellen ons de vraag of de Heere ons wil leren bidden. We lezen daarbij het Hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17 : 1-28. De Heere Jezus is in gesprek met Zijn hemelse Vader en leert ons te bidden zoals Zijn Vader het heeft bedoeld. Het uitgangspunt voor de preek is Johannes 17: 6. We lezen daarbij ook vanuit de Heidelbergse Catechismus V&A 118, 119. Het thema van de preek is: Het volmaakte gebed bidden.

Zondag 10 juli in de ochtenddienst wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Daniël Mulckhuyse en Manuël Spek. We zien uit naar een gezegende dienst met de doopouders en de kinderen die worden gedoopt. De Schriftlezing is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

We zijn dankbaar met mw. J. Schippers-Robbers, Burg de Voogtlaan, dat ze is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze is zover hersteld dat ze haar plekje thuis weer in kan nemen. Daar zijn we met haar de Heere dankbaar voor. De Heere zorgt voor haar, ook nu ze op hoge leeftijd gekomen is.

We leven mee met hen die onderzoeken ondergaan, wachten op uitslagen of wachten op een ingreep. De Heere is nabij allen die Zijn hulp nodig hebben. De Heilige Geest bidt met ons mee in moeilijke omstandigheden en wij onze gebeden soms niet kunnen uitspreken (Romeinen 8).

Verdriet

We leven mee met allen die het gemis van een geliefde ervaren. Afscheid nemen doet altijd pijn en grijpt diep in in het leven van nabestaanden. De Heere is voor u en jullie allen een Trooster. In het bijzonder denken we aan de familie Blom-Schulp, nu de moeder van Louise is overleden. De familie mist een zingende moeder en oma. Ze mag nu God eeuwig de eer brengen (Psalm 72:11). De familie Blom woont aan de Portengen, Kockengen

Eindexamen

We feliciteren de jongeren die afgelopen weken hebben gehoord dat ze geslaagd zijn! Een hartelijke felicitatie vanaf deze plaats aan Thirsa Fokkens, Mirthe Herngreen, Boaz van Kreuningen, Marit van Kreuningen, Meike van Kreuningen, Thamar van Kreuningen, Rhodé Nap, Jiske van der Schaft en Juliëtte Vis. Dank aan de Heere Die energie, kracht en wijsheid heeft gegeven om dit resultaat te horen. Van harte Gods zegen in jullie vervolgopleiding toegewenst!
We leven mee met hen die zich nog moeten inspannen voor een goed resultaat, omdat ze een herexamen hebben. We wensen jullie de concentratie toe om te leren voor het laatste loodje.
We denken ook aan hen die het niet hebben gehaald. Ze staan voor de keuze opnieuw een examenjaar of een andere opleiding. We wensen jullie alles wat nodig is aan acceptatie en doorzettingsvermogen toe.

Huwelijksjubileum

Op 10 juni zijn Hans en Tonja van Eijk-van Leeuwen, Herenweg, 45 jaar getrouwd geweest. Ze zijn de Heere dankbaar voor Zijn bewarende en sparende hand. Hij heeft hen samen gebracht en samen gehouden. In voor- en tegenspoed konden en kunnen ze bij Hem terecht. We bidden dat de Heere hen bewaart en spaart, samen met de kinderen en de kleinkinderen.

Bij de agenda

Doopzitting

Op donderdag 30 juni is er om 19.45 uur een doopzitting in verband met de doopdienst op 10 juli. We spreken met elkaar over de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop die bediend mag worden aan de kleine kinderen van de gelovigen. We zien uit naar een gezegende ontmoeting. Willen de doopouders het trouwboekje meenemen?

Bibliotheek ‘Lectuurkeus’

Tijdens de vakantieperiode zijn we op 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19 augustus a.s. open van 19.00 uur tot 20.00 uur. Vrijdag 26 augustus zijn we weer open van 14.30 tot 16.30 uur. Kom even extra boeken halen voor de vakantie! Ook hebben we een leuke sortering kaarten en postzegels van Woord en Daad. De biebmedewerkers wensen u een fijne vakantie.

VBW 2022 | Gebed

Gebed is de basis van het werk dat we in Gods Koninkrijk mogen doen. Iedereen kan op deze manier van betekenis zijn voor de VBW. In de Solitudo die u begin juli ontvangt zijn per dag gebedspunten genoemd om heel concreet mee te bidden. Fijn als u/jullie dit persoonlijk of als gezin willen doen. Dat kan zelfs als je op vakantie bent! Op maandagavond 11 juli is er om 21.00 uur een gebedsmoment in de tent. Ook hierbij van harte welkom!

VBW 2022 | Open middag

Op donderdagmiddag 14 juli is er voor iedereen die dat leuk vindt, gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de VBW-tent in het Speelwoud. Dat kan tussen 14.00 en 16.00 uur. De koffie en thee staan klaar dus kom gezellig langs en neem gerust iemand mee.

VBW 2022 | Welkom!

De VBW is een activiteit vanuit de gemeente. We zijn enorm dankbaar voor degenen die zich al hebben opgegeven om mee te helpen. Toch kunnen we nog heel goed mensen gebruiken, vooral voor de ochtendprogramma’s. Dus kun je nog een gaatje maken in je agenda: heel graag. En tieners: jullie hulp doet ertoe! Elke helpende hand is welkom. We nodigen u/jou ook van harte uit om gedurende de week even de tent binnen te lopen en de sfeer te proeven. Heel graag tot ziens!

Teenevent

Vanaf 12 t/m 15 juli hopen wij weer het teenevent voor jullie te organiseren! Je vindt ons op deze data in de blauwe tent in het Speelwoud naast de brandweerkazerne. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Wij hopen jullie daar te zien!

Groetjes van Nelleke, Matthijs, Lars, Matthias, Sanne, Robert en Janita

Teenevent zoekt materialen

De voorbereidingen voor het teenevent zijn alweer in volle gang! Voor één avond zijn wij opzoek naar materialen. Heeft u stukjes stof, stukjes hout, stokken of spijkers liggen en doet u hier niks mee? Wij kunnen het erg goed gebruiken! Stuur een appje naar Janita van de Ruitenbeek (06-25404462) of stuur een mailtje naar teeneventwilnis#gmail.com. Alvast enorm bedankt!

Teenevent organiseert sportavond voor gemeente

Ook dit jaar willen wij graag voor de gemeente een sportavond organiseren op 15 juli. Jullie zijn welkom vanaf 19.00 uur in het Speelwoud voor een potje voetbal, trefbal, kubb of waterpolo. Wij hopen jullie daar te zien!

Vanuit de Kerkenraad

Vakantiebijbelboekje GZB

Ook dit jaar geeft de GZB een Vakantiebijbelboekje uit. Een compact boekje met mooie verhalen van mensen die iets van Gods grote daden in hun leven hebben gezien en dat graag willen delen. Bij elk verhaal staat een korte overdenking. Ook Indonesië en Centraal-Azië komen aan bod. Zeer geschikt voor gebruik in gezinnen. Het handzame formaat maakt het gemakkelijk om het boekje mee te nemen op vakantie. Als Commissie voor Zending en Werelddiaconaat hebben we voor alle gemeenteleden een exemplaar besteld. U ontvangt het begin juli bij de zendingsnieuwsbrief en  Solitudo. Als u het boekje dubbel ontvangt, kunt u er vast iemand anders blij mee maken. Alvast een goede vakantie(periode) toegewenst!

Van boekentafel naar boekenkast

U zult de boekenkast wellicht al opgemerkt hebben in de hal van de Roeping. De kast staat vol met boeken (en cd’s) die hiervoor door de boekentafel werden aangeboden. U mag zelf ‘struinen’ door de kast (ook in de laden -tegen de lade drukken, dan gaat  ie open- ligt van alles). Wilt u een boek/cd hebben om te houden, bijna allen hebben een prijssticker. Wij verzoeken u dan de prijs over te maken op de rekening van de Evangelisatie Commissie: NL04 RABO 0373 7116 89.

Mocht u vragen hebben of een boek willen bestellen, neemt u dan even contact op met Bert Verhoek (06 51 50 54 13).

De Wittenberg

De opbrengst van de zendingsbussen in het 3e kwartaal is bestemd voor de Bijbelschool De Wittenberg. Meer hierover leest u in de komende Solitudo en via de flyer, die begin juli op de kerkbanken komt te liggen.

De evangelisatiecommissie

Tenslotte

De vakantieperiode is aan het aanbreken. De eerste gemeenteleden hebben al vakantie of gaan binnenkort op vakantie. Voor hen een periode van rust. De scholieren zijn in de laatste schoolweken terecht gekomen. Vaak zijn dat de toetsweken en moet er nog hard gewerkt worden. Heel veel sterkte bij de laatste loodjes.
Anderen zien op tegen de vakantieperiode, omdat ze zelf niet op vakantie kunnen. Vaak is dat voor hen een periode dat het eenzamer is, omdat geliefden op vakantie zijn.
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug