Kerkblad 27 augustus 2022 Kerkblad 27 augustus 2022

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 28 augustus

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 240 : 1 (schoollied)

Kinderoppas: Jacolien Meijer, Meike van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. J.A. de Koeijer, Ermelo

Voorzang: WK 94

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. St. Timon.

 

Zondag 4 september

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 23 : 1 (schoolpsalm)

Kinderoppas: Jantine Meijers, Joëlle van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 28 : 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Ver. Tot heil des Volks.

=======================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

31 aug. 19.30 uur Censura Morum

31 aug. 20.00 uur Bezinningsavond

03 sept. 10.30 uur Samenkomst verootmoediging en gebed in Noorden

04 sept. Koffie drinken na de dienst

05 sept. 19.30 uur Interkerkelijk Gebedsbijeenkomst in Dorpskerk van Abcoude

05 sept. 20.00 uur HGJB avond: Leiders met impact

06 sept. 19.45  uur Kerkenraadsvergadering

08 sept. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
17 sept. Klussendag/startdag winterwerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 2 september 2022  via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Op zondag 28 augustus in de ochtenddienst hebben we voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In deze dienst vervolgen we de Schriftlezing uit Richteren. We lezen het begin van Richteren 14. Het huwelijk van de richter Simson met een Filistijnse vrouw. Hoe is het mogelijk dat een door God aangestelde richter een ongelijk span vormt met een vrouw waarmee hij de strijd moet aanbinden. In deze voorbereidingsdienst denken we na over het sluiten van compromissen met de zonde. Maar ook over de Heere Jezus Die naar de aarde kwam en Zichzelf rein bewaarde om ons te redden. Hij wil omgang hebben met mensen die vanuit zichzelf onrein zijn om ze rein te maken.

Op zondagmorgen 4 september lezen we het tweede gedeelte van Richteren 14. Het is een raadsel dat de Heere Zijn tafel laat aanrichten voor mensen die versterking van het geloof nodig hebben. Verwonderen we ons dat Heere ons uitnodigt aan de tafel en gemeenschap wil hebben met ons? God houdt Zijn beloften en Hij laat brood en wijn delen, omdat Zijn Zoon de volkomen verlossing heeft teweeggebracht.

In de avonddienst hebben we voortzetting en dankzegging voor de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. We denken dan na over de bede uit het Onze vader: Uw Naam worde geheiligd. In Vraag en Antwoord  122 wordt deze bede prachtig uitgewerkt als een getuigenis van de grootheid van God.

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuis gekomen

Dhr. J. Heijkoop, Bozenhoven, Mijdrecht, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We zijn de Heere dankbaar dat hij opnieuw herstel heeft gegeven op zijn hoge leeftijd.

Ook mw. Roest-Woud, Derde Zijweg, Mijdrecht, mocht weer naar haar vertrouwde thuis. We danken de Heere voor het herstel wat Hij haar gegeven heeft.

Onderzoeken

We leven mee met Jolanda Bos, Beatrixstraa. Nog steeds is er geen medisch passende behandeling voor haar gevonden. Opnieuw een grote teleurstelling voor haar. We bidden voor haar en allen die om haar heen staan.

Huwelijksjubileum

Op 16 augustus waren Klaas en Ina Verrips- de Haan, Veldhuis, 50 jaar getrouwd. Deze gedenkwaardige dag hebben zij met hun kinderen en kleinkinderen kunnen vieren.  Zij zijn dankbaar voor alles wat zij in hun huwelijk hebben ontvangen. In de tijden van pijn en verdriet wisten zij zich door de Heere gedragen en zij kunnen ook terugzien op zegeningen en geluk.

Bij de agenda

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 4 september wordt op woensdag 31 augustus Censura Morum gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Na het Censura Morum is er in De Roeping Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. We starten om 20.00 uur en we ronden af om 21.00 uur. We luisteren naar een inleiding en we gaan daarna weer in groepjes met elkaar in gesprek. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

Hiddai begint weer

De zomer loopt ten einde en vele activiteiten worden hervat. Zo ook het Christelijk gemengd koor Hiddai. We willen het seizoen beginnen met een ontspannen bijeenkomen rondom een warme BBQ.

Dat zal plaatsvinden op 1 september. Iedereen vanaf de brugklasleeftijd is hierbij welkom; meer leeftijdsgrenzen kennen we niet. Omdat het wel handig is om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen we je om je vooraf op te geven als je komt. Dat kan bij Reijer van Sligtenhorst en Marjan Versteegh of bij de bestuursleden Matty Nagel, Christien Meijers en Dick Stam. Na de aanmelding krijg je nog bericht over het hoe en waar. De week daarop, donderdag  8 september, beginnen de wekelijkse repetities weer van 20.00 tot 21.30 uur in De Roeping. Geef je hart een stem en zing met ons mee tot eer van onze Hem.

Koffiedrinken na de ochtenddienst

Het koffiedrinken op iedere eerste zondag van de maand heeft nu 4 keer plaatsgevonden en wat is het mooi om te zien hoeveel mensen er na de dienst aansluiten voor heerlijke koffie, thee, limonade en koek, maar vooral voor ontmoeting en gezelligheid! We zijn enthousiast over de ontmoetingen die er zijn geweest en willen nogmaals het koffiedrinken na de dienst onder de aandacht brengen.

Dit jaar is er koffiedrinken op 4 september, 2 oktober, 6 november en 1 december. Vind je het leuk om ook mee te draaien? Geef het aan bij één van de CZWD’ers of bel/app Janneke Herngreen op 06-27146418. Tot 4 september!

Hartelijke groet, CZWD

Ouderenmiddag

Wij starten weer op donderdagmiddag 8 september om 14.30 uur in De Roeping met een spelmiddag. Dit is het begin van een leuk programma voor het seizoen 2022-2023. Onze uitgaansmiddag is op 22 september, waarvoor u zich op 8 september kunt opgeven. U hoort dan waar we naar toe gaan en natuurlijk eindigen we bij De Strooppot. Op deze eerste middag krijgt u ook het verdere programma uitgedeeld. Graag tot ziens.

Het ouderencomité

Startdag

Zaterdag 17 september wordt de startdag van onze gemeente gehouden. Deze dag zal er worden geklust in en rond de kerk en De Roeping, maar is het ook weer tijd voor de barbecue, sing-inn en een leuke avondactiviteit. Met deze dag en de ochtenddienst op zondag 18 september wordt het winterwerk geopend. Binnenkort volgt meer informatie over de precieze invulling en de tijden, maar voor nu: zet 17 september in de agenda en houdt deze dag vrij om overdag samen de handen uit de mouwen te steken en elkaar later op de dag te ontmoeten bij het avondprogramma. Opgeven voor het klussen? Doe dit bij één van de kerkrentmeesters of bel/app naar Gerton van Kreuningen (06-53344622). Tot dan!

Belijdeniscatechese

De eerste aanmeldingen voor de belijdeniscatechese voor het nieuwe seizoen zijn al binnen. Daar zijn we dankbaar voor. Misschien twijfel je nog of je de catechisatie wil gaan volgen. Misschien voel je jezelf te jong of voelt u zich te oud. Anderen vragen zich af of ze wel goed genoeg zijn en de consequenties van het belijdenis doen lijken te groot. Als je vragen hebt of een keer wil praten over het doen van belijdenis of het volgen van belijdeniscatechese, neem dan contact op met de dominee.

Vanuit de Jeugdraad I

We willen u/jou er graag aan herinneren dat 5 september de startavond met en voor de jeugdwerkers gehouden wordt. Niek van der Wiel, HGJB, zal komen spreken en met ons komen nadenken over het thema: ‘Leiders met impact’. Zie deze avond als een opbouw- en startavond voor het werk wat u en jij komend seizoen weer in afhankelijkheid van de Heere mag doen. Het hele team is van harte welkom! Start om 20.00 in ‘De Roeping’.

Vanuit de jeugdraad II

Nogmaals willen we een oproep doen voor de vacatures die openstaan in het jeugdwerk: we zijn nog dringend op zoek naar +/- 3 mensen voor Club 4U (12-13 jarigen). De zondagschool zoekt nog 2 mensen voor de kinderen van de basisschool. Ben of ken jij die persoon die een warm hart heeft voor deze kinderen en/of tieners en dit graag wil doen? Laat dit dan weten bij een van ons.

Hartelijke groet, Gert van Kreuningen, Peter de Leeuw, Corine Nagel, Mathilde van Kreuningen en Els Leeflang

Eén in de nood, in de schuld, in het gebed en in de verwachting

Uitnodiging voor een samenkomst van verootmoediging en gebed.

Hierbij een hartelijke uitnodiging om deel te nemen aan een samenkomst van verootmoediging en gebed die gehouden zal worden op zaterdag 3 september. Juist in deze tijd is het belangrijk om met elkaar te bidden en ons te verootmoedigen voor het Aangezicht van God. Niet alleen fysiek samen, maar ook thuis in uw binnenkamer! Op zaterdag 3 september zullen er ook mededelingen gedaan worden die te maken hebben met de toekomst van onze samenkomsten. Op 11 juni was het de 131e keer dat we bij elkaar waren in het kerkje in Noorden. Ds. R. W. van Mourik hield een meditatie over Jesaja 44:3. Juist na Pinksteren was het goed om stil te staan bij deze tekst omdat daar gesproken wordt over de Heilige Geest in het beeld van water.

Verootmoediging en gebed zijn meer dan ooit nodig. Laten we het voorrecht beseffen wat ons in deze samenkomsten gegeven is. Het komt aan op het stellen van prioriteiten, trouw en volharding!

Hieronder volgen de bijzonderheden voor de volgende bijeenkomst: zaterdag 3 september van 10.30 tot 12.30. Na afloop kunt u nog blijven eten. Plaats: Hervormde Kerk op het Noordse Dorp aan de Noordsedorpsweg te Noorden. Spreker: Ds. R. W. van Mourik. Parkeren: bij de kerk; niet op het terrein van het hotel ‘Het Plashuis’. Lunchpakket: wanneer u blijft eten, graag zelf meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd (Vasten wordt aanbevolen!) Volgende bijeenkomst in het jaar 2022 is: 3 december.

Laat de voorbereiding op dit samen zijn in het teken staan van: ‘Komt laat ons wederkeren tot de HEERE, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op de derde dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor Zijn aangezicht leven’ (Hoséa 6:1,2). Allen die met ons de nood van kerk en staat, van land en volk beseffen, zijn hartelijk welkom, zowel jongeren als ouderen. Bent u verhinderd, wilt u dan thuis meebidden? Bij voorbaat hartelijk dank!

Vanuit de Kerkenraad

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 4 september zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Evenals de voorafgaande vieringen zal dit plaatsvinden in de banken, dus niet aan de tafels. De diakenen geven hierbij per bank aanwijzingen voor het ophalen van brood en bekertjes wijn. Er is zowel in de ochtend- als in de avonddienst gelegenheid deel te nemen.

Activiteitengids

Gewoontegetrouw wordt aan het begin van een nieuw seizoen een activiteitengids gebracht bij alle in onze gemeente ingeschreven adressen. Gemakkelijk voor iedereen die snel wil zien waar hij/zij terecht kan voor een breed scala aan activiteiten. En in de loop van het jaar een handig naslagwerk.

We hopen dat u/jij ruim gebruik maakt van het aanbod.

Tenslotte

Het leven kent onverwachte wendingen. Dat hebben we ervaren op onze reis naar Israël. We genoten van de natuur, de cultuur en de ontmoetingen tijdens onze reis in het beloofde land. De Bijbel ging open op verschillende plaatsen en de geschiedenissen kwamen tot ons op de plaatsen waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het was leerzaam en ontspannend. Tijdens deze reis werden we op de sabbat opgeschrikt door een telefoontje uit Nederland. De verdrietige mededeling kwam dat de vader van Karin was overleden. We moesten de reis afbreken en terug naar Nederland om onze lieve vader en opa te gaan begraven. Zo kwam er plotseling rouw en verdriet in ons gezin. We hebben onze vader en opa begraven in Ter Apel na een dankdienst voor zijn leven over Psalm 125. (zie hierover de meditatie op de voorpagina). We ervaren de troost dat onze vader en opa is Thuisgehaald. Maar thuis in Ter Apel is voor onze (schoon)moeder en oma dagelijks een lege plaats.
We willen allen die hebben meegeleefd de achterliggende periode heel hartelijk bedanken voor de gebeden die zijn opgezonden en de kaarten die we hebben ontvangen.
Ontvang allen een hartelijk groet vanuit de pastorie, mede namens Karin en de kinderen,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug