Kerkblad 29 augustus 2021 Kerkblad 29 augustus 2021

KERKDIENSTEN. Wilnis
 

Zondag 29 augustus

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 240

Kinderoppas: José Kool, Marit van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 209

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Noodhulp Haïti.

 

Zaterdag 4 september

Huwelijksinzegening Leendert Adriaan van Kreuningen en Kristie Rijneveld

14.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

 

Zondag 5 september

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 68 : 17 (schoolpsalm)

Kinderoppas: Els Leeflang, Meike van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 31 : 17

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Ver. Tot Heil des Volks.

 

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

01 sept. 19.30 uur Censura Morem

01 sept. 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal

03 sept. 10.00 uur Open kerk

09 sept. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

03 sept. 10.00 uur Open kerk

10 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

11 sept. 11.00 uur Open Kerk (Open Monumentendag)

17 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

18 sept Klussendag / activiteiten opening winterwerk

20 sept. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

21 sept. 18.00 uur maaltijd Vrouwencontact

21 sept. 19.30 uur Vrouwencontact

26 sept. 20.00 uur Korte avond over het werk van Evangelie & Moslims

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 3 september 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondagmorgen 29 augustus lezen we uit één van de kleine profeten, namelijk Zefanja. Zefanja schrijft over de dag des Heeren die aanstaande is. Dat is de dag waarop we oog in oog komen te staan met de Heere. Het gaat erom dat we dan mogen schuilen bij de Heere Jezus. De vraag is of wij Hem kennen als onze Redder en Zaligmaker. In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal willen we bij deze vraag stil staan naar aanleiding van Zefanja 1.

Zondagavond staan we stil bij het 7de gebod: U zult niet echtbreken. De Heere wil dat relaties zuiver zijn en blijven. God heeft de mens in het paradijs niet alleen gelaten. God heeft de relatie niet verbroken met mensen en wil dat mensen relaties ook niet verbreken. Tijdens de leerdienst worden we hier bij bepaald.

Zondagmorgen 5 september vervolgen we de Schriftlezing bij Zefanja 2. Als we een afbeelding van Zefanja zien, wordt hij heel vaak afgebeeld met een lantaarn. Het mooie van deze lantaarn is dat deze niet uit gaat. Het licht van de Heere blijft schijnen in de wereld. Hij laat de Weg van het behoud zien, ook al loopt dat dwars door de oordelen heen. We bidden dat Gods Woord een lamp voor onze voet is. De Heere wil ons de weg wijzen tot versterking van ons geloof aan Zijn tafel. Daar mogen we naar verlangen. Zondagavond hopen we een gedeelte te lezen van Zefanja 3. Dan is het voortzetting van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal.

Opgeven diensten Heilig Avondmaal

Voor de diensten van 5 september wordt u eenmalig niet automatisch uitgenodigd. Dit om het voor het maximale aantal mensen mogelijk te maken om aan te gaan aan het Heilig Avondmaal. Als dat uw verlangen is, wilt u dat dan kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad, Dick Stam. Dit kan per email (scriba#hervormdwilnis.nl) , telefonisch of per whatsapp (06-25491646). U kunt dan aangeven welke dienst u wilt bijwonen. En daarbij of u uw kinderen wilt meenemen. Wilt u zich opgeven voor vrijdagavond 3 september 18.00 uur? We proberen uw wensen zoveel mogelijk te realiseren, maar we zijn aan een maximum aantal kerkgangers gebonden. U hoort dan nog of dit ook kan.

Meeleven in en rondom de gemeente

We leven mee met mw. Plomp-Korver. Zij is opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. een herseninfarct. We zijn dankbaar dat ze de krachten krijgt om te revalideren en op dit moment weer iets beter gaat. Ze verblijft nu in CVA revalidatiecentrum De Parkgraaf, Beneluxlaan, Utrecht.

In Careyn Revalidatie kamer 16, Polanerbaan 2 te Woerden (3447 GN) revalideert dhr. C. Boele. We zijn dankbaar voor de vooruitgang in de revalidatie. We bidden om verder herstel en dat hij voldoende herstelt om zijn plaats weer in te nemen aan de Oudhuijzerweg.

We zijn dankbaar met Joop en Corry van Scherpenzeel dat ze na een verblijf van ruim drie maanden bij hun zoon en schoondochter in Berkenwoude weer naar hun eigen appartement in Mijdrecht, Mw van Wieringenplein, konden terugkeren.

We leven mee met allen die zorgen kennen in het persoonlijke en/of gezins- en familieleven. Wat een nood is er in de gemeente. We bidden om sterkte en moed in de moeilijke omstandigheden van het leven.

Huwelijk Lars en Kristie

Op zaterdag 4 september is de huwelijksinzegening van Leendert Adriaan van Kreuningen en Kristie Rijneveld. De dienst begint om 14.00 uur in de kerk. U kunt de dienst meeluisteren of-kijken via de kerktelefoon of via de livestream. We zijn dankbaar dat Lars en Kristie voor het aangezicht van onze Heere elkaar trouw willen beloven. Het bruidspaar gaat wonen: Fuutstraat te Nieuwkoop.

Huwelijksjubileum

Kees en Annemieke Treur-Plomp zijn op 15 juli 40 jaar getrouwd geweest. We zijn de Heere dankbaar voor deze mijlpaal uit Zijn hand ontvangen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat we dat ontvangen van Hem, maar we krijgen het uit genade. De Heere is hen nabij geweest in moeilijke en vreugdevolle tijden. We zijn dankbaar dat ze deze dag hebben kunnen vieren met kinderen en kleinkinderen. We bidden of de Heere Zijn zegen blijft schenken aan dit gezin in tijden van vreugde, maar ook van zorg.
Het echtpaar woont aan de Bovendijk

Bij de agenda

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 5 september wordt op 1 september om 19.30 uur Censura Morum gehouden in De Roeping.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Aansluitend aan het Censura Morum is er op 1 september om 20.00 uur een bezinningsuur. We houden deze in de kerk, zodat er zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Er wordt de mogelijkheid geboden voor het stellen van vragen en we proberen deze met elkaar te beantwoorden. De vragen kunnen gesteld worden in de kerk of op de bekende wijze via WhatsApp. Is het nummer niet meer bekend? Spreek dan Jopie Verhoek of Nelleke van Kreuningen even aan.

Belijdeniscatechese

Ben je op zoek naar verdieping in je geloof en heb je nog geen belijdenis gedaan? Dan is de belijdeniscatechese misschien iets voor jou. Ook als je worstelt met vragen over geloven en wel of niet belijdenis doen, dan kun je gerust contact opnemen met de dominee. Hij wil graag met je het gesprek daarover aangaan. Ook als je nu al weet dat je (opnieuw) mee wil doen, dan vindt de dominee het fijn om een berichtje te krijgen.

Open Monumentendag 2021

Ook dit jaar wordt landelijk weer een Open Monumentendag georganiseerd . Echter dit jaar weer in een wat aangepaste vorm, dus zonder braderie in ons dorp. Daar ook onze kerk behoort tot het zgn. cultureel erfgoed,  zal de kerk op DV zaterdag 11 september opengesteld worden ter bezichtiging en wel tussen 11.00 en 15.00 uur. Tijdens deze uren zal ook het orgel worden bespeeld en …..  het kinderkoor ‘Ismael’ gaat ook dit jaar weer optreden en wel vanaf 11.00 uur. Dit wordt uitgezonden via de kerktelefoon en YouTube. Hopelijk kunnen volgend jaar de braderie en de Open monumentendag weer samen gehouden worden. Altijd toch een gezellig geheel in ons dorp met best wel veel inloop in de kerk. Helaas dit jaar wat anders, maar niettemin hartelijk welkom om zomaar binnen te lopen en te genieten van het orgelspel, van het kinderkoor, een kopje koffie, zomaar een praatje in onze kerk.

Evangelie & moslims

Zoals u bekend is de opbrengst van de zendingsbussen voor het 3e kwartaal bestemd voor Evangelie & Moslims, Amersfoort. Deze stichting stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien , wie Jezus Christus is. Zij helpen de kerken om moslims gastvrij uit te nodigen om hen kennis te laten maken met het Evangelie. Wij hebben Ds. C. Rentier , predikant- directeur bereid gevonden om in de avonddienst van 26 september 2021 voor te gaan in de eredienst en aansluitend (max. 1 uur) iets te vertellen over dit werk en vragen, die bij ons kunnen leven, te beantwoorden. Noteert u vast deze dienst/avond in uw agenda ? Wilt u zich vast verdiepen hierin, dan verwijzen wij u graag naar www.evanglie-moslims.nl. Van harte aanbevolen!!

De evangelisatiecommissie

Eerste bijeenkomst Vrouwen Contact Wilnis seizoen 2021/2022

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen hopen we te beginnen met een gezamenlijke bijeenkomst op dinsdagavond 21 september a.s. in De Roeping. Of u/jij nu voor het eerst wilt komen of al jaren lid van onze vereniging bent, weet dat u/jij van harte welkom bent. We starten deze eerste bijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd vanaf 18.00 uur. Daarna hopen we rond 19.30 uur te starten met de inleiding op de nieuwe Bijbelstudies van dit seizoen. De inleidende Bijbelstudie heeft als titel ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’. Voor de voorbereidingen rond de maaltijd is het fijn om te weten met hoeveel personen we rekening moeten houden. Wilt u/jij zich daarom voor 17 september opgeven via de mail (vcwilnis@gmail.com) of bellen met Marjan Versteegh (0172-408586)? Later aanschuiven (na de maaltijd) is natuurlijk altijd mogelijk.

We zien uit naar een gezegend nieuw seizoen rondom het Woord van God.

Start andere Bijbelstudies

De reguliere bijeenkomsten zullen van start gaan vanaf dinsdag 5 oktober. Zoals u/jij gewend bent zullen er groepen zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen (gebruikelijke plaatsen en tijden). Zie hiervoor ook verder de activiteitengids 2021-2022.

Met ingang van dit seizoen heeft het bestuur besloten ook weer een avondgroep te starten. Hiermee willen we ook de werkende (jonge) vrouwen de mogelijkheid bieden om zich -samen met andere vrouwen uit de gemeente- te verdiepen in Gods Woord. De eerste reguliere Bijbelstudies van deze groep start op dinsdagavond 5 oktober vanaf 20.00 uur in De Roeping. Wij zien uit naar uw/jouw komst. Wees van harte welkom.

Bestuur VC Wilnis

Vanuit de Kerkenraad

Noodhulp Haïti

Zaterdag 14 augustus is Haïti opnieuw getroffen door een verwoestende aardbeving. Op dit moment zijn er al bijna 2.200 slachtoffers en meer dan 12.000 gewonden. De zorg aan deze slachtoffers is overbelast. Hulp is daarom hard nodig in dit toch al arme land. De partnerorganisatie van Woord en Daad zet als eerste in op het distribueren van water, voedsel en andere levensbehoeften en medische hulpmiddelen. De noodsituatie waarin dit land zich opnieuw bevindt kunnen wij niet ongemerkt langs ons heen laten gaan. Helpt u mee? De diaconiecollecte van zondag 29 augustus willen we (via Woord en Daad) voor dit doel bestemmen. Wilt u bidden dat de hulp op de juiste plekken terecht komt.

De diaconie.

Umoja

De Umoja collecte van 11 juli j.l. heeft het prachtig bedrag opgebracht van € 3.600. Dit is nog voorlopig, want de praktijk leert dat er vaak nog giften nakomen. Deze collecte is bestemd voor de aankoop van een motorfiets met aanhangbak voor het transport van de binnenkort te bottelen waterflessen. En ook voor de eerste opstartkosten van de botteling. Van de gemeente van de Motherchurch van Mathare ontvingen we een mailbericht met daarin de grote dank aan God voor Zijn hulp en voor de vrijgevigheid van de gemeente van Wilnis. Ze schrijven o.a. : “Het is ons gebed dat God allen in Wilnis wil zegenen voor de grote liefde die zij ons hebben bewezen”. In een latere mail berichtte Magdaline ons dat de ambtenaren van de KEBS (de Keniase Voedingsdienst van Waren) langs zijn geweest. Zowel het gebouw alsook de geïnstalleerde apparatuur (zuiverings-installatie en botteling machine) voldoen aan de vereiste normen! Er zijn enkele kleinere punten die nog dienen te worden opgelost. Zo moet bijv. de scheidingswand tussen de twee productie ruimten van aluminium zijn i.p.v. de huidige houten scheidingswand. Men verwacht dit punt en nog twee andere puntjes op korte termijn te hebben verholpen.  Daarna zal de KEBS opnieuw langskomen en vervolgens watermonsters afnemen en die gaan testen. Als die test goed verloopt, kan de productie en verkoop gaan beginnen! Wilt u met ons meebidden, dat dit alles goed zal verlopen en dat de vergunning op korte termijn zal worden verkregen?

Umoja-taakgroep

Geheugensteuntje Solidariteitskas 2021

Wilt u even nakijken of u de bijdrage aan de Solidariteitskas al betaald hebt? Alvast bedankt!
Anja Kranenburg.

Tenslotte

We mogen terugzien op een mooie en goede vakantie. Het weer was echt op zijn Italiaans. Veel regen en veel zon. Dat wisselde elkaar af. In de natuur was dat goed te zien. Het was mooi groen en het water kwam met geweld via de watervallen naar beneden. We hebben een aantal dagen gefietst, gewandeld en gezwommen. We mochten genieten van het goede wat de Heere gegeven heeft in de schepping.

Ondertussen mogen we met vernieuwde krachten de werkzaamheden in uw en jouw midden weer oppakken. We zien uit naar een gezegende tijd met elkaar.

We groeten alle lezers, jong en ouder. In het bijzonder denken we aan allen die het moeilijk hebben in de vakantieperiode. Wat kan het soms zwaar en eenzaam zijn. Daarnaast mogen we dankbaar met allen die hebben genoten van de vrije dagen en de rust.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug