Kerkblad 2 december 2022 Kerkblad 2 december 2022

 

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 4 december

2e Adventszondag

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 525 : 1 (Schoollied)

Kinderoppas: Jacolien Meijer, Gerwin Kool, Annet Meijers

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 105 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Johannes Hospitium.

 

Zondag 11 december

3e Adventszondag

10.00 uur: Ds. A.J. Treur, Bodegraven

Voorzang: Lofzang van Maria : 3 (Schoolgezang)

Kinderoppas: Jantine Meijers, Elske van Kreuningen, Elsemarie Mur

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn

Voorzang: Lofzang van Maria : 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting Gave.

================================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

04 dec. Koffie drinken na de morgendienst

09 dec.       18.30 uur   Afhalen Lichtspoor door ouderenbezoekers tot 20.00 uur

09 dec. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

12 dec. 20.00 uur Adventsviering Vrouwencontact

13 dec.       19.45 uur    Vergadering kerkenraad

14 dec. 20.00 uur Bijbelkring

15 dec. 14.30 uur Ouderenmiddag

05 jan. 23 10.00 uur Kring Anna bij Nelie van Eijk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 9 december 2022 (Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Op zondagmorgen 4 december lezen we opnieuw uit het geslachtsregister van de Heere Jezus. Daarnaast lezen we een gedeelte over de geschiedenis van Rachab uit Jozua 2 en 6. De genade van God valt deze heidense vrouw ten deel. Het scharlaken rode koord uit haar venster is een vroege heenwijzing naar het wonder dat de Zoon van God in de wereld komt.  Het thema van de preek is: Rachab en het scharlaken koord.

In de avonddienst hebben we voortzetting en dankzegging voor de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. We denken dan na over de bede uit het Onze vader: Uw wil geschiede in de hemel, zo ook op de aarde. We lezen daarbij uit het leven van Ruth, de derde vrouw die in het geslachtsregister wordt genoemd. Het thema is: Ruth en een dankbaar leven naar Gods wil.

Meeleven in en rondom de gemeente

Zorg en ziekte

We denken aan mw. R. Kroon-van Eijk, die in Kamerik wordt verzorgd. Er zijn zorgen omtrent haar gezondheid. Als mensen elkaar niet kunnen bereiken, mogen we elkaar in Gods handen leggen. Hij is bij machte om mensen aan te raken en te vertroosten in situaties van moeite en verdriet. Het adres van mw. Reini Kroon is: Careyn Het Waterschapshuis, Knotwilgenlaan, Kamerik.

Rouw

We leven mee met de rouw dragende families in ons midden. In het bijzonder noemen we de families Van Vliet, Van der Schaft en Boele die aan het open graf van een (schoon)zus en tante uit Bruchem hebben gestaan. We wensen u allen de troostende nabijheid van de Heere toe.

We leven mee met Jan en Matty Nagel en hun gezin die aan het open graf van de moeder van Jan hebben gestaan. We wensen hen troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest toe.

We denken aan allen die chronisch ziek zijn en de moeite van afnemende krachten en de eenzaamheid in het leven elke dag ervaren. We bidden voor u en jullie: ‘Wees met ons Heere Jezus. Bewaar, bescherm, behoed. Geeft U ons kracht en moed. Vertrouwen hoe de weg ook gaat. Dat U ons nooit verlaat!’

Geboren Lisse van Eijk

We feliciteren Michel en Kitty van Eijk met de geboorte van hun dochter Lisse Linda Trudy. Ze hebben haar de roepnaam Lisse gegeven. Lisse is geboren op 15 november en is het zusje van Lenny. Wat een prachtig geschenk hebben de trotse ouders en broer ontvangen van de Heere. We bidden om de zegen van de Heere voor dit jonge gezin en om Zijn wijsheid en nabijheid in de opvoeding van hun kinderen. We danken ook met de grootouders Dirk en Linda van Eijk en de overgrootouders Wim en Nel van Eijk en Evert en Fien Kroon. Wat een rijk geschenk voor jullie allen. De ouders Michel en Kitty wonen aan de Oudhuijzerweg.

Namibië

Op 18 december is er de gelegenheid om afscheid te nemen van de familie Matze. Kees en Linda zijn geroepen om de Heere te gaan dienen in Namibië. Ze laten veel achter in Wilnis. Dat geldt voor Kees en Linda, maar zeker ook voor de kinderen. Naast de vertrouwde omgeving hier, laten ze ook familie achter in Nederland. In de ochtenddienst van 18 december willen we het gezin Matze opdragen in onze gebeden en hen de zegen van de Heere mee geven voor hun levensweg. In deze dienst zal tevens worden gecollecteerd voor het werk van Kees en Linda. Na de dienst is er gelegenheid om hen persoonlijk Gods zegen toe te wensen in De Roeping. Meer informatie over hun missie is te vinden op: www.lightforthechildrennederland.nl.

Bij de agenda

Catechese

Maandagavond 5 december is er geen catechese gepland. Op maandagavond 12 december verwachten we onze jongeren weer. Ook melden we nu alvast dat er op 30 januari een avond voor ouders is. We willen onder leiding van de HGJB met jullie ouders oefenen in een geloofsgesprek. Hoe voer je een geloofsgesprek als ouder met je tiener? Heb je er al wel eens bewust bij stilgestaan wat jij als ouder aan je kind doorgeeft? Welke thema’s en waarden draag je uit in de opvoeding? Deze avond verwachten we alle ouders. Dus tieners: Stuur je ouders naar catechisatie!

Afhalen Lichtspoor

Vrijdagavond 9 december zijn de ouderenbezoekers vanaf 18:30 uur tot 20:00 uur weer hartelijk welkom in de Roeping om het blad het Lichtspoor op te halen. En de koffie/thee staat klaar!

Adventsviering

Op D.V. maandag 12 december a.s. houdt Vrouwen Contact Wilnis een Adventsviering in ‘De Roeping’. Hiervoor is een mooie liturgie opgesteld. Alle leden zijn van harte welkom. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. We beginnen om 20.00 uur. Mocht u het fijn vinden om opgehaald te worden, wilt u dat dan laten weten aan Karin van de Ruitenbeek (0297-776752)?

Bijbelkring

Woensdagavond 14 december hebben we de laatste Bijbelkring van dit kalenderjaar. We denken deze avond met elkaar na over Openbaring 13. Een hoofdstuk waarin het getal van het beest wordt genoemd. Hierover is al heel veel geschreven en gesproken. We zien uit naar een gezegende avond met elkaar en een goed gesprek rondom de geopende Bijbel. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar en we starten om 20.00 uur en ronden af rond 21.30 uur.

Medewerkers gezocht

Het VBW-team is op zoek naar u/jou! Zondag 13 november is er een vacatureblad verspreid in de kerk. Zonder medewerkers kan de VBW-week niet georganiseerd worden. Zit er een taak voor jou tussen? Meld je dan aan bij één van de contactpersonen of stuur een mailtje naar vbwwilnis#gmail.com. We zien uit naar je reactie!

Friedensstimme kerstgroetactie

Friedensstimme ondersteunt al vele jaren Evangelisten die vertellen over het woord van God in Rusland en omliggende landen. In het verleden werden Bijbel- of lectuur pakketten ter beschikking gesteld die u bij de uitgang kon meenemen en opsturen. Op dit moment is verzending van pakketten nog steeds lastig. Daarom heeft Friendensstimme dit keer gekozen om alleen adressen aan te leveren voor wie een kerstgroet en bericht ter bemoediging wil versturen naar één van de Evangelisten in Rusland en omliggende landen. Om het wat makkelijker te maken hebben wij als CZWD een standaard kaart met envelop en een adres voor u klaar staan bij beide uitgangen van de kerk op DV 4 december. Hierbij zit ook een groetenlijst en verzendinstructies. Neem gerust mee! 

Zijn ze op? Dan kunt u zelf een kaart gebruiken en een adres opvragen via de website van Friedensstimme: www.friedensstimme.nl/kerstgroetactie. Wilt u liever financieel ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op NL26 INGB 0004 1323 34 t.n.v. Stichting Friedensstimme en onder vermelding van ‘Kerstgroetactie 2022’. Uw gift wordt zeer gewaardeerd! Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 4 december zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Evenals de voorafgaande vieringen zal dit plaatsvinden in de banken, dus niet aan de tafels. De diakenen geven hierbij per bank aanwijzingen voor het ophalen van brood en bekertjes wijn. Er is zowel in de ochtend- als in de avonddienst gelegenheid deel te nemen. De gaven aan de Avondmaalstafel zijn voor voedselhulp via Woord en Daad.

Geef het door! 

De kosten van energie houden de gemoederen bezig en mogelijk ook u in deze dure tijden. Nogmaals doen we een dringend beroep om u te melden bij één van de diakenen als u hiermee in de problemen komt En zie ook echt naar elkaar om als broeders en zusters van Zijn gemeente. Maar mogelijk heeft u de 190 euro van de overheid helemaal niet nodig. Dan willen we u vragen om na te denken en er ook concreet voor te bidden of u hiermee niet iemand kunt helpen of een actie kunt steunen. Zo mogen we delen van wat God ons geeft. Geef het maar door tot zegen van anderen. 

Uw diaconie 

Een Handvol Koren

We hebben in dit kerkblad al vaak over het GZB-dagboekje geschreven. Deze keer een tip voor de lezers van het dagboekje 2022. Tussen 27 en 28 januari staat namelijk een heerlijk recept van de familie Vogelaar voor een Indische andijviestamppot. Het proberen waard! Het dagboekje bevat vier kleurenkaternen met achtergrondinformatie, puzzels en recepten uit verschillende landen. Deze recepten zijn aangepast voor de Nederlandse ko(o)k(st)er. Ook in het dagboekje 2023 vindt u deze katernen. De dagboekjes 2023 vindt u bij de bibliotheek en ze liggen ook in de kerk onder de toren. Voorin zit een briefje hoe u kunt betalen. Voor informatie kunt u terecht bij de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of 06-54706241.

Tenslotte

Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug