Kerkblad 30 Augustus 2020 Kerkblad 30 Augustus 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

02 sept. 19.30 uur Censura Morum

02 sept. 20.00 uur Bezinningsuur

04 sept. Sing In 19:30 (klik hier voor teksten)

07 sept. 19.30 uur Gebed vd Venen in de Dorpskerk, Baambrugge

14 sept. 19.30 uur Kroonbede 

14 sept. 20.45 uur Informatieavond belijdeniscatechese

17 sept. 14.45 uur Kinderkoor Ismaël

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 4 sept. 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 30 augustus is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Een bijzonder moment voor het geheel van de gemeente. De waarde van het Heilig avondmaal wordt extra ervaren, omdat de vorige keer deze niet door kon gaan i.v.m. de coronacrisis. In deze dienst worden we stil voor onze grote God en worden we opgeroepen om te graven. Niet om grond in onszelf te vinden, maar om ons te laten vullen door de Heere. De Heilige Geest van God leert ons alles van de Heere te verwachten. We lezen 2 Koningen 3, waarin we leren om te buigen voor Gods Woord. Het uitgangspunt voor de preek is 2 Koningen 3: 16. Het thema van de preek is: Verwachtend graven.

Zondag 6 september zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Eerst beschrijven we kort de gang van zaken. Vanwege het maximaal aantal van 100 bezoekers per dienst zal de viering zowel in de ochtend-  als de avonddienst plaatsvinden. Zij die verlangen deel te nemen worden verzocht zich vooraf aan te melden bij de scriba (zie voor de wijze van aanmelding onder de rubriek “Vanuit de kerkenraad”) en hierbij aan te geven of u aan de ochtend- of de avondviering wenst deel te nemen. In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk aan te zitten aan de tafels. Daarom zullen de deelnemers op aanwijzing van de diakenen brood en wijn kunnen ophalen en hiermee weer in de kerkbank plaatsnemen. Nadat iedereen heeft plaatsgenomen met brood en wijn zal de voorganger de viering inzetten. In het op de website geplaatste gebruiksplan kunt u hierover meer lezen.

Als tweede noemen we de inhoud van de diensten. In de ochtenddienst lezen 2 Koningen 4: 1-7. Dit gedeelte handelt over de olie van de weduwe. Het thema is: God keert ons tekort om in overvloed. In de avonddienst lezen we 2 Koningen 4:8-44. Het thema is dan: Wat God geeft is pas echt goed!

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

In het ziekenhuis is opnieuw mw. Nel Verburg, Dorpsstraat 76, opgenomen. Thuis lukte het niet meer. Ze heeft tijd nodig om te herstellen en te revalideren. We bidden voor haar en haar man Nanne om kracht in deze moeilijke omstandigheden. 

We danken met Dirma Kok, Dotterbloem, dat de operatie die ze heeft moeten ondergaan goed is verlopen. Ze is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. De uitslagen van de onderzoeken na de operatie waren gelukkig goed. Ze mag nu thuis verder herstellen van de ingreep. De Heere is goed voor dit jonge gezin.

Behandelingen

We danken de Heere met Ria van Rijssel, Trilgras, voor de positieve berichten die ze heeft ontvangen over de behandelingen en de operatie die ze heeft gehad. We zijn de Heere dankbaar voor de goede uitslagen. De nabehandelingen zullen binnenkort worden gestart en zullen minder zijn dan eerder aangekondigd. De Heere is groot en goed in al Zijn werk.

We denken aan Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan, die behandelingen ondergaat. De behandelingen kosten veel energie, maar we zijn met hem dankbaar dat de pijn minder is. De Heere zegene hem en zijn vrouw Nel in de weg die ze hebben te gaan.

Wat een grote schok kwam er in het leven van mw. Nel van Eijk, Achterveld, Vinkeveen. Ze zal behandeld moeten worden voor een kwaadaardige tumor. De komende periode zal ze een oproep ontvangen voor een operatie. Daarna zal beoordeeld worden of verdere behandeling nodig is. We bidden om kracht voor haar en haar man Willem.

Dan zijn er nog velen die behandelingen ondergaan in Nederland. Wat een verborgen leed is er, zeker als we zien hoe kinderen moeten lijden. Als gedachten vermenigvuldigen, mogen we ze bij de Heere brengen en bidden om nabijheid voor allen die ziek zijn en van wie we de namen niet kennen. 

Thuis verzorgd

Dan zijn er gemeenteleden die thuis worden verzorgd. Ook zijn er die chronische ziekte kennen. Weer anderen ondergaan medische behandelingen of zullen deze binnenkort ondergaan. We denken aan allen die het klimmen der jaren merken aan hun lichamelijke gesteldheid. In het bijzonder noemen we dhr. Zwarts te Mijdrecht die afgelopen maandag 93 jaar is geworden. Er is dankbaarheid dat hij dit nog heeft kunnen vieren met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Ook zijn er gemeenteleden die niet thuis kunnen zijn en elders verblijven. Zowel jongeren als ouderen. In het bijzonder denken we aan mw. Vlug die in Mariaoord revalideert. We bidden of de Heere hen allen nabij wil zijn. 

Ds. Joël

Van ds. Joël ontvingen we bericht dat het minder goed gaat. Om de oorzaak van de vochtophoping te kunnen achterhalen, is besloten om toch een hartkatheterisatie uit te voeren. Dit zal hopelijk in september kunnen plaatsvinden. In verband hiermee is de geplande terugreis naar Kenia uitgesteld. We vragen u en jou om voor ds. Jöel en zijn vrouw Magdaline te blijven bidden.

Huwelijksjubilea

De afgelopen maand hebben we diverse huwelijksjubilea in de gemeente mogen gedenken. Een volgende keer zullen we daar uitgebreider bij stil staan.

Agenda

Censura Morum

Op 2 september houden we Censura Morum in de kleine zaal in De Roeping. We wijken uit i.v.m. de corona regels van de overheid. We starten om 19.30 uur en we sluiten af rond 20.00 uur.

Bezinningsuur

Vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur houden we op 2 september een bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. We denken nog na over de vorm om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. We onderzoeken de mogelijkheid om de kerkzaal te gebruiken en of het mogelijk is om met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan. 

Belijdeniscatechese

Er wordt een informatieavond over de belijdeniscatechese georganiseerd op maandag 14 september om 20.45 uur in de pastorie. Dan gaan we met elkaar in overleg op welke avond ons het beste uitkomt. We starten de belijdeniscatechese eind september. Wil je meer informatie, een gesprek vooraf of van gedachten wisselen over het doen van belijdenis, mail of bel dan naar de dominee. 

Kinderkoor Ismaël

Het nieuwe seizoen van het Kinderkoor Ismaël start weer op donderdag 17 september van 14.45-15.45uur. Kinderen vanaf groep 2 t/m 8 zijn van harte welkom! We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Contact: patricianap#outlook.com

Vanuit de Kerkenraad

Bezoek kerkdiensten

De afgelopen tijd hebben wij bij de kerkgang gewerkt met aanmelden vooraf en in de maand augustus ’s morgens met opkomst op letter van achternaam.

Omdat deze cyclus bij de letter Z eindigde, heeft de kerkenraad nagedacht over de vraag: hoe nu verder?

En kwam tot overwegingen ten gunste van aanmelden voor iedere dienst.

1.Door te werken met lettervolgorde wordt kerkgang door anderen te zeer beperkt. Sommige mensen die wel mogen, komen niet; anderen die willen, mogen niet. Nu kun je zeggen dat het vakantietijd was, zeker, maar dan nog rechtvaardigt dat de teleurstellende opkomst niet.

2.Volgens het protocol dienen wij te registreren wie er in de diensten aanwezig zijn. Dit is een verplichting van overheidswege t.b.v. contactonderzoek bij een mogelijke uitbraak. Vrije toegang op achternaam voldoet niet aan deze plicht.

3.Zondag 6 september is er een  Avondmaalszondag. Dan is toegang op achternaam niet te realiseren.

4.De afgelopen zondagen waren een aantal mensen in de kerk  die zich niet hadden aangemeld. Fijn dat ze er waren, maar het toont een verslapping in de discipline aan. 

Bij veel aanmeldingen nemen ze de plaats in van een ander omdat er nu eenmaal maar 100 in mogen.

Dit alles overwegend leidde tot het besluit om voor de diensten vanaf 30 augustus en verder, bezoekers vooraf zich te laten aanmelden bij de scriba van de kerkenraad graag voor vrijdag 18.00 uur (scriba#hervormdwilnis.nl , 0297-257151 of 06-25491646).

Ouders die hun kinderen tijdens de dienst naar de crèche willen brengen, worden verzocht dit ook bij de scriba op te geven.

Opening winterwerk

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk dit jaar de opening van het winterwerk te laten plaatsvinden met een barbecue op het kerkplein. Er zijn diverse voorstellen om op een andere wijze toch als gemeente te kunnen samenkomen en enkele activiteiten te houden. De kerkenraad zal zich hier nader over beraden. Ideeën zijn van harte welkom!

Van de kerkrentmeesters

Vertrek organist

Met ‘pijn in het hart’ moeten wij u melden dat Leonard Seeleman te kennen heeft gegeven te moeten stoppen als organist van onze gemeente. Zoals Leonard dat zelf aangeeft, komt na 10 jaar een einde aan een mooi tijdperk, en begint een ander. Hij is namelijk onlangs benoemd tot Organist-Kerkmusicus in Oegstgeest, en zal zeer binnenkort die functie en benoeming aanvaarden.

Wij denken (weten dat wel zeker eigenlijk) namens de gehele gemeente te spreken dat wij het ontzettend jammer vinden dat zijn muzikale gaven niet meer ingezet zullen worden op het orgel in Wilnis, maar bedanken hem enorm voor zijn inzet en prachtige orgelspel ter ere van onze God, en wensen hem uiteraard een prachtige en gezegende tijd in Oegstgeest.

Isolatie dak kosterswoning

Zoals u wellicht hebt gemerkt, staan op het kerkplein de nodige materialen, gereedschappen en installaties. Dit alles om een noodzakelijke isolatie van het dak van de kosterswoning te kunnen realiseren. Niet alleen aan de binnenzijde maar ook door nieuwe dakpannen te plaatsen. Daarnaast worden tevens de dakgoten vervangen. De werkzaamheden zullen ongeveer een maand in beslag nemen. Na deze aanpassing zullen Liesbeth en Christiaan een stuk minder voor de buren stoken, zo is de verwachting..

Diaconie collecte 6 september.

Het schooljaar gaat weer beginnen, wat de nodige stress met zich meebrengt voor jongeren en ouders. Zeker na een tijd van minder sociale contacten. Voor kwetsbare jongeren is deze tijd extra belastend. Te denken valt aan jongeren in een minder stabiele thuissituatie of één ouder gezinnen. Een goede basis voor jongeren is dan erg belangrijk, waar er tijd en aandacht voor hen is en waar echt een thuis geboden kan worden. Timon/SGJ is een plek waar jongeren en ouderen terecht kunnen om aan te kloppen als ze er zelf niet meer uit komen. Te denken valt hierbij aan professionele hulp op christelijke basis op het gebied van schoolbegeleiding/(tijdelijke) crisisopvang / trainingen / begeleid wonen / pleegzorg, om zo voor allen weer een weg te vinden waarbij ieder tot zijn recht komt en de toekomst weer aan kan. Als diaconie willen we hier ook een steentje aan bijdragen door de collecte van 6 september hiervoor te bestemmen. Helpt u ook mee?

De Diaconie

Youth Alpha Wilnis

We zijn ontzettend dankbaar dat we weer een nieuw Youth Alpha seizoen mogen gaan starten. We zijn in maart abrupt gestopt en kijken daarom extra uit naar dit nieuwe seizoen. De tieners krijgen persoonlijk een uitnodiging maar ook via deze weg willen we alle tieners die in de derde en vierde klas van het VO zitten van harte uitnodigen! De eerste avond is vrijdag 11 september om 19.00 uur in de Julianaschool Wilnis en ook dit jaar starten we met een gezellige kennismakingsavond en eten we lekkere hamburgers.

Ook dit jeugdwerk kan niet zonder uw hulp!! Wilt u ons helpen? We zijn op zoek naar mensen die een keer voor ons willen koken (voor 10 personen). Samen eten verbindt en is een ontspannen start van de avond maar zonder kokers kan dit niet doorgaan. Wilt u een keer koken? Heel erg bedankt! U kunt zich opgeven bij Nathalie Roest: Nathalie#roestrust.nl  

Het is ook mogelijk om ons financieel ondersteunen. We stellen uw gift zeer op prijs! NL95RABO0373711700 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis inz. Youth Alpha

Last but not least; Youth Alpha wordt gedragen door het gebed.  We weten ons afhankelijk van onze God en Zijn aanwezigheid tijdens de gesprekken en ontmoetingen. Iedere YAavond zijn er gemeenteleden en geïnteresseerden die bidden voor het jeugdwerk. We willen dit onder de aandacht brengen, u bent van harte welkom om binnen te lopen en aan te sluiten. Zie voor data de website van onze gemeente. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

Vriendelijke groet namens het Youth Alpha team, Cindy van Kreuningen

Solidariteitskas 2020

Wilt u even nakijken of u de solidariteitskas al heeft betaald? Zo ja, hartelijk dank. Zo niet, dan graag zo spoedig mogelijk. Alvast bedankt, Anja Kranenburg.

Tenslotte

We mogen als gezin terugzien op een mooie vakantie periode. We konden genieten van Gods schepping. We mochten wandelen door mooie landschappen in Zwitserland en Italië, fietsen rond het Lago Maggiore en varen op het meer. Het was goed om met elkaar rust en ontspanning te vinden.

We zijn dankbaar voor het vele werk wat in de gemeente door kon gaan. Dank zijn we verschuldigd aan ds. Meeuwse die de rouwdienst heeft kunnen en willen vervullen van mw. Van der Does. Daarnaast voor het werk wat door de ouderlingen en diakenen is opgepakt, zoals bezoekwerk, het onderhouden van contacten en het verzorgen van Ons Kerkblad. 

We zien er naar uit om u en jou aanstaande zondag weer te ontmoeten rondom het geopende Woord. Jammer dat niet iedereen tegelijkertijd in de kerk kan en mag zijn in deze periode. We moeten leren om geduldig te zijn. We mogen naar de kerk, alleen kunnen we helaas niet allemaal tegelijkertijd. Laten we de mogelijkheden die er wel zijn gebruiken. Het bemoedigt elkaar als we onze plaatsen op de gezette tijden innemen in het kerkgebouw. 

Een hartelijke groet vanaf de Koningin Julianastraat,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug